rahoitusrakenne

RAHOITUSRAKENNE Q1 2024

Korollinen nettovelka oli 131,5 miljoonaa euroa (156,7), ja nettovelkaantumisaste parani 74,0 prosenttiin (12/2023: 117,6 %). Korollisen nettovelan ja nettovelkaantumisasteen pieneneminen johtui ESL Shipping Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä saadusta 45 miljoonan euron käteisvastikkeesta, jonka johdosta rahavarat ja oma pääoma kasvoivat. Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 38,6 % (12/2023: 34,4). 

Tammi–maaliskuun 2024 nettorahoituskulut olivat -2,2 miljoonaa euroa (-1,9). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja nousi voimakkaasti ja oli 5,4 % (3,7), mikä lisäsi Aspon korkokuluja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 67,9 miljoonaa euroa (12/2023: 30,7). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä.

 

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Aspo laski 7.6.2022 liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridilaina lunastettiin 2.5.2022.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


Päivitetty: 07.05.2024

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma 31.3.2024: 197 Me