rahoitusrakenne

RAHOITUSRAKENNE

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä korollinen nettovelka laski 159,5 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste aleni 118,8 %:iin (139,0). Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 31,4 % (31,1 ). 

Tammi-maaliskuun nettorahoituskulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (-0,9). Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahoituskulujen kasvuun oli -0,9 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,3 % (1,5).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 41,3 miljoonaa euroa (17,7). Sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli yhteensä 40,0 miljoonaa euroa ja ne olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 20 miljoonaa euroa (8).


JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Aspo tiedotti 28.3.2022 käyttävänsä oikeuttaan lunastaa 30.4.2020 liikkeeseen lasketun 20 miljoonan euron ja 8,75 prosentin korkoisen hybridilainan täysimääräisesti. Hybridilaina maksettiin takaisin 2.5.2022.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


Päivitetty: 05.05.2022

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma 31.3.2022: 176 Me