Vastuullinen liiketoimintojen kehittäjä

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin. Vastuullisesti johdettu, kasvava yritys luo työtä, verotuloja ja hyvinvointia.

Monialayhtiönä Aspon eri liiketoiminnoilla on osin hyvin erilaiset painopistealueet vastuullisuustyössään. ESL Shipping on aktiivisesti pienentänyt ympäristöjalanjälkeään minimoimalla laivastonsa päästöjä ja energiankulutusta. Leipurin toiminnan keskiössä on tuoteturvallisuus ja jätteen sekä hävikin vähentäminen. Tuoteturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää myös linkkinä teollisuuden asiakkaiden ja kansainvälisten raaka-ainevalmistajien välillä toimivan Telkon liiketoiminnassa. Aspon eettiset ohjeet luovat kuitenkin yhteiset pelisäännöt vastuulliselle liiketoiminnalle konsernin kaikissa tytäryhtiöissä.

Loppuvuodesta 2020 Aspon hallitus linjasi konsernin uuden vastuullisuustavoitteen: Aspon liiketoimintojen tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijöitä omilla aloillaan. Tiedostamme, että työtä on vielä paljon tehtävänä ja kehitystä on tapahduttava jokaisessa liiketoiminnassamme. Hallituksen linjauksen mukaisesti kaikki Aspon liiketoiminnot ovat alkaneet määritellä uudelleen omia, toimialoilleen relevantteja vastuullisuustavoitteita ja -mittareita sekä kehittää raportointiprosessejaan. Vastuullisuustyön edistymistä tullaan seuraamaan vastaisuudessa niin liiketoimintojen omissa kuin myös Aspon vuosittaisissa vastuullisuusraporteissa. Liiketoimintokohtaiset vastuullisuustavoitteet tullaan julkaisemaan erikseen kuluvan vuoden aikana.

Aspo on vuodesta 2018 alkaen ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen, ja konsernin toimintaa ohjaavat YK:n määrittelemät kymmenen ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevaa periaatetta. Vuonna 2019 Aspo liittyi myös yritysvastuuverkosto FIBSin jäseneksi.

Sidosryhmätutkimus ja sen pohjalta laadittu olennaisuusanalyysi auttavat meitä ohjaamaan konsernitason yritysvastuu- ja sidosryhmätyöskentelyämme niihin asioihin, jotka ovat sidosryhmillemme merkityksellisimpiä ja samalla liittyvät liiketoimintamme kannalta tärkeimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. Olennaisuusanalyysin perusteella Aspon merkittävimmiksi vastuullisuusnäkökohdiksi on määritelty työntekijöiden sitoutuminen ja työhyvinvoinnin edistäminen, avoimuus ja säännöstön sekä eettisten periaatteiden noudattaminen, ympäristöystävälliset innovaatiot ja päästöjen vähentäminen sekä tuoteturvallisuus. Vuonna 2021 julkistettavien kunnianhimoisten liiketoimintakohtaisten tavoitteiden lisäksi myös näitä konsernitason prioriteetteja seurataan kaikissa liiketoiminnoissa.

Aspon vastuullisuustyön johtamisesta vastaa konsernin toimitusjohtaja, joka raportoi yhtiön hallitukselle riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Aspo raportoi vuosittain edistymisestään Global Compact -periaatteiden toteuttamisessa osana tätä Suomen Kirjanpitolain ja EU 2014/95EU-direktiivin vaatimusten mukaista selvitystä muista kuin taloudellisista tiedoista. Aspon hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa nämä tiedot vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.


VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020


Päivitetty: 04.03.2021