rahoitusrakenne

RAHOITUSRAKENNE

Vuoden toisella neljänneksellä korollinen nettovelka laski 144,9 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste laski 92,6 %:iin). Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 35,6 % (6/2021: 30,5, 12/2021: 32,0).

Tammi–kesäkuun nettorahoituskulut olivat -4,9 miljoonaa euroa (-1,9). Valuuttakurssimuutosten, erityisesti Venäjän ruplan vahvistumisen, vaikutus rahoituskulujen kasvuun oli -3,6 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,4 % (1,6). 

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 47,5 miljoonaa euroa (12/2021: 17,7). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 7 miljoonaa euroa (6/2021: 6, 12/2021: 5).


JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Aspo laski 7.6.2022 liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridilaina lunastettiin 2.5.2022.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


Päivitetty: 10.08.2022

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma 30.6.2022: 190 Me