Riskienhallinta

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinnan päämääränä on edistää Aspo-konsernin tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan avulla pyritään etukäteen tunnistamaan ja hallitsemaan potentiaalisia ongelmia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään liiketoimintamahdollisuuksia. Riskienhallinta tukee Aspon strategian kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Riskienhallinnan päämääränä on, että Aspossa on:

  • Tehokas riskienhallinnan ohjausmalli sekä siihen liittyvät prosessit ovat integroituna Aspon liiketoiminnan johtamiseen.
  • Johdolla on käytössään laadukasta ja ajantasaista tietoa liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallintatoimenpiteistä päätöksenteon tukena.
  • Riskien ja yllättävien tapahtumien toteutumisen todennäköisyyttä sekä vaikutuksia taloudelle ja maineelle pystytään tehokkaasti pienentämään.
  • Riskienhallintatoimenpiteet ja valitut kontrollitoimenpiteet perustuvat Aspon riskinottohalukkuuteen ja riskinkantokykyyn.
  • Yhteistyö riskienhallinnassa on tehokasta Aspon eri toimintojen välillä.

 

Vastuu riskienhallinnasta on Aspo-konsernin ja liiketoimintojen johdolla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana normaalia toiminnan ohjausta. Riskienhallintaa koordinoi konsernin lakiasiainjohtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle.

Tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, sekä käsittelee riskienhallintatoiminnon suunnitelmia ja raportteja.

Jokaiselle toimialalle on erikseen valmisteltu riskienhallintaohjelma. Liiketoiminnan riskejä ja niiden hallintaa käsitellään säännöllisesti liiketoimintojen johtoryhmissä. Konsernin yhteiset toiminnot huolehtivat siitä, että niiden vastuulla oleviin prosesseihin sisällytetään riittävät riskien arviointi- ja raportointimenettelyt. Konsernin hallinto vastaa konsernitason vakuutusohjelmista.

Jokaiselle toimialalle ominaiset riskit tunnistetaan liiketoimintayksiköissä, niitä arvioidaan liiketoimintojen johtoryhmissä ja niistä raportoidaan liiketoimintojen hallituksille sekä tarvittaessa Aspon hallitukselle tai tarkastusvaliokunnalle. Riskejä arvioidaan jatkuvasti ja niiden hallintaa käsitellään toimialayhtiöiden johdossa. Riskiarvioinnit päivitetään Aspon johtamiskäytännön mukaisesti ja keskeiset tulokset esitetään neljännesvuosittain julkaistavissa osavuosikatsauksissa.

Rahoitusriskit ja rahoituksen riskienhallinnan periaatteet ja organisaatio on selostettu tilinpäätöksen liitetiedoissa.


Päivitetty: 30.09.2022