Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018

   Julkaistu 03.05.2018

   ASPO OYJ                     OSAVUOSIKATSAUS              3.5.2018    klo 10.00


   ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018

   Aspo Q1: Vaikeat sääolosuhteet heikensivät liikevoittoa
   (Suluissa esitetty vuoden 2017 vastaavan ajanjakson luvut)

   Tammi-maaliskuu 2018

   - Aspon liikevaihto laski 3 % ja oli 115,3 Me (119,0).
   - Liikevoitto laski 16 % ja oli 3,7 Me (4,4). 
   - Katsauskauden voitto oli 2,0 Me (3,9). 
   - Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,13).
   - ESL Shippingin liikevoitto oli 2,6 Me (3,0), Leipurin 0,8 Me (0,4), Telkon 2,2 Me (2,3) ja Kaukon -0,6 Me (-0,5).
   - Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli -1,2 Me (-3,2).

   Ohjeistus vuodelle 2018
    
   Aspon liikevoitto on 25-31 miljoonaa euroa (23,1) vuonna 2018.

   Vuoden 2018 yleisnäkymät

   Markkinoiden yleinen poliittinen epävarmuus on lisääntynyt. Teollisuustuotannon odotetaan kuitenkin kasvavan Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla vuoden 2018 aikana. Raaka-ainehintojen odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla tai vahvistuvan. Venäjällä kansantalous ja teollisuustuotanto ovat kasvussa, mutta kansainväliset pakotteet ovat lisänneet epävarmuutta talouden kehityksestä. Kansainvälisen talouden kasvun odotetaan jatkuvan. Yleiset poliittiset riskit ovat kohonneet merkittävästi. Tämä voi vaikuttaa toimintaympäristöön nopeasti tai heikentää vapaakauppaa vaikuttaen myös Aspon liiketoimintaan. 
    
   AVAINLUVUT

     1-3/2018 1-3/2017 Muutos-% 1-12/2017
            
   Liikevaihto, Me 115,3 119,0 -3,1 502,4
   Liikevoitto, Me 3,7 4,4 -15,9 23,1
   Liikevoitto-% 3,2 3,7   4,6
   Voitto ennen veroja, Me 2,5 4,2 -40,5 21,1
   Katsauskauden voitto, Me 2,0 3,9 -48,7 19,4
            
   Tulos/osake, euroa 0,05 0,13 -61,5 0,56
   Liiketoiminnan rahavirta, Me -1,2 -3,2 62,5 17,4
            
   Oma pääoma/osake, euroa 3,74 3,90   3,67
   Oman pääoman tuotto, % (ROE) 7,0 13,4   17,1
   Omavaraisuusaste,% 36,6 38,3   35,6
   Nettovelkaantumisaste, % 103,3 94,0   103,9
            
   ESL Shipping, liikevoitto, Me 2,6 3,0 -13,3 13,5
   Leipurin, liikevoitto, Me 0,8 0,4 100,0 3,1
   Telko, liikevoitto, Me 2,2 2,3 -4,3 10,8
   Kauko, liikevoitto, Me -0,6 -0,5 -20,0 -0,2   ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN:


   "Aspon liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta ja katsauskauden tulos oli mielestäni vain tyydyttävä. Ensimmäinen neljännes on Aspossa yleensä vuoden heikoin ja tällä katsauskaudella tulostasoon vaikutti erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon poikkeuksellinen kylmyys. Itämerellä vallinneet sää- ja jääolosuhteet vaikuttivat ESL Shippingin operoinnin tehoon sekä polttoainekulutukseen. Liikuttaessa jääolosuhteissa Perämerellä alusten käyttämä nopeus laskee kolmasosaan ja polttoainekulutus kasvaa kolminkertaiseksi. Poikkeuksellisen pitkään jatkunut kylmyys on laskenut Venäjällä ja Ukrainassa perusteollisuuden tuotantomääriä sekä lykännyt rakentamisen kesäsesongin alkua, mikä laski Telkon liikevaihtoa alueella.

   Liiketoiminnoista Leipurin jatkoi vahvaa, odottamaamme tulosparannusta. Telko saavutti lähes vertailukauden liikevoiton, vaikka tulos kärsi sääolosuhteista Ukrainassa ja Venäjällä.  ESL Shipping teki jääolosuhteet huomioiden hyvän tuloksen jääden kuitenkin merkittävästi vertailukaudesta. Kaukon liiketulos oli edelleen tappiollinen. Aspon hallinnon kulut nousivat vertailukaudesta, jolloin kulut olivat poikkeuksellisen matalat. 

   Aspon näkemys pitkän aikavälin kehityspotentiaalista ei ole muuttunut, vaikka kansainvälinen politiikka on vaikuttanut mm. Venäjän ja länsimaiden välisiin suhteisiin sekä luonut epävarmuutta vapaakaupan jatkumisesta.  Raaka-aineiden hinnat ovat kohonneet ja raakaöljyn hinta on vahvistunut.  Arvioimme, että positiivinen pitkäaikainen tuloskehitys jatkuu ja Aspon liikevoitto kasvaa merkittävästi vertailuvuodesta.

   Odotamme, että ESL Shippingin uudet, LNG-käyttöiset alukset saadaan viimeisteltyä Kiinassa telakan toimesta ja luovutettua varustamolle. Alusten käyttöönotolla Itämerellä on positiivinen vaikutus varustamon kannattavuustasoon."


   ASPO-KONSERNI 

   LIIKEVAIHTO 

   Liikevaihto segmenteittäin
            
     1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
     Me Me % Me
   ESL Shipping 20,5 18,9 8,5 79,3
   Leipurin 30,2 29,4 2,7 122,3
   Telko 57,7 63,6 -9,3 262,2
   Kauko 6,9 7,1 -2,8 38,6
   Muu toiminta 0,0 0,0 - 0,0
   Yhteensä 115,3 119,0 -3,1 502,4


   Segmenttien välillä ei ole merkittävää liikevaihtoa.

   Liikevaihto markkina-alueittain        
            
     1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
     Me Me % Me
   Suomi 37,8 40,2 -6,0 160,8
   Skandinavia 11,8 13,0 -9,2 50,6
   Baltia 15,9 12,8 24,2 58,8
   Venäjä, Ukraina + muut IVY-maat 32,6 39,3 -17,0 164,9
   Muut maat 17,2 13,7 25,5 67,3
   Yhteensä 115,3 119,0 -3,1 502,4


   Vertailukaudesta heikentynyt Venäjän rupla laski liikevaihtoa itämarkkinoilla. Lisäksi itämarkkinoilla talviset olosuhteet alensivat tuotantoa ja siten myös raaka-aineiden kysyntää. Suomessa liikevaihto laski kylmän keskitalven seurauksena. Skandinaviassa liikevaihto laski, mutta kasvoi Baltiassa ja muissa maissa.


   TULOS
    

   Liikevoitto segmenteittäin
            
     1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
     Me Me % Me
   ESL Shipping 2,6 3,0 -13,3 13,5
   Leipurin 0,8 0,4 100,0 3,1
   Telko 2,2 2,3 -4,3 10,8
   Kauko -0,6 -0,5 -20,0 -0,2
   Muu toiminta -1,3 -0,8 -62,5 -4,1
   Yhteensä 3,7 4,4 -15,9 23,1


   Osakekohtainen tulos 

   Tammi-maaliskuun tulos/osake oli 0,05 euroa (0,13). Oma pääoma/osake oli 3,74 euroa (3,90). 

   Taloudelliset tavoitteet

   Aspo tavoittelee keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa, enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta sekä nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa vuoteen 2020 mennessä. 

   Tammi-maaliskuun liikevoittoprosentti oli 3,2 % (3,7), oman pääoman tuotto oli 7,0 % (13,4) ja nettovelkaantumisaste 103,3 % (94,0). 
    
   VUODEN 2018 NÄKYMÄT


   Kansainvälisen talouden kasvun odotetaan jatkuvan edelleen. Venäjän ja koko itämarkkina-alueen talous kasvaa, mutta poliittiset riskit ja kansainvälinen Venäjään kohdistunut pakotepolitiikka on lisännyt idän markkinan riskitasoa ja tulevaa kehitystä on haastavaa ennustaa. Valuuttakurssien arvioidaan edelleen vaihtelevan voimakkaasti. EU:n ja erityisesti Suomen talouskasvu on kiihtynyt ja Suomen vientiteollisuuden vientimäärät ovat kasvaneet. Teollisuustuotannon odotetaan kasvavan Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla Pohjois-Euroopassa. Hyvän suhdanteen odotetaan jatkuvan, joskin riski nopeisiin talouden muutoksiin on kasvanut.

   Aspolle tärkeiden tuotannollisten raaka-aineiden ja öljyn hinnan odotetaan yleisesti pysyvän nykyisellä tasollaan tai vahvistuvan. ESL Shippingille tärkeiden merikuljetusten kuivarahtihintojen odotetaan säilyvän nykytasolla tai vahvistuvan.

   Aspo pyrkii jatkamaan liiketoimintojensa markkinaosuuksien kasvattamista kannattavasti strategisesti tärkeillä idän kasvumarkkinoilla.
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ASPON LIIKETOIMINNAT 

   ESL SHIPPING 

   ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Katsauskauden lopussa varustamon tonnisto koostui 18 yksiköstä, joista 13 oli varustamon omia. Yksi alus on vuokrattu pidemmäksi ajaksi ja lisäksi aikarahdattuna on neljä pienemmän kokoluokan alusyksikköä. 

     1-3/2018 1-3/2017 Muutos-% 1-12/2017
            
   Liikevaihto, Me 20,5 18,9 8,5 79,3
   Liikevoitto, Me 2,6 3,0 -13,3 13,5
   Liikevoitto-% 12,7 15,9   17,0


   ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn operoida tehokkaasti ja luotettavasti jääalueilla sekä lastata ja keventää aluksia merellä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varustamon alukset ovat pääosin operoineet Itämeren ja Pohjois-Euroopan sopimusliikenteessä suorittaen myös merilastausta ja -purkausta. Kuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä perustuvat pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Toinen supramax-aluksista on operoinut valtameriliikenteessä.

   Yleiset kuivien irtolastien markkinarahtihinnat kehittyivät suotuisasti tarkastelukauden alussa, mutta laskivat kauden lopussa verraten voimakkaasti Yhdysvaltojen ja Kiinan ilmoitettua useita merkittäviä hyödykeryhmiä koskevien tuontitullien käyttöönotosta. Rahdit ovat yhä pidemmän aikavälin tarkastelussa verraten alhaisella tasolla.

   Katsauskaudella varmistettiin edellisvuoden kaltainen kuljetussopimus venäläisen rautapelletin toimittamisesta Keski-Eurooppaan. Sopimuksen mukaiset toimitukset asiakkaille kyetään hoitamaan myös vaikeimmissa jääolosuhteissa supramax-alusten kokoluokassaan ainutlaatuisen jäävahvistuksen ansiosta.

   ESL Shippingin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20,5 miljoonaan euroon (18,9) aluskapasiteetin kasvun ja polttoaineen hinnannousun seurauksena. Polttoaineen hinnannousu on vaikuttanut liikevaihdon kasvuun rahtisopimusten polttoaineklausuulien kautta. Kannattavuus heikkeni edellisvuotta merkittävästi vaikeamman jäätilanteen ja siitä aiheutuneiden polttoaineenkulutuksen kasvun sekä pidentyneiden matka-aikojen johdosta. Jäänmurtoon ja Suomen lipulla liikennöiviin aluksiin kohdistuneet vakavat lakonuhat ja mahdollisiin lakkoihin valmistautuminen heikensivät osaltaan tulosta. Katsauskauden liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (3,0). 

   Pohjoismaisen terästeollisuuden kuljetusmäärät olivat vertailukauden tasolla ja muun terästeollisuuden kuljetusmäärät alenivat. Energiateollisuudessa kivihiilen kuljetusmäärät nousivat hieman vertailukauteen nähden. Itämeren alueella bioenergian tuotannossa vallinneet haastavat sääolosuhteet vaikeuttivat asiakkaiden raaka-ainehankintaa ja alensivat hakekuljetusten kysyntää. Puupelletin kuljetusmäärät sen sijaan nousivat merkittävästi uuden pienemmän alusluokan ansiosta. Muiden asiakassektoreiden kuljetusmäärät kasvoivat. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ESL Shipping kuljetti lasteja yhtä paljon kuin vertailukaudella, 2,5 miljoonaa tonnia (2,5).

   Merellä tapahtuva suurten valtamerialusten lastaus- ja purkaustoiminta oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ajankohtaan nähden vilkasta. Tavanomaisesta poiketen lastattiin useita aluksia kokonaan merellä jääalueen ulkopuolella, koska suurten valtamerialusten pääsy satamaan oli estynyt jäärajoitusten takia.

   Varustamon viime syksynä käynnistämä pienemmän aluskokoluokan liiketoiminta on kehittynyt sille asetettujen sisäisten tavoitteiden mukaisesti ja ollut alusta asti kannattavaa. Liiketoiminta tukee joustavaa asiakaspalvelua eräkoosta riippumatta ja mahdollistaa portfolion laajentamisen uusiin asiakkaisiin sekä tavaravirtoihin. Merkittävimmät varustamolle uudet tavaravirrat koostuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvan bioenergian, viljan sekä lannoitteiden kuljetuksista. Liiketoimintamalli mahdollistaa asiakaslähtöisen toimintatavan ja joustavan kaluston hallinnan. Laajentuessaan toimintamalli kasvattaa liikevoittoa, mutta heikentää liikevoittoprosenttia.

   Varustamon uudisrakennusprojekti kahden maailman ensimmäisen nesteytettyä maakaasua käyttävän irtolastialuksen rakentamiseksi on edennyt suunnitelman mukaan ja yhteistyö Sinotrans & CSC Jinlingin telakan kanssa on sujunut hyvin. Uusien alusten vastaanoton odotetaan tapahtuvan toisella neljänneksellä. Laivojen ainutlaatuinen autonominen lastinkäsittelyratkaisu parantaa entisestään turvallisuutta ja tehokkuutta satamissa. Uudisrakennushanke on osa EU:n osittain rahoittamaa Bothnia Bulk -projektia.

   ESL Shippingin näkymät 2018

   Varustamon aluskapasiteetti kasvaa uudisrakennusten valmistuessa ja tullessa liikenteeseen Itämerellä. Kapasiteetin kasvu antaa myös mahdollisuuden parantaa operatiivista tehokkuutta ja kannattavuutta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin aluskapasiteetista on tyypillisesti pulaa. Uudet alukset tulevat parantamaan varustamon kannattavuutta ja vähentävät merkittävästi toiminnan ympäristörasitusta. Alusten korkealaatuisen toimituksen ja käyttöönoton varmistamiseen on varustamossa suunnitelman mukaisesti kohdennettu runsaasti resursseja.

   Talouskasvu varustamon päämarkkina-alueella jatkuu. Kansainväliseen vapaakauppaan kohdistuvat toimenpiteet ja poliittisen riskin kasvu voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi globaaleihin tavaravirtoihin. Epävarmuus on vaikuttanut kansainvälisiin rahtimarkkinoihin negatiivisesti katsauskauden päättymisen jälkeen. Laivapolttoaineen hinta on merkittävästi edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta sen vaikutus kannattavuuteen on suurelta osin neutraali asiakassopimusten polttoaineklausuulien johdosta.

   Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Terästeollisuuden yleinen kysyntätilanne on hyvä ja sen kuljetusten odotetaan kehittyvän positiivisesti ja kuljetusmäärien kasvavan edellisvuodesta. Varustamolle hyvin tärkeän merellä tapahtuvan suurten alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana.

   Energiateollisuuden kuljetustarpeen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan vähintään edellisvuoden tasolla ja mahdollisesti nousevan loppuvuodesta tulevan lämmityskauden kasvavan bioenergian kuljetustarpeen johdosta. Biopolttoaineiden kuljetusmarkkinan Itämerellä arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosien aikana ja varustamo neuvottelee useista siihen liittyvistä projekteista, joiden kuljetukset voivat alkaa syksyn 2018 aikana.

   Strategiansa mukaisesti varustamo jatkaa työtä asiakaspinnan laajentamiseksi erityisesti sellaisiin asiakaskuljetuksiin, joissa voidaan laajentaa sekä lastivalikoimaa että yhtiön toiminta-aluetta. Uutta pienempien aikarahdattujen alusten liiketoimintaa kehitetään edelleen vuoden 2018 aikana.

   Vuonna 2018 tullaan telakoimaan suunnitelman mukaisesti yksi alus ja lisäksi tekemään ennalta suunnitellut huoltoseisokit puskuproomujärjestelmälle, jonka elinkaarta pidennetään entisestään käyttövarmuutta ja energiatehokkuutta parantavin toimenpitein.


   LEIPURIN 

   Leipurin on ainutlaatuinen ratkaisujen tarjoaja leipomo- ja konditoriatuotteiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (out of home, OOH) markkinoilla. Leipurin tarjoamat ratkaisut käsittävät muun muassa tuotevalikoiman kehityksen, reseptiikan, raaka-aineet, koulutuksen ja laitteet aina myyntipisteiden suunnitteluun saakka. Osana kokonaisratkaisuja Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Puolassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.

     1-3/2018 1-3/2017 Muutos-% 1-12/2017
            
   Liikevaihto, Me 30,2 29,4 2,7 122,3
   Liikevoitto, Me *) 0,8 0,4 100,0 3,1
   Liikevoitto-% 2,6 1,4   2,5


   *) 1-12/2017 sisältää 0,4 Me:n myyntivoiton lihateollisuuden raaka-aineliiketoiminnan myynnistä sekä Leipurin vuonna 2014 toimittamaan projektitoimitukseen liittyvän korvauksen käsittelykuluineen, yhteensä -0,5 Me  

   Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kansantalouden kasvu ja kuluttajien ostovoiman positiivinen  kehitys Suomessa ja muilla länsimarkkinoilla jatkuivat. Itämarkkinoilla taloudet ja yksityinen kulutus vahvistuivat. Suomessa ruoan kuluttajahinta jatkoi nousuaan. Venäjällä inflaatio oli edelleen matalalla  tasolla ja vähittäiskaupan volyymi jatkoi kasvuaan. Leipurin-liiketoiminnalle tärkeiden raaka-aineiden hinnoissa oli vaihtelua raaka-aineryhmittäin, mutta kokonaisuutena hintataso oli hyvin lähellä vertailukauden tasoa. Välipalatuotteiden markkina on kasvussa kaikilla markkina-alueilla.

   Leipurin-liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 30,2 miljoonaa euroa (29,4). Kasvua oli erityisesti koneliiketoiminnassa. Liikevoitto kasvoi vertailukauden tasosta ja oli 0,8 miljoonaa euroa (0,4). Vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 2,6 % (1,4). Kannattavuutta paransivat kaikki operatiiviset liiketoiminta-alueet, erityisesti koneliiketoiminta sekä idän raaka-aineliiketoiminnat.

   Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden leipomoraaka-aineiden liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 4 % ja oli 7,7 miljoonaa euroa (7,4) ja liikevoittoprosentti oli 7 % (6). Konemyynti mukaan lukien itämarkkinoiden liikevaihto laski hieman ja oli 8,2 miljoonaa euroa (8,3), liikevoittoprosentti oli 7 % (6). Teollisen pakatun leivän markkina on edelleen laskussa länsimarkkinoilla, kun taas myymäläleipomoiden sekä myymäläpaistopisteiden markkina on jatkanut kasvuaan. Itämarkkinoilla hintakategorialtaan kalliimpien tuotteiden kysyntä on talouskriisin vuoksi edelleen aikaisempien vuosien tasoa heikompaa. Venäjällä tapahtui vuoden 2017 aikana muutos, jonka seurauksena leipomot eivät enää vastaa vähittäismyynnin leipähävikistä vaan myymättömät leivät ovat vähittäiskaupan vastuulla. Muutos on vähentänyt pakatun leivän valmistusta merkittävästi.

   Suomen raaka-aineliiketoiminnassa artesaani- ja OOH-asiakkuuksien liikevaihto jatkoi kasvuaan ensimmäisellä neljänneksellä, mutta myynti teollisille sektoreille supistui johtuen pääasiassa elokuun lopussa 2017 tehdystä liiketoimintakaupasta, jossa Leipurin myi lihateollisuuden raaka-aineliiketoiminnan MP Maustepalvelut Oy:lle. Suomen leipomoraaka-aineiden liikevaihto laski vertailukauden tasosta. Kokonaisuudessaan raaka-aineliiketoiminnan liikevaihto länsimarkkinoilla laski, mutta liikevoitto kasvoi, vaikka Puolan raaka-aineliiketoiminnan heikko kehitys ja panostukset uusiin liiketoimintoihin ja kasvuun heikensivät liikevoittoa.

   Koneliiketoiminnan liikevaihto kasvoi  22 % pääasiassa oman konetuotannon kasvun seurauksena. Päämieslaitteiden myynti oli vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Venäjän talouden kriisi vuoden 2014 lopussa tyrehdytti koneliiketoiminnan myynnin Venäjälle. Yhtiö suuntasi uusille markkina-alueille Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Oman konetuotannon tilauskanta oli katsauskauden lopussa hyvä.

   Leipurin näkymät 2018

   Markkinatilanteen odotetaan säilyvän haastavana Leipurin keskeisillä markkinoilla. Markkina-aseman odotetaan säilyvän vahvana teollisen leipomisen sektorilla Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Leipurin-liiketoiminnan liikevaihdon sekä liikevoiton odotetaan kasvavan vuonna 2018.

   Venäjän taloustilanne on kääntynyt kasvuun ja kuluttajien ostovoiman odotetaan paranevan. Leipomoraaka-aineiden hankinnan kehittämistä jatketaan, jotta Leipurin pystyy entistä paremmin vastaamaan mahdollisiin kysynnän muutoksiin. Leipurin säilyttää alueella hyvän kannattavuuden, vahvistaa markkina-asemaansa ja hakee kasvua erityisesti leipä- ja kahvileipäsektoreilta sekä myymäläleipomoista.

   Kodin ulkopuolisen syömisen markkinat ovat Leipurin-liiketoiminnalle merkittävä kasvualue. Leipurin jatkaa panostuksia OOH-markkinoilla erityisesti Suomessa ja länsimarkkinoilla, missä Leipurin vastaa muun muassa ketjuasiakkaiden kuten kahviloiden kasvavaan kysyntään.

   Koneliiketoiminnassa leipomoiden laiteinvestointien odotetaan kasvavan Suomessa ja Baltiassa. Venäjällä odotetaan varovaista investointien kasvua. Leipurin koneliiketoiminta jatkaa myynti- ja agenttiverkoston vahvistamista Länsi-Euroopassa ja Lähi-idässä. Leipomokoneiden omatuotannon hankintaverkoston laajentamista sekä valmistuksen ja asennuksen läpimenoaikojen lyhentämistä jatketaan. Leipomokoneiden omatuotannossa kasvun merkittävänä ajurina on investointien lisääntyminen Leipurin kotimarkkinoilla ja muualla Euroopassa.


   TELKO


   Telko on johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntija ja jakelija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen. Telkolla on tytäryhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Azerbaidzanissa, Kiinassa ja Iranissa. 

     1-3/2018 1-3/2017 Muutos-% 1-12/2017
            
   Liikevaihto, Me 57,7 63,6 -9,3 262,2
   Liikevoitto, Me *) 2,2 2,3 -4,3 10,8
   Liikevoitto-% 3,8 3,6   4,1


   *) 1-12/2017 sisältää Pietarin terminaalihankkeen alasajoon ja henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kuluja yhteensä -0,6 Me 

   Telkon toimintaympäristö säilyi pääosin ennallaan tai osassa maista parani. Itämarkkinoilla yleistä taloustilannetta leimasi siirtyminen matalan kasvun vaiheeseen ja länsimarkkinoilla  teollisuustuotannon kasvu jatkui. Telkon myymien kemikaalien hinnat nousivat vertailujaksoon nähden, mutta olivat samalla tasolla edelliseen neljännekseen verrattuna. Teknisten muovien hinnat nousivat katsauskaudella johtuen heikentyneestä saatavuudesta. Volyymimuovien hinnat olivat vertailukautta alemmalla tasolla.

   Itämarkkinoilla vertailukaudesta heikentyneet valuutat sekä poikkeuksellisen kylmistä sääolosuhteista aiheutunut tuotannon lasku asiakasyrityksissä pienensivät Telkon liikevaihtoa Venäjällä ja Ukrainassa. Näillä markkinoilla Telkolle tärkeän rakennusteollisuuden kesäsesonkiin liittyviä tilauksia siirtyi toiselle vuosineljännekselle. Länsimarkkinoilla tiettyjen raaka-aineiden heikko saatavuus vaikutti muovien myyntiin ja alensi liikevaihtoa.

   Telkon ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski ja oli 57,7 miljoonaa euroa (63,6). Itämarkkinoiden sääolosuhteiden lisäksi liikevaihtoa laski aiemmin tehty päätös luopua heikosti kannattavista asiakkuuksista. Länsimarkkinoilla liikevaihto oli lähes vertailukauden tasolla. Liikevoitto säilyi lähes ennallaan ollen 2,2 miljoonaa euroa (2,3). Telkon suhteellinen kannattavuus parani ja liikevoittoprosentti oli 3,8 % (3,6). 

   Liikevaihto laski Venäjällä, Ukrainassa ja muissa IVY-maissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16 % ja oli 24,0 miljoonaa euroa (28,7). Noin puolet liikevaihdon laskusta johtui heikentyneistä valuutoista ja puolet volyymin laskusta. Suhteellinen kannattavuus itämarkkinoilla parani, mutta liikevoitto jäi alle 5 %:iin liikevaihdosta. 

   Telko solmi katsauskaudella uusia kemikaalituotteiden päämiessopimuksia. Uudet päämiehet ja myytävät tuotteet ovat tärkeä osa Telkon tulevaisuuden kasvustrategiaa. 

   Telkon näkymät 2018 

   Länsimarkkinoilla yleinen talouskehitys jatkunee vahvana, mutta myynnin kasvua vaikeuttaa joidenkin tuotteiden heikko saatavuus. Itämarkkinoilla myynnin odotetaan parantuvan ensimmäisen neljänneksen tasolta useiden sesonkiraaka-aineiden myynnin siirryttyä toiselle neljännekselle.

   Toisen vuosineljänneksen alussa ruplan kurssi heikkeni USA:n uusien talouspakotteiden seurauksena. Poliittisen tilanteen mahdollisella kiristymisellä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia Venäjän ja IVY-maiden yleiseen talouskehitykseen tai joidenkin asiakasyritysten toimintaan.

   Kemikaaliraaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän ensimmäisen neljänneksen tasolla. Teknisten muovien hintojen nousun odotetaan pysähtyneen. Volyymimuovien hintoihin odotetaan kohdistuvan laskupaineita toisella vuosineljänneksellä.Volyymimuovien hinnanlaskupaineita vuoden toisella puoliskolla saattaa lisätä USA:han valmistuneen uuden polyolefiinikapasiteetin myynti Eurooppaan. Tällä on toisaalta positiivinen vaikutus Telkon joidenkin muoviraaka-aineiden saatavuuteen. 

   Telko on kartoittanut maantieteellistä laajentumista uusille potentiaalisille markkinoille. Muoviliiketoiminta neuvottelee uusien päämiesten kanssa uusista tuotealueista, jotka osaltaan mahdollistaisivat Telkon laajentumisen uusiin asiakkuuksiin. 

   Telko pyrkii laajentumaan markkina-alueellaan ja parantamaan suhteellista kannattavuuttaan.  Tavoitteet saavutetaan jatkamalla kasvua nykyisillä ydinmarkkinoilla sekä mahdollisesti laajentamalla toimintaa uusille maantieteellisille alueille sekä laajentamalla Telkon raaka-aineportfoliota.


   KAUKO

   Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Se toimittaa parhaat työkalut, tuottavuutta parantavat ratkaisut ja tehokkaan käytön varmistavat palvelut terveydenhuollon, teollisuuden, logistiikan ja viranomaisten tarpeisiin. Kaukon ratkaisuissa yhdistyvät räätälöidyt sovellus-, laite- ja palvelukokonaisuudet. Valikoimiin kuuluu myös energiatehokkuutta parantavia tuotteita. Kaukon päämarkkina-alue on Suomi.

     1-3/2018 1-3/2017 Muutos-% 1-12/2017
            
   Liikevaihto, Me 6,9 7,1 -2,8 38,6
   Liikevoitto, Me *) -0,6 -0,5 -20,0 -0,2
   Liikevoitto-% -8,7 -7,0   -0,5


   *) 1-3/2017  ja 1-12/2017 sisältää 0,3 Me aiemmin myytyyn liiketoimintaan liittyvää saatavan alaskirjausta 

   Kaukon liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 2,8 % ja oli 6,9 miljoonaa euroa (7,1). Liikevaihtoon sisältyy Kiinan päättyvän projektiliiketoiminnan tuloutuksia 1,3 miljoonaa euroa (0,0). Liiketulos heikkeni vertailukauteen verrattuna ja oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,5 sisältäen saatavan alaskirjausta 0,3 Me). 

   Liikkuvan tietotyön osalta ensimmäinen neljännes on tyypillisesti tietotekniikan toimituksissa vuoden heikoin, koska uudet projektit käynnistyvät yleensä ensimmäisen neljänneksen aikana. Kauden aikana solmittiin sopimus yli sadan Panasonic 4K TV-tuotantokameran toimituksesta, joka tapahtuu pääosin toisella vuosineljänneksellä. Ohjelmistoliiketoiminnan ensimmäinen laaja projektitoimitus luovutettiin asiakkaalle tuotantokäyttöön. Terveydenhuoltosektorille toimitettavan tietotekniikan yksikön organisaatiota ja tarjoomaa on mukautettu vastaamaan paremmin valittuja asiakassegmenttejä. Liikkuvassa tietotyössä tehtyjen toimenpiteiden vaikutus ei vielä näkynyt katsauskauden liiketuloksessa.

   Energiatehokkuuslaitteiden myynti laski vertailukauteen verrattuna. Kaukolla on Suomessa erittäin vahva markkinaosuus pientalosektorin aurinkosähköjärjestelmissä. Kasvupanostukset on suunnattu erityisesti suurempiin järjestelmiin.

   Kaukon toimitusjohtaja Sami Koskela irtisanoutui yhtiön palveluksesta tammikuussa 2018. Kaukon vt. toimitusjohtajana toimii Aspon talousjohtaja Arto Meitsalo.

   Kaukon näkymät 2018 

   Liikkuvan tietotyön kokonaisratkaisujen liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan kasvavan. Kauko tarjoaa integroituja ja räätälöityjä kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät sovellus-, laite- ja muut palvelut. Sovellusliiketoiminnan tilauskannan odotetaan kasvavan. 

   Palveluliiketoimintaa tullaan laajentamaan siirtymällä entistä enemmän kokonaisratkaisuihin. Pitkän aikavälin arvion mukaan vahvennettujen tietokoneiden markkinoilla kannettavien tietokoneiden myynti vähenee, kun taas vahvennettujen tablet-tietokoneiden myynti kasvaa. Kaukolla on erityisen vahva markkina-asema vaativien ympäristöjen vahvennettujen tablet-tietokoneiden segmentissä. 

   Kauko tarjoaa terveydenhuoltosektorille erilaisia liikkuvia tietoteknisiä ratkaisuja tehostamaan hoitohenkilöstön työtä. Kaukon lanseeraama uusi terveydenhuoltosektorille soveltuva tietokone mahdollistaa myynnin aloittamisen myös muihin OEM-kanaviin oman markkina-alueen ulkopuolelle.

   Energiasektorilla aurinkoenergiatuotteiden liikevaihdon odotetaan jatkavan voimakasta kasvua.


   MUU TOIMINTA

   Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja.

     1-3/2018 1-3/2017 Muutos-% 1-12/2017
            
   Liikevaihto, Me 0,0 0,0 0,0 0,0
   Liikevoitto, Me -1,3 -0,8 -62,5 -4,1


   Muun toiminnan liiketulos oli ensimmäisellä neljänneksellä -1,3 miljoonaa euroa (-0,8). Liiketulosta heikensi ulkopuolisten palvelujen käyttö ja pienentyneet vuokratuotot.  Vertailukauden toteutuneita kuluja alensi kuluvarausten purkautuminen kauden aikana ja poikkeuksellisen vähäinen määrä ulkopuolelta ostettuja palveluita. Aspon muun toiminnan kulutason ei odoteta merkittävästi poikkeavan edellisen vuoden tasosta.


   RAHOITUS 

   Konsernin rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 15,6 miljoonaa euroa (12/2017: 19,9). Konsernitaseen korolliset velat olivat 134,1 miljoonaa euroa (12/2017: 136,6). Korollisten velkojen keskikorko oli katsauskauden päättyessä 1,8 % (12/2017: 1,8). Korottomat velat olivat 70,6 miljoonaa euroa (12/2017: 72,2).

   Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 103,3 % (12/2017: 103,9) ja omavaraisuusaste 36,6 % (12/2017: 35,6). Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen päättyessä nettovelkaantumisaste oli 94,0 % ja omavaraisuusaste 38,3 %. 

   Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,2 miljoona euroa (-3,2). Käyttöpääoman muutos oli katsauskaudella -6,0 miljoonaa euroa (-8,4). Investointien rahavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (-6,7). Konsernin vapaa rahavirta oli -1,6 miljoonaa euroa (-9,9).

   Aspon ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 40 miljoona euroa. Valmiusluottolimiitit olivat katsauskauden päättyessä kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 aikana erääntyy rahoitussopimuksia yhteensä noin 16 miljoonaa euroa.

   Aspo laski 27.5.2016 liikkeeseen 25 miljoonan euron hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 6,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. 

   Aspo on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla, joiden käypä arvo 31.3.2018 oli -0,3 miljoonaa euroa (12/2017: -0,4). Rahoitusinstrumentit ovat käyvän arvon hierarkian tasolla 2. 

   Aspo-konserni on suojannut uusien alusten hankintaan liittyviä valuuttamääräisiä rahavirtoja valuuttatermiineillä, joihin sovelletaan suojauslaskentaa. Näiden valuuttatermiinien nimellisarvo 31.3.2018 oli 25,9 miljoonaa euroa ja käypä arvo oli -1,1 miljoonaa euroa (12/2017: -1,7). Rahoitusinstrumentit ovat käyvän arvon hierarkian tasolla 2.


   INVESTOINNIT


   Konsernin investoinnit vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana olivat 0,6 miljoona euroa (7,1). Investoinnit koostuivat pääosin ESL Shippingin ennakkomaksuista ja Telkon kalustoinvestoinneista. Vertailukauden investoinnit koostuivat enimmäkseen ESL Shippingin laivainvestointien ennakkomaksuista.

   Investoinnit segmenteittäin ilman yritysostoja

     1-3/2018 1-3/2017 Muutos 1-12/2017
     Me Me % Me
   ESL Shipping 0,4 6,6 -93,9 16,8
   Leipurin 0,0 0,1 -100,0 0,5
   Telko 0,2 0,3 -33,3 0,5
   Kauko 0,0 0,1 -100,0 0,1
   Muu toiminta 0,0 0,0 - 0,1
   Yhteensä 0,6 7,1 -91,5 18,0   HENKILÖSTÖ


   Henkilöstö segmenteittäin katsauskauden lopussa

     3/2018 3/2017 Muutos 12/2017
         %  
   ESL Shipping 235 232 1,3 235
   Leipurin 322 323 -0,3 315
   Telko 278 284 -2,1 288
   Kauko 44 43 2,3 46
   Muu toiminta 26 25 4,0 25
   Yhteensä 905 907 -0,2 909


   Aspo-konsernin henkilöstömäärä oli kauden lopussa 905 (907).

   Palkitseminen 

   Aspo-konsernissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 2013. Suomen henkilöstöä koskeva tulospalkintajärjestelmä on kytketty henkilöstörahastoon niin, että tulospalkkion voi sijoittaa henkilöstörahastoon tai nostaa rahana. Rahastoinnin pitkän aikavälin tavoitteena on, että henkilöstöstä tulee yhtiön merkittävä omistajaryhmä. Henkilöstörahaston jäseninä ovat kaikki Aspo-konsernin suomalaisissa yhtiöissä työskentelevät henkilöt. 

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2015-2017

   Aspo Oyj:n hallitus päätti vuonna 2015 noin 30 henkilöä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Hallitus päätti järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. 

   Vuoden 2017 ansaintajakson palkkio perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Vuoden 2017 ansaintajakson perusteella luovutettiin maaliskuussa 2018 osakepalkkiona järjestelmään kuuluneille henkilöille yhteensä 70 525  kappaletta yhtiön hallussa olleita omia osakkeita ja enintään osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen.

   Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015-2017 perusteella luovutettiin yhteensä 185 235 osaketta sekä osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen. Maksettavien palkkioiden arvioitu määrä vuosien 2015-2017 ohjelmasta päätettäessä vastasi yhteensä enintään noin 900 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

   Osakepalkintaohjelmat 2018-2020

   Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt huhtikuussa 2018 kolmesta uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusien järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät. 

   Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020

   Osakepalkkiojärjestelmässä 2018-2020 on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS).

   Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018 kuuluu noin 15 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 500 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 

   Johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020

   Johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmässä 2018-2020 on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2018-2020. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018-2020 perustuu konsernin liikevoittoon (EBIT) ja sen maksaminen edellyttää poikkeuksellista onnistumista.

   Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018-2020 maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 200 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2018

   Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2018 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla ja se maksetaan yhtiön osakkeina 12-36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu vain yksittäisille avainhenkilöille hallituksen erityisellä päätöksellä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 100 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).


   RISKIT JA RISKIENHALLINTA

   Sekä maailmantalouden että Suomen talouden näkymät ovat parantuneet. Maailmankauppa kasvaa nopeammin kuin maailman kokonaistuotanto ja talouden kasvu on vähentänyt myös Aspon markkina-alueisiin liittyviä taloudellisia riskejä. Poliittiset riskit ovat lisääntyneet, mutta niiden ei arvioida vaikuttavan lyhyellä tähtäimellä Aspon liiketoimintaan. Aspon liiketoimintaan eivät ole myöskään vaikuttaneet Yhdysvaltojen ja Kiinan asettamat tuontitullit, jotka heikentävät maailman vapaakauppaa yleisesti. Vapaakauppaan liittyvien sopimusten vastoinkäymiset eivät ole vaikuttaneet Aspon liiketoimintoihin merkittävästi.

   Aspon päämarkkina-alueista Venäjällä yksityinen kulutus ja investoinnit ovat lisääntyneet ja talouden kasvu on jatkunut samalla kun lännessä kansantaloudet kasvavat voimakkaasti. Venäjällä inflaatio on edelleen hidastunut. Laivojen yleiset rahtihinnat ovat laskeneet koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan. 

   Aspon kaikkien toimialojen taloudelliset riskit ovat alentuneet markkinakehityksen paranemisen seurauksena. Arvaamattomuus kansainvälisessä politiikassa, nopeat liikkeet valuuttojen arvoissa tai hyödykemarkkinoilla voivat silti vaikuttaa Aspon yhtiöiden tuotteiden kysyntään ja kilpailukykyyn. Sekä itä- että länsimarkkinoiden kasvua on rajoittanut edelleen investointihyödykkeiden varovainen kysyntä, joka on kuitenkin kasvussa. Venäjällä investoinnit ovat lisääntyneet, joskin niistä edelleen suuri osa kohdistuu energiasektorille. Venäjällä myös yksityinen kulutus on kasvanut, minkä uskotaan lisäävän tuontia. Talouden rakenteellisia uudistuksia ei ole tapahtunut, joten talouden kasvun odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla.

   Strategiset riskit

   Venäjän tavaravienti ja -tuonti ovat kasvaneet, mutta kasvun odotetaan hidastuvan. Venäjän talous on myös vakiintunut ja inflaatio on hidastunut. Kulutuskysynnän heikentyminen pitkällä aikavälillä on vaikuttanut yleisesti kauppaan, mutta nimellispalkkojen kasvu ja kuluttajien parantunut luottamus talouteen ovat lisänneet kulutuksen kasvua. Ukrainassa talouden tila on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana heikentynyt. Venäjän ja Ukrainan rahoitusmarkkinoilla ja maksuliikenteessä ei ole nähty enää heikkenemisen merkkejä. Yritysten investointihalukkuus on lisääntynyt, mutta investointihyödykkeiden myyntiä hidastaa vielä ostajien varovaisuus.

   Kotimaisen tuotannon suosiminen lisää edelleen Venäjällä tuotettujen raaka-aineiden ja tarvikkeiden määrää teollisuustuotannossa laadun heikkenemisestä huolimatta. Tämä saattaa heikentää tuontiraaka-aineiden asemaa arvoketjussa ja alentaa katetasoa, mutta tuonnin määrän kasvu voi lisätä ulkomaisten raaka-aineiden kysyntää ja vastaavasti vähentää tähän liittyviä Aspon riskejä.

   Poliittiset riskit ovat maailmanlaajuisesti kasvaneet, mikä voi vaikuttaa Aspon toimintaympäristöön nopeasti ja heikentää vapaakauppaa sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä. Aspon markkina-alueen taloudellinen ja poliittinen tilanne on saattanut vaikeuttaa Aspon strategiaan kuuluvien rakenteellisten muutosten toteuttamista. Tilanne voi jatkua samanlaisena edelleen, mutta taloudellisen ja poliittisen paineen hellittäessä se voi muuttua päinvastaiseksi nopeastikin.

   Talouspakotteet ja niiden lisääntyminen tai muut Venäjän poliittisesta tai taloudellisesta tilanteesta johtuvat esteet voivat osaltaan vähentää kuljetuksia Venäjältä sekä suurten alusten keventämistoiminta merellä voi vähentyä. Protektionistiset toimet voivat vähentää merikuljetuksia Venäjän arktisella alueella Venäjän tiukentaessa sisäisen liikenteen määräyksiä muun muassa energiatuotteiden kuljetuksissa. Suomessa ja muualla Euroopassa yhteiskunnallinen tavoite hiilen kulutuksen vähentämiseen energiantuotannossa on lisääntynyt, mikä vähentää hiilen kuljetustarvetta tulevaisuudessa. Korvaavien energiatuotteiden tarve tulee vastaavasti lisäämään kuljetuksia, mutta muutoksesta johtuen tulevaisuuden kuljetusmäärien arviointi on vaikeutunut. Kansainvälisten rahti-indeksien oltua pitkään matalalla tasolla ja kansainvälisesti kaluston lisääntyminen erityisesti suurissa kokoluokissa ovat lisänneet varustamojen pitkän aikavälin kannattavuuteen liittyvää epävarmuutta. Tästä huolimatta rahti-indekseissä voidaan nähdä kohtalaista nousua ja kaluston määrissä pidemmällä aikavälillä vähenemistä. 

   Strategisia riskejä voivat aiheuttaa taloudellisen tilanteen heikkeneminen kansainvälisesti sekä poliittisen ilmapiirin ja protektionismin lisäksi teollisuusasiakkaiden näkymät ja tuotannolliset ratkaisut. Päätökset energiantuotannon rakenteista, joihin vaikuttavat ympäristöpolitiikka ja muut poliittiset valinnat, aiheuttavat teollisuuteen ja energiantuotantoon muutoksia, jotka voivat vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä vaihtoehtoisia energiamuotoja. Itämeren tavaravirrat voivat muuttua teräksen tuotannon, kustannusrakenteiden, asiakasrakenteen muutosten, kuten omistuksen keskittymisen tai muiden syiden vaikutuksesta. Muutokset voivat aiheuttaa negatiivisia seurauksia liiketoiminnalle kuljetustarpeiden vähentyessä, mutta niissä nähdään myös kasvavia mahdollisuuksia. Kansainvälisen meriliikenteen matalien rahtihintojen seurauksena kilpailu rahdeista voi kiristyä myös Itämerellä ja kilpailu voi lisääntyä myös osaltaan leutojen ja jäättömien talvien seurauksena. Kilpailuasemansa parantamiseksi Aspon ESL Shipping on rakentamassa uusia tälle alueelle ja asiakaskuntaan soveltuvia vähän polttoainetta kuluttavia ja vähäpäästöisiä aluksia, jotka kykenevät toimimaan myös jääolosuhteissa.

   Strategisiin riskeihin vaikuttavat rahtihintojen pitkän aikavälin muutokset, alusten rakentaminen ja poistuminen markkinoilta, investointitrendit ja kaupan rakenteen muutokset erityisesti länsimarkkinoilla. Itämarkkinoilla riskejä kasvattavat muun muassa poliittinen epävakaus, yhteiskunnalliset rakenteet tai niiden reagoimattomuus liiketoiminnan kohtaamiin vaikeuksiin. Investointien patoutuminen ja purkautuminen voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä muutoksia kilpailutilanteessa ja asiakkaiden käyttäytymisessä. Itä- ja länsimarkkinoiden välinen kauppa voi kärsiä vapaakaupan rajoittamisesta ja sen seurauksena tavaroiden ja palveluiden myynti saattaa vähentyä.

   Nopeat muutokset talouden rakenteissa voivat aiheuttaa riskejä asiakas- tai päämiesrakenteen tai teknologian muuttuessa sekä nopeita reaktioita edellyttävien mahdollisuuksien jäädessä hyödyntämättä. Disruptiiviset muutokset saattavat olla hyvin nopeita. Aspon strategisia riskejä tasoittaa liiketoiminnan jakautuminen neljälle toimialalle ja liiketoiminnan harjoittaminen laajalla maantieteellisellä alueella sekä kyky reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. 

   Aspo toimii länsimarkkinoiden lisäksi alueilla, joiden talouskehitys voi muuttua hyvin nopeasti negatiiviseksi tai positiiviseksi, minkä seurauksena liiketoiminnan harjoittamisen edellytykset voivat muuttua merkittävästi.

   Operatiiviset riskit

   Aspon toimintaympäristön taloudellinen epävarmuus on katsauskauden aikana vähentynyt. Tästä huolimatta operatiiviset riskit ovat säilyneet. Näitä ovat esimerkiksi toimitusketjuihin, tavaroihin ja palveluihin sekä henkilöihin liittyvät riskit. Erilaisten ulkopuolisten konserniin kohdistuvien väärinkäytöksien uhka on myös lisääntynyt sähköisten välineiden kehittymisen seurauksena.

   Aspon liiketoimintojen kasvun painopiste on pitkään ollut kehittyvien markkinoiden alueilla, joissa kasvua hidastaviin riskeihin vaikuttavat mm. valuuttakurssien vaihtelu ja korkotaso, raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen taso ja muutokset, teollisuuden ja kaupan investoinnit, asiakkaiden maksuvalmius, lainsäädännön ja maahantuontiasetusten muutokset sekä viranomaistahojen toimimattomuus, epäneutraalius tai korruptio.

   Talouden kasvu ja vaihtoehtoisesti tuotannon supistuminen voivat vaikuttaa raaka-aineiden kysyntään. Poliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikeuttaa kaupallista toimintaa ja tilanteen edelleen pitkittyessä voi hidastaa Aspon liiketoimintojen kasvua. Kuluttajien luottamus ja kuluttajakäyttäytyminen heijastuvat myös B-to-B-asiakkuuksien riskeihin ja niiden tasoihin. Kehittyvien markkinoiden kasvumahdollisuudet lisäävät kilpailijoiden halua aloittaa liiketoimintaa tai laajentaa liiketoimintaansa näillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden haastavuus ja kärjistyneet tilanteet ovat myös aiheuttaneet kilpailijoiden vetäytymistä näiltä markkinoilta, mikä on luonut Aspon liiketoiminnoille uusia mahdollisuuksia sekä lisännyt markkinaosuuksia. 

   Valuuttakurssimuutoksilta suojautuminen ei kaikissa olosuhteissa ja erityisesti jatkuvana ole mahdollista. Valuuttakurssien muutokset voivat heikentää tulosta sekä pienentää taseen omaa pääomaa muuntoerojen vaikutuksesta. Valuuttakurssien muutokset voivat myös vaikuttaa tulosta ja tasetta vahvistavasti. Luottotappioriskien muutos hajautuu liiketoiminnoittain ja asiakkaittain, joten Aspon liiketoiminnat eivät ole kärsineet suuria asiakkuuksiin liittyviä luottotappioita, vaikka luottotappioriskit ovat kasvaneet. Päämiesriskejä on toteutunut saamatta jääneinä komissiotuottoina.

   Aspon tuotteiden soveltumattomuus asiakkaiden tuotantoprosesseihin tai niiden tekniset ominaisuudet voivat aiheuttaa kaupan katteiden kaventumista tai toimituksiin liittyviä taloudellisia vaateita. Operatiivisia riskejä ovat lisänneet myös tietotekniikkaan liittyvä rikollisuus, haittaohjelmat ja lisääntynyt petosyritysten määrä. Nämä voivat toteutuessaan aiheuttaa Aspolle taloudellisia menetyksiä. Tietotekninen suojautuminen ja sisäinen koulutus on Aspossa asianmukaisesti järjestetty, mutta hajautetusta rakenteesta johtuen yksittäisiä tapauksia voi toteutua.

   Konsernin vahinkoriskien määrää ja todennäköisyyttä arvioidaan säännöllisesti. Vahinkovakuutukset kilpailutetaan ja vakuutusmäärät päivitetään myös säännöllisesti. Vakuutusmäärät ovat Aspon toiminnan laajuuteen nähden riittävät, mutta vakuutusyhtiöt voivat rajoittaa vakuutusten voimassaoloa eri syistä lisääntyneiden riskien seurauksena esimerkiksi sotatoimialueilla.

   Sisäinen valvonta ja riskienhallinta


   Aspon tarkastusvaliokunnan yhtenä tehtävänä on yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta. Tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintaprosessia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä erityisesti strategisten riskien ehkäisemiseksi. Hallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan periaatteiden mukaisesti riskienhallinta on osa Aspon sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa konsernin strategian toteutumista, taloudellisen tuloksen kehittymistä, omistaja-arvoa, osingonmaksukykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vastuu riskienhallinnasta on toimialojen liiketoimintajohdolla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana päivittäistä toiminnan ohjausta. Riskienhallinnasta vastaa Aspon talousjohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle.

   Aspo-konsernin rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti emoyhtiössä hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti.

   Yksityiskohtaisempi selvitys riskienhallintapolitiikasta ja merkittävimmistä riskeistä on julkistettu yhtiön kotisivuilla. Rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.


   OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
    

   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.3.2018 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 30 975 524, joista yhtiön hallussa oli 299 961 osaketta eli 1,0 % osakepääomasta. Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut.

   Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-maaliskuussa 2018 yhteensä 477 206 osaketta ja 4,7 miljoonaa euroa, eli 1,5 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 10,10 euroa ja alin 9,40 euroa. Keskikurssi oli 9,82 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 9,96 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 305,5 miljoonaa euroa. 

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 9 089 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 989 114 osaketta eli 3,2 % osakekannasta. 


   YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

   Osinko 

   Aspo Oyj:n 10.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,43 euroa osakkeelta.

   Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,21 euroa/osake, maksupäivä oli 19.4.2018.

   Toinen erä 0,22 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2018 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 29.10.2018 ja osingon maksupäivä 5.11.2018. 

   Hallitus ja tilintarkastajat

   Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Mammu Kaarion, Mikael Laineen, Gustav Nybergin, Salla Pöyryn, Risto Salon sekä uudeksi jäseneksi  Tatu Vehmaksen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Toni Halosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

   Hallituksen valtuutukset

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

   Yhtiökokous 10.4.2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Yhtiökokous 10.4.2018 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista 

   Yhtiökokous 10.4.2018 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

   OIKEUDENKÄYNNIT

   Helsingin käräjäoikeus antoi 27.2.2015 päätöksen ESL Shipping Oy:n ja Suomen valtion välisessä kanteessa, joka koskee vuosina 2001-2004 veloitettuja väylämaksuja. Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan Suomen valtio velvoitettiin maksamaan ESL Shippingille yhtiön vaateiden mukaisesti noin 3,0 miljoonaa euroa sekä oikeudenkäyntikulut ja korkoja. Valtio valitti käräjäoikeuden tuomiosta ja hovioikeus kumosi 8.8.2016 annetussa tuomiossa Helsingin käräjäoikeuden päätöksen ja hylkäsi ESL Shippingin kanteen vanhentuneena. Yhtiö haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta mutta hakemus hylättiin helmikuussa 2018.

   Varustamo on voittanut oikeusprosessin intialaista ABG Shipyard -telakkaa vastaan vuonna 2011 vastaanotetun m/s Alppilan takuuaikaisten korjausten korvaamisesta. Välimiesoikeuden antaman päätöksen mukaan ABG Shipyard -telakka velvoitettiin maksamaan ESL Shippingille yhtiön vaateiden mukaisesti korjauskulut ja korot. Päätöksen vaikutus tullaan huomioimaan sillä tilikaudella, jolla päätöksen mukaiset maksut saadaan.

   Telko on aloittanut hallinto-oikeusprosessin koskien Tullin määräämää veronkorotusta, joka liittyy Telkon vuosina 2013 ja 2014 maahantuomiin tavaraeriin. Telko pitää Tullin määräämiä maksuja perusteettomina. Maksujen määrä 1,7 miljoonaa euroa on kirjattu kuluksi vuonna 2015. 

   Kauko on haastanut keväällä 2017 kaksi liikkuvan tietotyön terveydenhuoltosektorille toimitettavan tietotekniikan yksikössä johtotehtävissä toiminutta henkilöä houkuttelukiellon sekä kilpailuoikeusrikkomusten vuoksi siviilioikeuteen. Helmikuussa 2018 käräjäoikeus päätti kanteen vastaajien hyväksi ja Kauko on  valittanut hovioikeuteen tuomiosta. Päätöksellä ei ole vaikutusta Aspo-konsernin tulokseen.

   Helsingissä 3.5.2018

   ASPO OYJ

   Hallitus  


   ASPO-KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA


     1-3/2018   1-3/2017   1-12/2017  
     Me % Me % Me %
                
   Liikevaihto 115,3 100,0 119,0 100,0 502,4 100,0
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,5 0,3 0,3 2,0 0,4
   Materiaalit ja palvelut -83,8 -72,7 -88,1 -74,0 -370,5 -73,7
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10,5 -9,1 -10,3 -8,7 -41,6 -8,3
   Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -2,5 -3,0 -2,5 -11,9 -2,4
   Liiketoiminnan muut kulut -15,0 -13,0 -13,5 -11,3 -57,3 -11,4
                
   Liikevoitto 3,7 3,2 4,4 3,7 23,1 4,6
                
   Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -1,0 -0,2 -0,2 -2,0 -0,4
                
   Voitto ennen veroja 2,5 2,2 4,2 3,5 21,1 4,2
                
   Tuloverot -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -1,7 -0,3
                
   Katsauskauden voitto 2,0 1,7 3,9 3,3 19,4 3,9
                
   Muut laajan tuloksen erät            
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:          
   Muuntoerot -0,2   1,3   -3,0  
   Suojauslaskenta 0,9   -0,6   -3,7  
   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0   0,0   0,2  
   Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,7   0,7   -6,5  
   Katsauskauden laaja tulos 2,7   4,6   12,9  
                
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 2,0   3,9   19,4  
                
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 2,7   4,6   12,9  
                
   Tulos/osake, euroa 0,05   0,13   0,56  
   Laimennettu tulos/osake, euroa 0,05   0,13   0,56     ASPO-KONSERNIN TASE


     3/2018 3/2017 Muutos 12/2017
     Me Me % Me
   Varat        
            
   Aineettomat hyödykkeet 7,6 9,2 -17,4 8,0
   Liikearvo 42,0 42,6 -1,4 42,0
   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 117,9 117,4 0,4 119,9
   Muut pitkäaikaiset varat 3,6 4,4 -18,2 4,0
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 171,1 173,6 -1,4 173,9
            
   Vaihto-omaisuus 64,6 60,1 7,5 60,9
   Myynti- ja muut saamiset 68,1 65,8 3,5 66,4
   Rahavarat 15,6 16,6 -6,0 19,9
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 148,3 142,5 4,1 147,2
            
            
   Varat yhteensä 319,4 316,1 1,0 321,1
            
            
   Oma pääoma ja velat        
            
   Osakepääoma 17,7 17,7 0,0 17,7
   Muu oma pääoma 97,0 101,6 -4,5 94,6
   Oma pääoma yhteensä 114,7 119,3 -3,9 112,3
            
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 108,7 114,7 -5,2 109,5
   Muut velat 3,6 4,9 -26,5 3,8
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 112,3 119,6 -6,1 113,3
            
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 25,4 14,0 81,4 27,1
   Osto- ja muut velat 67,0 63,2 6,0 68,4
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 92,4 77,2 19,7 95,5
            
            
   Oma pääoma ja velat yhteensä 319,4 316,1 1,0 321,1   ASPO-KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA


   A = Osakepääoma                
   B = Ylikurssirahasto                
   C = Käyvän arvon rahasto              
   D = Muut rahastot                
   E = Omat osakkeet                
   F = Muuntoerot                
   G = Kertyneet voittovarat              
   H = Yhteensä                
                    
   Me A B C D E F G H
                    
   Oma pääoma 1.1.2018 17,7 4,3 -2,5 37,0 -2,1 -21,6 79,5 112,3
   Tilikauden laaja tulos:                
   Tilikauden voitto             2,0 2,0
   Muuntoerot           -0,2   -0,2
   Rahavirran suojaus *     0,9         0,9
   Laaja tulos yhteensä     0,9     -0,2 2,0 2,7
   Liiketoimet omistajien kanssa:                
   Hybridi-instrumentin korot             -0,4 -0,4
   Osakepalkitseminen         0,4   -0,3 0,1
   Liiketoimet omistajien                
   kanssa yhteensä         0,4   -0,7 -0,3
   Oma pääoma 31.3.2018 17,7 4,3 -1,6 37,0 -1,7 -21,8 80,8 114,7
                    
                    
   Oma pääoma 1.1.2017 17,7 4,3 1,0 37,0 -2,3 -18,6 75,4 114,5
   Tilikauden laaja tulos:                
   Tilikauden voitto             3,9 3,9
   Muuntoerot           1,3   1,3
   Rahavirran suojaus *     -0,6         -0,6
   Laaja tulos yhteensä     -0,6     1,3 3,9 4,6
   Liiketoimet omistajien kanssa:                
   Osakepalkitseminen         0,2   0,0 0,2
   Liiketoimet omistajien                
   kanssa yhteensä         0,2   0,0 0,2
   Oma pääoma 31.3.2017 17,7 4,3 0,4 37,0 -2,1 -17,3 79,3 119,3
                    
   *verovaikutus huomioituna                   ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

     1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
     Me Me Me
          
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
   Liikevoitto 3,7 4,4 23,1
   Oikaisut liikevoittoon 2,3 3,5 13,6
   Käyttöpääoman muutos -6,0 -8,4 -12,6
   Maksetut korot -0,9 -2,5 -5,1
   Saadut korot 0,2 0,3 1,0
   Maksetut tuloverot -0,5 -0,5 -2,6
   Liiketoiminnan rahavirta -1,2 -3,2 17,4
          
   INVESTOINNIT      
   Investoinnit  aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,2 -0,6 -4,0
   Ennakkomaksut aluksista -0,2 -6,2 -13,7
   Luovutustulot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä   0,1 0,3
   Luovutustulot muista pitkäaikaisista varoista     0,2
   Myydyt liiketoiminnat     0,6
   Investointien rahavirta -0,4 -6,7 -16,6
          
   RAHOITUS      
   Lyhytaikaisten lainojen muutos -1,7 5,2 3,7
   Pitkäaikaisten lainojen nostot   0,6 15,6
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,9 -2,2 -7,8
   Hybridi-instrumentti, korot     -1,7
   Maksetut osingot     -12,9
   Rahoituksen rahavirta -2,6 3,6 -3,1
          
          
   Rahavarojen muutos -4,2 -6,3 -2,3
   Rahavarat vuoden alussa 19,9 22,6 22,6
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,1 0,3 -0,4
   Rahavarat kauden lopussa 15,6 16,6 19,9   ASPO-KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAOTTELU

   Liikevaihto markkina-alueittain
          
     1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
   ESL Shipping Me Me Me
   Suomi 7,0 7,3 29,1
   Skandinavia 3,9 4,4 15,8
   Baltia 2,8 1,0 5,5
   Venäjä, Ukraina + muut IVY-maat 0,4 2,3 6,3
   Muut maat 6,4 3,9 22,6
   Yhteensä 20,5 18,9 79,3
          
   Leipurin      
   Suomi 12,1 12,6 48,2
   Skandinavia 0,1 0,4 0,8
   Baltia 8,3 6,9 32,1
   Venäjä, Ukraina + muut IVY-maat 8,2 8,3 35,0
   Muut maat 1,5 1,2 6,2
   Yhteensä 30,2 29,4 122,3
          
   Telko      
   Suomi 13,2 13,6 52,4
   Skandinavia 7,7 8,2 33,9
   Baltia 4,8 4,8 20,7
   Venäjä, Ukraina + muut IVY-maat 24,0 28,7 123,6
   Muut maat 8,0 8,3 31,6
   Yhteensä 57,7 63,6 262,2
          
   Kauko      
   Suomi 5,5 6,7 31,1
   Skandinavia 0,1 0,0 0,1
   Baltia 0,0 0,1 0,5
   Venäjä, Ukraina + muut IVY-maat 0,0 0,0 0,0
   Muut maat 1,3 0,3 6,9
   Yhteensä 6,9 7,1 38,6
          
   Yhteensä      
   Suomi 37,8 40,2 160,8
   Skandinavia 11,8 13,0 50,6
   Baltia 15,9 12,8 58,8
   Venäjä, Ukraina + muut IVY-maat 32,6 39,3 164,9
   Muut maat 17,2 13,7 67,3
   Yhteensä 115,3 119,0 502,4

   Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
          
     1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
   ESL Shipping Me Me Me
   Tuloutus ajan kuluessa 20,5 18,9 79,3
   Yhteensä 20,5 18,9 79,3
          
   Leipurin      
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 27,2 28,3 114,7
   Tuloutus ajan kuluessa 3,0 1,1 7,6
   Yhteensä 30,2 29,4 122,3
          
   Telko      
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 57,5 63,4 261,3
   Tuloutus ajan kuluessa 0,2 0,2 0,9
   Yhteensä 57,7 63,6 262,2
          
   Kauko      
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 6,8 7,1 38,4
   Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,0 0,2
   Yhteensä 6,9 7,1 38,6
          
   Yhteensä      
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 91,5 98,8 414,4
   Tuloutus ajan kuluessa 23,8 20,2 88,0
   Yhteensä 115,3 119,0 502,4
          
          
   Liikevaihto tuoteryhmittelyn mukaan    
     1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
     Me Me Me
   ESL Shipping yhteensä 20,5 18,9 79,3
          
   Raaka-aineet 24,6 24,8 103,3
   Koneet 5,6 4,6 19,0
   Leipurin yhteensä 30,2 29,4 122,3
          
   Muovit 33,4 37,8 150,7
   Kemikaalit 24,3 25,8 111,5
   Telko yhteensä 57,7 63,6 262,2
          
   Liikkuva tietotyö 3,1 3,9 17,6
   Energiatehokkuuslaitteet 2,5 3,2 14,5
   Muut 1,3 0,0 6,5
   Kauko yhteensä 6,9 7,1 38,6
          
   Yhteensä 115,3 119,0 502,4

   ASPO-KONSERNIN SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 


   Segmenttien varat , Me      
     3/2018 3/2017 12/2017
   ESL Shipping 130,7 127,1 132,9
   Leipurin 62,2 62,0 63,5
   Telko 84,3 85,1 76,4
   Kauko 21,9 19,8 23,6
   Segmenteille kohdistamattomat 20,3 22,1 24,7
   Yhteensä 319,4 316,1 321,1
          
          
   Segmenttien velat, Me      
     3/2018 3/2017 12/2017
   ESL Shipping 10,0 8,5 11,0
   Leipurin 16,3 14,9 17,9
   Telko 31,2 32,5 29,7
   Kauko 5,9 5,3 6,6
   Segmenteille kohdistamattomat 141,3 135,6 143,6
   Yhteensä 204,7 196,8 208,8   LAATIMISPERIAATTEET 

   Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2017. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on selostettu Tilinpäätös ja vastuullisuusraportti 2017 -julkaisun sivulla 79.

   Uusien tai uudistettujen standardien käyttöönotto:

   IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista. Aspo otti standardin käyttöön 1.1.2018 täysin takautuvaa menetelmää soveltaen ja standardin sallimia käytännön apukeinoja hyödyntäen. Uuden standardin vaikutuksesta Aspon tuloutusperiaatteisiin on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa uusien tai muutettujen standardien ja IFRIC-tulkintojen soveltamista kuvaavassa osuudessa (Tilinpäätös ja vastuullisuusraportti 2017, sivu 47). Koska standardin mukaisten tuloutusperiaatteiden soveltamisen muutosvaikutus olennaisuus huomioiden on vähäinen, ei vuoden 2017 vertailutietoja ole oikaistu. Myyntituotot asiakassopimuksista Aspo jaottelee markkina-alueiden, tuoteryhmittelyn ja tuloutuksen ajankohdan mukaan.

   IFRS 9 Rahoitusinstrumentit. Standardin käyttöönottoa 1.1.2018 on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa (Tilinpäätös ja vastuullisuusraportti 2017, sivu 49). Myyntisaamisia arvostaessaan Aspo soveltaa odotettujen luottotappioiden määrittämiseen standardin sallimaa yksinkertaistettua segmenttikohtaista mallia. Standardin aiheuttamien muutosten vaikutus avaavaan taseeseen ja neljänneksen lukuihin oli vähäinen aiempaan varauskäytäntöön verrattuna eikä avaavan taseen lukuja ole näin ollen muutettu.

   Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien luokittelu ja arvostaminen. Aspo ottaa muutoksen käyttöön puolivuosikatsauksessaan vuodelta 2018. Muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

   IFRS 16 Vuokrasopimukset. Aspo käynnisti vuonna 2017 projektin valmistautuakseen standardin käyttöönottoon. Standardin käyttöönoton arvioiduista vaikutuksista on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa (Tilinpäätös ja vastuullisuusraportti 2017, sivu 49). Alustavan arvion mukaan Aspo tulee ottamaan uuden standardin käyttöön yksinkertaistettua siirtymämenettelyä käyttäen 1.1.2019 alkaen. Projektin etenemisen myötä Aspo tarkentaa arviotaan standardin vaikutuksista.

   SEGMENTTIRAPORTOINTI

   Aspon toimintasegmentit ovat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko. Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen ja vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. 

   Konserni raportoi liikevaihtoa seuraavan maantieteellisen jaon mukaan: Suomi, Skandinavia, Baltia, Venäjä + Ukraina + muut IVY-maat, sekä muut maat. 

   TIEDOTUSTILAISUUS

   Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina 3.5.2018 klo 14.00 Hotel Kämpin Akseli Gallen-Kallela -salissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

   TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2018 

   Aspo Oyj:n seuraavat katsaukset julkaistaan: 
   Puolivuosikatsaus 1-6/2018 tiistaina 14.8.2018
   Osavuosikatsaus 1-9/2018 torstaina 25.10.2018


   Helsingissä 3. toukokuuta 2018

   ASPO OYJ


   Aki Ojanen
     Arto Meitsalo  
   toimitusjohtaja   talousjohtaja  


   Lisätiedot:
   Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen@aspo.com


   JAKELU:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi


   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

    

   Aspo Osavuosikatsaus Q1 2018

    

   Aiheet: Osavuosikatsaus