aspo-lyhyesti

ASPON EETTISET OHJEET

1. SITOUTUMISEMME REHTIIN LIIKETOIMINTAAN


Aspon eettiset ohjeet määrittelevät ne käyttäytymissäännöt, joita Aspon työntekijöiltä heidän toiminnassaan odotetaan. Lisäksi ne ohjaavat työntekijöitä tilanteissa, joissa pitää tehdä henkilökohtaisia ja eettisiä päätöksiä. Eettisiä ohjeita sovelletaan koko Aspo-konsernin henkilöstöön ja toimintaan.

Aspon hallitus on hyväksynyt ja julkaissut eettiset ohjeet.

Me Aspossa uskomme, että eettisesti ja vastuullisesti toimiminen ei ole ainoastaan oikea tapa toimia, vaan se on myös oikein liiketoiminnallemme. Aspon eettiset ohjeet ovat oikean liiketoimintatapamme perusta.

Me noudatamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä kaikessa toiminnassamme. Rehtiys liiketoiminnassa alkaa kuitenkin eettisistä ohjeista ja jokapäiväisestä tavastamme tehdä töitä.

Eettiset ohjeemme asettavat ne periaatteet, jotka auttavat meitä tekemään eettisesti pysyviä päätöksiä. Meidän kaikkien vastuulla on eettisten ohjeiden tunteminen, se miten toimia oikein ja ymmärtää, miksi se on tärkeää.

Tekemällä oikeita valintoja me suojelemme jatkuvasti Aspon tuottamaa arvoa. Rehti toiminta kasvattaa mainettamme luotettavana liikekumppanina, toimittajana, asiakkaana ja työnantajana.

Sitoutumalla YK:n Global Compact -aloitteeseen me toteutamme sen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvää kymmentä periaatetta.

Aspon työntekijöinä meidän tulee:

 • lukea, ymmärtää ja noudattaa eettisiä ohjeitamme
 • tuoda julki huolemme ja ilmoittaa, jos epäilemme rikkomuksia
 • kysyä neuvoa esimieheltämme tai säännöstön noudattamisesta vastaavalta Aspon lakiosastolta, jos olemme epävarmoja siitä, miten toimia


Lisäksi esimiehenä meidän odotetaan

 • johtavan esimerkillä
 • kertovan compliance -käsikirjasta ja yhtiön menettelytavoista tiimille sekä varaavan aikaa keskusteluun siitä, miten ne koskevat meitä
 • edistävän ilmapiiriä, jossa ryhmämme jäsenet kokevat voivansa tuoda esiin asioita, joista he ovat huolissaan
 • kuuntelevan tiimin jäsenten huolenaiheita ja edistävän tietoon tulevien rikkomusepäilysten selvittämistä
 • valvovan ja tukevan tiimiämme edellä mainittujen odotusten täyttämisessä

 

2. TYÖNTEKIJÄT JA TOIMINTA     

2.1 Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen


Aspo on sitoutunut kunnioittamaan YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita. Me edistämme kunnollisia työskentelyolosuhteita. Me emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä missään olosuhteissa.

Syrjimättömyys, monimuotoisuus ja osallisuus

Aspo kohtelee kaikkia arvokkaasti ja kunnioittavasti. Kaikki työntekijämme kunnioittavat toisten oikeutta mielipiteen-, ilmaisun-, ja uskonnonvapauteen sekä kokoontumisvapauteen.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää työntekijän koulutuksen, henkilökohtaisen osaamisen, aseman, persoonallisuuden, elämäntapojen, työkokemuksen, etnisen alkuperän, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, kansallisuuden, kykyjen tai muiden ominaisuuksien perusteella. Tämä koskee kaikkia työntekijöitämme, työnhakijoita ja alihankkijoitamme. Aspossa arvostamme monimuotoisuutta ja olemme sitoutuneet tarjoamaan osallistavan työympäristön, jossa ei esiinny häirintää.

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Työntekijöiden hyvinvointi ja terveys ovat tärkeitä Aspolle. Me emme milloinkaan tingi turvallisuudesta ja teemme yhteistyötä vain sellaisten liikekumppaneiden kanssa, jotka ovat yhtä sitoutuneita terveyteen ja työturvallisuuteen kuin me olemme. Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä töitä aina turvallisesti ja noudattaa soveltuvia lakeja työterveydestä ja työturvallisuudesta. Lisäksi yhtiön omia työturvallisuusohjeita ja -normeja on aina noudatettava.  Kaikkien esimiesten on ohjeistettava, valvottava ja tuettava tiimejään niin, että ne voivat työskennellä turvallisesti.

2.2 Ympäristövastuu ja tuoteturvallisuus


Aspo arvostaa ympäristöä ja pyrkii alentamaan ympäristöön liittyvää jalanjälkeä kaikissa toiminnoissaan. Olemme kaikki vastuussa siitä, että tuotteemme ovat turvallisia niille tarkoitetussa käytössä ja että ne täyttävät säädetyt vaatimukset.

3. REHTI LIIKETOIMINTA

 

3.1 Nollatoleranssi korruptioon ja lahjontaan


Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa. Emme koskaan maksa lahjuksia tai hyväksy niiden maksamista viranomaisille tai yksityishenkilöille, emmekä koskaan pyydä tai hyväksy lahjuksia.

Erityisesti emme saa koskaan antaa tai tarjota mitään rahanarvoista vaikuttaaksenne asiattomasti päätöksiin saadaksemme tai säilyttääksemme liiketoimintaa, tai saadaksemme epäreilua hyötyä. Emme voi tehdä tätä suoraan tai epäsuorasti kolmannen osapuolen kautta. Emme voi myöskään suoraan tai epäsuorasti pyytää tai hyväksyä mitään rahanarvoista, jolla voisi olla tai voisi näyttää olevan vaikutusta kykyymme tehdä objektiivisia liiketoimintapäätöksiä.

”Mitään rahanarvoista” pitää ymmärtää laajasti, ja se tarkoittaa mitä tahansa maksua, lainaa, alennusta, poliittista tai hyväntekeväisyystukea, takaisinmaksua, lahjaa, lahjakorttia, ateriaa, ajanvietettä, matkaa, työsuhdetta tai työharjoittelupaikkaa, liiketoimintamahdollisuutta, palvelua tai muuta etuutta.

Meidän tulee olla varmoja, että lahjat ja vieraanvaraisuus tukevat aina selkeästi liiketoiminnan tavoitteita ja ne on tarkasti dokumentoitu, ne ovat arvoltaan kohtuullisia ja ne sopivat liiketoimintasuhteen luonteeseen. Kaikenlaiset sopimattomien maksujen, etuuksien, lahjojen tai vieraanvaraisuuden pyynnöt ja tarjoukset pitää torjua, ja niistä tulee raportoida viipymättä Aspon Compliance-vastuulliselle.

Me kilpailemme tarmokkaasti, mutta kuitenkin reilusti ja eettisesti sekä noudatettavan kilpailulainsäädännön puitteissa. Jokaisen Aspon työntekijän tulee noudattaa kilpailulainsäädäntöä, säädöksiä ja sisäisiä toimintaohjeita.

3.2 Yrityksen omaisuuden ja tietojen suojaaminen


Aineellinen ja aineeton omaisuus

Päivittäisessä työssämme olemme vastuussa Aspon ja liikekumppaneidemme omaisuudesta, johon kuuluvat esimerkiksi koneet, tarvikkeet, raaka-aineet, kulkuneuvot, IT- ja mobiili-laitteet, varat, immateriaalioikeudet ja tieto. Meidän tulee käsitellä niitä varoen ja suojata niitä vahingoilta, menetyksiltä, varkauksilta ja väärinkäytöltä.

Kaikkien työntekijöidemme tulee noudattaa sopivia toimenpiteitä suojatakseen meidän ja liikekumppaneidemme luottamuksellisia tietoja. Käsittelemme luottamuksellista tietoa huolellisesti ja jaamme sitä ainoastaan niille, joilla on oikeus saada näitä tietoja ja jotka tarvitsevat sitä työssään.

Noudatamme yhtiömme sisäisiä ohjeita ja toimenpiteitä suojataksemme tietoja tietoturva-uhilta, luvattomalta ja laittomalta käytöltä. Kunnioitamme kollegoidemme, yhteistyökumppaneidemme ja heidän edustajiensa yksityisyyttä käsittelemällä heidän henkilötietojaan lakien ja yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Pörssilistattuna yhtiönä meidän pitää noudattaa sovellettavia lakeja ja pörssin sääntöjä, kun julkaisemme Aspoon liittyviä tietoja. Ainoastaan nimetyt yhtiön työntekijät saavat antaa Aspon puolesta julkisia lausuntoja tiedotusvälineille. Olemme sitoutuneet noudattamaan markkinaväärinkäytöksiin ja sisäpiiritietoon liittyviä ohjeita sekä säädöksiä, kuten esimerkiksi kaupankäyntiin ja tietojen julkaisemiseen liittyviä rajoituksia.

Päätöksenteko ja sen dokumentointi

Päätöstemme tulee aina olla Aspon etujen mukaisia. Lakiasioiden ja rahaliikenteen hyväksymisprosessien tulee olla käytössä läpi koko organisaation ja meidän tulee sitoutua noudattamaan niitä. Näihin rutiineihin kuuluvat valtuutettujen henkilöiden määrittely, rahamääräiset rajoitukset ja vaarallisten työyhdistelmien estäminen.

Kaikki liiketoimet pitää dokumentoida kirjanpitoomme ja tileillemme tarkasti sekä rehellisesti. Tarkka dokumentointi ja raportointi auttavat meitä saavuttamaan lakien ja määräysten vaatimukset esimerkiksi verotusta koskien.

3.3 Eturistiriitojen välttäminen


Meidän kaikkien odotetaan toimivan Aspon etujen mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että meidän tulee välttää eturistiriitoja. Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtaiset etusi ovat ristiriidassa Aspon etujen kanssa. Jo pelkkä vaikutelma eturistiriidasta voi vahingoittaa yhtiötä ja mainettamme.

4. SIDOSRYHMÄMME


Liikekumppanit

Me pyrimme tuottavaan, eettiseen ja läpinäkyvään suhteeseen päämiestemme, edustajiemme, jakelijoidemme, asiakkaidemme ja alihankkijoidemme kanssa.  Odotamme kumppaneidemme noudattavan sovellettavia lakeja ja säädöksiä ja sitoutuvan tavaran- ja palveluntoimittajiemme eettisiin ohjeisiin.

Kaupankäynnin vaatimustenmukaisuus ja rahanpesun estäminen

Toimimme kansainvälisessä liikeympäristössä, johon sisältyy tuotteiden, tavaroiden, palveluiden ja tiedon tuontia sekä vientiä maasta toiseen. Me noudatamme sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka vaikuttavat toimintoihimme. Säädöksiin sisältyy muun muassa kauppasaartoja ja sanktioita, tullin tuonti- ja vientisäädöksiä, vientikontrolleja, tulli-arvostuksia ja alkuperä- sekä etuuskohtelusäädöksiä. Noudatamme liiketoiminnassamme soveltuvia rahanpesun-, terrorismin- ja talousrikosten vastaisia lakeja.

5. VAATIMUSTENMUKAISUUS KUULUU KAIKILLE


Olemme kaikki vastuussa Aspon rehdistä liiketoimintatavasta ja eettisistä arvoista. Jos epäilemme rikkomusta, meidän tulee ottaa asia esille ja ilmoittaa siitä, kuten myös kuunnella muiden esiintuomia huolenaiheita. Emme saa koskaan olettaa, että joku toinen on ilmoittanut vaarasta tai huolenaiheista.

Sano ääneen huolesi – Ilmoituskanava

Tuemme kulttuuria, joka kannustaa jokaista puhumaan avoimesti. Varmistamme turvallisen, varman ja luottamuksellisen tavan ilmaista huolenaiheet ja kysymykset silloin, kun normaalia tapaa ei ole mahdollista käyttää tai se on sopimatonta.

Kaikkien työntekijöiden on viipymättä ilmoitettava kaikki epäillyt tai havaitut rikkomukset lakeja, näitä eettisiä ohjeita, compliance-käsikirjaamme tai muuta Aspon toimintaohjetta vastaan

 • esimiehelleen tai yhtiön toimitusjohtajalle
 • Aspon lakiosaston, henkilöstöosaston tai sisäisen tarkastuksen edustajalle
 • käyttämällä Aspon ilmoituskanavaa verkkosivulla https://report.whistleb.com/aspo


Tämä mahdollistaa näiden ongelmien käsittelyn ja korjaamisen ajoissa sekä estää niitä tapahtumasta uudelleen organisaatiossamme.

Me tutkimme väärinkäytösilmoitukset huolellisesti, käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja pidämme ilmoitukset mahdollisuuksien mukaan luottamuksellisina. 

Emme hyväksy kostotoimia ketään sellaista kohtaan, joka hyvässä uskossa ilmoittaa epäillyn väärinkäytöksen tai osallistuu epäillyn rikkomuksen tutkimiseen. Esimerkkejä kostotoimenpiteistä ovat esimerkiksi alentaminen tehtävästä, erottaminen, ylentämisen estäminen, palkanalennus ja kaikenlainen uhkailu, kiusaaminen tai häirintä. Tehtävästä riippumatta jokaiseen, joka syyllistyy kostotoimiin, voidaan kohdistaa kurinpidollisia toimia.

Eettisten ohjeiden rikkomukset, myös tiedossa olevasta rikkomuksesta viipymättä ilmoittamisen laiminlyöminen tai perättömän ilmoituksen tekeminen voivat johtaa kurinpidollisiin toimiin tai jopa irtisanomiseen.

Aspo Oyj:n hallitus, 18. joulukuuta 2019


Päivitetty: 29.07.2021