Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   ASPO-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020

   Julkaistu 12.08.2020

   ASPO Oyj                
   Puolivuosikatsaus              
   12.8.2020 klo 10.00

   ASPO-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020

   Aspo Q2: Liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla ja rahavirta vahvistui

   Huhti-kesäkuu 2020
   Suluissa esitetty vuoden 2019 vastaavan ajanjakson luvut.

   - Aspon liikevaihto laski ja oli 115,6 Me (151,2).
   - Liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 4,1 Me (4,1).
   - Katsauskauden voitto laski ja oli 2,7 Me (4,0).
   - Osakekohtainen tulos laski ja oli 0,08 euroa (0,12).
   - ESL Shippingin liikevoitto oli 0,6 Me (2,6), Leipurin 0,3 Me (0,6) ja Telkon 4,2 Me (2,3).
   - Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 16,6 Me (12,7).

   Tammi-kesäkuu 2020

   - Aspon liikevaihto laski ja oli 248,8 Me (292,7).
   - Liikevoitto laski ja oli 8,1 Me (9,0).
   - Katsauskauden voitto laski ja oli 5,3 Me (7,5).
   - Osakekohtainen tulos laski ja oli 0,15 euroa (0,22).
   - ESL Shippingin liikevoitto oli 2,9 Me (5,8), Leipurin 0,9 Me (1,1) ja Telkon 6,6 Me (4,7).
   - Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 30,5 Me (14,6). 

   Vertailukaudella hallinto-oikeuden päätös alentaa Telkolle vuonna 2015 määrätyn veronlisäyksen määrää kasvatti etenkin rahoitustuottoja ja paransi vuoden 2019 toisen neljänneksen osakekohtaista tulosta noin viisi senttiä.

    

   Avainluvut

       4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
                
   Liikevaihto, Me 115,6 151,2 248,8 292,7 587,7
   Liikevoitto, Me 4,1 4,1 8,1 9,0 21,1
   Liikevoitto-% 3,5 2,7 3,3 3,1 3,6
                
     ESL Shipping, liikevoitto, Me 0,6 2,6 2,9 5,8 14,6
     Leipurin, liikevoitto, Me 0,3 0,6 0,9 1,1 3,0
     Telko, liikevoitto, Me 4,2 2,3 6,6 4,7 8,0
                
   Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,08 0,12 0,15 0,22 0,47
   Voitto ennen veroja, Me 3,0 4,4 5,9 8,3 18,2
   Katsauskauden voitto, Me 2,7 4,0 5,3 7,5 16,1
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 16,6 12,7 30,5 14,6 52,5
   Vapaa rahavirta, Me 15,1 10,8 28,4 9,7 45,2
   Oman pääoman tuotto (ROE), %     9,0 13,1 13,5
   Omavaraisuusaste, %     29,4 26,0 30,1
   Nettovelkaantumisaste, %     163,0 196,1 162,2
   Osakekohtainen oma pääoma, euroa     3,64 3,61 3,92

    

   Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi toista neljännestä:

   Toisella vuosineljänneksellä onnistuimme äärimmäisen vaikeassa markkinatilanteessa säilyttämään liikevoittomme vertailukauden tasolla ja parantamaan liiketoimintamme rahavirtaa.
   Aspo-konsernin tulos oli yleiseen markkina- ja taloustilanteeseen nähden hyvä, vaikka liiketoimintamme kärsivätkin merkittävästi asiakasyritysten toiminnan supistumisesta kaikissa toimintamaissa, mikä näkyi historiallisen nopeana ja voimakkaana liikevaihdon laskuna maaliskuusta alkaen. 

   Aspon koko henkilöstölle haluan lausua lämpimät kiitokset uusien toimintamallien käyttöönoton nopeudesta, henkilökohtaisesta joustavuudesta sekä ammattimaisuudesta koronakriisin haastavimpina hetkinä huhti- ja toukokuussa. Hyvä johtaminen ja liiketoimintojen nopea reagointi markkinaolosuhteiden muutoksiin olivat avainasemassa toisen neljänneksen torjuntavoiton saavuttamisessa.

   Aspon toisen neljänneksen tulos oli vahva osoitus kyvystämme suojella konsernin kannattavuutta voimakkaassa talouden kriisissä samalla säilyttäen vapaan rahavirran korkealla tasolla. Likviditeettiasemamme pysyi vahvana, ja vakaa taloudellinen asema turvaa strategiamme toteuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen kaikissa tytäryhtiöissämme.

   Olemme varautuneet haastavan markkinatilanteen jatkuvan vielä ainakin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ajan, koska esimerkiksi raskaassa perusteollisuudessa on yhä odotettavissa tuotannonrajoituksia ainakin syyskuuhun saakka. Suhtaudun silti varovaisen optimistisesti loppuvuoden markkinakehitykseen. Koronarajoitusten osittaisesta purkamisesta huolimatta emme vielä anna arviota koko vuodesta 2020 tulosohjeistuksen muodossa.

   Henkilökuntamme ja sidosryhmiemme terveys on ollut meille tärkein prioriteetti koronakriisin alusta lähtien. Olemme onnistuneet työntekijöidemme suojaamisessa hyvin, ja pandemiatilanteen hieman hellittäessä olemme elokuussa palanneet osassa toimintamaistamme etätyöstä takaisin normaaliin työskentelyyn.

   Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian ravistelema vuoden 2020 toinen neljännes oli vahva näyttö Aspon kriisinsietokyvystä ja monialayhtiörakenteen toimivuudesta. Pandemian aikanaan hellittäessä tavoitteemme on vahvistaa entisestään markkina-asemaamme, missä onnistuimme sekä finanssikriisin että Venäjän ruplan romahtamisen jälkeisinä aikoinakin.

    

   ASPO-KONSERNI

   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Aspon arvo syntyy sen kokonaan omistamista, vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittyneistä itsenäisistä liiketoiminnoista. Aspo kehittää konsernirakennettaan ja liiketoimintojaan pitkäjänteisesti ja uskoo, että sosiaalinen vastuullisuus, taloudellisuus ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin.

   Aspon liiketoiminnat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, ovat vahvoja kaupan ja logistiikan yritysbrändejä ja tavoittelevat markkinoidensa johtavaa asemaa. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.

   Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.

   Liikevaihto markkina-alueittain          
     1-6/2020 Osuus 1-6/2019 Osuus Muutos
     Me % Me % %
   Suomi 89,1 35,8 100,8 34,4 -12 %
   Skandinavia 38,9 15,6 42,0 14,3 -7 %
   Baltia 21,9 8,8 28,0 9,6 -22 %
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 69,0 27,7 82,4 28,2 -16 %
   Muut maat 29,9 12,0 39,5 13,5 -24 %
   Yhteensä 248,8 100,0 292,7 100,0 -15 %


   Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina.

    

   Toimintaympäristö

   Toimintaympäristö on ollut historiallisen haastava. Tavanomaisiin vuosisykleihin liittyviin makrotalouden muutoksiin tai kansainvälisen liiketoiminnan haasteisiin verrattuna koronaviruksen aiheuttama vaikutus toimintaympäristöön on ollut nopea ja merkittävä. Pandemiasta seuranneiden rajoitteiden vaikutus on heikentänyt sekä tavaroiden että palveluiden kysyntää voimakkaasti. Öljyn hinnan vaihtelu vaikuttaa sekä raaka-aineiden tuotantoon, että puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden hintoihin. Toimitusketjujen hidastuminen ja osittainen tyhjentyminen vaikuttavat myös logistiikkapalveluiden kysyntään. Liiketoimintaympäristön toipumista on vaikea arvioida niin kauan kuin liikkumista ja taloudellista toimintaa koskevat rajoitukset ovat voimassa.

    

   Tulos ja taloudellinen asema

   Pandemia vaikutti Aspon toisen vuosineljänneksen tulokseen merkittävästi. Liikevaihtoa on laskenut kysynnän lasku ja raaka-aineiden negatiivinen hintakehitys, mutta samanaikaisesti myyntikatteet ovat parantuneet ja kannattavuus pysynyt tyydyttävällä tasolla. Varastojen ja saatavien pienentyminen ovat kasvattaneet rahavirtaa, joka tyypillisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla on heikompi.

   Aspon pitkäaikaisista taloudellisista tavoitteista vuodelle 2023 liikevoittoprosentti nousi ja oli 3,3 % (3,1) tavoitteen ollessa 6 %. Oman pääoman tuotto laski 9,0 prosenttiin (13,1) tuloksen heikennyttyä vertailukaudesta suhteessa omaan pääomaan. Tavoite oman pääoman tuotolle on keskimäärin yli 20 %.

    

   Rahavirta ja rahoitus

   Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa parani selvästi vertailukaudesta ja oli 30,5 miljoona euroa (14,6). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus rahavirtaan oli 10,9 miljoonaa euroa (-6,2) ja sen tehostumiseen vaikutti erityisesti kohentunut varastojenhallinta Telkossa. Alhaisten investointien myötä konsernin vapaa rahavirta kohosi 28,4 miljoonaan euroon (9,7).

     6/2020 6/2019 12/2019
     Me Me Me
   Korolliset velat 213,1 239,9 221,7
   Rahavarat 27,5 19,4 23,7
   Korollinen nettovelka 185,6 220,5 198,0

   Konsernin korolliset velat laskivat 213,1 miljoonaan euroon. Korollinen nettovelka laski 185,6 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste oli 163,0 % (12/2019: 162,2 %, 6/2019: 196,1 %). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 29,4 % (12/2019: 30,1%, 6/2019: 26,0 %). Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa -2,2 miljoonaa euroa (-0,7). Vertailukauden rahoitustuottoja nosti Telkon vuoden 2015 verotukseen liittynyt oikaisu 1,4 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,6 % (1,6).

   Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 27,5 miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 55,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukausien tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 17 miljoonaa euroa (12/2019: 21, 6/2019: 30).

   Aspo laski huhtikuussa liikkeeseen uuden 20 miljoonan euron hybridilainan. Uuden lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan toukokuussa 2022. Samassa yhteydessä Aspo lunasti takaisin vanhaa 25 miljoonan euron hybridilainaansa 18,4 miljoonalla eurolla siitä tehdyn takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinosto oli ehdollinen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle. Vanhasta hybridilainasta lunastamatta jäänyt osa, 6,6 miljoonaa euroa, maksettiin takaisin 27.5.2020.

   Katsauskaudella solmittiin ylimääräinen yksivuotinen 15 miljoonan euron valmiusluottolimiitti sekä sovittiin vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla erääntyvän 20 miljoonan euron valmiusluottolimiitin ja 25 miljoonan euron velkakirjalainan erääntymisajankohtien siirtämisestä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle.

   Neljänneksen aikana maksettiin osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa.

    

   Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

   Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja viruksen leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet muodostavat keskeisimmän lyhytaikaisen riskin Aspon liiketoiminnoille ja näiden kysyntäympäristöille. Monissa maissa toteutetut sulkutoimenpiteet, epävarmuus pandemian kestosta sekä uusista ja toistuvista tartunta-alueista, meneillään olevat kauppajännitteet sekä geopoliittiset epävarmuustekijät vaikuttavat Aspon suurimpien asiakkaiden tuotantopäätöksiin ja logistisiin järjestelyihin. Pandemian aiheuttamat häiriöt toimitusketjuihin ovat riski kaikille liiketoiminnoillemme. Rahtipalveluiden vähentynyt kysyntä ja liikkumista koskevat rajoitukset vaikuttavat yleisesti varustamoiden tuloihin, mikä voi johtaa myös Aspon tuloksen ja rahavirran heikkenemiseen. Vastaavia vaikutuksia voi esiintyä kaikissa Aspon liiketoimintasegmenteissä asiakkaiden tuotantopäätösten mahdollisesti heikentäessä kysyntää.

   Liikkumista koskevat rajoitukset saattavat vaikuttaa varustamoliiketoiminnan operointiin ja hidastaa muiden liiketoimintasegmenttien toimituksia. Taloudellisen toiminnan hidastumisen, valuuttakurssien heilahtelujen ja mahdollisten rahoitusta koskevien rajoitteiden seurauksena Aspon tulos ja taserakenne voivat heikentyä. Pandemian vaikutukset voivat olla kauaskantoisia ja sen vaikutus liiketoimintaympäristöön pitkäaikaista, mikä voi olla strateginen riski Aspolle.

   Myös geopoliittiset jännitteet ja kauppapakotteet luovat merkittäviä haasteita kysyntäympäristölle. Vallitsevasta kilpailuympäristöstä johtuva hintapaine on edelleen riski.

    

   Ohjeistus vuodelle 2020

   Aspo Oyj tiedotti 9.4.2020, että se peruu vuodelle 2020 antamansa taloudellisen ohjeistuksen. Koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi yhtiö arvioi, että perusteltujen arvioiden tekeminen ja niiden perusteella taloudellisen ohjeistuksen antaminen ei ole toistaiseksi mahdollista.

   Aspon aiempi, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 13.2.2020 annettu ohjeistus vuodelle 2020 oli: Aspon liikevoitto vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019 (21,1 Me).

    

   ASPON LIIKETOIMINNAT

   ESL Shipping
   ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 48 aluksesta kantavuudeltaan 454 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (77 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 22 alusta (21 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

     4-6/2020 4-6/2019 Muutos-% 1-6/2020 1-6/2019 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 32,9 42,6 -22,8 75,6 86,3 -12,4
   Liikevoitto, Me 0,6 2,6 -76,9 2,9 5,8 -50,0
   Liikevoitto-% 1,8 6,1   3,8 6,7  

   Koronaviruspandemia vaikutti katsauskaudella erittäin voimakkaasti maailmanlaajuiseen merikuljetusten kysyntään ja hintatasoon. Markkinatilanne oli erityisen vaikea ESL Shippingin päämarkkinoilla Pohjois-Euroopassa, jossa yhteiskuntien toimintaan liittyneet rajoitukset ja yleinen epävarmuus johtivat merkittävään kysynnän alentumiseen erityisesti terästeollisuudessa.

   ESL Shippingin kuljetusvolyymit laskivat vuoden 2020 toisella neljänneksellä poikkeuksellisen paljon 3,0 miljoonaan tonniin (4,1). Kaksi kolmannesta kuljetusvolyymien laskusta johtui Pohjois-Euroopan terästeollisuuden tuotannonsopeutuksista ja noin kolmannes energiateollisuuden edellisvuotta merkittävästi alhaisemmasta kysynnästä. Pienempien alusluokkien kuljetusvolyymit säilyivät lähes vertailukauden tasolla. ESL Shippingin liikevaihto laski vertailukauteen nähden ja oli 32,9 miljoonaa euroa (42,6). Liikevoitto oli toisella neljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa (2,6).

   Varustamon henkilöstön terveys ja turvallisuus on vallinneissa olosuhteissa asetettu etusijalle. ESL Shipping onnistui säilyttämään normaalin palvelukyvyn ja turvaamaan asiakkaidensa toimitusketjujen keskeytymättömyyden hyvin poikkeuksellisissa toimintaolosuhteissa, joissa alusten miehistöjen vaihtaminen, huollot tai varaosatoimitukset eivät ole toimineet normaalisti lentoyhteyksien puuttumisen vuoksi.

   Alentuneen kuljetuskysynnän ja vallinneen heikon rahtihintatason johdosta käynnistettiin määrätietoiset sopeutustoimenpiteet, joilla kiinteitä kustannuksia saatiin alennettua 0,9 miljoonalla eurolla. Puskuproomujärjestelmät ja yksi isompi alus olivat makuutettuina pääosan toisesta vuosineljänneksestä. Kustannussopeutustoimenpiteitä on kohdennettu sekä varustamon maa- että merihenkilöstöön.

   Ennustettua merkittävästi heikommista sopimuskuljetusmääristä johtuen osa varustamon yli 10 000 DWT:n aluksista joutui operoimaan erittäin heikoilla spot-markkinoilla. Katsauskauden loppua kohden suurten alusten rahtimarkkina alkoi vahvistua rautamalmin hintatason noustessa ja Kiinan kysynnän palautuessa kohti normaalia. Uusien LNG-käyttöisten alusten toimivuus ja tulos olivat hyvät. Pienemmässä alle 10 000 DWT -alusluokassa saavutettiin lähes odotusten mukainen tyydyttävä kannattavuustaso kuljetusvolyymien alentumisesta huolimatta.

   Toinen Supramax-aluksista telakoitiin neljänneksen aikana. Yhden suuremman aluksen telakointi ajoittuu toisen ja kolmannen neljänneksen vaihteeseen. Kolme aikarahdattuna ollutta pienemmän kokoluokan alusta palautettiin sopimusten päätyttyä omistajilleen osana varustamon kapasiteetin sopeutusta alentuneeseen kysyntään.

   ESL Shippingin tammi-kesäkuun liikevaihto supistui koronaviruspandemian aiheuttamasta kysynnän heikkenemisestä johtuen merkittävästi vertailukauteen nähden ja oli 75,6 (86,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto puolittui vertailukaudesta ja oli 2,9 (5,8) miljoonaa euroa.

   ESL Shippingin näkymät 2020

   Koronaviruspandemian vaikutuksen varustamon pääasiakkuuksiin arvioidaan olevan voimakkaimmillaan kolmannen vuosineljänneksen aikana, jolloin osa pääasiakkaista rajoittaa merkittävästi tuotantoaan ja suorittaa ylläpitohuoltoja. Yhtiön terästeollisuuden pääasiakkaiden tuotannon arvioidaan palautuvan kohti normaalia vuoden viimeisellä neljänneksellä kuljetusmäärien lähtiessä kasvuun syyskuussa. Samaan aikaan monien asiakkaiden kuljetusmääräennusteet ovat säilyneet jokseenkin aiemmalla tasolla. Energiateollisuuden kuljetusten arvioidaan kääntyvän selvään kasvuun toisen vuosipuoliskon aikana.

   Suurten alusten rahtimarkkina on tervehtynyt kesän aikana. Rautamalmin alentunut kysyntä Pohjois-Euroopassa on lisännyt sen vientiä Euroopasta muun muassa Kiinaan. Tämä muutos on mahdollistanut ESL Shippingille loppuvuodeksi merkittävän lisäsopimuksen merellä tapahtuvista suurten alusten lastauksista.

   ESL Shipping sopeuttaa edelleen toimintaansa kuljetuskysyntää vastaavaksi. Kustannussäästöt näkyvät täysimääräisenä kolmannella vuosineljänneksellä, jonka tulos tulee kuitenkin olemaan heikko. Markkinatilanteen kehityksestä riippuen nyt makuutettuina olevat alusyksiköt palautetaan liikenteeseen mahdollisimman nopeasti.

   ESL Shipping tutkii eri mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin Venäjän arktisen alueen markkinoille. Varustamo jatkaa sisäistä kehitystyötä markkinoiden tehokkaimpien ja ympäristöystävällisimpien tulevaisuuden kuljetusratkaisujen tarjoamiseksi.

   Loppuvuoden 2020 aikana saatetaan päätökseen yhden suuremman kokoluokan aluksen telakointi ja telakoidaan lisäksi yksi suurempi ja neljä pienempää alusyksikköä. Näiden määräaikaistelakointien yhteydessä aluksiin asennetaan uusien ympäristömääräysten edellyttämät painolastivesien puhdistusjärjestelmät. Myös aikarahdattujen alusten telakoinneilla on vaikutusta kulloinkin käytössä olevaan aluskapasiteettiin. Aikarahtaussalkun kokoa ja koostumusta tarkastellaan tarvittaessa asiakaskysynnän kehityksen ja sen painopisteiden muutosten mukaisesti. Uusittavien aikarahtisopimusten hintatason arvioidaan olevan aiempaa alempi.

    

   Leipurin

   Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut tarjoamaan ratkaisuja erityisesti leipomoasiakkaille, muulle elintarviketeollisuudelle sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ketjuasiakkaille ja vähittäiskaupalle. Leipurin liiketoiminta on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen: leipomoliiketoiminta, koneliiketoiminta ja foodservice-liiketoiminta. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät muun muassa raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen leipomoille sekä muulle elintarviketeollisuudelle. Koneliiketoiminnassa Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Koneliiketoimintaan kuuluu myös pakastamiseen ja jäähdyttämiseen erikoistunut koneiden omatuotantoyksikkö Vulganus Oy. Foodservice-liiketoiminnassa Leipurin tarjooma sisältää sekä raaka-aineita että palvelukonsepteja kuten esimerkiksi hankinta- ja logistiikkapalveluita ja Baker’s Story -leipomokahvilalisensoinnin. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.

     4-6/2020 4-6/2019 Muutos-% 1-6/2020 1-6/2019 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 23,2 28,0 -17,1 50,1 53,9 -7,1
   Liikevoitto, Me 0,3 0,6 -50,0 0,9 1,1 -18,2
   Liikevoitto-% 1,3 2,1   1,8 2,0  

   Toisella neljänneksellä koronaviruspandemia ja siitä aiheutuneet rajoitukset vaikuttivat merkittävästi Leipurin toimintaympäristöön kaikissa toimintamaissa. Vaikutukset olivat suurimmillaan huhti- ja toukokuussa, kun taas kesäkuussa tilanne alkoi vähitellen normalisoitua. Leipurin asiakaskunnassa vaikutukset olivat hyvin voimakkaita, mutta vaihtelivat merkittävästi eri asiakassegmenttien välillä. Vähittäiskauppaan myyvät suuret teolliset leipomot ja muu elintarviketeollisuus ovat hyötyneet rajoitustoimenpiteiden aiheuttamasta kulutuksen siirtymästä vähittäiskauppaan. Ravintola- ja kahvilasektori on kärsinyt rajoitustoimenpiteistä kaikkein voimakkaimmin, ja tämä on heijastunut niin Leipurin foodservice-asiakkaisiin kuin myös leipomoasiakkaisiin, joilla on merkittävää myyntiä kyseiselle markkinalle.

   Leipurin toteutti neljänneksen aikana sopeutustoimia kulujen vähentämiseksi. Leipurin oma toimintakyky säilyi hyvänä eikä toimitusketjussa esiintynyt merkittäviä häiriöitä.

   Leipurin liikevaihto laski toisella neljänneksellä ja oli 23,2 miljoonaa euroa (28,0). Myös liikevoitto laski vertailukauteen verrattuna ja oli 0,3 miljoonaa euroa (0,6). Toisen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 1,3 % (2,1). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski noin 17 % ja oli 7,5 miljoonaa euroa (9,0), ja markkina-alueen liikevoittoprosentti oli noin 7 % (9).

   Leipomoliiketoiminnan liikevaihto, joka oli noin 85 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta, laski koronaviruspandemiasta ja siitä aiheutuneista rajoituksista johtuen noin 17 % toisella neljänneksellä. Myös liikevoitto heikkeni myynnin laskusta johtuen. Itämarkkinoilla leipomoliiketoiminnan liikevaihto laski toisella neljänneksellä noin 14 % ja oli 7,1 miljoonaa euroa (8,3). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen leipomoliiketoiminnan liikevoittoprosentti oli noin 8 % (9). Liikevaihtoa ja liikevoittoa laskivat koronaviruspandemian aiheuttamat kysynnän muutokset. Länsimarkkinoilla leipomoliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto laskivat johtuen leipomoihin suoraan ja välillisesti kohdistuneista rajoituksista. Erityisesti pienleipomot sekä foodservice-sektorille leipomopakasteita ja muita tuotteita valmistavat leipomot kärsivät merkittävästi rajoitustoimenpiteistä, mutta kesäkuussa rajoitusten vähentyessä tilanne alkoi normalisoitua.

   Koneliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Päämieskoneiden myynti laski erityisesti itämarkkinoilla. Leipurin oman konetuotannon myynti sen sijaan kasvoi. Koneliiketoiminnalle on ominaista voimakas syklisyys, joka johtuu projektitoimitusten jaksottumisesta. Toimintatapojen tehostamista jatkettiin omassa konetuotannossa.

   Foodservice-liiketoiminta, joka on toistaiseksi keskittynyt pääasiassa Suomen markkinoille, oli toisella neljänneksellä vain noin 2 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihto loppui lähes kokonaan huhti-toukokuussa koronaviruspandemian aiheuttamien kahvila- ja ravintolarajoitusten seurauksena. Kesäkuussa, rajoitusten vähentyessä, liikevaihto palautui lähemmäs edellisvuoden tasoa.

   Koronaviruspandemiasta aiheutuvista muutoksista johtuen Leipurin-liiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta. Liikevaihto oli 50,1 miljoonaa euroa (53,9) ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa (1,1). Tammi-kesäkuun liikevoittoprosentti oli 1,8 % (2,0). Venäjän, muiden IVY-maiden ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski noin 7 % ja oli 16,1 miljoonaa euroa (17,3) ja liikevoittoprosentti oli noin 7 % (8).

   Leipurin näkymät 2020

   Kesäkuun aikana Leipurin asiakkaiden ja markkinoiden yleinen tilanne parantui, kun koronaviruspandemiaan liittyviä rajoituksia purettiin kaikissa toimintamaissa. Koronaviruspandemian pitkäaikaisvaikutuksia Leipurin asiakkaisiin ja markkinoihin on vielä aikaista arvioida, mutta lähikuukausina markkinoiden sekä Leipurin asiakkaiden tilanteen odotetaan paranevan edelleen, mikäli pandemiatilanne kehittyy myös jatkossa suotuisasti. Leipurin seuraa aktiivisesti kysyntä- ja kannattavuuskehitystä sekä valmistautuu tehostamaan toimintaansa ja vähentämään kuluja tarvittaessa.

   Koneliiketoiminnan tilauskanta vuoden 2020 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle on heikko. Ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunniteltujen merkittävien Venäjän konetoimitusten aikataulu on osittain siirtynyt edelleen yhtiöstä riippumattomista syistä vuoden toiselle puoliskolle. Oman konetuotannon tilauskanta toiselle vuosipuoliskolle oli katsauskauden lopussa heikko, ja hyvästä tarjousaktiviteetista huolimatta koronapandemiasta johtuen leipomoiden sekä elintarviketeollisuuden laiteinvestointipäätökset saattavat viivästyä tai peruuntua. Leipurin jatkaa koneliiketoiminnan tehostamista ja vähentää siihen liittyviä kuluja muun muassa lopettamalla Venäjällä oman päämieskonemyynnin ja huollon vuoden 2020 aikana sekä valmistautuu tilanteeseen oman konetuotannon osalta Suomessa yhteistoimintamenettelyllä.

   Leipurin jatkaa itämarkkinoilla leipomoraaka-aineiden omatuotannon sekä portfolion kehittämistä uuden markkinatilanteen mukaiseksi pystyäkseen entistä paremmin vastaamaan mahdollisiin kysynnän muutoksiin.

    

   Telko

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Osana Telko-segmenttiä raportoitava Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Telko-segmentillä on yhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa, Azerbaidzhanissa, Kiinassa sekä Saksassa.

     4-6/2020 4-6/2019 Muutos-% 1-6/2020 1-6/2019 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 59,5 80,6 -26,2 123,1 152,5 -19,3
   Liikevoitto, Me 4,2 2,3 82,6 6,6 4,7 40,4
   Liikevoitto-% 7,1 2,9   5,4 3,1  

   Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja siihen liittyvät toimenpiteet vaikuttivat merkittävästi Telkon liiketoimintaympäristöön ja liiketoimintoihin toisella neljänneksellä. Myynti laski voimakkaasti kaikilla markkinoilla. Myynnin laskuun vaikuttivat koronarajoitusten johdosta pienentynyt kysyntä, raaka-ainehintojen lasku sekä Telkon omat toimenpiteet kannattamattoman liiketoiminnan supistamiseksi. Erityisen voimakasta myynnin lasku oli maissa, joissa viranomaisten asettamat rajoitukset olivat tiukimpia.

   Muoviraaka-aineiden hinnat volyymimuoveissa laskivat edelleen voimakkaasti edellisestä neljänneksestä ja olivat lähes 25 % vertailukautta alemmalla tasolla. Hintojen lasku tasaantui toisen neljänneksen loppupuolella. Hinnat olivat pitkän ajan keskiarvoon verrattuna poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Teknisten muovien hintakehitys oli tasaisempaa. Kemikaalien keskihinnat nousivat noin 5 % edellisestä neljänneksestä ja olivat noin 8 % korkeammalla tasolla kuin vertailukautena. 

   Telko-segmentin toisen neljänneksen liikevaihto laski 26 % ja oli 59,5 miljoonaa euroa (80,6). Myynnin volyymi laski Telko-liiketoiminnassa 25 % vertailukauteen verrattuna. Telko-segmentin toisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi ja oli 4,2 miljoonaa euroa (2,3) ja liikevoittoprosentti nousi ollen 7,1 % (2,9).

   Länsimarkkinoilla liikevaihto laski 23 % ja oli 33,1 miljoonaa euroa (43,1). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski noin 33 % ja oli 23,8 miljoonaa euroa (35,5). Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski noin 29 % ja oli 28,6 miljoonaa euroa (40,5). Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski noin 24 % ja oli 24,0 miljoonaa euroa (31,4). Telko-segmentin osana raportoitavan Kaukon liikevaihto laski noin 21 % ja oli 6,9 miljoonaa euroa (8,7) ja Kaukon liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,1). Kaukon liikevaihtoa laski vertailukauteen nähden energialiiketoimintojen uudelleenjärjestely vuoden 2019 lopussa. Liikevoittoa paransi sairaalatasoisten suojainvälineiden toimitukset julkishallinnolle.

   Toisen vuosineljänneksen aikana Telko jatkoi jo aiemmin aloitettuja käyttöpääoman tehostamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Vaihto-omaisuus oli toisen neljänneksen lopussa merkittävästi pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Kannattamattomia asiakkuuksia on karsittu ja hinnoittelua on tehostettu. Telkon myyntikate- ja liikevoittoprosentti kasvoivat selvästi toisella vuosineljänneksellä. Poikkeukselliset markkinaolosuhteet ja raaka-ainehintojen voimakkaat heilahtelut mahdollistivat erittäin aktiivisen hinnoittelun, mikä nosti tilapäisesti myyntikatteita toisella vuosineljänneksellä.

   Katsauskauden aikana Telko sopeutti kustannuksiaan voimakkaasti. Erityisesti sopeuttamistoimet koskivat henkilöstö-, matkustus- ja vuokrakustannuksia. Säästöt ovat osin seurausta rakenteellisista toimista, mutta osa kustannussäästöistä on luonteeltaan tilapäisiä ja niiden vaikutus kohdistuu voimakkaimmin toiseen ja kolmanteen vuosineljännekseen.

   Telko-liiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto laski 19 % ja oli 123,1 miljoonaa euroa (152,5). Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (4,7). Liikevoittoprosentti oli 5,4 % (3,1%).

   Telkon länsimarkkinoiden katsauskauden liikevaihto laski 19 % ja oli 67,9 miljoonaa euroa (84,0). Telkon itämarkkinoiden eli Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden liikevaihto laski noin 22 % ja oli 50,7 miljoonaa euroa (64,7) tammi-kesäkuussa. Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski noin 23 % ja oli 61,1 miljoonaa euroa (79,4). Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski noin 12 % ja oli 51,1 miljoona euroa (58,3). Kaukon vaikutus tammi-kesäkuun liikevaihtoon oli 10,9 miljoonaa euroa (14,8) ja liikevoittoon 0,7 miljoonaa euroa (0,1).

   Telkon näkymät 2020

   Telkon näkymiin liittyy edelleen poikkeuksellisen suurta epävarmuutta.

   Myyntivolyymin laskun ennakoidaan tasaantuvan loppuvuonna. Vuoden 2020 jälkimmäisen puoliskon liikevaihdon ennakoidaan olevan olennaisesti viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa alemmalla tasolla. Käyttöpääoman tehokkuuden parantumisen, aktiivisen hinnoittelun ja liiketoimintaportfolion tervehdyttämisen seurauksena myyntikateprosentin ennakoidaan olevan jonkin verran viime vuoden tasoa korkeammalla tasolla, mutta kuitenkin toisen neljänneksen katetason alapuolella.

   Kolmannella neljänneksellä tilapäisten säästötoimien vaikutus on edelleen kohtalaisen voimakas. Tehtyjen toimenpiteiden seurauksena Telkon koko vuoden 2020 kannattavuuden arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Telko on aloittanut strategiansa päivittämisen muuttuneeseen tilanteeseen. Koronatilanteen mahdollisella heikentymisellä uudelleen olisi toteutuessaan negatiivinen vaikutus Telkon liiketoimintaan.

    

   Muu toiminta

   Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja.

   Muun toiminnan liiketulos oli toisella neljänneksellä -1,0 miljoonaa euroa (-1,4).

    

   TIEDOT YHTIÖSTÄ

   Osakepääoma ja osakkeet

   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.6.2020 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 166 650 osaketta eli 0,5 % osakepääomasta.

   Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja
   -palvelut.

   Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-kesäkuussa 2020 yhteensä 2 323 575 osaketta ja 15,8 miljoonaa euroa, eli 7,4 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,56 euroa ja alin 5,50 euroa. Keskikurssi oli 6,82 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 5,86 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 183,1 miljoonaa euroa.

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 10 619 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 224 599 osaketta eli 3,9 % osakekannasta.

    

   Palkitseminen

   Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen 36 kuukauden mittaisella sitouttamisjaksolla ja se maksetaan yhtiön osakkeina sekä enintään osakkeen arvoa vastaavana rahaosuutena. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 340 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

   Yhtiön osakkeiden lisäksi maksettavalla rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, joiden lisäksi avainhenkilöille ei makseta muita rahaosuuksia. Jos avainhenkilö irtisanoutuu toimestaan sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta yhtiölle. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua osakkeiden siirrosta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.


   Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Osinko

   Aspo Oyj:n 4.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osingon maksupäivä oli 13.5.2020.

   Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Tatu Vehmas sekä uudeksi jäseneksi Heikki Westerlund. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Tatu Vehmaksen ja Heikki Westerlundin.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

   Hallituksen valtuutukset

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Varsinaisen yhtiökokouksen antamaan osakeantivaltuutukseen perustuen Aspo Oyj luovutti 29.6.2020 yhteensä 130 000 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuoden 2020 Sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille. Osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Varsinainen yhtiökokous 4.5.2020 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

    

   TALOUDELLISET TIEDOT

   Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

     4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
     Me Me Me Me Me
              
   Liikevaihto 115,6 151,2 248,8 292,7 587,7
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9
   Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Materiaalit ja palvelut -72,4 -102,3 -157,5 -194,8 -389,1
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10,6 -12,1 -21,8 -23,3 -45,1
   Poistot ja arvonalentumiset -3,9 -3,5 -7,9 -7,1 -14,9
   Poistot käyttöoikeusomaisuuseristä -3,3 -3,6 -6,6 -6,9 -13,7
   Liiketoiminnan muut kulut -21,4 -25,8 -47,1 -51,8 -104,7
   Liikevoitto 4,1 4,1 8,1 9,0 21,1
              
   Rahoitustuotot ja -kulut -1,1 0,3 -2,2 -0,7 -2,9
              
   Voitto ennen veroja 3,0 4,4 5,9 8,3 18,2
              
   Tuloverot -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 -2,1
   Tulos 2,7 4,0 5,3 7,5 16,1
              
   Muut laajan tuloksen erät          
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:          
   Muuntoerot 1,9 0,5 -4,0 2,5 4,4
   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,9 0,5 -4,0 2,5 4,4
   Laaja tulos 4,6 4,5 1,3 10,0 20,5
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 2,7 4,0 5,3 7,5 16,1
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 4,6 4,5 1,3 10,0 20,5
              
   Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0,12 0,15 0,22 0,47
   Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0,12 0,15 0,22 0,47   Aspo-konsernin lyhennetty tase

     6/2020 6/2019 12/2019
   Varat Me Me Me
          
   Aineettomat hyödykkeet 7,8 8,0 7,9
   Liikearvo 43,3 43,3 43,3
   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 174,6 170,5 180,2
   Käyttöoikeusomaisuuserät 19,8 36,4 21,5
   Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä yhteisöissä 1,3 1,4 1,4
   Muut pitkäaikaiset varat 0,7 2,8 0,6
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 247,5 262,4 254,9
          
   Vaihto-omaisuus 46,3 69,1 55,9
   Myynti- ja muut saamiset 70,1 87,7 75,4
   Rahavarat 27,5 19,4 23,7
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 143,9 176,2 155,0
          
   Varat yhteensä 391,4 438,6 409,9
          
          
   Oma pääoma ja velat      
          
   Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
   Muu oma pääoma 91,9 90,4 100,1
   Oma pääoma yhteensä 113,9 112,4 122,1
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 166,0 165,3 141,7
   Vuokrasopimusvelat 7,7 8,6 8,8
   Muut velat 4,5 7,1 4,9
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 178,2 181,0 155,4
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 27,0 38,6 58,2
   Vuokrasopimusvelat 12,4 27,4 13,0
   Osto- ja muut velat 59,9 79,2 61,2
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 99,3 145,2 132,4
          
   Oma pääoma ja velat yhteensä 391,4 438,6 409,9   Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

     1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
     Me Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
   Liikevoitto 8,1 9,0 21,1
   Oikaisut liikevoittoon 14,7 14,2 28,1
   Käyttöpääoman muutos 10,9 -6,2 9,3
   Maksetut korot ja muut rahoitusmenot -2,9 -2,6 -5,0
   Saadut korot ja muut rahoitustulot 1,1 1,5 1,7
   Maksetut tuloverot -1,4 -1,3 -2,7
   Liiketoiminnan rahavirta 30,5 14,6 52,5
          
   INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
   Käyttöomaisuusinvestoinnit -2,4 -2,5 -5,4
   Luovutustulot käyttöomaisuushyödykkeistä 0,1 0,1 0,2
   Hankitut liiketoiminnat   -2,5 -2,5
   Myydyt liiketoiminnat     0,3
   Saadut osingot 0,1   0,1
   Investointien rahavirta -2,2 -4,9 -7,3
          
   RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
   Lyhytaikaisten lainojen muutos -6,1 10,3 0,7
   Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 15,0 30,0
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,7 -20,0 -29,5
   Vuokrasopimusvelan lyhennykset -6,5 -7,0 -27,7
   Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -25,0    
   Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 20,0    
   Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,6 -1,7 -1,7
   Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,3    
   Maksetut osingot -3,4 -6,8 -13,7
   Rahoituksen rahavirta -23,6 -10,2 -41,9
          
          
   Rahavarojen muutos 4,8 -0,5 3,3
   Rahavarat vuoden alussa 23,7 19,3 19,3
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,0 0,6 1,1
   Rahavarat kauden lopussa 27,5 19,4 23,7   Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

     Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto Muut rahastot Hybridi-instrumentti Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
    
    
   Me
   Oma pääoma 1.1.2020 22,0 16,4 25,0 -19,2 77,8 122,1
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         5,3 5,3
   Muuntoerot   0,0   -4,0   -4,0
   Rahavirran suojaus   0,1       0,1
   Laaja tulos yhteensä   0,1   -4,0 5,3 1,4
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -3,4 -3,4
   Hybridi-instrumentti     -5,0     -5,0
   Hybridi-instrumenttien korot ja liikkeeseenlaskukulut         -1,1 -1,1
   Osakepalkitseminen         0,0 0,0
   Liiketoimet omistajien     -5,0   -4,5 -9,5
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 30.6.2020 22,0 16,5 20,0 -23,2 78,6 113,9
                
                
   Oma pääoma 1.1.2019 22,0 16,3 25,0 -23,5 76,8 116,6
   IFRS 16 standardin vaikutus         0,0 0,0
   Oikaistu oma pääoma 1.1.2019 22,0 16,3 25,0 -23,5 76,9 116,7
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         7,5 7,5
   Muuntoerot       2,5   2,5
   Rahavirran suojaus   0,0       0,0
   Laaja tulos yhteensä   0,0   2,5 7,5 10,0
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -13,7 -13,7
   Hybridi-instrumentin korot         -0,8 -0,8
   Osakepalkitseminen         0,3 0,3
   Liiketoimet omistajien         -14,2 -14,2
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 30.6.2019 22,0 16,3 25,0 -21,0 70,1 112,4   Laatimisperiaatteet

   Aspo Oyj:n puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Lisäksi myyntisaamisten ja varaston arvostusperiaatteisiin on tehty alla kuvattuja väliaikaisia muutoksia koronaviruksen johdosta. Muilta osin on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2019. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Koronaviruspandemialla on vaikutuksia vaihto-omaisuuden kiertoon ja myyntisaamisten maksuaikatauluihin. Oletus on, että hitaammin kiertävien varastojen osalta koronaviruksen aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet voivat aiheuttaa lisää hidastumista. Myyntisaamisten osalta on varauduttava siihen, että asiakkaat voivat tarvita lisää maksuaikaa, tai jopa menettää maksukykynsä.

   Laskentaperiaatteisiin on tehty väliaikaisesti seuraavat muutokset, joita sovelletaan 31.3.2020 lähtien:

   • Hitaasti kiertävästä yli 18 kuukautta vanhasta (aikaisemmin 12 kk) vaihto-omaisuudesta tehdään 100% epäkuranttiusvaraus.
   • Luottotappiovarauksia myyntisaamisista tehdään tarvittaessa IFRS 9 edellyttämän tilastollisen mallin sijaan enemmän vastapuoliriskiä painottaen. Tämä periaate on linjassa ESMA:n 25.3.2020 julkaisemaan kannanottoon.

   Muutoksia ei ole sovellettu takautuvasti.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2019 -julkaisun sivulla 56.

    

   Henkilöstö

   Aspo-konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 888 (931 vuoden 2019 lopussa).

    

   Liikevaihto ja segmentti-informaatio

   Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Leipurin ja Telko. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.

    

   Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu

   Liikevaihto liiketoiminta-alueittain          
     4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   ESL Shipping 32,9 42,6 75,6 86,3 175,0
     32,9 42,6 75,6 86,3 175,0
              
   Leipurin          
   Leipomoliiketoiminta 19,7 23,7 42,1 45,5 95,3
   Koneliiketoiminta 3,0 3,0 6,6 6,0 15,3
   Foodservice-liiketoiminta 0,5 1,3 1,4 2,4 5,1
     23,2 28,0 50,1 53,9 115,7
              
   Telko          
   Muoviliiketoiminta 28,6 40,5 61,1 79,4 152,2
   Kemikaaliliiketoiminta 24,0 31,4 51,1 58,3 118,1
   Kauko 6,9 8,7 10,9 14,8 26,7
     59,5 80,6 123,1 152,5 297,0
              
   Yhteensä 115,6 151,2 248,8 292,7 587,7
              
              
   Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
     4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,5 0,0 0,9 0,0 1,6
   Tuloutus ajan kuluessa 32,4 42,6 74,7 86,3 173,4
     32,9 42,6 75,6 86,3 175,0
              
   Leipurin          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 21,7 27,3 47,1 52,2 111,5
   Tuloutus ajan kuluessa 1,5 0,7 3,0 1,7 4,2
     23,2 28,0 50,1 53,9 115,7
              
   Telko          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 59,4 80,4 122,8 152,1 296,1
   Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9
     59,5 80,6 123,1 152,5 297,0
              
   Yhteensä          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 81,6 107,7 170,8 204,3 409,2
   Tuloutus ajan kuluessa 34,0 43,5 78,0 88,4 178,5
     115,6 151,2 248,8 292,7 587,7

    

   Liikevaihto markkina-alueittain
     4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   Suomi 16,3 21,0 36,8 41,2 79,6
   Skandinavia 9,7 12,2 20,9 22,2 46,9
   Baltia 0,1 1,1 0,3 3,0 8,1
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,3 0,0 2,2 0,4 0,5
   Muut maat 6,5 8,3 15,4 19,5 39,9
     32,9 42,6 75,6 86,3 175,0
              
   Leipurin          
   Suomi 9,4 10,8 19,9 20,7 43,9
   Skandinavia 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7
   Baltia 6,1 7,8 13,2 14,9 31,5
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 7,5 9,0 16,1 17,3 37,9
   Muut maat 0,2 0,4 0,9 0,7 1,7
     23,2 28,0 50,1 53,9 115,7
              
   Telko          
   Suomi 16,9 20,1 32,4 38,9 71,6
   Skandinavia 8,5 10,5 18,0 19,5 37,2
   Baltia 4,2 5,3 8,4 10,1 18,3
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 23,8 35,5 50,7 64,7 132,8
   Muut maat 6,1 9,2 13,6 19,3 37,1
     59,5 80,6 123,1 152,5 297,0
              
   Yhteensä          
   Suomi 42,6 51,9 89,1 100,8 195,1
   Skandinavia 18,2 22,7 38,9 42,0 84,8
   Baltia 10,4 14,2 21,9 28,0 57,9
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 31,6 44,5 69,0 82,4 171,2
   Muut maat 12,8 17,9 29,9 39,5 78,7
     115,6 151,2 248,8 292,7 587,7
              
   Segmenttien tuloksen täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja    
                
                
   1-6/2020            
       ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
   Me         yhteensä
   Liikevoitto   2,9 0,9 6,6 -2,3 8,1
   Nettorahoituskulut         -2,2
   Voitto ennen veroja         5,9
                
                
   1-6/2019            
       ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
   Me         yhteensä
   Liikevoitto   5,8 1,1 4,7 -2,6 9,0
   Nettorahoituskulut         -0,7
   Voitto ennen veroja         8,3
                
                
                
   Investoinnit segmenteittäin          
                
       ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
   Me         yhteensä
   Investoinnit 1-6/2020 2,2 0,0 0,1 0,0 2,3
   Investoinnit 1-6/2019 1,7 0,2 0,4 0,1 2,4
                
                
                
   Segmenttien varat ja velat          
                
       ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät Konserni
   Me         yhteensä
   Segmentin varat 1.1.2020 222,7 65,5 94,2 27,5 409,9
   Segmentin varat 30.6.2020 212,8 60,5 86,9 31,2 391,4
                
   Segmentin velat 1.1.2020 26,4 20,2 32,2 209,0 287,8
   Segmentin velat 30.6.2020 23,5 17,5 35,5 201,0 277,5

   Helsingissä 12.8.2020

   ASPO Oyj

   Hallitus

    

   Tiedotustilaisuus

   Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 12.8.2020 klo 14 Hotel Kämpin Symposion-kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

   Tilaisuuteen voi osallistua myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/2020-q2-results tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 981 710 310 (PIN: 51123310#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

   Taloudellinen tiedottaminen 2020

   Aspo Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2020 julkaistaan torstaina 29.10.2020.   Helsingissä 12.8.2020

   ASPO Oyj


   Aki Ojanen
     Arto Meitsalo  
   toimitusjohtaja   talousjohtaja  


   Lisätiedot:
   Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen@aspo.com

   JAKELU:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

    

   Liite