rahoitusrakenne

RAHOITUSRAKENNE

Vuoden kolmannela neljänneksellä konsernin korollinen nettovelka laski 162,4,0 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste aleni 130,9 %:iin
(9/2020: 163,0, 12/2020: 149,0). Konsernin omavaraisuusaste vuoden kolmannen neljänneksen lopussa oli 31,8 % (9/2020: 29,0, 12/2020: 30,1).

Tammi-syyskuun nettorahoituskulut laskivat -2,9 miljoonaa euroa (-3,3).  Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,6 % (1,6).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 23,7 miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 5 miljoonaa euroa (9/2020:17, 12/2020: 11). 

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Huhtikuussa 2020 Aspo laski liikkeeseen uuden 20 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan toukokuussa 2022. Samassa yhteydessä Aspo lunasti takaisin vanhaa 25 miljoonan euron hybridilainaansa 18,4 miljoonalla eurolla siitä tehdyn takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinosto oli ehdollinen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle. Vanhasta hybridilainasta lunastamatta jäänyt osa, 6,6 miljoonaa euroa, maksettiin takaisin 27.5.2020.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Syyskuussa 2015 Aspo Oyj laski liikkeeseen 11 miljoonan euron suuruisen private placement -tyyppisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on seitsemän vuotta ja sen eräpäivä on 29.9.2022. Laina on kiinteäkorkoinen. Laina pidensi Aspo-konsernin lainasalkun keskimaturiteettia ja siitä saadut varat käytettiin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin


Päivitetty: 27.10.2021

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma ilman vuokrasopimusvelkoja 30.9.2021: 165 Me