HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

TARKASTUSVALIOKUNTA

Aspo Oyj:n hallitus on 7.4.2010 pitämässään kokouksessa perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka tarkoituksena on mm. valmistella yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. Tarkastusvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 2024 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kaarina Ståhlberg ja jäseninä Annika Ekman, Mikael Laine ja Tatu Vehmas.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

 • tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta
 • taloudellisen raportointiprosessin valvonta
 • sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta
 • sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely
 • yhtiön compliance-toiminnon suunnitelmien ja raporttien käsittely
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
 • tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi
 • tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen arviointi
 • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu


Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa. Kokouksiin osallistumisprosentti oli 96. 

 

HENKILÖSTÖ- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA

Aspo Oyj:n hallitus päätti 9.4.2019 pitämässään kokouksessa perustaa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmät. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Vuonna 2024 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Heikki Westerlund ja jäseninä Patricia Allam, Tapio Kolunsarka ja Tatu Vehmas.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

 • toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajiensa kartoittaminen;
 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu;
 • yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu;
 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi, sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta;
 • arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle ohjelmista ja muista kannustinjärjestelmistä, jotka perustuvat osakkeisiin tai osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin;
 • muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu;
 • palkitsemisraportin valmistelu
 • palkitsemispolitiikan päivitystarpeen seuranta ja noudattamisen seuranta (toimitusjohtajan palkitsemisen osalta)
 • palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa;
 • hallituksen monimuotoisuusselvityksen laadinta; sekä
 • suositella tarpeen mukaan yhtiön hallitukselle neuvonantajaa sekä tehdä ehdotuksen asiantuntijalle maksettavasta palkkiosta.

 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kolme kertaa vuodessa. 
Vuonna 2023 valiokunta kokoontui neljä kertaa ja kokouksiin osallistumisprosentti oli 100. 


Päivitetty: 12.04.2024