strategia

kohti compounder-profiilia

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 960 ammattilaista

Kehittävä ja vastuullinen omistaja

Tytäryhtiöiden arvoa kasvatetaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. Aspo omistaa liiketoiminnat tyypillisesti kokonaan, ja omistajana se vastaa pääomien hankinnasta ja allokoinnista sekä tytäryritysten investoinneista. Viime vuosina suurimmat investoinnit on tehty varustamoliiketoimintaan. Aspon rakenne mahdollistaa suuretkin investoinnit, joihin yksittäisillä liiketoiminnoilla ei välttämättä olisi omasta takaa edellytyksiä. Viime vuosien aikana myös Telko on toteuttanut pienempiä yritysostoja Pohjoismaissa ja vahvistanut asemaansa markkina-alueella.

Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessiamme ja johtamisjärjestelmäämme. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja vastuullisuussitoumustemme tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille uudet ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2e (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Nykytaso (2020) on 0.44 ja tavoitetaso (2025) on 0.30.

Aspon liiketoimintaportfolion fokusointi

ESL Shipping keskittyy strategiansa mukaisesti handysize- ja coaster-laivaluokkiin tavoitteenaan vahvistaa johtavaa asemaansa teollisuuden kumppanina. Tavoitteena on edelläkävijyys teknologiaratkaisuissa, vastuullisuudessa, palvelun laadussa ja uusissa toimintamalleissa. Varustamon uusi tavoitetaso liikevoitolle on 14 % (aiemmin 12 %). Telkon orgaanista kasvua kiihdytetään yritysjärjestelyin ja sen uusi tavoitetaso liikevoitolle on 8 % (aiemmin 6 %). Telko keskittyy jatkossakin lisäarvotuotesegmenttiin.

Leipurin tavoittelee parempaa kannattavuutta erillisellä kehitysohjelmalla, jonka tavoite on uudistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön johtamisjärjestelmää kehittämällä sekä kaupallista että toimitusketjun johtamisen kyvykkyyttä. Tavoite liikevoitolle pysyy ennallaan 5 %:ssa. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Leipurin tavoittelee leipomoliiketoiminnan laajentamista ja markkina-aseman vahvistamista ruokateollisuudessa. Kasvu tukee liikevoittotavoitetta.

Kauko-liiketoiminnan ja Leipuriin kuuluvan Vulganus Oy:n osalta tutkitaan strategisia vaihtoehtoja ja nämä toiminnot on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi.

Vahva kassavirta mahdollistaa tehokkaan pääomamarkkinoiden hyödyntämisen

Aspon strategian toteuttamiseen liittyy olennaisesti myös konsernin pääomatehokkuus. Aspo on hajauttanut liiketoimintansa riskejä, ja vahvan kassavirran tukema hyvä velanhoitokyky mahdollistaa pääomamarkkinoiden tehokkaan hyödyntämisen. Matalan korkotason aikana Aspo onkin hyödyntänyt velkarahoitusta kasvunsa vauhdittamiseen.

Strategiaan kuuluu myös pääomarakenteesta huolehtiminen niin, että konserni voi kehittää liiketoimintojaan ilman ennalta määrättyä aikataulua. Aspolla tulee aina olla riittävät resurssit liiketoimintojen arvoa lisääviin operaatioihin tai rakennejärjestelyihin. Vahva pääomarakenne tarkoittaa myös, että Aspolla ei ole ulkopuolelta tulevaa pakkoa myydä tai muuten järjestellä liiketoimintojaan.

Valmius rakennemuutoksiin

Yli 90-vuotisen historiansa aikana Aspo on ostanut ja myynyt useita liiketoimintoja, listannut pörssiin yksittäisen liiketoiminnan sekä jakautunut kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Uusia mahdollisuuksia omistaja-arvoa kasvattaviin rakennemuutoksiin tutkitaan konsernissa jatkuvasti. Arvonluontiin tähtääviin rakennemuutoksiin voi kuulua esimerkiksi yritysten tai liiketoimintojen ostoja tai myyntejä, liiketoimintojen listaamisia tai muita markkinaoperaatioita. Vuosien saatossa konserniin on kertynyt vahvaa osaamista yritysostoista ja ostettujen yritysten menestyksekkäästä integroinnista. Viimeisimpänä esimerkkinä strategisesti tärkeän ruotsalaisen AtoB@C-varustamon osto ja integrointi osaksi ESL Shippingin liiketoimintoja. Pohjoismaiden painoarvoa on kasvattanut lisäksi Telkon toteuttamat yritysostot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Aspon taloudelliset tavoitteet

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • 8 prosentin liikevoitto (aiemmin 6 %)
  • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa (uusi tavoite)
  • yli 20 prosentin oman pääoman tuotto
  • Alle 130 prosentin nettovelkaantumisaste


Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Korotetun liikevoittoprosenttitavoitteen tukena ovat Aspon liiketoimintojen kehitystoimenpiteet ja myös muutokset liiketoimintaportfoliossa. Tavoitellun kasvun taustalla ovat orgaanisen kasvun lisäksi panostukset yritysostoihin ja strategian mukainen siirtyminen kohti compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa.

Osinkopolitiikka

Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Osinko maksetaan vuosittain kahdessa erässä.


Päivitetty: 16.12.2021