Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Kutsu Aspo Oyj:n yhtiökokoukseen

   Julkaistu 13.03.2023

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   13.3.2023 klo 13.00

    

   Kutsu Aspo Oyj:n yhtiökokoukseen

   Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4. huhtikuuta 2023 klo 10.00 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.00.

   Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

   Lisäksi osakkeenomistajat, jotka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon, voivat ilmoittautua seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetykseen ilmoittautumiseksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa aspo.com/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

    

   A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

   1.   Kokouksen avaaminen


   2.   Kokouksen järjestäytyminen


   3.   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


   4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen


   5.   Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


   6.   Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen


   Toimitusjohtajan katsaus

   7.   Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


   8.   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

   Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 43 344 212,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 7 544 383,09 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä on tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä 31 352 735 kappaletta. Osinko 0,23 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 17.4.2023.

   Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 1.11.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta, enintään 0,23 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

   Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

    

   9.   Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

   10.   Palkitsemisraportin vahvistaminen

   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa aspo.com/yhtiokokous.

    

   11.   Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan. Päätös on neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka on yhtiökokouskutsun liitteenä.

   Hallitus ehdottaa, että palkitsemispolitiikan kohtia koskien toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkinnan enimmäismäärää täsmennetään kutsun liitteenä olevan palkitsemispolitiikan mukaisesti.

    

   12.   Hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen


   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkioita korotetaan maltillisesti ja ne olisivat jatkossa seuraavat (suluissa nykyiset palkkiot):

   • hallituksen jäsen 3 000 (2 700) euroa / kuukausi
   • varapuheenjohtaja 4 400 (4 050) euroa / kuukausi
   • puheenjohtaja 6 000 (5 400) euroa / kuukausi

   Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 800 (700) euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 200 (1 050) euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

    

   13.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän jäsentä.

    

   14.   Hallituksen jäsenten valitseminen


   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi valitaan Kaarina Ståhlberg. Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla Aspo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

   Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Patricia Allamia ja Tatu Vehmasta, joiden katsotaan olevan riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

   Kaikilta edellä mainituilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.   15.   Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen


   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle muutosta nimitystoimikunnan työjärjestykseen. Ehdotuksen mukaisesti vastaisuudessa Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet valittaisiin 31.5. päivätyn osakasluettelon perusteella, kun aiemmin kyseinen päivämäärä on ollut 31.8.

    

   16.   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

    

   17.   Tilintarkastajan valitseminen


   Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.

    

   18.   Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


   Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen myös kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

   10 §

   Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkistamalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

   Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

   Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä. Lakimuutoksen lähtökohtana on, että yhtiökokouksen toteutusmuodosta riippumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät saa vaarantua ja että kaikki osallistuvat osakkeenomistajat voivat reaaliaikaisesti ja täysimääräisesti käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä mahdollistaa yhtiön varautumisen yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa yleisesti nopeasti tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat johtua esimerkiksi pandemioista. On tärkeää, että yhtiöllä on käytössään tarvittavat keinot tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia ja päättää yhtiökokouksessa esitettävistä asioista kaikissa olosuhteissa.

    

   19.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

   Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

   Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

   Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

    

   20.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita


   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

   Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

   Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

    

   21.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista


   Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista, tai maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Päätöstä maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista.

   Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

    

   22.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista


   Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

    

   23.   Kokouksen päättäminen

   B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

   Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu ja kutsun liitteenä oleva palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Aspo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa aspo.com/yhtiokokous viimeistään 13.3.2023. Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.4.2023.

    

   C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

   1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

   Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 13.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon viimeistään 28.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä. Ennakkoäänestyksen ohjeet on esitetty jäljempänä.

   Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

   a) Aspon internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous

   Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

   Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

   b) Postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki

   c) Sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

   Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspo Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Aspo Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Aspo Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

   Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on kokouspaikalla pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

    

   2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

    

   3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

   Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

   Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä yhtiön internetsivuilla. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

   Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

   Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

    

   4. Äänestäminen ennakkoon

   Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakkoon 13.3.2023 klo 10.00 ja 28.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–22 osalta.

   Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

   a) Aspon internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous

   Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

   Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

   b) Postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki

   c) Sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

   Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

   Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

   Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

   Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

   Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

    

   5. Muut ohjeet ja lisätiedot

   Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi.

   Osakkeenomistajat, jotka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon, voivat ilmoittautua seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetykseen ilmoittautumiseksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa aspo.com/yhtiokokous. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata verkkolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

   Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

   Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

   Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.3.2023 yhteensä 31 419 779 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 67 044 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

    

   Helsingissä 13.3.2023

   ASPO OYJ

   Hallitus

    

   JAKELU:        
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 950 ammattilaista.

    

   Liitteet