strategia

Pitkäjänteistä omistaja-arvon kasvattamista

Monialayhtiönä Aspo muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden. Yhtiön kassavirrat on hajautettu sekä liiketoiminnoittain että maantieteellisesti, mikä tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta konsernin tulokseen. Rakenteensa ansiosta Aspo on defensiivinen kokonaisuus, joka pystyy tuottamaan hyvää rahavirtaa myös poikkeuksellisissa markkinatilanteissa. Kaiken toiminnan tavoitteena on kehittää Aspon arvoa tasaisesti ja pitkällä aikavälillä.

Kehittävä ja vastuullinen omistaja

Tytäryhtiöiden arvoa kasvatetaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Aspo omistaa liiketoiminnat tyypillisesti kokonaan, ja omistajana se vastaa pääomien hankinnasta ja allokoinnista sekä tytäryritysten investoinneista. Viime vuosina suurimmat investoinnit on tehty varustamoliiketoimintaan: Aspo on investoinut ESL Shippingin kasvuun yli 100 miljoonaa euroa viimeisten vuosien aikana. Monialayhtiön rakenne mahdollistaa suuretkin investoinnit, joihin yksittäisillä liiketoiminnoilla ei välttämättä olisi omasta takaa edellytyksiä. Viime vuosien aikana myös Telko on toteuttanut pienempiä yritysostoja Pohjoismaissa ja vahvistanut asemaansa markkina-alueella.

Liiketoimintojen kehittäminen lähtee aina johtamisesta, ja avainasemassa on sekä liiketoiminnan kulloiseenkin kehitysvaiheeseen sopivan tytäryhtiöhallituksen että toimivan johdon valitseminen. Monialayhtiönä Aspon yksi keskeisiä piirteitä onkin konsernin ulkopuolisista asiantuntijajäsenistä koostuvat tytäryhtiöhallitukset, joiden tärkeimpiä tehtäviä ovat yritysten strategian suunnittelu ja hyväksyminen sekä operatiivisen johdon valinta. Kaikkien Aspon tytäryritysten hallitusten puheenjohtajana toimii konsernin toimitusjohtaja, mikä palvelee konsernitason kokonaisuuden kehittämistä.

Aspo Oyj:n hallitus linjasi syksyllä 2020 yhtiön uuden pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteen, jonka mukaan Aspon liiketoiminnot ovat alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Viime vuosien aikana on otettu merkittäviä askeleita vastuullisuustyössä konsernitasolla, ja nyt tavoitetasoa nostetaan entisestään liiketoiminnoissa.

Vahva kassavirta mahdollistaa tehokkaan pääomamarkkinoiden hyödyntämisen

Aspon strategian toteuttamiseen liittyy olennaisesti myös konsernin pääomatehokkuus. Monialayhtiönä Aspo on hajauttanut liiketoimintansa riskejä, ja vahvan kassavirran tukema hyvä velanhoitokyky mahdollistaa pääomamarkkinoiden tehokkaan hyödyntämisen. Matalan korkotason aikana Aspo onkin hyödyntänyt velkarahoitusta kasvunsa vauhdittamiseen.

Strategiaan kuuluu myös pääomarakenteesta huolehtiminen niin, että konserni voi kehittää liiketoimintojaan ilman ennalta määrättyä aikataulua. Aspolla tulee aina olla riittävät resurssit liiketoimintojen arvoa lisääviin operaatioihin tai rakennejärjestelyihin. Vahva pääomarakenne tarkoittaa myös, että Aspolla ei ole ulkopuolelta tulevaa pakkoa myydä tai muuten järjestellä liiketoimintojaan.

Valmius rakennemuutoksiin

Yli 90-vuotisen historiansa aikana Aspo on ostanut ja myynyt useita liiketoimintoja, listannut pörssiin yksittäisen liiketoiminnan sekä jakautunut kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Uusia mahdollisuuksia omistaja-arvoa kasvattaviin rakennemuutoksiin tutkitaan konsernissa jatkuvasti. Arvonluontiin tähtääviin rakennemuutoksiin voi kuulua esimerkiksi yritysten tai liiketoimintojen ostoja tai myyntejä, liiketoimintojen listaamisia tai muita markkinaoperaatioita. Vuosien saatossa konserniin on kertynyt vahvaa osaamista yritysostoista ja ostettujen yritysten menestyksekkäästä integroinnista. Viimeisimpänä esimerkkinä strategisesti tärkeän ruotsalaisen AtoB@C-varustamon osto ja integrointi osaksi ESL Shippingin liiketoimintoja. Pohjoismaiden painoarvoa on kasvattanut lisäksi Telkon toteuttamat yritysostot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Vahvasti suomalainen yhtiö

Kansainvälisestä liiketoiminnastaan huolimatta Aspo on hyvin suomalainen pörssiyhtiö. Aspon osakkeista yli 99 prosenttia on suomalaisomistuksessa, ja suurimpien omistajasukujen edustajat toimivat yhtiön hallituksessa yhdessä ulkopuolisten asiantuntijajäsenien kanssa. Vakaan osinkotuoton sekä tehokkaasti hajautetun liiketoiminnan ja keskimääräistä pienemmän liiketoimintariskin myötä Aspon omistajiin lukeutuu myös huomattava määrä suomalaisia piensijoittajia, ja osakkeenomistajien määrä on kasvanut tasaisesti. Yhteensä Aspolla on noin 11 000 osakkeenomistajaa.


Päivitetty: 29.07.2021