Vastuullinen liiketoimintojen kehittäjä

Aspo uskoo, että sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin. Vastuullisesti johdettu, kasvava yritys luo työtä, verotuloja ja hyvinvointia. Aspon vastuullisuustyön johtamisesta vastaa konsernin toimitusjohtaja, joka raportoi yhtiön hallitukselle riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Aspon eettiset ohjeet (Code of Conduct) luovat yhteiset pelisäännöt vastuulliselle liiketoiminnalle konsernin kaikille tytäryhtiöille. Aspon hallitus hyväksyi uudistetut eettiset ohjeet joulukuussa 2019.

Aspo on vuodesta 2018 alkaen ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen, ja konsernin toimintaa ohjaavat YK:n määrittelemät kymmenen ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevaa periaatetta. Vuonna 2019 Aspo liittyi myös yritysvastuuverkosto FIBSin jäseneksi, ja pyrkii aktiivisesti kehittämään vastuullisuustyötään sekä konserni- että tytäryhtiötasolla.

Vuonna 2019 viimeistelty sidosryhmätutkimus ja sen pohjalta laadittu olennaisuusanalyysi auttavat meitä ohjaamaan yritysvastuu- ja sidosryhmätyöskentelyämme niihin asioihin, jotka ovat sidosryhmillemme merkityksellisimpiä ja samalla liittyvät liiketoimintamme kannalta tärkeimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin.

Olennaisuusanalyysin perusteella Aspon merkittävimmiksi vastuullisuusnäkökohdiksi on määritelty

  • Työntekijöiden sitoutuminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • Avoimuus ja säännöstön sekä eettisten periaatteiden noudattaminen
  • Ympäristöystävälliset innovaatiot ja päästöjen vähentäminen
  • Tuoteturvallisuus


Monialayhtiönä Aspon eri liiketoiminnoilla on osin hyvin erilaiset painopistealueet vastuullisuustyössään. ESL Shipping on aktiivisesti pienentänyt ympäristöjalanjälkeään minimoimalla laivastonsa päästöjä ja energiankulutusta. Leipurin toiminnan keskiössä on tuoteturvallisuus ja jätteen sekä hävikin vähentäminen. Tuoteturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää myös linkkinä teollisuuden asiakkaiden ja kansainvälisten raaka-ainevalmistajien välillä toimivan Telkon liiketoiminnassa.

Konsernitasolla kaikkea toimintaa ohjaa kuitenkin Aspon eettiset ohjeet ja vastuullisuusprioriteetit. Sidosryhmäkysely on tarkoitus uusia säännöllisesti, ja konsernitason prioriteetteja päivitetään tarvittaessa. Vuoden 2020 tavoitteena on määritellä jokaiselle tytäryhtiölle sekä lyhyen että pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet, joiden edistymistä tullaan seuraamaan myös Aspon vastuullisuusraporteissa. Aspo raportoi vuosittain edistymisestään Global Compact -periaatteiden toteuttamisessa osana tätä Suomen Kirjanpitolain ja EU 2014/95EU-direktiivin vaatimusten mukaista selvitystä muista kuin taloudellisista tiedoista. Aspon hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa nämä tiedot vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.


VASTUULLISUUSRAPORTTI 2019


Päivitetty: 20.08.2020