Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

   Julkaistu 07.05.2024

   Aspo Oyj
   Osavuosikatsaus
   7.5.2024 klo 8.00

   Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.31.3.2024

   Vahvaa strategian toteutusta haastavassa toimintaympäristössä

   Suluissa on esitetty vuoden 2023 vastaavan ajanjakson luvut.

   Tammi–maaliskuu 2024

   • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski ja oli 132,7 Me (141,6).
   • Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 4,8 Me (8,4) eli 3,6 % (5,9) liikevaihdosta. ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,7 Me (6,0), Telkon 2,2 Me (2,7) ja Leipurin 1,1 Me (1,0).
   • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -3,2 Me (8,6) eli -2,4 % (6,1) liikevaihdosta. ESL Shippingin liikevoitto oli -5,0 Me (6,0), Telkon 2,2 Me (2,7) ja Leipurin 1,1 Me (1,2).
   • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla yhteensä -8,0 Me (0,5), ja ne aiheutuivat pääosin Supramax-alusten arvonalentumistappioista.
   • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,16 euroa (0,19).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,5 Me (12,2). Vapaa rahavirta oli -3,5 Me (9,1).
   • Nettovelkaantumisaste parani ja oli 74,0 % (31.12.2023: 117,6), pääasiassa ESL Shippingin vähemmistösijoituksen johdosta

   • Vahvaa strategian toteutusta sisältäen vähemmistöosuuden myynnin ESL Shippingissä, sopimuksen Supramax alusten myynnistä ja Telkon laajentumisen Ranskaan ja Benelux maihin

   Avainluvut      
     1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
          
   Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 132,7 141,6 536,4
   Vertailukelpoinen liikevoitto jatkuvista toiminnoista, Me 4,8 8,4 26,2
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% jatkuvista toiminnoista 3,6 5,9 4,9
   Vertailukelpoinen liikevoitto lopetetuista toiminnoista, Me   -0,4 0,3
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni, Me 4,8 8,0 26,5
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 3,6 5,4 4,8
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni, Me -8,0 0,5 -16,7
   Liikevoitto, koko konserni, Me -3,2 8,5 9,8
          
   Voitto ennen veroja jatkuvista toiminnoista, Me -5,4 6,7 16,6
   Katsauskauden voitto, Me -6,0 7,2 1,6
   Jatkuvien toimintojen tulos, Me -6,0 6,4 16,2
   Lopetettujen toimintojen tulos, Me   0,8 -14,6
   EPS jatkuvista toiminnoista, euroa -0,16 0,19 0,45
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 5,5 12,2 47,6
   Vapaa rahavirta, Me -3,5 9,1 27,3
   Oman pääoman tuotto (ROE), % -15,2 19,7 1,2
   Omavaraisuusaste, % 38,6 34,8 34,4
   Nettovelkaantumisaste, % 74,0 106,0 117,6
   Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,77 4,71 4,47


   Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2024 ensimmäistä neljännestä:

   Aspon on onnistunut toteuttamaan strategisia tavoitteitaan alkuvuoden 2024 aikana. ESL on varmistanut rahoituskyvyn sen vihreään siirtymän, Telko on tehnyt useita yritysostoja ja Leipurin on sekä investoinut kasvuun että parantanut kannattavuuttaan.

   Aspon vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 8,4 miljoonaa euroa. Kannattavuuden kehityksen taustalla olivat poliittiset lakot Suomessa ja poikkeukselliset jääolosuhteet, joiden negatiivinen vaikutus ESL Shippingin kannattavuuteen oli noin 3,5 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä. Negatiivinen vaikutus johtui muun muassa asiakkaiden tuotantomäärien pienenemisestä, satamien sulkemisista, junaliikenteen häiriöistä, pidemmistä kuljetusmatkoista, lisääntyneestä polttoaineen kulutuksesta ja rahtivirtojen tehokkuuden heikkenemisestä. Hankalista olosuhteista huolimatta ESL Shipping pystyi palvelemaan asiakkaitaan hyvin.

   Poliittiset lakot vaikuttivat myös noin -0,1 miljoonaa euroa sekä Leipurin että Telkon kannattavuuteen vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Valitettavasti näyttää siltä, että ensimmäisen neljänneksen lakot vaikuttavat toiminnan tehokkuuteen ja tuotteiden saatavuuteen myös toisella neljänneksellä. ESL Shippingille tämän negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 0,5 miljoonaa euroa ja Telko- ja Leipurin-segmenteille samansuuruinen kuin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

   Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä OP Suomi Infra Ky sijoitti Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa yhteensä 45 miljoonaa euroa Aspon tytäryhtiöön ESL Shippingiin, joka vastaa 21,43 %:n omistusosuutta ESL Shippingistä. Tämä on merkittävä virstanpylväs sekä ESL Shippingille että Aspolle ja tukee vihreän siirtymästrategian toteuttamista.

   ESL Shipping ilmoitti myyvänsä kaksi Supramax-alustaan HGF Denizcilik Limited Sirket -konserniin kuuluville yhtiöille. ESL Shipping keskittyy edelleen pitkäaikaisiin teollisiin kumppanuuksiin sekä Coaster- ja Handy-size-aluksiin, joissa yhtiö on kilpailukykyisin. Supramax-alusten myynti vapauttaa myös varoja, joita voidaan investoida edelleen vihreään siirtymään.

   ESL Shippingin investoinnit uuteen teknologiaan ottivat merkittävän askeleen eteenpäin, kun ensimmäinen Green Coaster -alus kahdentoista aluksen sarjasta saapui Itämerelle huhtikuun puolivälissä. Investointipäätös tehtiin vuonna 2021, ja sen positiivinen vaikutus ESL Shippingin kannattavuuteen alkaa näkyä vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

   Telko antoi lisänäyttöä compounder-strategiansa toteutumisesta ilmoittamalla Optimol- ja Greenfluid-yritysostoista. Ranskasta, Belgiasta ja Alankomaista ostetut yritykset jakelevat teollisia voiteluaineita eli erikoistuotteita, ja sopivat täten hyvin Telkon strategiaan. Yritysostot avaavat Telkolle uusia markkinoita Ranskassa ja Benelux-maissa ja luovat synergioita Telkon olemassa olevan liiketoiminnan kanssa. Lyhyellä aikavälillä yrityskaupoilla on rajallinen positiivinen vaikutus Telkon kannattavuuteen yritysostoihin liittyvien kustannusten ja varastoon kohdennetun käyvän arvon purun vuoksi. Telkon liiketoimintaympäristö pysyi ensimmäisellä neljänneksellä melko haasteellisena, mutta vakaana, heikon kysynnän ja alhaisen hintatason seurauksena.

   Leipurin pystyi etenemään kohti parempaa kannattavuutta vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kehitys jatkui ympäristössä, jossa hinnat laskivat jonkin verran verrattuna edellisvuoden liiketoimintaolosuhteisiin, joissa inflaatio oli korkea. Kaupallisen, toimitusketjun ja hankinnan suorituskyvyn parantamisen lisäksi Leipurin tulosparannusta tuki tuotemixin keskittäminen korkeamman katteen tuotteisiin.

   Aspo on jatkanut kasvuun panostamista katsauskauden jälkeen huhtikuussa. Telkon Swed Handling -yritysosto kaksinkertaistaa yhtiön kemikaalien liikevaihdon, ja samalla Ruotsista tulee Aspon suurin toimintamaa kokonaisliikevaihdolla mitattuna. Swed Handling -yrityshankinta odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen aikana. ESL Shipping ja Leipurin ovat jo aiemmin toteuttaneet merkittävät yritysostot Ruotsissa (AtoBatC Shipping AB ja Kobia AB). Kebelcon liittäminen Leipuriin tukee täysin strategiaa, jossa tavoitteena on laajentua elintarviketeollisuuteen, ja luoda synergiaetuja sekä uutta kasvupotentiaalia.

   Aspon strategian toteutus viime vuosina – kuten yritysostot länsimarkkinoilla, investoinnit ESL Shippingin vihreään siirtymään sekä vetäytymiset Venäjältä ja muilta valituilta itämarkkinoilta – takaa yhtiölle jatkossa vahvan aseman taloudellisen tuloksen parantamiseen. Orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun lisäksi hyvä kaupallinen ja operationaalinen kyvykkyys ovat ykkösprioriteettejamme. Näemme etenkin ESL Shippingin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen haasteet kertaluonteisina vaikutuksina, sillä näin poikkeuksellisia talviolosuhteita esiintyy Perämerellä hyvin harvoin ja poliittisten lakkojen vaikutus heikkenee ajan myötä. Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävästä lakkojen ja jäätilanteen tuomasta hankaluudesta huolimatta liiketoiminta kehittyy suunnitellusti. Pidämme 14.5.2024 pääomamarkkinapäivän, jonka aikana luodaan katsaus Aspon päivitettyyn strategiaan.

   Ohjeistus vuodelle 2024

   Aspo-konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän 30 miljoonaa euroa vuonna 2024 (2023: 26,5).

   Ohjeistuksen taustaoletukset

   Aspon toimintaympäristön arvioidaan pysyvän haasteellisena. Vuodelle 2024 odotettu vertailukelpoisen liikevoiton parannus edellisvuoteen verrattuna perustuu kuitenkin markkinatilanteen odotettuun paranemiseen etenkin vuoden 2024 jälkipuoliskolla sekä Green Coaster -alusten tuottamaan kannattavuuteen, Telkon yritysostoihin ja erilaisiin tulosparannustoimenpiteisiin Aspon liiketoiminnoissa.

   ESL Shippingin osalta kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla terästeollisuudessa ja piristyvän vähitellen metsäteollisuudessa. Vallitseva teollisuuden matalasuhdanne, jota poliittiset lakot pahensivat, ja kesä kausiluonteisesti hiljaisempana ajanjaksona aiheuttavat jonkin verran huolenaiheita toiselle neljännekselle. ESL Shippingin pidemmän aikavälin näkymät ovat myönteiset, kun otetaan huomioon kysyntä- ja tarjontatilanteen kiristyminen, joka johtuu odotetusta teollisuuden korkeasta investointiaktiivisuudesta päätoiminta-alueella sekä markkinoilla olevan aluskannan yleisestä vanhenemisesta. Telkon vakaan yleisen markkinakehityksen odotetaan jatkuvan asteittain nousevien hintatasojen ja kysynnän piristymisen myötä etenkin vuoden jälkipuoliskolla. Leipurin markkinahintojen odotetaan hieman laskevan ja volyymien kasvun olevan vaatimatonta, johtuen osittain siitä, että matalakatteisten tuotteiden osuutta vähennetään harkitusti. Merkittäviä kasvumahdollisuuksia on edelleen elintarviketeollisuudessa, jossa Leipurin tavoitettavissa oleva markkina on leipomoteollisuuteen verrattuna moninkertainen.

   ASPO-KONSERNI

   Taloudellinen tulos ja tavoitteet

   Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

   • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa
   • Liikevoitto 8 %
   • Oman pääoman tuotto yli 20 %
   • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

   Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin pitkän aikavälin liikevoittotavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %. Liikevoittoprosenttitavoitteita arvioidaan suhteessa vertailukelpoiseen liikevoittoprosenttiin.  

   Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski 6 % ja oli 132,7 miljoonaa euroa (141,6). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 3,6 % (5,9). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 4,9 % (18,3). Nettovelkaantumisaste parani ja oli 74,0 % (12/2023: 117,6).

   Liikevaihto, koko konserni
          
     1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
     Me Me Me
   ESL Shipping, liikevaihto 49,9 52,7 189,0
   Telko, liikevaihto 50,2 54,3 211,3
   Leipurin, liikevaihto 32,6 34,6 136,1
   Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 132,7 141,6 536,4
   Liikevaihto, lopetetut toiminnot   5,9 16,6
   Liikevaihto, koko konserni 132,7 147,5 553,0

    

   Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni
          
     1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
     Me Me Me
   ESL Shipping, liikevoitto -5,0 6,0 17,7
   Telko, liikevoitto 2,2 2,7 8,0
   Leipurin, liikevoitto 1,1 1,2 5,6
   Muu toiminta, liikevoitto -1,5 -1,3 -5,4
   Liikevoitto jatkuvista toiminnoista yhteensä -3,2 8,6 25,9
   Liikevoitto lopetetuista toiminnoista   -0,1 -16,1
   Liikevoitto, koko konserni -3,2 8,5 9,8
   Liikevoitto-%, koko konserni -2,4 5,8 1,8
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,0 0,5 -16,7
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 4,8 8,0 26,5

   Koko konsernin vertailukelpoinen liikevoitto sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla raportoitu liikevoitto harvinaisilla ja olennaisilla erillä, jotka vaikuttavat liikevoittoon. Ne voivat sisältää arvonalentumistappioita, liiketoimintojen ja pitkäaikaisten omaisuuserien myyntivoittoja ja -tappioita. 

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1-3/2024, Me        
     ESL Telko Leipurin Muut Yhteensä
     Shipping     toiminnot  
   Suprien arvonalentumistappio -7,0       -7,0
   Suprien mahdolliseen myyntiin liittyvät muut erät -0,2       -0,2
   Uudelleenjärjestelyt       -0,2 -0,2
   ESL Shippingin omistuksen uudelleenjärjestelykulut -0,5     -0,1 -0,6
   Yhteensä -7,7 0,0 0,0 -0,3 -8,0

   Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -8,0 miljoonaa euroa. ESL Shippingin vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -7,7 miljoonaa euroa koostuivat Supramax-alusten suunniteltuun myyntiin liittyvästä arvonalentumistappiosta ja muista kuluista yhteensä -7,2 miljoonaa euroa sekä ESL Shipping Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin liittyvistä kuluista -0,5 miljoonaa euroa. Muun toiminnan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät uudelleenjärjestelykuluja -0,2 miljoonaa euroa sekä ESL Shipping Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin liittyviä kuluja -0,1 miljoonaa euroa.

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1-3/2023, Me          
     ESL Telko Leipurin Muut Lopetetut Yhteensä
     Shipping     toiminnot toiminnat  
   Myynti ja takaisinvuokraustransaktiot     0,2     0,2
   Venäjältä vetäytyminen         0,3 0,3
   Yhteensä 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,5

   Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Eristä 0,2 miljoonaa euroa raportoitiin Leipurin-segmentissä, ja ne muodostuivat Kobian kiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saadusta voitosta Göteborgissa. Eristä 0,3 miljoonaa euroa reportoitiin Ei-ydinliiketoiminnat-segmentistä ja liittyi idän myytävänä olleiden liiketoimintojen arvostusoikaisuihin.

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1-12/2023, Me          
     ESL Telko Leipurin Muut Lopetetut Yhteensä
     Shipping     toiminnot toiminnat  
   Neuvonantokulut, vähemmistöosuus -0,6         -0,6
   Varaston arvonalennus, Venäjä liitännäinen   -1,0     -1,7 -2,7
   Myynti ja takaisinvuokraustransaktiot     1,4     1,4
   Uudelleenjärjestelyt     -0,2 -0,1   -0,3
   Venäjältä vetäytyminen         -14,7 -14,7
   Liiketoimintojen myynti     0,2     0,2
   Yhteensä -0,6 -1,0 1,4 -0,1 -16,4 -16,7

   Vastuullisuus

   Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja etenkin yrityksen investointeja ja yrityskauppakohteiden valintaa ohjaava tekijä. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa.

   Avainluvut        
     1-3/2024 31.3. Rullaava 12kk 2023 Tavoite 2024
   CO2 (tn) / liikevaihto (t€) 0,41 0,39 0,37 0,33
   TRIF*) 3,8 4,3 4,8 6,0

   *) Tapaturmataajuus (TRIF) esitetään miljoonaa työtuntia kohden.

   Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) oli 0,44, ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Aspon päästöintensiteetti nousi hiukan, sillä Aspon liikevaihto laski ja ESL Shippingin päästöt kasvoivat vaikeiden jääolosuhteiden vuoksi.

   Toinen keskeinen tavoite on työntekijöiden turvallisuus. Tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF) parani edelleen turvallisten toimintamallien, turvallisuuskulttuurin kehittämisen, ennakoivien toimien ja paremman viestinnän ansiosta.

   Rahavirta ja rahoitus

   Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi–maaliskuussa oli 5,5 miljoonaa euroa (12,2). Kaikki liiketoiminnat tuottivat positiivista kassavirtaa neljänneksen aikana. Käyttöpääoman muutoksen rahavirtavaikutus oli -3,9 miljoonaa euroa (-0,6). Käyttöpääoman kasvu johtuu pääasiassa Telkon varaston kasvusta ja ESL Shippingin Green Coaster -alusten ennakkomaksuista. Liiketoiminnan kassavirtaan vaikutti negatiivisesti myös korkojen nousu. Maksetut korot olivat -2,6 miljoonaa euroa   (-1,5).

   Vapaa rahavirta tammi–maaliskuussa oli -3,5 miljoonaa euroa (9,1). Investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,8) ja koostuivat investoinneista ESL Shipping -segmentissä. Supramax-aluksien myynnistä saatu ennakkomaksu oli 3,4 miljoonaa euroa. Lisäksi investointien rahavirta sisältää 12,1 miljoonan euron lähtevän rahavirran Optimol- ja Greenfluid-yritysostoista sekä 0,3 miljoonaa euroa muuta tulevaa rahavirtaa.

     3/2024 3/2023 12/2023
     Me Me Me
   Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 199,4 192,3 195,9
   Rahavarat, koko konserni 67,9 35,6 30,7
   Korollinen nettovelka 131,5 156,7 165,2

   Korollinen nettovelka oli 131,5 miljoonaa euroa (156,7), ja nettovelkaantumisaste parani 74,0 prosenttiin (12/2023: 117,6 %). Korollisen nettovelan ja nettovelkaantumisasteen pieneneminen johtui ESL Shipping Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä saadusta 45 miljoonan euron käteisvastikkeesta, jonka johdosta rahavarat ja oma pääoma kasvoivat. Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 38,6 % (12/2023: 34,4).

   Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat -2,2 miljoonaa euroa (-1,9). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja nousi voimakkaasti ja oli 5,4 % (3,7), mikä lisäsi Aspon korkokuluja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

   Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 67,9 miljoonaa euroa (12/2023: 30,7). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä.

   Tammikuussa 2024 Aspo uusi toisen 20 miljoonan euron suuruisista valmiusluottolimiitti-sopimuksistaan, jonka vastapuolena on Nordea Bank Abp. Valmiusluottolimiittisopimuksen laina-aika on kaksi vuotta, ja sopimukseen sisältyy yhden vuoden jatkomahdollisuus.

   ASPON LIIKETOIMINNAT

   ESL Shipping

   ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin liiketoiminta perustuu pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden lopussa varustamon tonnisto koostui yhteensä 43 aluksesta, joiden kantavuus oli 443 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (77 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 17 alusta (21 %) ovat aikarahdattuja.

   ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti ja energiatehokkaasti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

   Tammi–maaliskuu 2024

   ESL Shipping 1-3/2024 1-3/2023 Muutos-%
   Handy 21,7 23,3 -7
   Coaster 23,3 23,5 -1
   Supra 4,9 5,9 -17
   Liikevaihto, Me 49,9 52,7 -5
   Liikevoitto, Me -5,0 6,0 -183
   Liikevoitto-% -10,0 11,4  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -7,7    
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 2,7 6,0 -55
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,4 11,4  

   Ensimmäisellä neljänneksellä ESL Shippingin liikevaihto laski 5 % edellisvuodesta ja oli 49,9 miljoonaa euroa (52,7). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski 55 % ja oli 2,7 miljoonaa euroa (6,0), ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,4 % (11,4). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -7,7 miljoonaa euroa (-0,0) ja koostuivat pääasiassa Supramax-alusten suunniteltuun myyntiin liittyvistä arvonalentumistappioista sekä neuvontakuluista, jotka liittyivät ESL Shippingin vähemmistöosuuden myyntiin.

   Tammi–maaliskuussa ESL Shipping kuljetti lasteja 3,1 miljoonaa tonnia (3,3). Ensimmäisellä neljänneksellä toiminnan tehokkuuteen ja rahtimääriin vaikuttivat negatiivisesti toistuvat poliittiset lakot, jotka pysäyttivät tai rajoittivat varustamon pääasiakkaiden tuotantoa ja sulkivat satamia usean viikon ajaksi Suomessa. Pitkittyneet lakot aiheuttivat toiminnoissa haasteita, jotka johtivat rahdin menetykseen, lisääntyneeseen painolastin käyttöön, pitkittyneeseen odotteluun, pysähdyksiin ja aikataulujen uudelleenjärjestelyyn. Lisäksi Pohjois-Skandinavian poikkeuksellisen kylmä tammikuu aiheutti ennakoimattomia häiriöitä ja pysähdyksiä junaliikenteessä sekä ESL Shippingin sopimusliikenteen keskeisten väylien sulkemisia. Syvävesiväylät Luulajaan Ruotsissa sekä Kemiin ja Tornioon Suomessa pysyivät suljettuina ja jäänmurtajien pääsemättömissä useita viikkoja. Liikenne ohjattiin pidemmille ja matalammille vaihtoehtoisille reiteille, mikä aiheutti tuottojen menetyksiä ja lisäsi energiankulutusta. Jäänmurtajien antama apu keskeytettiin ajoittain vaikeiden jääolosuhteiden vuoksi, ja hinaajat ja jäänmurtajat aiheuttivat runkovaurioita joillekin aluksille. Poliittisten lakkojen ja poikkeuksellisen ankarien talviolosuhteiden negatiivisen vaikutuksen vertailukelpoiseen liikevoittoon arvioidaan olevan noin 3,5 miljoonaa euroa ensimmäisellä neljänneksellä. Lakkojen arvioidaan edelleen heikentävän toisen neljänneksen tulosta noin 0,5 miljoonaa euroa.

   ESL Shippingin Handy-size-aluksilla oli hyvä terästeollisuuden sopimusvolyymikysyntä ensimmäisen neljänneksen aikana. Lämmityshiilen volyymi väheni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Lakkojen vaikutusta lukuun ottamatta ESL Shippingin Coaster-aluksilla oli hyvä sopimusvolyymikysyntä ensimmäisen neljänneksen aikana. Teräksen, lannoitteiden ja kalkkikiven volyymit pysyivät hyvällä tasolla, kun taas metsäteollisuuden tuotteiden sopimuksissa kysyntä oli vähäistä tai kohtuullista. Spot-markkinoiden volyymit pysyivät rajallisina, ja hinnoittelu jakautui jääpeitealueen hyvään tasoon ja heikompiin avovesialueen markkinoihin.

   Meridieselin hinta pysyi edellisvuoden tasolla. Nesteytetyn maakaasun hinta sen sijaan laski merkittävästi edellisvuodesta, mikä heikensi liikevaihtoa. Energianhintojen vaihtelua hallitaan pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

   ESL Shippingin ruotsalaisen AtoBatC Shipping AB -tytäryhtiön uudisrakennusprojekti Chowgule & Company Private Limited -varustamolla Intiassa eteni suunnitellusti ensimmäisellä neljänneksellä. Sarjan ensimmäinen alus, Electramar, saapui Itämerelle huhtikuun puolivälissä. Sarjan toinen alus, Stellamar, toimitettiin heti katsauskauden jälkeen 5.4.2024. Stellamar on sarjan ensimmäinen alus, joka myydään ilmoitetun mukaisesti sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle.

   Aspo jatkaa huhtikuussa 2023 tiedottamaansa ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ESL Shippingin vihreää siirtymää kolmella mahdollisella vaihtoehtoisella toimenpiteellä: uuden sijoituspoolin perustamista fossiilittomille aluksille, mahdollista vähemmistöomistajan toteuttamaa ESL Shippingin pääomapohjan vahvistamista sekä varustamon kahden Supramax-aluksen myyntiä.

   OP Finland Infrastructuren ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman vähemmistösijoitukset Aspon tytäryhtiöön ESL Shipping Oy:hyn saatiin päätökseen 28.2.2024. Kauppa toteutui osakeantina, jossa ESL Shipping Oy laski liikkeeseen uusia osakkeita OP Finland Infrastructurelle ja Varmalle 45,0 miljoonan euron käteisvastiketta vastaan. Tämä johti 21,43 %:n vähemmistöosakkuuteen ESL Shippingistä.

   Aspo ilmoitti 18.3.2024, että sen tytäryhtiö ESL Shipping Oy oli allekirjoittanut aiesopimuksen, jonka mukaan se myy kaksi Supramax-luokan alustaan turkkilaiseen merenkulku- ja logistiikka-alan HGF Denizcilik Limited Sirket -konserniin kuuluville yhtiöille. Kaupat arvioidaan saatavan päätökseen toukokuussa 2024. Myyntihinta on 37,1 miljoonaa dollaria. ESL Shipping on saanut ennakkomaksuna kymmenen prosenttia myyntihinnasta. Koska Supramax-alusten myyntiä pidetään nyt todennäköisenä, on ne luokiteltu myytävänä oleviksi omaisuuseriksi 31.3.2024 alkaen. Luokittelun yhteydessä kirjattiin arvonalentumistappio, koska alusten kirjanpitoarvo ylitti niiden käyvän arvon. Supramax-alusten arvonalentumistappio ja muut suunniteltuun myyntiin liitännäiset kulut olivat yhteensä -7,2 miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen aikana Supramax-alusten toiminnan joustavuutta ja tuloskykyä rajoitti alusten suunniteltu myynti.

   Ilman Supramax-aluksia varustamon Scope 1 -hiilidioksidipäästöt olivat 46 925 tonnia (45 694) ja hiilidioksiditehokkuus oli 21,4 grammaa (19,8) hiilidioksidia kuljetettua tonnimailia kohden ensimmäisellä neljänneksellä. Päästöt kasvoivat edellisvuoteen verrattuna vaikeiden jääolosuhteiden seurauksena.

   Telko

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Sen kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii Suomessa, Baltian maissa, Skandinaviassa, Puolassa, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Romaniassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.

   Tammi–maaliskuu 2024

   Telko 1-3/2024 1-3/2023 Muutos-%
   Muoviliiketoiminta 23,6 26,6 -11
   Kemikaaliliiketoiminta 13,0 15,1 -14
   Voiteluaineliiketoiminta 13,6 12,6 8
   Liikevaihto, Me 50,2 54,3 -8
   Liikevoitto, Me 2,2 2,7 -19
   Liikevoitto-% 4,4 5,0  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me      
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 2,2 2,7 -19
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 4,4 5,0  

   Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Telkon liikevaihto laski 50,2 miljoonaan euroon (54,3) ja vertailukelpoinen liikevoitto laski 2,2 miljoonaan euroon (2,7). Telkon vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 4,4 % (5,0). Yritysostoihin liittyvillä kuluilla ja varastoon kohdennetun käyvän arvon peruutuksella oli -0,9 miljoonan euron (-0,8) negatiivinen vaikutus Telkon liikevoittoon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

   Yrityshankintojen vaikutus liikevoittoon 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
     Me Me Me
   Varaston käyvän arvon kohdistuksen purku -0,2 -0,3 -0,5
   Yrityshankintoihin liittyvät kulut -0,7 -0,4 -1,0
   Yhteensä -0,9 -0,8 -1,5

   Markkinat pysyivät haasteellisina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä kokonaiskysynnän että hintatason osalta. Telko onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan tärkeimmillä liiketoiminta-alueillaan tässä vaativassa ympäristössä. Huomattavasti alhaisempi hintataso edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johti kuitenkin liikevaihdon laskuun. Edelliseen neljännekseen verrattuna (Q4/2023) volyymit ja hintataso pysyivät vakaina. Telko sopeutti toimintakulujaan edellisvuoden jälkipuoliskolla, ja näiden toimien tulos alkoi näkyä ensimmäisen neljänneksen aikana. Telkon nykyinen varasto on tasapainossa markkinatilanteen kanssa.

   Maaliskuussa Telko otti merkittävän askeleen yrityskauppavetoisessa kasvustrategiassaan ostamalla Petrus S.A:lta Länsi-Euroopan teollisten voiteluaineiden jakeluliiketoiminnot. Ne sisältävät osakkeet yrityksistä Optimol Tribotechnik SA Belgiassa, Optimol Netherlands BV ja Optimol France SAS sekä Greenfluid SAS Ranskassa. Yrityskauppa vahvistaa Telkon asemaa Euroopan voiteluainemarkkinoilla ja tekee Telkosta yhden Euroopan vahvimmista teollisuuden voiteluaineiden jakelijoista. Ostettujen yritysten liikevaihto vuonna 2023 oli yhteensä 18 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Ostetuilla yrityksillä ei ole merkittävää vaikutusta Telkon operatiiviseen tulokseen vuoden 2024 alkupuoliskolla, johtuen varastoon kohdennetun käyvän arvon purusta.

   Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 11 % ja oli 23,6 miljoonaa euroa (26,6). Hinnat olivat useimmissa tuoteryhmissä selvästi edellisvuotta alhaisemmat. Vuosineljänneksen lopulla volyymimuovien hinnat alkoivat hieman nousta, mikä johtui osittain Aasian toimituskustannusten noususta. Teknisten muovien hintakehitys on ollut suhteellisen vakaata. Telkon muoviliiketoiminnan toimitusmäärät kasvoivat ensimmäisen neljänneksen aikana uusien asiakkaiden ja projektien ansiosta. Kokonaiskysyntä pysyi heikkona kaikissa segmenteissä, sillä monet asiakkaat ovat vähentäneet tuotantoaan.

   Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 14 % ja oli 13,0 miljoonaa euroa (15,1). Telko onnistui kasvattamaan myyntimääriä haasteellisilla Euroopan markkinoilla, mutta liikevaihto laski edellisvuoden ensimmäistä neljännestä alhaisemman hintatason seurauksena. Keski-Aasiassa Telko keskittyy tällä hetkellä muutamiin valikoituihin asiakassegmentteihin ja on supistanut muita toimintojaan, mikä on heikentänyt liikevaihtoa.

   Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 13,6 miljoonaa euroa (12,6). Suomen poliittisista lakoista huolimatta teollisuuden voiteluaineiden kysyntä pysyi hyvällä tasolla ja liikevaihto kasvoi. Myös hankitut Optimol- ja Greenfluid-yhtiöt vahvistivat Telkon liikevaihtoa maaliskuun aikana. Ostettujen yritysten integrointi on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Autovoiteluaineissa kysyntä oli talvella edellisvuotta heikompaa. Kaikki hinnat ovat selkeästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla.

   Suomen poliittisilla lakoilla oli 0,1 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Telkon kannattavuuteen. Vaikutuksen arvioidaan olevan samansuuruinen toisella neljänneksellä, ennen kuin tuotteiden saatavuus on jälleen täysin normalisoitunut.

   Leipurin

   Leipurin toimii osana elintarvikeketjua, hankkii raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaa niitä asiakkaiden tarpeisiin tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin-segmentillä on toimintaa kuudessa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Ukrainassa. Se palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita tarjoamalla raaka-aineita, tukemalla tutkimusta ja kehitystä, reseptiikkaa sekä uusia tuoteinnovaatioita.

   Tammi–maaliskuu 2024

   Leipurin 1-3/2024 1-3/2023 Muutos-%
   Suomi 11,6 11,9 -3
   Ruotsi 13,1 13,0 1
   Baltia 7,9 9,4 -16
   Ukraina   0,3 -100
   Liikevaihto, Me 32,6 34,6 -6
   Liikevoitto, Me 1,1 1,2 -8
   Liikevoitto-% 3,4 3,5  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me   0,2  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 1,1 1,0 10
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 3,4 2,9  

   Leipurin liikevaihto laski 6 % ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 32,6 miljoonaa euroa (34,6). Myynnin lasku johtui pääasiassa markkinahintojen alenemisesta tietyissä tuoteluokissa mutta myös strategisesta tarkoituksesta eli kohdennetuista toimista paremman myyntimixin luomiseksi. Tämän seurauksena volyymit laskivat matalakatteisissa tuotekategorioissa. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti myös lakot Suomessa ja aikaisempi pääsiäisen ajoitus. Suomessa liikevaihto laski 3 % ja oli 11,6 miljoonaa euroa (11,9). Baltiassa liikevaihto laski 16 % ja oli 7,9 miljoonaa euroa (9,4). Ruotsissa liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 13,1 miljoonaa euroa (13,0). Myynti leipomoille laski 9 % ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 23,4 miljoonaa euroa (25,7). Myynti elintarviketeollisuudelle kasvoi 2 % ollen 3,0 miljoonaa euroa (2,9) markkinoiden heikentymisestä huolimatta, kun orgaaniset kasvupyrkimykset ja Leipurin synergiat Ruotsin kanssa alkavat tuottaa tulosta.

   Arviomme mukaan Suomen poliittisilla lakoilla oli 0,1 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Leipurin liikevoittoon vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä logistiikkakustannusten nousun ja vähäisemmässä määrin myös tuotteiden saatavuuden seurauksena. Negatiivisen vaikutuksen ennustetaan olevan samansuuruinen vuoden 2024 toisella neljänneksellä, ennen kuin markkinaolosuhteet ovat täysin normalisoituneet.

   Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,0) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 3,4 % (2,9). Paremman myyntimixin lisäksi heikkenevän markkinan negatiivista vaikutusta liikevaihtoon tasoitti myytyjen tuotteiden kustannusten onnistunut hallinta, mikä selittää parantuneen kannattavuuden. Lisäksi Leipurin jatkaa monipuolisia parannustoimia kaikissa toiminnoissaan kannattavuuden parantamiseksi. Vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikutti Göteborgissa sijaitsevan Kobian kiinteistön myyntiin ja takaisinvuokraukseen liittyvä voitto (0,2 miljoonaa euroa). Leipurin ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,2).

   Muu toiminta

   Muu toiminta sisältää Aspo-konsernin hallinnon, taloushallinnon ja ICT-palvelukeskuksen. Ensimmäisellä neljänneksellä muun toiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,2 miljoonaa euroa      (-1,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät uudelleenjärjestelykuluja -0,2 miljoonaa euroa sekä ESL Shipping Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin liittyviä kuluja -0,1 miljoonaa euroa. Muun toiminnan liikevoitto oli -1,5 miljoonaa euroa (-1,3).

   Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät 

   Aspon taloudellisen tuloksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät merikuljetusten kysyntään ja jossain määrin markkinahintoihin sekä Telkon ja Leipurin-segmentin myymien tuotteiden volyymi- ja hintakehitykseen. Nämä ovat suurelta osin riippuvaisia yleisestä talouskehityksestä. Euroopan unionin talouskehitys pitkälti pysähtyi vuoden 2023 aikana ja pysyy todennäköisesti vaimeana myös lyhyellä aikavälillä, mikä lisää riskejä kaikissa Aspon liiketoiminnoissa. Erityisesti korkea inflaatio ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet negatiivisesti investointeihin ja laskeneet tuotteiden ja palveluiden teollista ja kuluttajakysyntää.  

   Geopoliittiset jännitteet, mukaan lukien Venäjän käynnissä oleva sota Ukrainassa ja viimeaikaiset konfliktit Lähi-idässä, aiheuttavat edelleen epävarmuutta ja voivat heikentää yleistä talouskasvua, vaikuttaa energian hintoihin ja aiheuttaa toimitusketjun häiriöitä sekä inflaatioon perustuvaa kustannusten nousua. Geopoliittisten jännitteiden pitkittyminen ja mahdollinen laajeneminen voivat vaikuttaa negatiivisesti Aspon markkina-alueiden liiketoimintaan. Globaalien jännitteiden lisääntyminen heikentää toimintaolosuhteita kaikissa liiketoiminnoissa.

   Aspon toiminta on riippuvaista IT-järjestelmien ja verkkopalvelujen käytettävyydestä. Palvelujen puuttuminen voi aiheuttaa häiriöitä liiketoimintaan. Viimeaikaiset geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet kyberhyökkäysten uhkaa.

   Strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii kasvattamaan tulostaan investoinneilla ympäristöystävällisiin aluksiin sekä yritysostoilla. Näiden investointien tulevaan kannattavuuteen liittyy epävarmuutta. Strategian toteuttaminen yhdistettynä tällä hetkellä suhteellisen korkeisiin rahoituskustannuksiin voi vähentää vapaata rahavirtaa ja heikentää tasetta ja vakavaraisuutta.

   Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen ja tietoon, ne sisältävät merkittäviä riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.


   TIEDOT YHTIÖSTÄ

   Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen. Aspo on aktiivinen omistaja liiketoiminnoissaan ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta investoimalla kasvuun ja suorituskykyyn. Tavoitteena on orgaanisen kasvun ohella ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä ja muissa uudelleenjärjestelyissä. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin, ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

   Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja ohjaa uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoitusprosessia. Aspon jokaisen liiketoiminnan tavoitteena on olla alansa kestävän kehityksen edelläkävijä.

   Osakepääoma ja osakkeet

   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.3.2024 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 3 138 osaketta eli noin 0,01 % osakepääomasta.

   Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut.

   Aspo Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–maaliskuussa 2024 yhteensä 641 256 kappaletta ja niiden markkina-arvo oli 3,8 miljoonaa euroa. Toisin sanoen 2,0 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 6,35 euroa ja alin 5,56 euroa. Keskikurssi oli 6,03 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 6,08 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 191,0 miljoonaa euroa.

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 518 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 946 217 osaketta eli 3,01 % osakekannasta.

   Palkitseminen

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2024–2026

   Aspo Oyj:n hallitus hyväksyi 15.2.2024 konsernin avainhenkilöstölle uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2024–2026. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

   Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin sekä liiketoiminta-alueiden voittotavoitteisiin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

   Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2025, 2026 ja 2027 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy rajoitusjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava vastikkeetta palkkiona ansaitut osakkeet.

   Osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 280 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2024

   Varojenjako

   Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan yhteensä 0,24 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 16.4.2024, ja osingonmaksupäivä oli 23.4.2024.

   Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääoman palautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   Hallitus, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

   Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Annika Ekman. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen. Kokouksessa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund ja jäseniksi Patricia Allam, Tapio Kolunsarka ja Tatu Vehmas. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Ståhlberg ja jäseniksi Annika Ekman, Mikael Laine ja Tatu Vehmas.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Sama tilintarkastaja toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

   Hallituksen valtuutukset

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä on noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista tai maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista, ja se sisältää siten myös oikeuden päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

   Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   TALOUDELLISET TIEDOT   ASPO-KONSERNIN LYHENNETTY LAAJA TULOSLASKELMA

     1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
     Me Me Me
   Jatkuvat toiminnot      
   Liikevaihto 132,7 141,6 536,4
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,5 4,3
   Materiaalit ja palvelut -80,7 -88,2 -338,6
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,6 -12,4 -48,5
   Poistot ja arvonalentumiset -11,7 -4,8 -19,3
   Poistot ja arvonalentumiset vuokratuista hyödykkeistä -3,8 -3,4 -14,2
   Liiketoiminnan muut kulut -27,3 -24,7 -94,2
   Liikevoitto -3,2 8,6 25,9
          
   Rahoitustuotot ja -kulut -2,2 -1,9 -9,3
          
   Voitto ennen veroja -5,4 6,7 16,6
          
   Tuloverot -0,6 -0,3 -0,4
   Jatkuvien toimintojen tulos -6,0 6,4 16,2
          
   Tulos lopetetuista toiminnoista   0,8 -14,6
   Tilikauden voitto -6,0 7,2 1,6
          
   Muut laajan tuloksen erät      
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:      
   Muuntoerot -0,9 -1,9 12,2
   Suojauslaskenta -0,3   -0,1
   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,2 -1,9 12,1
   Laaja tulos -7,2 5,3 13,7
          
   Tilikauden voiton jakautuminen      
   Yhtiön osakkeenomistajille -4,6 7,2 1,6
   Määräysvallattomille omistajille -1,4    
     -6,0 7,2 1,6
          
   Laajan tuloksen jakautuminen:      
   Yhtiön osakkeenomistajille -5,8 5,3 13,7
   Määräysvallattomille omistajille -1,4    
     -7,2 5,3 13,7
          
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa      
   Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu      
   osakekohtainen tulos      
   Jatkuvista toiminnoista -0,16 0,19 0,45
   Lopetetuista toiminnoista   0,02 -0,46
   Osakekohtainen tulos yhteensä -0,16 0,21 -0,01

   ASPO-KONSERNIN LYHENNETTY TASE

     3/2024 3/2023 12/2023
   Varat Me Me Me
          
   Aineettomat hyödykkeet 63,1 51,1 51,7
   Aineelliset hyödykkeet 124,5 171,7 169,0
   Vuokratut hyödykkeet 22,9 18,8 22,5
   Muut pitkäaikaiset varat 2,4 1,5 2,5
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 212,9 243,1 245,7
          
   Vaihto-omaisuus 65,0 70,7 59,2
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 84,6 75,2 74,1
   Rahavarat 67,9 25,5 30,7
     217,5 171,4 164,0
   Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 33,6 12,2  
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 251,1 183,6 164,0
          
   Varat yhteensä 464,0 426,7 409,7
          
          
   Oma pääoma ja velat      
          
   Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
   Muu oma pääoma 127,7 125,8 118,5
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 149,7 147,8 140,5
   Määräysvallattomien omistajien osuuus omasta pääomasta 27,9    
   Oma pääoma yhteensä 177,6 147,8 140,5
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 111,2 119,3 138,5
   Vuokrasopimusvelat 8,6 5,5 8,3
   Muut velat 7,2 7,8 6,1
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 127,0 132,6 152,9
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 64,4 53,0 33,9
   Vuokrasopimusvelat 15,2 13,8 15,2
   Ostovelat ja muut velat 79,8 76,6 67,2
     159,4 143,4 116,3
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat   2,9  
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 159,4 146,3 116,3
          
   Oma pääoma ja velat yhteensä 464,0 426,7 409,7

   ASPO-KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

     1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
     Me Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
   Liikevoitto, koko konserni -3,2 8,5 9,8
   Oikaisut liikevoittoon 15,9 6,6 45,2
   Käyttöpääoman muutos -3,9 -0,6 4,4
   Maksetut korot -2,6 -1,5 -9,2
   Saadut korot 0,4 0,1 0,8
   Maksetut tuloverot -1,1 -0,9 -3,4
   Liiketoiminnan rahavirta 5,5 12,2 47,6
          
   INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
   Investoinnit -0,6 -1,8 -21,8
   Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä   2,4 12,3
   Suprien myyntiin liittyvä ennakkomaksu 3,4    
   Liiketoimintojen hankinnat -12,1 -3,7 -3,9
   Liiketoimintojen myynnit ja lopetukset     -7,4
   Saadut osingot 0,3   0,5
   Investointien rahavirta -9,0 -3,1 -20,3
          
   RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
   Lainojen nostot     75,7
   Lainojen takaisinmaksut -0,1 -0,3 -76,0
   Omien osakkeiden hankinta   -0,3 -0,3
   ESL Shipping osakeanti määräysvallattomille omistajille 45,0    
   Vuokrasopimusvelan lyhennykset -3,8 -3,6 -14,6
   Maksetut hybridi-instrumenttien korot     -2,6
   Maksetut osingot     -14,4
   Rahoituksen rahavirta 41,1 -4,2 -32,3
          
          
   Rahavarojen muutos 37,6 4,9 -5,0
   Rahavarat vuoden alussa 30,7 33,6 33,6
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,4 -0,5 0,1
   Rahavarojen arvonalentumisen muutos   -2,4 2,0
   Rahavarat kauden lopussa, koko konserni 67,9 35,6 30,7
   Myytävänä olevat rahavarat   -10,1  
   Rahavarat taseessa 67,9 25,5 30,7

   ASPO-KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

     Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma    
     Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto

   Muut rahastot

   Hybridi

   Muunto-erot

   Kertyneet voittovarat

   Yhteensä

   Määräys-vallattomat omistajat

   Oma pääoma yhteensä

    
    
   Me
   Oma pääoma 1.1.2024 22,0 16,4 30,0 -13,8 85,9 140,5   140,5
   Tilikauden laaja tulos:                
   Tilikauden tulos         -4,6 -4,6 -1,4 -6,0
   Suojauslaskenta   -0,3       -0,3   -0,3
   Muuntoerot       -0,9   -0,9   -0,9
   Laaja tulos yhteensä   -0,3   -0,9 -4,6 -5,8 -1,4 -7,2
   Liiketoimet omistajien kanssa:                
   Vähemmistöosuuden myynti         15,7 15,7 29,3 45,0
   Hybridi-instrumentin korot         -0,7 -0,7   -0,7
   Osakepalkitseminen         0,0 0,0   0,0
   Liiketoimet omistajien         15,0 15,0 29,3 44,3
   kanssa yhteensä                
   Oma pääoma 31.3.2024 22,0 16,1 30,0 -14,7 96,3 149,7 27,9 177,6
                    
                    
     Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma    
     Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto

   Muut rahastot

   Hybridi

   Muunto-erot

   Kertyneet voittovarat

   Yhteensä

      
    
    
   Me
                    
   Oma pääoma 1.1.2023 22,0 16,5 30,0 -26,0 101,2 143,7    
   Tilikauden laaja tulos:                
   Tilikauden tulos         7,2 7,2    
   Muuntoerot       -1,9   -1,9    
   Laaja tulos yhteensä       -1,9 7,2 5,3    
   Liiketoimet omistajien kanssa:                
   Hybridi-instrumentin korot         -0,6 -0,6    
   Omien osakkeiden hankinta         -0,3 -0,3    
   Osakepalkitseminen         -0,3 -0,3    
   Liiketoimet omistajien         -1,2 -1,2    
   kanssa yhteensä                
   Oma pääoma 31.3.2023 22,0 16,5 30,0 -27,9 107,2 147,8    

   Laadintaperiaatteet

   Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2023 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Lisäksi Aspo on kuvannut alla laadintaperiaatetta, joka koskee määräysvallattomien omistajien osuuden hankkimista ja esittämistä. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2023 konsernitilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2023 -julkaisun sivulla 65.

   Määräysvallattomien omistajien osuus

   OP Finland Infrastructuren ja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman vähemmistösijoitukset Aspon tytäryhtiöön ESL Shipping Oy:hyn saatiin päätökseen 28.2.2024. Kauppa toteutettiin osakeantina, jossa ESL Shipping Oy laski liikkeeseen uusia osakkeita OP Finland Infrastructurelle ja Keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiö Varmalle 45,0 miljoonan euron käteisvastiketta vastaan. Tämä johti määräysvallattomien omistajien 21,43 % osuuteen ESL Shippingistä. Koska määräysvaltaa tytäryhtiössä ei menetetty, Aspo-konsernissa 45,0 miljoonan euron vastike kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin vähennettynä osuudella, joka ESL Shippingin omasta pääomasta menetettiin 29,3 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena Aspon osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma kasvoi nettomääräisesti 15,7 miljoonaa euroa. Rahavirta 45,0 miljoonaa euroa esitetään rahoituksen rahavirrassa.

   Määräysvallattomien omistajien osuus – laadintaperiaate

   Tytäryhtiön omistusosuuksien muutokset, joiden seurauksena emoyhtiö ei menetä määräysvaltaa tytäryrityksessä, ovat oman pääoman ehtoisia liiketoimia (eli liiketoimia omistajien kanssa näiden toimiessa omistajina). Maksetun vastikkeen käyvän arvon ja määräysvallattomien omistajien osuuden muutoksen välinen erotus kirjataan suoraan omaan pääomaan ja kohdistetaan emoyrityksen omistajille. Määräysvallattomien omistajien osuudet esitetään konsernitaseessa omassa pääomassa erillään emoyhtiön omistajien omasta pääomasta. Lisäksi kauden tulos sekä muut laajan tuloksen erät kohdistetaan emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille nykyisten omistusosuuksien perusteella.

   Optimol- ja Greenfluid-yrityshankinta

   Telko osti 8.3.2024 Petrus S.A:lta Länsi-Euroopan teollisten voiteluaineiden jakeluliiketoiminnot. Ne sisältävät seuraavien yritysten osakkeet: Optimol Tribotechnik SA, Optimol Netherlands BV, Optimol France SAS ja Greenfluid SAS. Ostetut yritykset ovat korkealaatuisten teollisuusvoiteluaineiden, metallintyöstönesteiden ja muiden yleisten teollisuusvoiteluaineiden johtavia jakelijoita Ranskassa ja Benelux-maissa. Ostettujen yritysten liikevaihto vuonna 2023 oli yhteensä 18 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

   Hankintahinta 12,6 miljoonaa euroa maksettiin kokonaisuudessaan käteisvaroina. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Käyvän arvon kohdistus 3,8 miljoonaa euroa tehtiin päämiessuhteisiin perustuviin aineettomiin hyödykkeisiin, ja vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu oli 0,8 miljoonaa euroa. Käyvän arvon oikaisuista aiheutunut laskennallinen verovelka oli 1,2 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypiä arvoja. Yritysostosta syntyi liikearvoa 7,1 miljoonaa euroa alustavan hankintalaskelman perusteella. Yritysostoon liittyvät noin 0,3 miljoonan euron kulut kirjattiin Telko-segmentin muihin liiketoiminnan kuluihin. Puolet yritysostoon liittyvistä kuluista kirjattiin kuitenkin kuluina jo vuonna 2023.

   Alustava hankintamenolaskelma, Optimol ja Greenfluid  
     3/2024
     Me
   Luovutettu vastike  
   Käteisvaroina maksettava 12,6
   Kokonaishankintameno 12,6
      
   Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot  
   Aineettomat hyödykkeet 4,0
   Aineelliset hyödykkeet 0,2
   Vaihto-omaisuus 3,8
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,5
   Rahavarat 1,6
   Varat yhteensä 14,1
      
   Korolliset velat 1,9
   Ostovelat ja muut velat 5,5
   Laskennallinen verovelka 1,2
   Velat yhteensä 8,6
      
   Nettovarallisuus 5,5
      
   Liikearvo 7,1

   Henkilöstö

   Aspo-konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 734 (712 vuoden 2023 lopussa). Optimol ja Greenfluid -yhtiöiden hankinnan yhteydessä konserniin siirtyi 31 henkilöä.

   Segmenttitiedot

   Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Vuonna 2023 raportoitaviin segmentteihin kuului myös Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti, mutta sitä ei raportoida enää vuonna 2024, koska kaikki yksiköt joko myytiin tai niiden yhdistely Aspo-konserniin lopetettiin vuonna 2023.

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, ja siihen kuuluivat itämarkkinoiden myytävänä olevat liiketoiminnot. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa vuonna 2023.

   Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin jatkuvien toimintojen voittoon
   ennen veroja          
                
   1-3/2024            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   -5,0 2,2 1,1 -1,5 -3,2
   Nettorahoituskulut       -2,2 -2,2
   Voitto ennen veroja         -5,4
                
                
   1-3/2023            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   6,0 2,7 1,2 -1,3 8,6
   Nettorahoituskulut       -1,9 -1,9
   Voitto ennen veroja         6,7

    

   Investoinnit segmenteittäin
                
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat- tomat erät

   Konserni yhteensä

   Me      
   Investoinnit 1-3/2024 0,5 0,1     0,6
   Investoinnit 1-3/2023 1,6 0,2     1,8

   Green Coaster -investointisitoumus

   ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden aluksen investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa, ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2021–2026. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa, ja niistä ensimmäinen, Electramar, tulee liikenteeseen vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

   Segmenttien varat ja velat        
                
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Varat 31.12.2023 241,5 74,5 58,8 34,9 409,7
   Varat 31.3.2024 237,0 96,6 57,8 72,6 464,0
                
   Velat 31.12.2023 31,8 33,2 19,2 185,0 269,2
   Velat 31.3.2024 37,1 40,0 19,1 190,2 286,4

   Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu, jatkuvat toiminnot

   ESL Shipping -segmentissä liikevaihto tuloutetaan ajan myötä kuljetuspalvelujen suorituksen yhteydessä. Telko- ja Leipurin-segmenteissä liikevaihto tuloutetaan toimitusehtojen perusteella tiettynä ajankohtana.

   ESL Shipping liikevaihtoerittely    
            
     1-3/2024 1-3/2023 Muutos 1-12/2023
     Me Me % Me
   Alusluokka:        
   Handy 21,7 23,3 -7 78,5
   Coaster 23,3 23,5 -1 93,7
   Supra 4,9 5,9 -17 16,8
   ESL Shipping yhteensä 49,9 52,7 -5 189,0

    

   Telko liikevaihtoerittely    
            
     1-3/2024 1-3/2023 Muutos 1-12/2023
     Me Me % Me
   Liiketoiminta-alue:        
   Muoviliiketoiminta 23,6 26,6 -11 101,4
   Kemikaaliliiketoiminta 13,0 15,1 -14 59,4
   Voiteluaineliiketoiminta 13,6 12,6 8 50,5
   Telko yhteensä 50,2 54,3 -8 211,3

    

   Leipurin liikevaihtoerittely      
            
     1-3/2024 1-3/2023 Muutos 1-12/2023
     Me Me % Me
   Alueorganisaatiot:        
   Suomi 11,6 11,9 -3 49,3
   Ruotsi 13,1 13,0 1 50,2
   Baltia 7,9 9,4 -16 35,8
   Ukraina   0,3 -100 0,8
   Yhteensä 32,6 34,6 -6 136,1
   josta:        
   Leipomot 23,4 25,7 -9 99,7
   Elintarviketeollisuus 3,0 2,9 3 11,9
   Vähittäiskauppa, 6,2 6,0 3 24,5
   foodservice ja muut        
   Leipurin yhteensä 32,6 34,6 -6 136,1

    

   Liikevaihto markkina-alueittain    
          
     1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
     Me Me Me
   ESL Shipping      
   Suomi 25,2 22,3 99,4
   Skandinavia 15,3 14,8 53,4
   Baltia 0,6 0,3 0,4
   Muu Eurooppa 6,9 8,8 26,1
   Muut maat 1,9 6,5 9,7
     49,9 52,7 189,0
          
   Telko      
   Suomi 12,3 13,5 48,5
   Skandinavia 11,8 13,8 54,9
   Baltia 6,0 7,3 27,7
   Muu Eurooppa 13,6 10,1 46,8
   Muut maat 6,5 9,6 33,4
     50,2 54,3 211,3
          
   Leipurin      
   Suomi 11,6 11,9 49,5
   Skandinavia 13,0 12,8 49,3
   Baltia 7,9 9,4 35,7
   Muu Eurooppa 0,1 0,5 1,6
   Muut maat 0,0 0,0 0,0
     32,6 34,6 136,1
          
   Yhteensä      
   Suomi 49,1 47,7 197,4
   Skandinavia 40,1 41,4 157,6
   Baltia 14,5 17,0 63,8
   Muu Eurooppa 20,6 19,4 74,5
   Muut maat 8,4 16,1 43,1
     132,7 141,6 536,4

    

   Liikevaihto markkina-alueittain, osuus liikevaihdosta yhteensä
          
     1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023
     % % %
   Suomi 37,0 33,7 36,8
   Skandinavia 30,2 29,2 29,4
   Baltia 10,9 12,0 11,9
   Muu Eurooppa 15,5 13,7 13,9
   Muut maat 6,3 11,4 8,0
     100 100 100

   Lopetetut toiminnot ja muut myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja myytävänä olevien erien ryhmät

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa vuonna 2023 IFRS 5 -standardin mukaisesti.

   Tulos lopetetuista toiminnoista      
       1-3/2023 1-12/2023
       Me Me
   Liikevaihto   5,9 16,6
   Liiketoiminnan muut tuotot   0,0 0,0
   Materiaalit ja palvelut   -2,5 -14,4
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -0,9 -2,1
   Poistot ja arvonalentumiset   0,1 -0,1
   Poistot vuokratuista hyödykkeistä   0,0 -0,2
   Liiketoiminnan muut kulut   -2,7 -15,9
   Liikevoitto   -0,1 -16,1
   Rahoitustuotot ja -kulut   1,0 1,8
   Voitto ennen veroja   0,9 -14,3
   Tuloverot   -0,1 -0,3
   Tulos   0,8 -14,6

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin liikevoitto oli tammi–joulukuussa 2023 oli -16,1 miljoonaa euroa. Liiketappio johtui pääasiassa Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntitappiosta -8,1 milj. euroa, Telkon varaston alaskirjauksesta Venäjällä -1,7 milj. euroa, Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön yhdistelyn lopettamisesta aiheutuneesta tappiosta -0,8 milj. euroa sekä Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yksiköiden yhdistelyn lopettamisesta -5,8 milj. euroa.

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat      
       1-3/2023 1-12/2023
       Me Me
   Liiketoiminnan nettorahavirta   1,0 0,6
   Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta   0,1 -7,8
   Rahoituksen tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta   -0,2 -0,4
   Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos 0,9 -7,6

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin rahavirtojen osuudesta Aspo-konsernin rahavirroista. Vuonna 2023 rahavirta Telkon tytäryhtiön myynnistä Venäjällä oli -4,4 miljoonaa euroa. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin muiden yksiköiden yhdistelyn lopettamisen kassavaikutus oli -3,4 miljoonaa euroa. Nämä on esitetty investointien rahavirrassa.

   Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat        
       3/2024 3/2023 12/2023
       Me Me Me
   Lopetettujen toimintojen varat     10,4  
   Muut myytävänä olevat varat   33,6 1,8  
   Myytävänä olevat varat yhteensä   33,6 12,2 0,0
            
   Lopetettujen toimintojen velat     2,9  
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat      
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä

   0,0 2,9 0,0
        

   Aspo ilmoitti 18.3.2024, että sen tytäryhtiö ESL Shipping Oy oli allekirjoittanut aiesopimuksen, jonka mukaan se myy kaksi Supramax-luokan alustaan turkkilaiseen merenkulku- ja logistiikka-alan HGF Denizcilik Limited Sirket -konserniin kuuluville yhtiöille. Kaupat arvioidaan saatavan päätökseen toukokuussa 2024. Myyntihinta on 37,1 miljoonaa dollaria. ESL Shipping on saanut ennakkomaksuna kymmenen prosenttia myyntihinnasta. Koska Supramax-alusten myyntiä pidetään todennäköisenä, ne on luokiteltu myytävänä oleviksi omaisuuseriksi 31.3.2024 alkaen. Luokittelun yhteydessä kirjattiin 7,0 miljoonan euron arvonalentumistappio ja 0,2 miljoonaa euroa muita suunniteltuun myyntiin liittyviä kuluja. Arvonalentumistappio, joka sisältää myös arvioidut myynnin toteuttamiseen liittyvät kulut, on esitetty ESL Shipping -segmentin tuloksessa. Taseessa Supramax-alusten käypä arvo vähennettynä myyntikuluilla on 33,6 miljoonaa euroa.

   Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa muut myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät sisälsivät Kobian kiinteistöt Hässleholmissa Ruotsissa, jotka Kobia AB oli sopinut myyvänsä ja vuokraavansa takaisin.

   Lopetettujen toimintojen varat ja velat vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa sisältävät Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin varat ja velat.

   Taseessa lopetettujen liiketoimintojen varat ja velat sekä muut myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät varat ja velat raportoidaan Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät -rivillä ja Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin suoraan liittyvät velat -rivillä. Tase-erien raportointi erillisillä riveillä alkaa luokitteluhetkellä, ja täten taseen vertailukausien tietoja ei ole oikaistu. Poistojen kirjaaminen on päättynyt kaikkien myytävänä olevien pitkäaikaisten omaisuuserien osalta niiden myytävänä oleviksi luokittelun hetkellä.

   Ehdollinen velka

   Ukrainassa Telkolle on tehty verotarkastus, jonka perusteella yhtiön tulisi maksaa 1,9 miljoonan euron lisäverot, veronkorotukset ja sakot. Tapaus liittyy lähes kokonaan vuosina 2011–2012 myönnettyjen vanhojen lainojen verokohteluun. Telko on vienyt annetun päätöksen oikeuteen, ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat analysoineet tapauksen. Asiantuntijoiden näkemyksen perusteella onnistumisen mahdollisuudet oikeudessa on arvioitu hyviksi. Näin ollen taseeseen ei ole kirjattu velkaa.

   Osavuosikatsauskauden jälkeiset tapahtumat

   Aspo Oyj:n 12.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 23.4.2024.

   Aspo tiedotti 29.4.2024, että sen tytäryhtiö Telko Oy laajentaa kemikaaliliiketoimintaansa Ruotsissa ostamalla TeRa Invest AB:lta johtavan ruotsalaisen kemikaalijakelija Swed Handling AB:n. Kaupan osana myös Aspon tytäryhtiö Leipurin Oyj laajentaa ruokateollisuuden liiketoimintaansa Ruotsissa teknisen raaka-ainejakelija Kebelco AB:n kautta, joka on Swed Handlingin tytäryhtiö. Aspo-konsernin taloudellisessa raportoinnissa, Swed Handling poislukien Kebelco tullaan raportoimaan osana Telko-segmenttiä ja Kebelco osana Leipurin-segmenttiä. Kaupan toteutuminen on ehdollinen tavanomaisille kilpailuviranomaisten hyväksynnöille ja suoria ulkomaisia investointeja (FDI) koskeville hakemuksille. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yritysarvo on 500 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 43 milj. euroa) ja kauppahinta on 473 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 40 milj. euroa), täydennettynä vuosien 2024–2025 tulokseen perustuvalla 0–130 miljoonan Ruotsin kruunun (n. 0–11 milj. euron) lisäkauppahintamekanismilla, joka riippuu Swed Handlingin, poislukien Kebelco, kannattavuuden kehityksestä. Kokonaiskauppahinnasta enintään 100 miljoonaa Ruotsin kruunua (n. 9 milj. euroa) voidaan maksaa Aspon osakkeilla ja loput maksetaan käteisellä.

   Espoossa 7.5.2024

   Aspo Oyj
   Hallitus

   Tiedotustilaisuus

   Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään tiistaina 7.5.2024 kello 10.30 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com.

   Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

   Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/q1-2024. Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse rekisteröitymällä oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048702. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin. Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

   Taloudellinen tiedottaminen 2024

   Aspon Oyj:n seuraavat katsaukset julkaistaan:

   - puolivuosikatsaus 1–6/2024 14.8.2024
   - osavuosikatsaus 1–9/2024 29.10.2024


   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com


   Jakelu:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja vastuullisesti pitkällä aikavälillä. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 16 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.

    

   Liite