kauko

ASPO OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

1 POLITIIKAN SOVELTAMISALA

Aspo Oyj:n ("Aspo" tai "Yhtiö") tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeisimmät periaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Yhtiö kommunikoi pääomamarkkinoiden ja tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa erityisesti koskien Aspon säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta. Aspo noudattaa tätä tiedonantopolitiikkaa myös taloudellisessa raportoinnissaan.

Aspo noudattaa viestinnässään EU:n säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Yhtiön hallinnointiperiaatteita, eettisiä ohjeita ja muita sisäisiä ohjeita.

 

2 VIESTINNÄN KESKEISET PERIAATTEET

Aspon viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, täsmällisyys ja tasapuolisuus. Aspo viestii sille olennaisista asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti sekä pääomamarkkinoille että sidosryhmilleen. Kaikki tiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi Aspo Oyj:n verkkosivuilla. Tiedot julkistetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Viestinnän tavoitteena on tukea Aspon osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa Yhtiön toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta tilasta.

Yhtiön taloudellista tilaa koskeva kommunikointi pääomamarkkinaosapuolten kanssa on Aspossa keskitetty toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja rahoitusjohtajalle. Toimitusjohtaja ja rahoitusjohtaja vastaavat ensisijaisesti yhteyksistä sijoittajiin ja analyytikoihin.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat voivat antaa lausuntoja oman toimialansa markkinaympäristöön ja toimialan kehitykseen liittyen.

Toimitusjohtaja tai muu Yhtiön johto ei kommentoi Aspon hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.

 

3 SIJOITTAJA- JA ANALYYTIKKOVIESTINTÄ

3.1 YLEISET SIJOITTAJA- JA ANALYYTIKKOVIESTINNÄN PERIAATTEET

Aspo tapaa ja pyrkii aktiivisesti vuoropuheluun pääomamarkkinoiden sekä median edustajien kanssa. Aspo vastaa ilman aiheetonta viivytystä Yhtiön osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisten tavoitteena on tarjota tietoa Asposta ja sen toimintaympäristöstä. Tapaamisissa käsiteltävät olennaiset asiat on julkistettu jo aiemmin, eikä niissä tuoda esille uutta Yhtiön rahoitusinstrumenttien arvoon oleellisesti vaikuttavaa tietoa.

3.1.1 HUHUT, TIETOVUODOT JA MARKKINANÄKEMYKSET

Aspo ei kommentoi markkinahuhuja, spekulaatioita, Yhtiön osakkeen arvonmuodostusta ja hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia. Aspo voi julkaista pörssitiedotteen korjatakseen selkeästi väärän tai harhaanjohtavan tiedon, jolla on todennäköisesti merkittävä vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon.

Mikäli luottamuksellista ja olennaista tietoa on joutunut sellaisen tahon haltuun, jolle sitä ei sisäpiirisäännösten tai muiden sääntöjen vuoksi olisi kuulunut antaa, Aspo tuo tiedon kaikkien saataville normaaleja tiedon julkistamismenettelyjä noudattaen niin pian kuin mahdollista.

3.2 HILJAINEN JAKSO

Aspo noudattaa 30 päivän pituista hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei kommentoi sen taloudellista tilaa, tulevaisuuden näkymiä eikä ennusteita. Yhtiö ei tällöin myöskään tapaa sijoittajia, analyytikoita tai lehdistön edustajia tilaisuuksissa, joissa keskustellaan näistä asioista.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Yhtiö julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

 

4 TIEDOTTEET JA VIESTINTÄKANAVAT

Aspon viestintä jakautuu pääasiassa julkistettaviin pörssitiedotteisiin, lehdistötiedotteisiin sekä muihin tiedotteisiin ja uutisiin, Yhtiön verkkosivuilla olevaan materiaaliin sekä erilaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin. Aspoa koskevan tiedon pääasiallinen lähde on Yhtiön verkkosivusto www.aspo.fi. Aspo voi käyttää myös muita julkaisukanavia, kuten sosiaalista mediaa, Aspoa koskevan tiedon jakamiseen.

4.1 PÖRSSITIEDOTTEET

Aspo julkistaa pörssitiedotteena mahdollisimman pian Yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon sekä kaikki muut tiedot, jotka voimassa olevien säännösten mukaan on tiedotettava pörssitiedotteena. Pörssitiedotteella julkistettavaa sisäpiiritietoa on esimerkiksi:

 • Merkittävä muutos yhtiön strategiassa
 • Yhtiön kannalta merkittävä investointi- tai divestointipäätös
 • olennaiset Yhtiön taloudellisen tilanteen muutokset; ja
 • viranomaisten tekemät merkittävät päätökset.

Aspo julkistaa pörssitiedotteena muun muassa Pörssin säännöissä luetellut päätökset, tiedot ja tapahtumat, kuten esimerkiksi:

 • investoinnit ja rahoitusjärjestelyt, mikäli ne ovat merkittäviä;
 • taloudelliset raportit;
 • muutokset Yhtiön hallituksessa tai konsernin johtoryhmässä;
 • yhtiökokouskutsun ja yhtiökokouksen päätökset;
 • johtohenkilöiden liiketoimet;
 • liputusilmoitukset;
 • Yhtiön ja sen lähipiirin väliset liiketoimet, elleivät osa normaalia liiketoimintaa tai vähämerkityksellisiä;
 • merkittävät muutokset Yhtiön toiminnassa; ja
 • Yhtiön rahoitusvälineiden listausta koskevat päätökset

Pörssitiedotteet toimitetaan Pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan Aspon verkkosivuilla. Pörssitiedotteet sisältävät myös kyseisestä asiasta lisätietoja antavien henkilöiden yhteystiedot.

4.2 MUUT TIEDOT

Lehdistötiedotteena tai uutisena Aspon verkkosivuilla julkaistaan uutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle asetettuja olennaisuusvaatimuksia, mutta jotka Yhtiö arvioi uutisarvoisiksi tai muuten Yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.

 

5 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Säännöllisesti julkaistavien Aspon taloudellista tietoa koskevien raporttien julkaisuajat kerrotaan pörssitiedotteella ennen kunkin tilikauden alkamista. Aikataulu on saatavilla myös Aspon verkkosivuilla (https://www.aspo.com/fi/sijoittajakalenteri).

Aspo julkaisee osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

Lisäksi Aspo julkistaa kaiken muun taloudellisen informaation, jonka julkistamista Yhtiöön soveltuvat lait ja sääntely edellyttävät.

Aspo myös julkaisee verkkosivuillaan hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen (Corporate Governance Statement) sekä palkitsemisraportin. Aspon verkkosivuilla on saatavilla myös muut hallinnointikoodin edellyttämät tiedot ja materiaalit.

 

6 SISÄPIIRIHALLINTO JA SISÄPIIRITIEDON JULKISTAMINEN

Aspon sisäpiirihallinto noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014/EU, MAR) vaatimuksia, ESMAn ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä, Suomen kansallista lainsäädäntöä sekä Pörssin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta.

Aspo julkistaa Yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian, ellei Yhtiö päätä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Aspo voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Aspon oikeutetut edut;
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • Aspo pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä mainitut edellytykset sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiseksi. Päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät yhdessä Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja.

Aspo dokumentoi lykkäyksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset sekä valvoo aktiivisesti, että julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät. Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty.

 

7 TULOSOHJEISTUS JA PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Aspo kuvaa tilinpäätöstiedotteessaan toimintaympäristönsä tulevaa kehitystä ja antaa koko tilikautta koskevan taloudellisen ohjeistuksen konsernin liikevoiton osalta. Yhtiö voi päivittää tulevaisuudennäkymiä ja taloudellista ohjeistustaan neljännesvuosittain osavuosikatsauksien yhteydessä. Tulevaisuudennäkymät perustuvat Aspon johdon senhetkiseen näkemykseen Yhtiön asemasta liiketoimintaympäristössä ja markkinoiden kehityksestä.

Aspo voi päivittää tulevaisuudennäkymiä ja taloudellista ohjeistustaan myös muina aikoina. Yhtiö voi myös poiketa pyrkimyksestään antaa koko tilikautta koskeva taloudellinen ohjeistus, jos näkyvyys markkinatilanteen kehittymiseen ei sitä mahdollista. Hallitus päättää Yhtiön taloudellisen ohjeistuksen antamisesta.

Aspon hallitus arvioi yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säännöllisten strategiaprosessien yhteydessä. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteella.

 

8 ERITYISTILANTEET

8.1 TULOSVAROITUS

Aspo antaa tulosvaroituksen pörssitiedotteena, mikäli on todennäköistä, että Yhtiön kehitys katsauskaudella poikkeaa merkittävästi siitä, mitä Yhtiö on aiemmin julkisesti arvioinut ja mitä voidaan perustellusti päätellä sen aiemmin julkistamista tiedoista.

Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee ensisijaisesti Aspon hallitus. Poikkeustilanteessa myös Yhtiön toimitusjohtaja voi tehdä päätöksen tulosvaroituksen antamisesta.

8.2 JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan mukaisesti Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava Aspolle ja Finanssivalvonnalle heidän omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet, jotka koskevat Aspon rahoitusvälineitä. Aspo julkistaa saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viranomaisten määräämässä ajassa.

8.3 RIKKOMUSEPÄILYISTÄ ILMOITTAMINEN (WHISTLEBLOWING)

Aspolla on käytössään niin kutsuttu whistleblowing-viestintäkanava, jonka kautta Yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Aspon palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä (Suomen arvopaperimarkkinalaki ja MAR).

Ilmoitukset menevät Aspon lakiasiainjohtajan tutkittavaksi. Mikäli ilmoitetusta rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, viedään tapaus toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

8.4. TIEDOTTAMINEN POIKKEUSTILANTEISSA

Kriisin tai muun poikkeustilanteen sattuessa yhtiön toimitusjohtaja tai hallitus nimeää, kriisin laajuudesta ja luonteesta riippuen, kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja siitä tiedottamista.

Viestinnässä korostuvat julkistettavien tietojen laadun varmistaminen, avoimuus ja nopeus.

 

9 TULKINNAT JA POIKKEAMAT  

Tämä Aspon tiedonantopolitiikka Aspon hallituksen hyväksymä. Aspon sijoittajaviestintä vastaa tiedonantopolitiikan ylläpidosta ja esittää siihen tehtävät muutokset hallitukselle. Toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö antaa lisäohjeita politiikan käytännön toimeenpanosta. Sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa toimitusjohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa, painavista syistä johtuen, poiketa tiedonantopolitiikasta.

 

Lataa PDF-tiedosto

 

Aspo Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 29.10.2020.


Päivitetty: 29.07.2021