Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto Aspossa

   Julkaistu 29.04.2019

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   29.04.2019 klo 16.20

   IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto Aspossa

   Aspo on aloittanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen 1.1.2019 alkaen. IFRS 16 -standardin myötä kaikki vuokrasopimukset merkitään vuokralle ottajan taseeseen, eikä IAS 17 -standardin mukaista jaottelua operatiivisiin ja rahoitusleasingsopimuksiin enää tehdä. Uuden standardin mukaan taseeseen kirjataan kaikki vuokrasopimuksiin liittyvät omaisuuserät (käyttöoikeusomaisuuserät) ja tulevia vuokranmaksuja koskeva rahoitusvelka (vuokrasopimusvelka). Poikkeuksena ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely säilyy suurelta osin IAS 17 -standardin mukaisena.

   Aspo-konserni toimii pääsääntöisesti vuokralle ottajana. Konsernilla on tavanomaisia liiketoimintaan liittyviä vuokrasopimuksia, kuten toimisto- ja varastotiloihin sekä kuljetuskalustoon ja autoihin liittyviä sopimuksia. Myös osa toimistotekniikasta on vuokrattua.

   Siirtyminen uuteen laskentakäytäntöön

   Aspo on soveltanut IFRS 16 -standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menetelmää eikä siksi oikaise vertailulukujaan. Aspo on kirjannut 1.1.2019 avaavaan taseeseen käyttöoikeusomaisuuserät, jotka muodostuvat vuokrasopimusvelasta ja taseessa siirtymähetkellä olevista vuokrasopimuksiin liittyvistä etukäteen maksetuista vuokrista.

   Aiemmin IAS 17 -standardin mukaisiksi rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltujen sopimusten velat ja varat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaiseen vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019. Rahoitusleasingsopimukset, jotka kuuluvat helpotusten piiriin lyhytaikaisina tai arvoltaan vähäisinä tai kohdistuvat aineettomiin hyödykkeisiin, on kirjattu pois taseesta ja erotus on kirjattu omaan pääomaan. Omaan pääomaan kirjattava erä oli vähäinen.

   Aspo on soveltanut seuraavia käytännön apukeinoja IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä:

   • Vuokrasopimukset, joiden vuokra-aikaa oli siirtymähetkellä 1.1.2019 jäljellä alle 12 kuukautta, on käsitelty lyhytaikaisina, ei taseeseen kirjattavina kohdeomaisuuserinä. Valinta oli kohdeomaisuuseräluokkakohtainen. Apukeinoa on sovellettu konsernissa kaikkiin muihin kohdeomaisuuseräluokkiin paitsi autoihin, jotka on kirjattu taseeseen, vaikka niiden jäljellä oleva vuokra-aika olisi ollut siirtymähetkellä alle 12 kuukautta.
   • Vuokrasopimusvelkaa ja käyttöoikeusomaisuuserää ei kirjattu taseeseen sellaisista vuokrasopimuksista, jotka koskevat arvoltaan vähäisiä kohdeomaisuuseriä. Aspo käyttää vähäarvoisten kohdeomaisuuserien raja-arvona 5 000 euron hankintahintaa.
   • Kahden edellä mainitun käytännön apukeinon piiriin kuuluvien vuokrasopimusten vuokramenot kirjataan kuluiksi liiketoiminnan muihin kuluihin tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 
   • Ominaispiirteiltään samankaltaisiin vuokrasopimuksiin sovelletaan yhtä ennalta määriteltyä diskonttokorkoa. Diskonttokoron määrittämisessä vuokrasopimuksittain on käytetty kriteereinä kohdeomaisuuserän luokkaa, maantieteellistä sijaintia, valuuttaa, riskittömän koron maturiteettia sekä vuokralleottajan luottoriskipreemiota. Siirtymähetken lisäluoton korkojen painotettu keskiarvo oli 2,33 %.
   • Sellaisten vuokrasopimusten osalta, joiden vuokra-ajan määrittämiseen sisältyy vuokrasopimuksen jatkamis- tai päättämisoptioita, vuokra-ajan määrittämisessä käytettiin standardin käyttöönottohetken tietämystä.
   • Alkuvaiheen välittömiä menoja ei kirjattu käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoon siirtymähetkellä 1.1.2019.


   Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut


   Aspo noudattaa IFRS 16 -standardin mukaista ohjeistusta vuokrakauden määrittämiseen. Sellaisten vuokrasopimusten kohdalla, joissa vuokrasopimuksen voimassaoloaika on määritelty toistaiseksi voimassa olevaksi, sovelletaan johdon harkintaan perustuvaa odotettavissa olevaa vuokra-aikaa. Odotettavissa olevan vuokra-ajan määrittämisessä on huomioitu myös vuokrasopimuksiin sisältyvien, esimerkiksi sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen liittyvien, sanktioiden taloudelliset vaikutukset yhtiölle.

   Merkittävin vaikutus toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta kohdistuu vuokrattuihin aluksiin. Mikäli alus on vuokrattu noin vuoden mittaisella vuokrasopimuksella, käytetään vuokrasopimusvelan laskennassa 13 kuukauden toistaiseksi voimassa olevaa vuokra-aikaa (kuluva kuukausi + seuraavat 12 kk). Koska merkittävä osa aluskannasta on vuokrattua, sopimuksen päättyessä on erittäin todennäköistä, että sama tai vastaavanlainen alus vuokrataan tilalle. Mikäli näin ei aiota tehdä, sopimus käsitellään määräaikaisena vuokrasopimuksena.  Menettelyllä on pyritty antamaan sijoittajille parempi kuva vuokrasopimusvelkaan liittyvistä velvoitteista sekä käyttöoikeusomaisuuserän merkityksestä taseessa.

   Vuokra-ajan jatkamis- ja päättämisoptiot on huomioitu vuokra-ajan pituuden määrittelyssä standardin ohjeistuksen mukaan. Jatkamisoptio lasketaan mukaan vuokra-aikaan, jos on kohtuullisen varmaa, että jatkamisoptio käytetään ja vastaavasti, mikäli on kohtuullisen varmaa, että päättämisoptiota ei käytetä, option kattama ajanjakso lasketaan mukaan vuokra-aikaan.

   Silloin kun sopimus sisältää vuokran lisäksi muita eriä, kuten huollot, palvelut, alusten miehistön jne.; Aspo erottaa vuokraoikeudesta nämä erät vuokrasopimuksissa mainituin erillishinnoin tai arvioon perustuen.

   IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutukset

   Standardin käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi Aspo-konsernin taseeseen ja siitä johdettuihin tunnuslukuihin. Tuloslaskelman ja rahavirran rakenne muuttuvat. Standardin perusteella taseeseen kirjattavat konsernin korollinen velka ja pitkäaikaiset varat ovat huomattavasti suurempia kuin IAS 17 Rahoitusleasingit -standardia sovellettaessa. Tunnusluvuista muutoksella on merkittävin vaikutus nettovelkaantumisasteeseen, joka nousi 31,1 prosenttiyksikköä.

   Tuloslaskelmassa aiemmin vuokrina esitetty kulu poistuu, vuokraoikeuksien mukaisesta käyttöoikeusomaisuuserästä tehdään poistokulu ja vuokraan sisältyvä koron osuus esitetään rahoituskuluissa. Liikevoitto ei tämän vuoksi standardin käyttöönottamisen seurauksena muutu vuositasolla oleellisesti.

   Rahavirtalaskelmassa vuokrasopimusvelan lyhennysosuus kasvattaa liiketoiminnan rahavirtaa, koska se esitetään rahoituksen rahavirrassa kokonaisrahavirran pysyessä ennallaan.

   Avaavaan taseeseen 1.1.2019 lisättyjen käyttöoikeusomaisuuserien arvo oli 38,5 miljoonaa euroa, etukäteen maksettujen vuokrien arvo on 0,9 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelan määrä on 37,6 miljoonaa euroa. Standardin sallimien aineettomiin hyödykkeisiin ja arvoltaan vähäisiin eriin kohdistuvat helpotukset puolestaan pienensivät IAS 17 -standardin mukaan käsiteltyjen rahoitusleasingerien arvoa 1,2 miljoonaa euroa. Avaavan taseen vuokrasopimusveloista pitkäaikaisen velan osuus oli 10,4 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen vuokrasopimusvelan osuus oli 27,2 miljoonaa euroa.

   Siirtymähetkellä 1.1.2019 voimassa olleiden vuokrasopimusten vaikutusta vuoden 2019 laajaan tuloslaskelmaan on esitetty alla (miljoonissa euroissa):

   Poistot lisääntyvät

   13,0

   Liiketoiminnan muut kulut (vuokrakulut) vähenevät

   13,8

   Liikevoitto kasvaa

   0,8

   Rahoituskulut lisääntyvät

   0,7

   Voitto ennen veroja, muutos

   0,1

    

   Vaikutus Aspon avaavaan taseeseen

   31.12.2018

   Käyttöoikeus-omaisuuserät

   Muutokset IAS 17 käytäntöön

   1.1.2019

    

   Me

   Me

   Me

   Me

   Varat

    

    

    

    

   Aineettomat  ja aineelliset hyödykkeet

   184,0

    

   -1,2

   182,8

   Käyttöoikeusomaisuuserät

    

   38,5

    

   38,5

   Muut pitkäaikaiset varat

   47,3

    

    

   47,3

   Lyhytaikaiset varat

   168,4

   -0,9

    

   167,5

   Varat yhteensä

   399,7

   37,6

   -1,2

   436,1

    

    

    

    

    

   Oma pääoma ja velat

    

    

    

    

   Oma pääoma

   116,6

    

   0,0

   116,6

   Lainat ja käytetyt luottolimiitit

   199,4

    

   -1,2

   198,2

   Vuokrasopimusvelat

    

   37,6

    

   37,6

   Muut  velat

   83,7

    

    

   83,7

   Oma pääoma ja velat yhteensä

   399,7

   37,6

   -1,2

   436,1

   ASPO OYJ


   Aki Ojanen
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Arto Meitsalo, Aspo Oyj:n talousjohtaja, puh. +358 40 5511422, arto.meitsalo@aspo.com
   Harri Seppälä, Aspo Oyj:n rahoitusjohtaja, puh. +358 400 617 201, harri.seppala@aspo.com


   JAKELU:                                                     
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.