strategia

kohti compounder-profiilia

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Tytäryhtiöt vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. 

Koko Aspon yli 90-vuotisen historian ajan toiminnalle on ollut ominaista rohkeus ja ihmiset. Uusia mahdollisuuksia omistaja-arvoa kasvattaviin rakennemuutoksiin tutkitaan konsernissa jatkuvasti. Arvonluontiin tähtääviin toimiin voi kuulua esimerkiksi yritysten tai liiketoimintojen ostoja tai myyntejä, liiketoimintojen listaamisia pörssiin tai muita markkinaoperaatioita. Vuoden 2022 lopussa Aspo-konsernilla oli liiketoimintoja yli 15 eri maassa ja palveluksessamme oli yhteensä noin 900 ammattilaista.

Edistysaskeleita monella saralla

Aspo julkisti uudistetun strategiansa loppuvuonna 2021. Sen mukaisesti Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan askeleita kohti compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa. 

Vuonna 2022 strategian toteuttaminen eteni hyvin. Leipurin toteutti merkittävän yrityskaupan syyskuussa 2022, kun se osti ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakeluyhtiö Kobia AB:n koko osakekannan ruotsalaiselta Abdon-konsernilta. Kobian liikevaihto enemmän kuin kompensoi itämarkkinoilta vetäytymisen myötä poistuvan osuuden Leipurin liikevaihdosta. 

Myös Telko toteutti vuoden aikana yritysostoja: norjalaisen Johan Steenks AS:n liiketoiminnan hankinta julkistettiin syksyllä ja vuodenvaihteen jälkeen Telko tiedotti puolalaisen Eltrexin hankinnasta. Päätös vetäytyä valituilta itämarkkinoilta Venäjän hyökkäyksen seurauksena tulee hetkellisesti laskemaan myös Telkon liikevaihtoa, mutta sen vaikutusta pyritään kompensoimaan jatkamalla yritysostoja länsimarkkinoilla.

ESL Shipping otti merkittävän strategisen edistysaskeleen, kun se muodosti elokuussa 2022 yhdessä institutionaalista ja yksityisistä sijoittajista koostuvan sijoittajaryhmän kanssa pitkäaikaisen energiatehokkaiden sähköhybridialusten Green Coaster -poolin.
Pooling-rakenne on kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytetty alusten omistukseen ja operointiin liittyvä malli. Järjestely vauhdittaa ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua ja parantaa sen kannattavuutta sekä pääoman tuottoa.

Kehittävä ja aktiivinen omistaja

Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa aktiivinen rooli yritysjärjestelyissä – sekä nykyisten liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa että yritysostoissa. 

Aspo omistaa liiketoiminnat tyypillisesti kokonaan, ja omistajana se vastaa pääomien hankinnasta ja allokoinnista sekä tytäryritysten investoinneista. Aspon rakenne mahdollistaa suuretkin investoinnit, joihin yksittäisillä liiketoiminnoilla ei välttämättä olisi omasta takaa edellytyksiä. 

Vastuullisuus ohjaa Aspon toimintaa

Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana Aspon uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia ja koko konsernin johtamisjärjestelmää. Omistetut liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja vastuullisuussitoumusten tueksi on määritelty konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille ESG-tavoitteet. Keskeisin Aspo-konsernin tavoite on päästöintensiteetin pienentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Toinen konsernille yhteinen tavoite on työturvallisuuden parantaminen, jota mitataan tapaturmataajuuden kehityksellä. Molemmissa tavoitteissa saavutettiin myönteistä kehitystä vuoden 2022 aikana.

Vahva kassavirta mahdollistaa tehokkaan pääomamarkkinoiden hyödyntämisen

Aspon strategian toteuttamiseen liittyy olennaisesti myös konsernin pääomatehokkuus. Aspo on hajauttanut liiketoimintansa riskejä, ja vahvan kassavirran tukema hyvä velanhoitokyky mahdollistaa pääomamarkkinoiden tehokkaan hyödyntämisen. 

Strategiaan kuuluu myös pääomarakenteesta huolehtiminen niin, että konserni voi kehittää liiketoimintojaan ilman ennalta määrättyä aikataulua. Aspolla tulee aina olla riittävät resurssit liiketoimintojen arvoa lisääviin operaatioihin ja rakennejärjestelyihin.

Aspon taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • 8 prosentin liikevoitto 
  • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa 
  • yli 20 prosentin oman pääoman tuotto
  • Alle 130 prosentin nettovelkaantumisaste


Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Liikevoittoprosenttitavoitteen tukena ovat Aspon liiketoimintojen kehitystoimenpiteet ja myös muutokset liiketoimintaportfoliossa. Tavoitellun kasvun taustalla ovat orgaanisen kasvun lisäksi panostukset yritysostoihin ja strategian mukainen siirtyminen kohti compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa.

Osinkopolitiikka

Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Osinko maksetaan vuosittain kahdessa erässä.


Päivitetty: 09.03.2023