rahoitusrakenne

RAHOITUSRAKENNE

Konsernin tammi–maaliskuun korollinen nettovelka oli 156,7 miljoonaa euroa (155,7) ja nettovelkaantumisaste laski 106,0 prosenttiin (108,4). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 34,8 % (34,7). 

Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat -1,9 miljoonaa euroa (-1,1). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja nousi voimakkaasti ja oli 3,7 % (1,3) lisäten Aspon korkokuluja. Vaihtokursseissa tapahtuneet muutokset, lisäsivät rahoitustuottoja ja vaikuttivat positiivisesti nettorahoituskuluihin.  

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat 35,6 miljoonaa euroa (33,5) katsauskauden lopussa, ja niistä myytävänä oleviin liiketoimintoihin liittyvät rahavarat olivat 10,1 miljoonaa euroa (11,8). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä. 

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Aspo laski 7.6.2022 liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridilaina lunastettiin 2.5.2022.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


Päivitetty: 30.11.2023

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma 30.9.2023: 188 Me