Vastuullinen liiketoimintojen kehittäjä

Aspo-konsernin toimitusjohtaja vastaa vastuullisuustyön johtamisesta ja raportoi hallitukselle yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Vastuullisuuden varmistaminen on olennaisen tärkeää yhtiön pitkäaikaisen kehittämisen turvaamiseksi. Aspo suhtautuu ilmastonmuutokseen vakavasti ja pyrkii toiminnallaan lieventämään sen vaikutuksia. Aspon hakemus liittyä YK:n Global Compact -aloitteeseen hyväksyttiin joulukuussa 2018 ja Aspo sitoutui omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään aloitteen kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyvää perusarvoa. Aspo raportoi vuosittain edistymisestään sitoumuksen kymmenen periaatteen toteuttamisessa osana yritysvastuuraporttia.

Aspo toimii hyvän yrityskansalaisen tavoin kaikissa toimintamaissaan. Hyvä yrityskansalaisuus on yhteiskunnallista vastuuta, joka näkyy muun muassa siinä, että Aspo maksaa verot aina siihen maahan, missä tuloskin on tehty. Ainoastaan vastuullisesti johdettu, kasvava yritys luo työtä, verotuloja ja hyvinvointia. Aspo kohtelee oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti työntekijöitään ja sidosryhmiään kaikissa toimintamaissaan.

Aspo-konsernin eettiset ohjeet ja ympäristöpolitiikka luovat yhteiset pelisäännöt liiketoiminnalle. Aspon ydintoimintaa on omistamiensa, kauppaa ja logistiikkaa edustavien liiketoimintojen kehittäminen. Aspo lähestyy yritysvastuuta ennen kaikkea vastuullisen johtamisen kautta. Aspon omistamien liiketoimintojen toimialoilla keskeisimmät yritysvastuuseen liittyvät asiat koskevat energiankulutuksen ja jätteen vähentämistä, henkilöstön hyvinvointia ja turvallisia työolosuhteita, tasa-arvoa sekä hyvää hallintotapaa.

Kaikille Aspon yhtiöille yhteisissä eettisissä ohjeissa kuvataan säännöt, joita konsernin henkilöstön edellytetään omassa toiminnassaan noudattavan. Ohjeet käsittelevät toiminnan lainmukaisuutta, liikesuhteita, henkilöstöä ja turvallisuutta sekä yrityksen varoja ja omaisuutta. Aspo on toteuttanut eettisistä kysymyksistä verkko-opetusmateriaalin, jonka jokaisen Aspon työntekijän tulee läpäistä hyväksytysti. Vuonna 2018 Aspon henkilöstöstä 100 % (63 % vuonna 2017) suoritti Code of Conduct koulutuksen. Tavoitteena on, että koko henkilöstö suorittaa kyseisen koulutuksen hyväksytysti vuosittain. Materiaali perustuu kysymyksiin ja vastausvaihtoehtoihin asioista, joiden osalta henkilöstö joutuu tekemään henkilökohtaisia ja eettisiä päätöksiä.


New call-to-action


Päivitetty: 19.06.2019