Vastuullinen liiketoimintojen kehittäjä

Aspo-konsernin toimitusjohtaja vastaa vastuullisuustyön johtamisesta ja raportoi hallitukselle yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Vastuullisuuden varmistaminen on olennaisen tärkeää yhtiön pitkäaikaisen kehittämisen turvaamiseksi. Aspo suhtautuu ilmastonmuutokseen vakavasti ja pyrkii toiminnallaan lieventämään sen vaikutuksia. Yhtiön tavoitteena on myös liittyä vuoden 2018 aikana Global Compact -aloitteeseen, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyvien kymmenen periaatteen mukaisesti. Aspo raportoi jatkossa vuosittain edistymisestään sitoumuksen kymmenen periaatteen toteuttamisessa osana yritysvastuuraporttia.

Aspo toimii hyvän yrityskansalaisen tavoin kaikissa toimintamaissaan. Hyvä yrityskansalaisuus on yhteiskunnallista vastuuta, joka näkyy muun muassa siinä, että Aspo maksaa verot aina siihen maahan, missä tuloskin on tehty. Ainoastaan vastuullisesti johdettu, kasvava yritys luo työtä, verotuloja ja hyvinvointia. Aspo kohtelee oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti työntekijöitään ja sidosryhmiään kaikissa toimintamaissaan.

Aspo-konsernin eettiset ohjeet ja ympäristöpolitiikka luovat yhteiset pelisäännöt liiketoiminnalle. Aspon ydintoimintaa on omistamiensa, kauppaa ja logistiikkaa edustavien liiketoimintojen kehittäminen. Aspo lähestyy yritysvastuuta ennen kaikkea vastuullisen johtamisen kautta. Aspon omistamien liiketoimintojen toimialoilla keskeisimmät yritysvastuuseen liittyvät asiat koskevat energiankulutuksen ja jätteen vähentämistä, henkilöstön hyvinvointia ja turvallisia työolosuhteita, tasa-arvoa sekä hyvää hallintotapaa.

Kaikille Aspon yhtiöille yhteisissä eettisissä ohjeissa kuvataan säännöt, joita konsernin henkilöstön edellytetään omassa toiminnassaan noudattavan. Ohjeet käsittelevät toiminnan lainmukaisuutta, liikesuhteita, henkilöstöä ja turvallisuutta sekä yrityksen varoja ja omaisuutta. Aspo on toteuttanut eettisistä kysymyksistä verkko-opetusmateriaalin, jonka jokaisen Aspon työntekijän tulee läpäistä hyväksytysti. Vuonna 2017 Aspon henkilöstöstä 63 % (34 % vuonna 2016) suoritti Code of Conduct koulutuksen. Vuodesta 2018 lähtien tavoitteena on, että koko henkilöstö suorittaa kyseisen koulutuksen hyväksytysti vuosittain. Materiaali perustuu kysymyksiin ja vastausvaihtoehtoihin asioista, joiden osalta henkilöstö joutuu tekemään henkilökohtaisia ja eettisiä päätöksiä.


Lue Aspon vastuullisuusraportti 2017