Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   KUTSU ASPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

   Julkaistu 11.03.2021

   KUTSU ASPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

   Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.4.2021 klo 10.00 Hotelli Kämpin tiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

   Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

   Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten on mahdollista seurata yhtiökokousta suoran webcast-lähetyksen kautta jäljempänä tässä kokouskutsussa ja yhtiön internetsivuilla kuvatulla tavalla. Kokousta webcast-lähetyksen kautta seuraavien osakkeenomistajien, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon, ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen.

   Aspon saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, aikovat kannattaa tähän yhtiökokouskutsuun sisältyviä hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ennakkoon julkistettuja ehdotuksia.

   Ennakkoäänestyslomake, valtakirja- ja äänestysohjemallit sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021.

   A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

   1. Kokouksen avaaminen

   2. Kokouksen järjestäytyminen

   Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Riikka Rannikko. Mikäli Riikka Rannikolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

   3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

   Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja Toni Santalahti. Mikäli Toni Santalahdella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

   4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

   5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

   Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

   6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

   Toimitusjohtajan katsaus

   Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 4.3.2021 julkistama Aspon Vuosi 2020 -julkaisu, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä vastuullisuusraportin, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

   Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

   7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

   8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen

   Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 44.628.058,04 euroa, josta tilikauden voitto on 7.216.598,18 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä on 31.258.129 kappaletta. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi osingonmaksusta seuraavasti:

   Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,18 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 19.4.2021.

   Toinen erä 0,17 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2021 ja osingon maksupäivä 5.11.2021.

   Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

   9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

   10. Palkitsemisraportin vahvistaminen

   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemisraportin.

   Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 4.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

   11. Palkitsemispolitikan vahvistaminen

   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan.

   Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön palkitsemispolitiikka, joka on tämän kutsun liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

   12. Hallituksen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

   • hallituksen jäsen 2.700 euroa / kuukausi
   • varapuheenjohtaja 4.050 euroa / kuukausi
   • puheenjohtaja 5.400 euroa / kuukausi

   Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajien kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1.050 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi jäsentä.

   14. Hallituksen jäsenten valitseminen

   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi valitaan Patricia Allam. Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla Aspo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

   Kaikilta edellä mainituilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

   15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

   Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

   16. Tilintarkastajan valitseminen

   Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

   17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

   Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

   Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

   Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

   18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900.000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

   Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

   Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

   19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1.500.000 osaketta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   20. Kokouksen päättäminen

    

   B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

   Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, palkitsemisraportti, palkitsemispolitiikka sekä konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous viimeistään 11.3.2021. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

   Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.4.2021 alkaen.   C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

   Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten on mahdollista seurata varsinaista yhtiökokousta suoran webcast-lähetyksen kautta. Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta ja siihen ilmoittautumisesta on saatavilla Aspo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021 sekä jäljempänä tässä kutsussa.

   1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja seurata yhtiökokousta suoran webcast-lähetyksen kautta on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

   2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

   Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 17.3.2021 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 30.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

   Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Aspo Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Aspo Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Aspo Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous.

   Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.3.2021 klo 12.00 – 30.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

   a) Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous

   Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen edellyttää osakkeenomistajan vahvaa tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei vaadita vahvaa sähköistä tunnistautumista. Yhteisöomistajien tulee kuitenkin ilmoittaa arvo-osuustilinsä numero, Y-tunnus ja muut tarvittavat tiedot ilmoittautumisen ja äänestämisen yhteydessä.

   b) Postitse tai sähköpostin kautta

   Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla 17.3.2021 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Aspo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen tulee olla perillä Euroclear Finland Oy:llä viimeistään 30.3.2021 klo 16.00 mennessä.

   Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

   Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 020 770 6887 maanantai–perjantai 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

   3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

   Valtakirja- ja äänestysohjemallit sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021. Mahdolliset valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@aspo.com tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Aspo Oyj/Yhtiökokous, PL 499, 00101 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 30.3.2021 klo 16.00.

   Osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

   4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 1.4.2021 klo 10.00 mennessä ja huolehtii ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2021.

   5. Muut ohjeet ja tiedot

   Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@aspo.com tai postitse osoitteeseen Aspo Oyj/Yhtiökokous, PL 499, 00101 Helsinki viimeistään 16.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021.

   Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 23.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspo.com tai postitse osoitteeseen Aspo Oyj/Yhtiökokous, PL 499, 00101 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous viimeistään 26.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

   Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

   Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten on mahdollista seurata yhtiökokousta suoran webcast-lähetyksen kautta. Lisätietoja ja ohjeita webcast-lähetyksen seuraamisesta ja siihen ilmoittautumisesta on saatavilla Aspo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.aspo.com/yhtiokokous viimeistään 17.3.2021. Kokousta webcast-lähetyksen kautta seuraavien osakkeenomistajien, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon, ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Webcast-lähetyksen kautta ei ole mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää koronaviruspandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

   Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.3.2021 yhteensä 31.419.779 osaketta ja ääntä.

   Helsingissä 11.3.2021

   ASPO OYJ

   Hallitus

    

   Liitteet