monialayhtion-edut

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä yhtiön kotipaikassa Helsingissä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen, päättää maksettavista osingoista ja valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan. Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.

Voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan on ilmoittauduttava kokouskutsussa kerrotulla tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenet ovat läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Samoin yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä valinnan suorittavassa yhtiökokouksessa, ellei poissaololle ole erityisen painavaa syytä.

ETUKÄTEISTIEDOTTAMINEN

Yhtiökokouskutsu, jossa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiötä koskeva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä tai kutsun julkaisemisen jälkeen muulla tavoin ennen yhtiökokousta, jos henkilö on kirjallisesti suostunut tehtävään ja häntä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi hallituksen valmistelema ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkaistaan vastaavin tavoin ennen yhtiökokousta.


Päivitetty: 01.04.2023