Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023

   Julkaistu 03.05.2023

   Aspo Oyj
   Osavuosikatsaus
   3.5.2023 klo 9.30


   Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023

    

   Kasvua ja vakaata kannattavuutta jatkuvissa toiminnoissa

    

   Suluissa on esitetty vuoden 2022 vastaavan ajanjakson luvut. Aspolla on uusi segmenttirakenne ja vertailukausien luvut on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi.

   Tammi–maaliskuu 2023

   • Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 141,6 Me (128,8).
   • Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 8,4 Me (8,7) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti jatkuvista toiminnoista oli 5,9 % (6,7).
   • ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,0 Me (7,9), Telkon 2,7 Me (2,6) ja Leipurin 1,0 Me (0,1). Aspon liikevaihto, koko konserni laski ja oli 147,5 Me (162,6).
   • Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 8,0 Me (15,0) ja liikevoittoprosentti 5,4 % (9,2).
   • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla yhteensä 0,5 Me (-4,9).
   • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 8,6 Me (4,0). Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 6,1 % (3,1).
   • ESL Shippingin liikevoitto oli 6,0 Me (9,2), Telkon 2,7 Me (-2,0) ja Leipurin 1,2 Me (-0,8).
   • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,21).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 12,2 Me (15,2). Vapaa rahavirta oli 9,1 Me (13,8).

   Ohjeistus vuodelle 2023

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on suurempi kuin 35 Me (2022: 55,3) vuonna 2023.

    

   Taloudellisen raportoinnin uudelleenjärjestely

   Tarjotakseen läpinäkyvämmän ja selkeämmän näkymän liiketoimintaansa, Aspo perusti uuden raportoitavan Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin. Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin kuuluvat Telkon Venäjän- ja Valko-Venäjän-toiminnot sekä Kauko GmbH, jotka aiemmin raportoitiin Telko-segmentissä; Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin Leipurin-segmentissä, sekä ESL Shippingin Venäjän-toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin ESL Shipping -segmentissä. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen tuloksen erottamiseksi jatkuvien toimintojen tuloksesta. Kaikki segmentin yksiköt ovat joko myytävänä olevia tai niitä ollaan sulkemassa. Vertailukausien luvut on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi. 

    

   Avainluvut      
     1–3/2023 1–3/2022 1–12/2022
          
   Liikevaihto, koko konserni, Me 147,5 162,6 652,6
   Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 141,6 128,8 560,7
          
   ESL Shipping, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 6,0 7,9 37,4
   Telko, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 2,7 2,6 11,3
   Leipurin, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 1,0 0,1 1,1
   Muu toiminta, vertailukelpoinen liikevoitto, Me -1,3 -1,9 -5,9
   Vertailukelpoinen liikevoitto jatkuvista toiminnoista, Me 8,4 8,7 43,9
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% jatkuvista toiminnoista 5,9 6,7 6,8
   Vertailukelpoinen liikevoitto lopetetuista toiminnoista, Me -0,4 6,3 11,4
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni, Me 8,0 15,0 55,3
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 5,4 9,2 8,5
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni, Me 0,5 -4,9 -24,1
   Liikevoitto, koko konserni, Me 8,5 10,1 31,2
          
   Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja, Me 6,7 2,9 32,5
   Katsauskauden voitto, Me 7,2 7,0 20,7
   Jatkuvien toimintojen tulos, Me 6,4 2,8 30,8
   Lopetettujen toimintojen tulos, Me 0,8 4,2 -10,1
   Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,21 0,21 0,61
   Jatkuvien toimintojen EPS, euroa 0,19 0,08 0,93
   Lopetettujen toimintojen EPS, euroa 0,02 0,13 -0,32
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 12,2 15,2 67,7
   Vapaa rahavirta, Me 9,1 13,8 34,4
   Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,7 21,2 15,2
   Omavaraisuusaste, % 34,8 31,4 34,7
   Nettovelkaantumisaste, % 106,0 118,8 108,4
   Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,71 4,28 4,58


   Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2023 ensimmäistä neljännestä:

   Aspon strategian toteuttaminen on edennyt hyvin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Telko ja Leipurin paransivat tulostaan edellisvuoteen verrattuna, ja ESL Shippingin kannattavuus säilyi vahvana haastavammassa liiketoimintaympäristössä. Kaukon ja Vulganuksen myynti vuonna 2022 ja konsernitason kulujen karsinta vaikuttivat positiivisesti tulostasoomme.

   Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtomme jatkuvista toiminnoista kasvoi 10 % ja oli 141,6 Me (128,8). Telko ja Leipurin kasvoivat vakaasti, kun taas ESL Shippingin liikevaihto laski hieman. Vertailukelpoinen jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 8,4 Me (8,7). Aikarahdattujen alusten kapasiteettirajoitukset, Supramax-alusten tulostason lasku sekä lakot ja ylityökiellot heikensivät ESL Shippingin kannattavuutta. Leipurin kehitys oli erittäin positiivista sekä liikevaihdon kasvussa että kannattavuudessa Kobia-yritysoston, inflaation ja tulosparannustoimenpiteiden myötä. Telkon kannattavuus parani hieman vertailukaudesta ja liikevaihto kasvoi noin 7 % niin orgaanisen kuin epäorgaanisenkin kasvun ansiosta. Telkon Eltrex-yritysosto tammikuun lopulla oli jälleen esimerkki yrityksen compounder-strategian etenemisestä.

   Neljänneksen aikana Leipurin vapautti pääomaa toteuttamalla Ruotsin Göteborgissa sijaitsevan kiinteistön myynnin ja takaisinvuokrauksen sekä allekirjoittamalla sopimuksen vastaavasta järjestelystä kiinteistöstään Ruotsin Hässleholmissa. Leipurin on yhä poistumassa Venäjältä, Kazakstanista ja Valko-Venäjältä, ja pyrimme saamaan tämän operaation päätökseen kesään 2023 mennessä.

   Saatuaan paikallisten viranomaisten tarvittavat hyväksynnät Telko sai huhtikuussa päätökseen Venäjän-liiketoimintojensa myynnin GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Kauppa oli merkittävä merkkipaalu ja vapauttaa organisaation aikaa ja voimavaroja läntisten markkinoiden kasvumahdollisuuksiin keskittymiseen. Telkon Valko-Venäjän yhtiötä ollaan sulkemassa.     

   Huhtikuun lopulla ilmoitimme käynnistävämme ohjelman, jolla nopeutetaan ESL Shippingin vähähiilisen kasvun strategiaa. Päämääränä on arvioida vaihtoehtoisia toimenpiteitä, mukaan lukien uuden sijoituspoolin perustaminen ympäristöystävällisemmille aluksille, mahdollinen vähemmistöomistajan toteuttama ESL Shippingin pääomapohjan vahvistaminen sekä varustamon kahden Supramax-aluksen myyminen. Ohjelman perusteella käynnistetään sopivimmat toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan ESL Shippingin kykyä toteuttaa ESG-pohjaista strategiaansa. Kaikissa skenaarioissa Aspo pysyy ESL Shippingin sitoutuneena pääomistajana.

   Kaikilla Aspon liiketoiminnoilla on vahva asema strategioidensa toteuttamisessa ja hyvän tuloksen tekemisessä.

    

   ASPO-KONSERNI

   Taloudellinen tulos ja tavoitteet

   Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

   • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa
   • Liikevoitto 8 %
   • Oman pääoman tuotto yli 20 %
   • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

   Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin liikevoittotavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %. Liikevoittotavoitetta arvioidaan Aspo-konsernin ja liiketoimintojen vertailukelpoista liikevoittoa vasten.

   Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 10 % ja oli 141,6 Me (128,8). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,9 % (6,7). Oman pääoman tuotto pysyi lähellä tavoitetasoa ja oli 19,7 % (21,2), ja nettovelkaantumisaste parani ja oli 106,0 % (108,4).

    

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen, jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tulos

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla raportoitua liikevoittoa harvinaisilla ja olennaisilla erillä, jotka vaikuttavat liikevoittoon. Näihin eriin lukeutuvat arvonalentumistappiot, alusten myyntivoitot ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuneet taloudelliset tappiot.

   Telkon yritykset Venäjällä ja Valko-Venäjällä sekä Leipurin yritykset Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa luokiteltiin myytävänä oleviksi vuoden 2022 tilinpäätöksessä (jäljempänä idän myytävänä olevat liiketoiminnot). Vuoden 2022 tilinpäätöksessä idän myytävänä olevien liiketoimintojen tulokset raportoitiin osana Telko- ja Leipurin-segmenttejä sekä Aspo-konsernin jatkuvia toimintoja. Idän myytävänä olevien liiketoimintojen varat ja velat esitettiin taseessa erikseen myytävänä olevina varoina ja velkoina.

   Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Aspo siirsi idän myytävänä olevat liiketoiminnot uuteen, Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin ja samalla luokitteli uuden segmentin lopetetuiksi toiminnoiksi. Vertailukausien tuloslaskelmaluvut on oikaistu kaikissa segmenteissä, joihin tämä taloudellisen raportoinnin uudelleenjärjestely vaikutti.

   Idän myytävänä olevat liiketoiminnot on arvostettu käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. Myyntihetkellä muuntoerot kirjataan osaksi myyntitappiota. Ensimmäisen neljänneksen lopussa idän myytävänä olevien liiketoimintojen muuntoerot olivat -13,2 miljoonaa euroa. Muuntoerot vaihtelevat valuuttakurssimuutosten mukaisesti myyntipäivämäärään saakka. Muuntoerojen uudelleenluokittelulla muuntoerorahastosta kauden tulokseen ei ole vaikutusta Aspo-konsernin oman pääoman kokonaismäärään.

   Lopetettujen toimintojen tulos vuoden 2022 vertailukausilla sisältää myös Kauko Oy:n liiketuloksen ja myyntitappion. Kauko Oy myytiin 31.10.2022.

   Näin ollen Kaukon ja idän myytävänä olevien liiketoimintojen tulokset, joista lopetettujen toimintojen tulos koostuu, on esitetty erillään Aspo-konsernin jatkuvista toiminnoista, mutta lopetettujen toimintojen tulos on sisällytetty esitettyihin ”Koko konserni” -tunnuslukuihin, mukaan lukien koko konsernin vertailukelpoinen liikevoitto.

   Liikevaihto ja liikevoittoprosentti, koko konserni    
     1–3/2023 1–3/2022 1–12/2022
     Me Me Me
   Liikevaihto, koko konserni 147,5 162,6 652,6
   Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 141,6 128,8 560,7
   Liikevaihto, lopetetut toiminnot 5,9 33,8 91,9
   Liikevoitto, koko konserni 8,5 10,1 31,2
   Liikevoitto-%, koko konserni 5,8 6,2 4,8
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,5 -4,9 -24,1
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 8,0 15,0 55,3
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 5,4 9,2 8,5

    

   Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni    
     1–3/2023 1–3/2022 1–12/2022
     Me Me Me
   ESL Shipping, liikevoitto 6,0 9,2 38,2
   Telko, liikevoitto 2,7 -2,0 8,2
   Leipurin, liikevoitto 1,2 -0,8 -1,4
   Muu toiminta, liikevoitto -1,3 -2,4 -6,6
   Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 8,6 4,0 38,4
   Liikevoitto lopetetuista toiminnoista -0,1 6,1 -7,2
   Liikevoitto, koko konserni 8,5 10,1 31,2
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,5 -4,9 -24,1
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 8,0 15,0 55,3

   Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Eristä 0,2 miljoonaa euroa raportoitiin Leipurin-segmentissä, ja ne aiheutuivat Kobian Göteborgin kiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokraustransaktiosta. Eristä 0,3 miljoonaa euroa tulee Ei-ydinliiketoiminnat-segmentistä ja liittyy idän myytävänä olevien liiketoimintojen arvostuksen oikaisuihin.

   Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4,9 miljoonaa euroa sisälsivät ESL Shippingin Espa-proomun myyntivoiton 1,5 miljoonaa euroa ja ESL Shippingin kirjaamia Ukrainan sodasta aiheutuneita kustannuksia noin -0,2 miljoonaa euroa, Telkon varaston tuhoutumisesta aiheutuneet menetykset Ukrainassa -2,6 miljoonaa euroa ja Telkon Ukrainan-myyntisaamisten luottotappiovarauksen -2,0 miljoonaa euroa, Leipurin varaston tuhoutumisesta aiheutuneet menetykset Ukrainassa -0,7 miljoonaa euroa ja Leipurin Ukrainan-myyntisaamisten luottotappiovarauksen -0,2 miljoonaa euroa sekä Venäjän-liiketoiminnan sopeuttamiskustannukset -0,2 miljoonaa euroa. Muun toiminnan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnetyn osakepalkkion -0,5 miljoonaa euroa.

   Vuonna 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -24,1 miljoonaa euroa, joista -20,7 miljoonaa euroa johtui Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vaikutuksista Aspo-konsernin liiketoimintaan. Kauko-liiketoimintasegmenttiin liittyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -2,5 miljoonaa euroa. Muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -0,9 miljoonaa euroa.

    

   Vastuullisuus

   Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja etenkin yrityksen investointeja ohjaava tekijä. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) oli 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Varustamoalan vihreän siirtymän mukaisesti ESL Shipping tekee läheistä ja pitkäaikaista yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa päämääränään tarjota fossiilivapaata merikuljetusta avainasiakkailleen tulevaisuudessa. ESL Shipping investoi kahteentoista uuden sukupolven sähköhybridialukseen, joista puolet säilyvät yrityksen omistuksessa ja toinen puoli siirretään pooling-järjestelyn toiselle osapuolelle. Investointi on erittäin olennainen yrityksen vihreässä siirtymässä.

   Kuluneiden 12 kuukauden aikana päästöintensiteetti on parantunut ja ollut 0,32 (0,33 koko vuonna 2022) liikevaihdon kasvun sekä toiminnan tehokkuuden ja uusien toimintamallien ansiosta. Päästöintensiteettitavoite koko vuodelle 2023 on 0,36

   Toinen keskeinen tavoite on työntekijöiden turvallisuus. Tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF) on kehittynyt myönteisesti kuluneiden vuosineljännesten aikana ja oli 8,8 (8,1 koko vuonna 2022) kuluneiden 12 kuukauden aikana. TRIF-tavoite vuodelle 2023 on 7,0.

    

   Toimintaympäristö ja vaikutukset, joita Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on Aspon liiketoimintaan  

   Aspon toimintaympäristö on vakaampi vuoteen 2022 verrattuna, vaikkakin siinä esiintyy edelleen rajuja heilahteluja. Aspon kaupalliset toiminnot ovat vähentyneet huomattavasti itämarkkinoilla Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan myötä, ja Aspo on keskittynyt vetäytymään valituilta itämarkkinoilta. Valituilta itämarkkinoilta vetäytymisen aiheuttamat tappiot kirjattiin pääosin jo vuonna 2022 ja vain pieniä oikaisuja arvostukseen on odotettavissa vuonna 2023. Muuntoerot kirjataan osaksi myyntitappioita, mutta kirjaus ei vaikuta oman pääoman kokonaismäärään. Läntinen toimintaympäristö on ollut vakaampi, mutta inflaatio ja korkojen nousu ovat aiheuttaneet painetta tuotteiden hinnoitteluun sekä liiketoiminnan ulkoiseen rahoitukseen. Vaihtokurssien volatiliteetti heijastaa myös korkeaa inflaatiota, joka vaihtelee alueiden välillä ja aiheuttaa kysyntään merkittäviä heilahteluja.

   Aspo jatkaa liiketoimintaansa Ukrainassa sodasta huolimatta. Olosuhteet ovat kuitenkin haastavat eikä markkinaympäristön paranemista ole näköpiirissä lyhyellä aikavälillä. Aspo jatkaa toimintaansa valikoivasti myös tietyissä Keski-Aasian maissa, kuten Kazakstanissa ja Uzbekistanissa.

   Korkojen ja inflaation nousu sekä heikommat taloudelliset arviot ovat vaikuttaneet esimerkiksi kuluttajien ostokäyttäytymiseen siten, että on siirrytty kalliimmista edullisempiin tuotteisiin. Koronaviruspandemialla ei enää ole merkittävää vaikutusta Aspon toimintaan.

   Kaikki ESL Shippingin toiminnot keskeytettiin Venäjällä vuonna 2022, ja koko kapasiteetti toimii nyt länsimarkkinoilla. Telko on sopinut koko Venäjän-tytäryhtiönsä osakekannan myymisestä venäläiselle teolliselle toimijalle GK Himikille. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuussa. Telko lopettaa kaikki toimintonsa myös Valko-Venäjällä. Leipurin yritysten myynti- ja vetäytymisprosessit Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa ovat käynnissä ja ne odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Kaikki nämä yhtiöt raportoidaan Ei-ydinliiketoiminnat-segmentissä ja luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

   Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot        
                
     1–3/2023 Osuus 1–3/2022 Osuus 1–12/2022 Osuus
     Me % Me % Me %
   Suomi 47,7 33,7 53,3 41,4 224,4 40,0
   Skandinavia 41,4 29,2 28,6 22,2 137,6 24,5
   Baltia 17,0 12,0 15,6 12,1 67,8 12,1
   Muu Eurooppa 19,4 13,7 23,5 18,2 89,6 16,0
   Muut maat 16,1 11,3 7,8 6,1 41,3 7,4
   Yhteensä 141,6 100 128,8 100 560,7 100

   Strategisen fokuksen siirryttyä länsimarkkinoille Aspo on muuttanut markkina-aluejakoa liikevaihdon raportoinnissa. Uudet markkina-alueet ovat: Suomi, Skandinavia, Baltia, Muu Eurooppa sekä Muut maat. Kobia-yritysosto on lisännyt Skandinavian maiden osuutta konsernin liikevaihdosta huomattavasti.

    

   Rahavirta ja rahoitus

   Konsernin tammi–maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli 12,2 miljoonaa euroa (15,2). Kaikkien liiketoimintojen rahavirta vuosineljänneksellä oli vahva. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,6). Käyttöpääoman lievä kasvu on peräisin myyntisaamisen lisääntymisestä, joskin vaihto-omaisuuden arvo pieneni.

   Vapaa rahavirta tammi–maaliskuussa oli 9,1 miljoonaa euroa (13,8). Investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,8) miljoonaa euroa ja koostuivat pääasiassa ESL Shipping -segmentin Green Coaster -ennakkomaksuista. Lisäksi investointien rahavirta sisältää 3,7 miljoonan euron lähtevän rahavirran Eltrexin yritysostosta sekä 2,4 miljoonan euron tulevan rahavirran Kobian kiinteistöjen myynnistä Ruotsin Göteborgissa.

     3/2023 3/2022 12/2022
     Me Me Me
   Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 192,3 202,3 189,2
   Rahavarat 35,6 41,3 33,5
   Korollinen nettovelka 156,7 161,0 155,7

   Korollinen nettovelka oli 156,7 miljoonaa euroa (155,7) ja nettovelkaantumisaste laski 106,0 prosenttiin (108,4). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 34,8 % (34,7).

   Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat -1,9 miljoonaa euroa (-1,1). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja nousi voimakkaasti ja oli 3,7 % (1,3) lisäten Aspon korkokuluja. Vaihtokursseissa tapahtuneet muutokset, lisäsivät rahoitustuottoja ja vaikuttivat positiivisesti nettorahoituskuluihin.

   Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat 35,6 miljoonaa euroa (33,5) katsauskauden lopussa, ja niistä myytävänä oleviin liiketoimintoihin liittyvät rahavarat olivat 10,1 miljoonaa euroa (11,8). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä.

    

   Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

   Aspo ja sen tytäryhtiöt altistuvat erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille. Tärkeimmistä riskeistä ja niihin varautumisesta tehdään yhteenveto ja raportoidaan hallitukselle Aspon tarkastusvaliokunnan kautta.

   Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa aiheuttaa huomattavia geopoliittisia epävarmuuksia. Se vaikuttaa yleisiin taloudellisiin olosuhteisiin, kuten inflaatioon, energian ja raaka-aineiden hintoihin, korkoihin sekä kuluttajien luottamukseen.

   Käynnissä oleva Venäjältä ja muilta valituilta itämarkkinoilta vetäytyminen muuttaa konsernin rakennetta huomattavasti ja tulee pitkällä aikavälillä vaikuttamaan Aspon liiketoimintojen ansaintamalliin. On olemassa riskejä, että vetäytyminen valituilta markkinoilta aiheuttaa lisäkustannuksia tai -tappioita ja että varoja ei pystytä siirtämään markkinoilta tai että vetäytyminen epäonnistuu kokonaan tai osittain. On myös mahdollista, että markkinoilta vetäytymiseen tarvittavia virallisia hyväksyntöjä ei saada, esimerkiksi lainsäädännön muutosten takia, tai että hyväksynnät ovat vaarassa tai epäonnistuvat muista syistä. Koska rahat Telkon Venäjän yhtiön myynnistä on saatu, rajoittuu nämä riskit enää Leipurin idän liiketoimintoihin.

   Taloudelliset aktiviteetit ja vallitsevat geopoliittiset epävarmuustekijät ovat aiheuttaneet monien raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikkapalvelujen hintojen nopean nousun. Aspo saattaa tilapäisesti hyötyä hintojen noususta, mutta samalla myös raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin, kuten vuokra-alusten, hinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös logistiikkavirtojen keskeytykset, varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset ja mahdolliset nopeat hinnanmuutokset. Inflaation nopea nousu on yleisesti aiheuttanut paineita palkankorotuksiin, mikä voi aiheuttaa työselkkauksia, ja niillä voi olla negatiivinen vaikutus Aspon liiketoimintoihin.

   Yleinen talouskehitys ja energian hintamuutokset vaikuttavat muovi- ja kemikaalipohjaisten raaka-aineiden kysyntään ja hintatasoon. Tällä on vaikutusta Telkon taloudelliseen tulokseen, joskin se hyötyy keskittymisestään teknisten tuotteiden myyntiin, laajasta tuotevalikoimasta sekä liiketoimintansa skaalautuvuudesta.

   Strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii yritysostoilla kasvattamaan tuloksentekokykyään. Strategian toteuttaminen voi johtaa väliaikaiseen tase- ja pääomarakenteen heikkenemiseen tilanteissa, joissa yrityshankinnat vaativat taloudellisia resursseja ja siten voivat heikentää vakavaraisuutta. Strategiallaan Aspo pyrkii vähentämään mahdollisen heikkenevän yleisen talouskehityksen vaikutusta Aspon tuloksentekokykyyn.

   Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen ja tietoon, ne sisältävät merkittäviä riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.

    

   ASPON LIIKETOIMINNAT

   ESL Shipping

   ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin liiketoiminta perustuu pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 42 aluksesta kantavuudeltaan 438 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 23 on kokonaan omistettuja (78 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 17 alusta (20 %) ovat aikarahdattuja.

   ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti ja energiatehokkaasti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

     1–3/2023 1–3/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 52,7 56,8 -7
   Liikevoitto, Me 6,0 9,2 -35
   Liikevoitto-% 11,4 16,2  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me   1,3  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 6,0 7,9 -24
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 11,4 13,9  

   Ensimmäisellä neljänneksellä ESL Shippingin liikevaihto laski 7 % edellisvuodesta ja oli 52,7 miljoonaa euroa (56,8). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski 24 % ja oli 6,0 miljoonaa euroa (7,9), ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 11,4 % (13,9). Siitä huolimatta, että vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen raportoitu liikevoitto oli matalampi kuin edellisvuoden ennätystaso, sitä voidaan silti pitää hyvänä.

   Odotettu levottomuus Suomen työmarkkinoilla toteutui, ja vuoden 2023 ensimmäistä neljännestä vaikeutti ahtaajien ylityökielto ja kahden viikon lakko useimmissa Suomen satamissa. Tästä syystä ESL Shippingin rahtivolyymit laskivat vertailukaudesta 3,3 miljoonaan tonniin (3,8). Lakkotilanteelle tyypillisesti lakon vaikutus varustamoon alkoi noin kaksi viikkoa ennen ilmoitettua lakon alkamisajankohtaa ja liikenne palautui normaaliksi vasta 2–3 viikkoa lakon päättymisen jälkeen.

   ESL Shippingin handysize-kokoluokan alusten volyymikysyntä pysyi vakaana pitkäaikaisten kumppanuusalojen ansiosta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Coaster-alusluokan volyymit kärsivät sekä lakosta että vakavista kapasiteettirajoituksista aikarahdatun tonniston rajoitetun saatavuuden ja kahden yrityksen omistuksessa olevan sisaraluksen odottamattoman 35 päivän huoltoseisokin takia. Sen puolestaan aiheutti alkuperäisosien valmistajan toimittamien konevaraosien heikko laatu. Yrityksen suurimpien Supramax-alusten spot-markkinarahtien ja rahtihintojen tasot olivat huomattavasti alhaisemmat ensimmäisellä neljänneksellä kuin vertailukaudella.

   Venäjän-toimintojen keskeydyttyä vuosi sitten ESL Shippingin merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä siirtyi eteläiselle Itämerelle, missä siihen vaikutti haitallisesti energiahiilen kuljetusten odotettua matalampi kysyntä. Kaiken kaikkiaan talvi oli Manner-Euroopassa leuto, mistä syystä energiateollisuuden kuljetusvolyymit olivat odotettua matalammat. Suuntaus ESL Shippingin energiahiilen kuljetusten osuudessa palasi selkeästi laskevaksi.

   Vuosineljänneksen aikana alusten polttoaineena käytetyn dieselin ja nesteytetyn maakaasun (LNG) hintojen lasku edellisestä neljänneksestä jatkui. Nesteytetyn maakaasun hinta laski tasolle, jolla se oli viimeksi ollut vuoden 2021 syksyllä. Polttoaineiden hinnat ovat edelleen historiallisen korkealla. Energianhintojen vaihtelun vaikutusta ESL Shippingin kustannuksiin hallitaan pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

   ESL Shippingin ruotsalaisen AtoBatC Shipping AB -tytäryhtiön uudisrakennusprojekti Chowgule & Company Private Limited -varustamolla Intiassa eteni suunnitellusti ensimmäisellä neljänneksellä. Joka toinen alus 12 seuraavan sukupolven sähköhybridialuksen sarjassa myydään ilmoitetun mukaisesti sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle. Ensimmäiset viisi alusta ovat jo rakenteilla, ja ensimmäinen alus toimitetaan syksyllä 2023.

   Varustamon pitkän tähtäimen ympäristötyön painopistealueina ovat ilmaan ja mereen joutuvien päästöjen minimointi. Tavoitteena on puolittaa kuljetussuoritetta kohden syntyvät hiilidioksidipäästöt vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ESL Shippingin alusten energiankulutus oli 189 932 (226 212) MWh. Hiilidioksiditehokkuus parani 12,5 % ja oli 13,6 (15,5) grammaa hiilidioksidia kuljetettua tonnimailia kohden. Uudet satamakäynteihin sovelletut energiatehokkaat toimintamallit tukivat positiivista kehitystä.

    

   ESL Shippingin näkymät 2023

   Merikuljetusmarkkinoiden globaalia kysyntää ja spot-markkinoiden hintatasoja koskevat arviot jakavat mielipiteitä. Erittäin hitaan vuoden alun jälkeen suuremman tonniston markkinat ovat jälleen piristyneet Kiinan avauduttua koronaviruspandemian jälkeen, mutta Manner-Euroopan, Itämeren ja Skandinavian markkina-alueilla toiminta on edelleen erittäin vähäistä. Toisaalta ympärivuotiseen toimintaan sopivan aluskapasiteetin saatavuus Itämerellä on rajallinen, ja ESL Shippingin terästeollisuuden pitkäaikaiskumppanien volyymiodotukset vuoden 2023 jäljellä olevalle osuudelle ovat melko vakaat, joskin edellisvuotta matalammat. Metsäteollisuudessa sellun toimitusvolyymit näyttävät vähemmän positiivisilta kuin vuoden alussa, ja sahatavaran kysyntä on ainoastaan tyydyttävällä tasolla huolimatta siitä, että tuotantokapasiteettia ollaan lisäämässä. Energiahiilikuljetusten roolin odotetaan pienenevän huomattavasti, kun varautumistilanne palaa normaaliksi ja kysyntä siirtyy muihin energiamuotoihin. Energiatoimitusten kysynnän odotetaan piristyvän vasta vuoden toisella puoliskolla.

   Pääosa varustamon kuljetuskapasiteetista on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin, lukuun ottamatta Supramax-aluksia. Aikarahdattujen alusten vuokraajien odotukset eivät edelleenkään vastaa todellista tilannetta varustamon päämarkkina-alueilla, mikä voi aiheuttaa lisää epävarmuustekijöitä sopivan ja riittävän tonniston saatavuudessa ja hinnoittelussa.

   ESL Shippingin investoinnit energiatehokkaisiin aluksiin vahvistavat yhtiön kilpailukykyä ja markkinatilannetta tulevaisuudessa. ESL Shipping jatkaa kokonaan fossiilivapaan merikuljetusten ekosysteemin kehittämistä vihreän siirtymän mukaisesti sekä sitä varten suunniteltujen alusten kehittämistä yhteistyössä tärkeimpien asiakkaidensa kanssa. ESL Shipping osallistuu projekteihin, joissa pyritään tuottamaan vihreää vetyä käyttämällä uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä ja prosessoimaan vety edelleen yhtiön alusten fossiilivapaaksi polttoaineeksi.

   Loppuvuoden 2023 aikana telakoidaan neljä suurempaa ja kaksi pienempää alusta yhteensä noin 100 päivän ajaksi. Telakoitavat suuremmat alukset ovat ESL Shippingin kaluston kannattavimpia yksiköitä, mistä syystä telakoiminen vaikuttaa toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokseen negatiivisesti.

   Erillisessä pörssitiedotteessa 26.4. ilmoitetun mukaisesti Aspon hallitus on tehnyt päätöksen ESL Shippingin vähähiilisen kasvun strategiaa tukevan ja nopeuttavan ohjelman käynnistämisestä. Ohjelmassa arvioidaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä, mukaan lukien uuden sijoituspoolin käynnistäminen, mahdollinen vähemmistöomistajan toteuttama ESL Shippingin pääomapohjan vahvistaminen sekä ESL Shippingin kahden Supramax-aluksen, m/s Arkadian ja m/s Kumpulan, myynti. Toimenpiteiden on tarkoitus parantaa ESL Shippingin kykyä yhtiön ESG-pohjaisen strategian toteuttamisessa, mukaan lukien investoinnit uusiin ympäristöystävällisiin aluksiin ja teknologioihin. Aspo pysyy kaikissa skenaarioissa ESL Shippingin sitoutuneena enemmistöomistajana.

    

   Telko

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Sen kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.

   Telkon Venäjän- ja Valko-Venäjän-tytäryhtiöiden toiminta on siirretty Aspon uuteen, Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin. Näiden tytäryhtiöiden taloudellisia lukuja ei enää sisällytetä Telko-segmenttiin. Vertailukausien luvut on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi.

     1–3/2023 1–3/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 54,3 50,6 7
   Liikevoitto, Me 2,7 -2,0 -235
   Liikevoitto-% 5,0 -4,0  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me   -4,6  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 2,7 2,6 4
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 5,1  

   Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Telkon liikevaihto kasvoi 54,3 miljoonaan euroon (50,6) ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi hieman 2,7 miljoonaan euroon (2,6). Orgaanisella kasvulla ja Eltrexin yritysostolla oli positiivinen vaikutus Telkon myynnin kasvuun, kun taas sota vaikutti selkeästi negatiivisesti myyntiin Ukrainassa verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Telkon vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,0 % (5,1). Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -4,6 miljoonaa euroa, jotka liittyivät Ukrainan tuhoutuneeseen varastoon ja Ukrainan myyntisaamisten luottotappiovaraukseen. Telkon ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 2,7 miljoonaan euroon (-2,0).

   Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 2 % ja oli 26,6 miljoonaa euroa (27,2). Kysyntä oli kaikissa segmenteissä keskimääräistä matalampaa etenkin neljänneksen loppua kohden, kun monet asiakkaat pienensivät varastotasojaan tilausten vähenemisen seurauksena. Volyymimuovien hinnat olivat pääasiassa vakaat verrattuna edelliseen neljännekseen mutta silti noin 15 % alhaisemmat kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Teknisten muoviraaka-aineiden hinnat jatkoivat yleisesti laskuaan, mutta joissain tuoteryhmissä hintojen suunta oli päinvastainen pääasiassa tuotantokustannusten takia.

   Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 15,1 miljoonaa euroa (12,1). Kysyntä päämarkkinoilla pysyi suhteellisen hyvänä. Monissa tuotelinjoissa hintojen lasku jatkui, mutta kehitys oli varsin tasapainoista. 31.tammikuuta Telko osti Eltrexin, joka on puolalainen erikoiskemikaalien ja teollisuuspakkausmateriaalien jakelija. Eltrex kerrytti vuosineljänneksellä liikevaihtoa 1,4 miljoonaa euroa.

   Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 12,6 miljoonaa euroa (11,3). Erityisesti teollisuuden voiteluaineiden suuri kysyntä jatkui ja kasvatti myyntivolyymeita. Autovoiteluaineiden kysyntä pysyi vakaana. Telko on vahvistanut asemaansa Marine-voiteluaineissa, ja myynti kehittyi voimakkaasti neljänneksen aikana. Ensimmäisellä neljänneksellä valmisvoiteluaineiden hinnat tasoittuivat pitkään jatkuneen jatkuvien korotusten kauden jälkeen. Kaikki hinnat ovat selkeästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla tasolla.

    

   Telkon näkymät 2023

   Telkon liiketoimintaympäristössä tapahtui viime vuonna huomattavia muutoksia. Venäjällä ja Valko-Venäjällä oli merkittävä rooli Telkon aiemmassa liiketoimintaportfoliossa. Kaikista muutoksista huolimatta Telkon strategian ydin on pysynyt ja pysyy samana. Johtavana useita aloja palvelevana asiantuntijana Telkolla on ainutlaatuinen asema luoda lisäarvoa parantamalla asiakkaidensa vastuullisuutta, tuottavuutta ja toiminnan laatua. Telko pyrkii entistä enemmän saamaan aikaan kasvua Euroopassa, mutta yrityksen arvolupauksen pääasialliset osatekijät pysyvät entisellään.

   Yleisesti ottaen liiketoiminnan näkymät Euroopan markkinoilla näyttävät heikommilta kuin vuosi sitten. Telko palvelee teollisia asiakkaita useilla teollisuudenaloilla. Kysynnän mahdollisia muutoksia pehmentää monipuolisen asiakaspohjan heterogeeninen syklisyys, ja näin ollen Telkon liiketoiminta pystyy edelleen varsin hyvin kestämään muutokset markkinoiden yleisessä kehityksessä.

   Muovien kysynnässä Telko ei odota tapahtuvan äkillisiä muutoksia toisella vuosineljänneksellä. Hintojen entisenlainen tai laskeva trendi jatkuu yleisen heikomman markkinakysynnän vuoksi sekä volyymi- ja teknisissä muoveissa. Tiukka varastonhallinta ja huolellinen hankinta jatkuvat pääasiallisissa asiakassegmenteissä. Asiakkaat jatkavat puskurivarastojensa pienentämistä, kun yleiset markkinanäkymät heikkenevät eikä markkinoilla enää ole merkittäviä saatavuusongelmia. Aasiasta Eurooppaan suuntautuvien rahtien hinnat ovat laskeneet huomattavasti ennätystasoiltaan, mikä kannustaa tuonnin lisäämiseen Euroopan markkinoille.

   Kemikaalien kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä päämarkkinoilla. Hintaeroosio jatkuu kontrolloidusti, ja joidenkin tuotelinjojen hinnat ovat jo olleet alimmillaan. Juuri hankitulla Eltrexillä on positiivinen vaikutus sekä myyntiin että tulokseen.

   Voiteluaineiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Merkittäviä hinnanmuutoksia ei odoteta tapahtuvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Taloudellisen kehityksen mahdollinen hidastuminen voi heikentää voiteluaineiden kysyntää toisella vuosipuoliskolla. Telko jatkaa keskittymistä markkinaosuutensa lisäämiseen korkean suorituskyvyn voiteluaineissa, metallintyöstönesteissä ja marine-voiteluaineissa.

   Myynnin Ukrainassa odotetaan piristyvän, jos sähköntoimitustilanne säilyy vakaana. Joka tapauksessa myynti Ukrainassa on toisella vuosineljänneksellä korkeammalla tasolla kuin edellisenä vuonna mutta huomattavasti sotaa edeltävää tasoa alempana. Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan Keski-Aasiassa.

   Viimeaikaiset yritysostot ovat osoittautuneet onnistuneiksi, ja niillä on ollut positiivinen vaikutus olemassa oleviin liiketoimintoihin. Telko kiihdyttää kasvuaan yritysostoin saavuttaakseen asetetut strategiset tavoitteet kaikissa kolmessa liiketoimintasegmentissä. Telko pyrkii myös vahvistamaan markkinaosuuttaan nykyisillä markkinoilla orgaanisen kasvun kautta.

   Hyvän kannattavuuden varmistamiseksi Telko vahvistaa kustannustehokkuuttaan edelleen ja jatkaa toimintamallinsa kehittämistä lisätäkseen skaalautuvuutta ja joustavuutta. Hyvä varastonhallinta ja pääomatehokkuus ovat jatkossakin tärkeitä prioriteetteja Telkolle. Telkon kevyeen taserakenteeseen perustuva liiketoimintamalli auttaa hyödyntämään paremmin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vastaamaan liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

    

   Leipurin

   Leipurin toimii osana elintarvikeketjua, hankkii raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaa niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin-segmentillä on toimintaa kuudessa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Ukrainassa. Se palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita tarjoamalla raaka-aineita, tukemalla tutkimusta ja kehitystä, reseptiikkaa sekä uusia tuoteinnovaatioita. Leipurin tarjoaa myös tarvikkeita ja koneita samoille asiakassegmenteille ja toimii yhteistyössä raaka-aineita ja koneita toimittavien johtavien kansainvälisten valmistajien kanssa.

   Leipurin Venäjän-, Valko-Venäjän- ja Kazakstanin-tytäryhtiöiden toiminta on siirretty Aspon uuteen Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin. Näiden tytäryhtiöiden taloudellisia lukuja ei enää sisällytetä Leipurin-segmenttiin. Vertailukausien luvut on oikaistu uuden raportointirakenteen mukaisiksi.

     1–3/2023 1–3/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 34,6 21,4 62
   Liikevoitto, Me 1,2 -0,8 -250
   Liikevoitto-% 3,5 -3,7  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,2 -0,9  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 1,0 0,1 900
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 2,9 0,5  

   Leipurin liikevaihto kasvoi 62 % ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 34,6 miljoonaa euroa (21,4). Suomessa liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 11,9 miljoonaa euroa (10,4). Baltiassa liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 9,4 miljoonaa euroa (7,9). Ukrainan-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 40 % ja oli 0,3 miljoonaa euroa (0,5). Ruotsista tuli uusi liiketoimintayksikkö Kobia AB:n yritysoston myötä 1.9.2022, ja sen osuus Leipurin liikevaihdosta oli 13,0 miljoonaa euroa ja noin 38 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto sisälsi 2,5 miljoonaa euroa nyt jo myydyn Vulganus Oy:n liikevaihtoa. Myynti leipomoille kasvoi 80 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 25,7 miljoonaa euroa (14,3) Kobian yritysoston myötä. Myynti elintarviketeollisuudelle kasvoi 26 % ja oli 2,9 miljoonaa euroa (2,3).

   Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen jyrkän nousun vaikutus Leipurin myyntiin jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Kiloissa mitattuna Leipurin myynnin lasku jatkui Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Heikon volyymikehityksen taustalla oli tekijöitä, kuten inflaatiosta johtunut kuluttajahintashokki, korkeat energian hinnat sekä korkojen nousu ja koronaviruspandemian jälkivaikutukset, ja elintarvikkeiden vähittäismyynti laski pandemian aikaisen äkillisen nousun jälkeen, kun taas food service -palvelujen kulutus puolestaan toipui. Leipurin odottaa tämän ilmiön tasaantuvan ja palaavan normaaliksi vuonna 2023, vaikka markkinadynamiikan taustalla on edelleen kuluttajien edullisempien tuotteiden kysyntä. Leipurin-segmentissä volyymin laskua on pääasiassa esiintynyt matalan katteen hyödykkeissä, mikä on johtanut tuotemixin parantumiseen, jolloin myyntikatteiden positiivinen kehitys jatkui vaikkakin hieman alhaisemmin kokonaisvolyymein.

   Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,1) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,9 % (0,5). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yhteensä 0,2 miljoonaa euroa (-0,9), sisälsi Kobian Göteborgin kiinteistön myyntiin ja takaisinvuokraukseen liittyvän voiton. Vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikuttivat Ukrainassa tuhoutunut varastorakennus ja ukrainalaisten asiakkaiden luottotappiovaraukset. Leipurin ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (-0,8).

   Leipurin sai kiinteistön myynnin ja takaisinvuokrauksen päätökseen Göteborgissa Ruotsissa helmikuussa 2023. Maaliskuussa Leipurin allekirjoitti myös myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyn kiinteistöstään Hässleholmissa Ruotsissa. Kauppa on tarkoitus saada päätökseen toisella vuosineljänneksellä. Hässleholmin kiinteistö on luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi taseessa raportointipäivänä. Leipurin pyrkii edelleen toteuttamaan myös Tyresön kiinteistöjen myynnin ja takaisinvuokrauksen Ruotsissa. Nämä toimet vapauttavat huomattavan osuuden pääomasta, joka investoitiin Kobia AB:n yritysoston yhteydessä.

    

   Leipurin näkymät 2023

   Leipurin laajentuminen Ruotsiin Kobia AB:n oston myötä kasvattaa Leipurin vuosittaista liikevaihtoa noin 50 miljoonalla eurolla ja luo merkittäviä synergiaetuja tuotevalikoiman kehittämisessä, toimitusketjussa ja hankinnassa. Se mahdollistaa myös kumppaneiden palvelemisen laajemmalla maantieteellisellä alueella. Toimintojen integrointi ja synergioiden hyödyntäminen ovat selkeästi edenneet suunnitellusti.

   Erityisesti inflaatiolla ja nousevilla energian hinnoilla tulee olemaan negatiivinen vaikutus kalliimpien tuotteiden kysyntään, ja ne saattavat aiheuttaa kannattavuushaasteita leipomosegmentin asiakkaille. Ostovoiman heikkeneminen voi vaikuttaa negatiivisesti erityisesti artesaanileipomoiden kysyntään, kun kuluttajat siirtyvät edullisempiin tuotteisiin.

   Nousevan trendin odotetaan jatkuvan pääraaka-ainekategorioiden hinnoissa, vaikka katsauskaudella kiihtyvän inflaation ennustetaan hidastuvan huomattavasti tämän vuoden aikana.

   Näistä haasteista huolimatta Leipurin näkee markkinoiden tarjoavan erittäin vakaan pitkän aikavälin toimintaympäristön sekä mahdollisuuksia orgaaniseen kasvuun valituissa markkinasegmenteissä. Leipurin on nyt entistä synergistisempi ryhmä Suomen, Ruotsin ja Baltian maiden muodostaessa ydinliiketoiminta-alueen ja toiminnan keskittyessä selkeästi elintarvikkeiden raaka-aineiden myyntiin. Johtamisrakennetta on uudistettu ja toimintamallia päivitetty toteuttamaan ja kehittämään liiketoimintaa Leipurin-segmentin toimintamaissa. Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vaikutus globaaleihin toimitusketjuihin, tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen, yleisiin toimitusaikoihin ja erityisesti markkinoiden kehitykseen ja kysyntään Ukrainassa jatkuu, mutta sillä on viime vuotta vähemmän vaikutusta Leipurin liiketoimintaan.

   Maksuhäiriöiden ja saatavien hallinta on onnistunut toistaiseksi hyvin. Kannattavuushaasteet lisäävät sekä maksuhäiriöiden että konkurssien riskiä asiakas- ja toimittajakentässä.

    

   Ei-ydinliiketoiminnat

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin kuuluvat Telkon Venäjän- ja Valko-Venäjän-toiminnot sekä Kauko GmbH, jotka aiemmin raportoitiin Telko-segmentissä; Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin Leipurin-toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin Leipurin-segmentissä, sekä ESL Shippingin Venäjän-toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin ESL Shipping -segmentissä. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen tuloksen erottamiseksi jatkuvien toimintojen tuloksesta. Kaikki segmentin yksiköt ovat joko myytävänä tai niitä ollaan lopettamassa.

   Ei-ydinliiketoiminnat      
     1-3/2023 1-3/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 5,9 31,6 -81
   Liikevoitto, Me -0,1 6,3 -102
   Liikevoitto-% -1,7 19,9  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,3 -0,2  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me -0,4 6,5 -106
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% -6,8 20,6  

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin liikevaihto pieneni ensimmäisellä neljänneksellä 81 % ja oli 5,9 miljoonaa euroa (31,6), josta 4,3 miljoonaa euroa oli peräisin Leipurin yksiköistä ja 1,6 miljoonaa euroa Telkon yksiköistä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (6,3). Leipurin yksiköillä oli positiivinen vaikutus liikevoittoon, mutta Telkon yksiköt aiheuttivat segmentin negatiivisen liiketuloksen. Liikevoitto sisälsi 0,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka johtuivat myytävänä olevien idän liiketoimintojen nettovarallisuuden vähenemisen aiheuttamista arvonalennusten oikaisuista. Idän liiketoimintojen nettovarallisuus väheni niiden käypää arvoa enemmän, millä oli positiivinen vaikutus tulokseen.

   Saatuaan tarvittavat hyväksynnät Venäjän viranomaisilta Telko sai 19.4. maksun Venäjän-tytäryhtiönsä osakekannan myynnistä venäläiselle teolliselle toimijalle nimeltä GK Himik. Alkuperäinen myyntihinta oli noin 9,5 miljoonaa euroa lokakuussa 2022 ilmoitetun mukaisesti. Saatu myyntihinta oli 5,7 miljoonaa euroa pakollisten arvostusoikaisujen jälkeen. Huomioiden jo kirjatut alaskirjaukset liiketoimi ei aiheuta olennaista myyntitappiota, lukuun ottamatta muuntoeroja, jotka ovat noin -8,6 miljoonaa euroa. Muuntoerojen uudelleenluokittelu ei vähennä konsernin omaa pääomaa.

    

   Muu toiminta

   Muu toiminta sisältää Aspo-konsernin hallinnon, taloushallinnon ja ICT-palvelukeskuksen. Muun toiminnan vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,9). Kannattavuuden parantumisen taustalla on Aspo-konsernin tasoisia sopeuttamistoimia sekä aikaisempaa tarkempi kustannusten allokointi konserniyritysten välillä. Liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa (-2,4). Vuonna 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, -0,5 miljoonaa euroa, liittyivät Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnettyyn osakepalkkioon.


   TIEDOT YHTIÖSTÄ

   Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan askeleita kohti compounder-profiilia. Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä, omistettujen liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa ja yritysostoissa. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

   Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja ohjaa uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoitusprosessia.

    

   Osakepääoma ja osakkeet
   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.3.2023 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 22 394 osaketta eli 0,1 % osakepääomasta.

   Yhtiökokouksen 2022 antaman valtuutuksen nojalla Aspon hallitus päätti 9.3.2023 käynnistää yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Omia osakkeita tarvittiin osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen. Ajanjaksolla 9.–31.3.2023 Aspo hankki yhteensä 36 194 omaa osakettaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä.

   Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.

   Aspo Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–maaliskuussa 2023 yhteensä 4 469 667 kappaletta ja niiden markkina-arvo oli 37,1 miljoonaa euroa. Toisin sanoen 14,2 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,65 euroa ja alin 8,00 euroa. Keskikurssi oli 8,30 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 8,56 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 268,8 miljoonaa euroa.

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 808 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 014 631 osaketta eli 3,22 % osakekannasta.

    

   Palkitseminen

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2023–2025

   Aspo Oyj:n hallitus hyväksyi 15.2.2023 konsernin avainhenkilöstölle uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2023–2025. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

   Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

   Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2024, 2025 ja 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy rajoitusjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava vastikkeetta palkkiona ansaitut osakkeet.

   Osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 320 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

   Aspo Oyj:n hallitus päätti 16.2.2022 perustaa osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2022–2024. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin.

   Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Vuoden 2022 ansaintakaudella tavoitteiden saavuttamisprosentti oli kaiken kaikkiaan 90 %. Aspo luovutti 29.3.2023 yhteensä 76 050 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmään 2022–2024 kuuluville henkilöille. Luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antamaan osakeantivaltuutukseen.

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2020

   Kesäkuussa 2022 Aspon hallitus myönsi Osakepalkkiojärjestelmä 2020:n puitteissa ja toimitusjohtajasopimuksen perusteella Aspon toimitusjohtaja Rolf Janssonille 20 000 Aspon osaketta. Osakkeista 10 000 kappaletta ja niitä vastaavan määrän rahaa verojen maksamiseen luovutettiin kesäkuussa 2022 ja sopimuksen mukaisesti Jansson hankki samanaikaisesti 10 000 osaketta markkinoilta omalla kustannuksellaan. Toinen samansuuruinen luovutus yhtiön toimitusjohtajalle tulee tapahtumaan vuonna 2023.

    

   Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Osinko

   Aspo Oyj:n tiistai 4. huhtikuuta 2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin 17. huhtikuuta 2023.

   Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään toisesta enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 1.11.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingonjaosta, joka maksettaisiin marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

    

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Kaarina Ståhlberg valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen. Hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Tapio Kolunsaran, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kaarina Ståhlbergin ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy ilmoitti, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaisesti.

   Hallituksen valtuutukset

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Hallituksen esityksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä järjestettävästä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista tai maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

   Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

    

   TALOUDELLISET TIEDOT

   Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

     1–3/2023 1–3/2022 1–12/2022
     Me Me Me
   Jatkuvista toiminnoista      
   Liikevaihto 141,6 128,8 560,7
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,5 3,0
   Materiaalit ja palvelut -88,2 -76,3 -332,2
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,4 -12,0 -48,8
   Poistot ja arvonalentumiset -4,8 -4,1 -18,0
   Poistot ja arvonalentumiset vuokratuista hyödykkeistä -3,4 -3,8 -15,2
   Liiketoiminnan muut kulut -24,7 -30,1 -111,1
   Liikevoitto 8,6 4,0 38,4
          
   Rahoitustuotot ja -kulut -1,9 -1,1 -5,9
          
   Voitto ennen veroja 6,7 2,9 32,5
          
   Tuloverot -0,3 -0,1 -1,7
   Jatkuvien toimintojen tulos 6,4 2,8 30,8
          
   Tulos lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) 0,8 4,2 -10,1
   Tilikauden tulos 7,2 7,0 20,7
          
   Muut laajan tuloksen erät      
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:      
   Muuntoerot -1,9 -1,7 -1,2
   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,9 -1,7 -1,2
   Laaja tulos yhteensä 5,3 5,3 19,5
          
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 7,2 7,0 20,7
          
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 5,3 5,3 19,5
          
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa      
   Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos      
   Jatkuvista toiminnoista 0,19 0,08 0,93
   Lopetetuista toiminnoista 0,02 0,13 -0,32
   Yhteensä 0,21 0,21 0,61

    

   Aspo-konsernin lyhennetty tase

     3/2023 3/2022 12/2022
   Varat Me Me Me
          
   Aineettomat hyödykkeet 51,1 45,7 46,8
   Aineelliset hyödykkeet 171,7 167,5 178,4
   Vuokratut hyödykkeet 18,8 21,6 15,9
   Muut pitkäaikaiset varat 1,5 2,0 1,5
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 243,1 236,8 242,6
          
   Vaihto-omaisuus 70,7 66,4 69,9
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 75,2 76,7 69,3
   Rahavarat 25,5 41,3 21,7
     171,4 184,4 160,9
   Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 12,2 9,0 12,4
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 183,6 193,4 173,3
          
   Varat yhteensä 426,7 430,2 415,9
          
          
   Oma pääoma ja velat      
          
   Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
   Muu oma pääoma 125,8 112,3 121,7
   Oma pääoma yhteensä 147,8 134,3 143,7
           
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 119,3 142,4 154,3
   Vuokrasopimusvelat 5,5 6,4 4,6
   Muut velat 7,8 5,9 7,6
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 132,6 154,7 166,5
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 53,0 36,2 17,8
   Vuokrasopimusvelat 13,8 15,8 11,7
   Ostovelat ja muut velat 76,6 83,1 72,3
     143,4 135,1 101,8
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin      
   suoraan liittyvät velat 2,9 6,1 3,9
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 146,3 141,2 105,7
          
   Oma pääoma ja velat yhteensä 426,7 430,2 415,9

    

   Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

     1–3/2023 1–3/2022 1–12/2022
     Me Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
   Liikevoitto, koko konserni 8,5 10,1 31,2
   Oikaisut liikevoittoon 6,6 7,6 50,6
   Käyttöpääoman muutos -0,6 -0,6 -6,7
   Maksetut korot -1,5 -0,5 -4,2
   Saadut korot 0,1   0,3
   Maksetut tuloverot -0,9 -1,4 -3,5
   Liiketoiminnan rahavirta 12,2 15,2 67,7
          
   INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
   Investoinnit -1,8 -2,8 -17,8
   Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 2,4 1,6 1,8
   Liiketoimintojen hankinnat -3,7 -0,2 -17,9
   Liiketoimintojen myynti     0,3
   Saadut osingot     0,3
   Investointien rahavirta -3,1 -1,4 -33,3
          
   RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
   Lainojen nostot     29,6
   Lainojen takaisinmaksut -0,3 -1,0 -18,7
   Yritystodistusten nettomuutos   15,0 -5,0
   Omien osakkeiden hankinnan maksut -0,3    
   Vuokrasopimusvelan lyhennykset -3,6 -4,1 -16,2
   Hybridi-instrumentin takaisinmaksu     -20,0
   Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku     30,0
   Maksetut hybridi-instrumenttien korot     -1,8
   Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta     -0,3
   Maksetut osingot     -14,1
   Rahoituksen rahavirta -4,2 9,9 -16,5
          
          
   Rahavarojen muutos 4,9 23,7 17,9
   Rahavarat 1.1. 33,6 17,7 17,7
   Muuntoerot -0,5 -0,1 0,0
   Rahavarojen arvonalentuminen -2,4   -2,0
   Rahavarat kauden lopussa 35,6 41,3 33,6
   Myytävänä olevien toimintojen rahavarat -10,1   -11,8
   Rahavarat taseessa 25,5 41,3 21,8

    

   Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

     Osakepääoma ja ylikurssirahasto

   Muut rahastot

   Hybridi-instrumentti

   Muuntoerot

   Kertyneet voittovarat

   Yhteensä

    
    
   Me
   Oma pääoma 1.1.2023 22,0 16,5 30,0 -26,0 101,2 143,7
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         7,2 7,2
   Muuntoerot       -1,9   -1,9
   Laaja tulos yhteensä       -1,9 7,2 5,3
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Hybridi-instrumentin korot         -0,6 -0,6
   Omien osakkeiden hankinta         -0,3 -0,3
   Osakepalkitseminen         -0,3 -0,3
   Liiketoimet omistajien         -1,2 -1,2
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 31.3.2023 22,0 16,5 30,0 -27,9 107,2 147,8
                
                
   Oma pääoma 1.1.2022 22,0 16,5 20,0 -24,8 95,7 129,4
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         7,0 7,0
   Muuntoerot       -1,7   -1,7
   Laaja tulos yhteensä       -1,7 7,0 5,3
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Hybridi-instrumentin korot         -0,4 -0,4
   Osakepalkitseminen         0,0 0,0
   Liiketoimet omistajien         -0,4 -0,4
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 31.3.2022 22,0 16,5 20,0 -26,5 102,3 134,3

    

   Laatimisperiaatteet

   Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2022 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2022 konsernitilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2022 -julkaisun sivulla 64.


   Henkilöstö

   Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 873 (12/2022: 886), josta lopetettujen toimintojen osuus oli 120 (130).


   Segmenttitiedot

   Aspo-konsernin raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko, Leipurin ja Ei-ydinliiketoiminnat.

   Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Aspo siirsi itämarkkinoiden myytävänä olevat liiketoiminnot uuteen, Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin ja samalla luokitteli uuden segmentin lopetetuiksi toiminnoiksi. Vertailukausien tuloslaskelmaluvut on oikaistu kaikille segmenteille, joihin tämä taloudellisen raportoinnin uudelleenjärjestely vaikutti.

   Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja  
                
                
   1–3/2023            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamattomat erät Konserni
   Me       erät yhteensä
   Liikevoitto 6,0 2,7 1,2 -1,3 8,6
   Nettorahoituskulut       -1,9 -1,9
   Voitto ennen veroja         6,7
                
                
   1–3/2022            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamattomat erät Konserni
   Me       erät yhteensä
   Liikevoitto 9,2 -2,0 -0,8 -2,4 4,0
   Nettorahoituskulut       -1,1 -1,1
   Voitto ennen veroja         2,9
                
                
   Investoinnit segmenteittäin          
                
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Ydinliiketoiminnan Konserni
   Me       ulkopuoliset yhteensä
   Investoinnit 1–3/2023 1,6 0,2     1,8
   Investoinnit 1–3/2022 2,6 0,1   0,1 2,8

    

   Green Coaster -investointisitoumus

   ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa, ja niistä ensimmäinen tulee liikenteeseen vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

   Segmenttien varat ja velat          
                  
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Myytävänä olevat

   Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Varat 31.12.2022   224,8 85,7 68,5 12,4 24,5 415,9
   Varat 31.3.2023   227,6 92,8 65,8 12,2 28,3 426,7
                  
   Velat 31.12.2022   32,3 34,4 16,4 3,9 185,2 272,2
   Velat 31.3.2023   33,9 37,8 18,0 2,9 186,3 278,9

    

   Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu, jatkuvat toiminnot

   Telkon liikevaihtoerittely      
     1–3/2023 1–3/2022 Muutos-% 1–12/2022
     Me Me   Me
   Liiketoiminta-alue:        
   Muoviliiketoiminta 26,6 27,2 -2,2 110,1
   Kemikaaliliiketoiminta 15,1 12,1 24,8 49,2
   Voiteluaineliiketoiminta 12,6 11,3 11,5 50,1
   Telko yhteensä 54,3 50,6 7,3 209,4

    

   Leipurin-segmentin liikevaihtoerittely        
     1–3/2023 1–3/2022 Muutos-% 1–12/2022
     Me Me   Me
   Alueorganisaatiot:        
   Suomi 11,9 10,4 14,4 46,6
   Ruotsi 13,0   0,0 17,3
   Baltia 9,4 7,9 19,0 36,8
   Itä 0,3 0,5 -40,0 0,9
   Yhteensä 34,6 18,9 83,1 101,6
   josta:        
   Leipomot 25,7 14,3 79,7 74,9
   Elintarviketeollisuus 2,9 2,3 26,1 11,8
   Vähittäiskauppa, food service, muu 6,0 2,3 160,9 14,9
            
   Vulganus   2,5 -100,0 4,3
   Leipurin yhteensä 34,6 21,4 61,7 105,9

    

   Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
     1–3/2023 1–3/2022 1–12/2022
     Me Me Me
   ESL Shipping      
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,1 1,0 3,5
   Tuloutus ajan kuluessa 52,6 55,8 241,9
     52,7 56,8 245,4
          
   Telko      
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 54,2 50,5 209,0
   Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,1 0,4
     54,3 50,6 209,4
          
   Leipurin      
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 34,6 19,5 102,6
   Tuloutus ajan kuluessa 0,0 1,9 3,3
     34,6 21,4 105,9
          
   Yhteensä      
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 88,9 71,0 315,1
   Tuloutus ajan kuluessa 52,7 57,8 245,6
     141,6 128,8 560,7

    

   Liikevaihto markkina-alueittain      
          
     1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022
     Me Me Me
   ESL Shipping      
   Suomi 22,3 27,6 121,5
   Skandinavia 14,8 13,0 58,5
   Baltia 0,3 0,6 2,9
   Muu Eurooppa 8,8 12,3 48,2
   Muut maat 6,5 3,3 14,3
     52,7 56,8 245,4
          
   Telko      
   Suomi 13,5 13,7 53,5
   Skandinavia 13,8 15,3 61,7
   Baltia 7,3 6,9 28,3
   Muu Eurooppa 10,1 10,2 39,0
   Muut maat 9,6 4,5 26,9
     54,3 50,6 209,4
          
   Leipurin      
   Suomi 11,9 12,0 49,4
   Skandinavia 12,8 0,3 17,4
   Baltia 9,4 8,1 36,6
   Muu Eurooppa 0,5 1,0 2,4
   Muut maat 0,0 0,0 0,1
     34,6 21,4 105,9
          
   Yhteensä      
   Suomi 47,7 53,3 224,4
   Skandinavia 41,4 28,6 137,6
   Baltia 17,0 15,6 67,8
   Muu Eurooppa 19,4 23,5 89,6
   Muut maat 16,1 7,8 41,3
     141,6 128,8 560,7

    

   Eltrexin yritysosto

   Telko osti 31.1.2023 puolalaisen Eltrexin, joka on erikoiskemikaalien ja teollisuuspakkausmateriaalien jakelija. Yhtiön vuoden 2022 liikevaihto oli noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoitto hieman alle miljoona euroa.

   Alustava 4,8 miljoonan euron kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisvaroina, ja 3,7 miljoonaa euroa on jo maksettu. Loput kauppahinnasta maksetaan vuosina 2024 ja 2025 hankintasopimuksen lisäkauppahintaa koskevan ehdon perusteella. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Käyvän arvon kohdistus 3,1 miljoonaa euroa tehtiin aineettomiin hyödykkeisiin perustuen asiakassuhteisiin, kilpailukieltoihin ja tavaramerkkeihin, ja vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu oli 0,1 miljoonaa euroa. Käyvän arvon kohdistuksista aiheutunut laskennallinen verovelka oli 0,6 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypiä arvoja. Yritysostosta aiheutui liikearvoa 1,2 miljoonaa euroa. Hankinnan kulut, noin 0,4 miljoonaa euroa, on kirjattu Telko-segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin.

   Alustava laskelma Eltrexin yritysostosta  
     3/2023
     Me
   Luovutettava vastike  
   Maksettu käteisvaroina 4,8
   Kokonaishankintameno 4,8
      
   Käyttöomaisuushankinnat ja veloista kirjatut määrät, käypä arvo  
   Aineettomat hyödykkeet 3,3
   Vuokratut hyödykkeet 0,6
   Vaihto-omaisuus 1,4
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,1
   Varat yhteensä 6,4
      
   Korolliset velat 1,2
   Ostovelat ja muut velat 1,0
   Laskennallinen verovelka 0,6
   Velat yhteensä 2,8
      
   Nettovarallisuus 3,6
      
   Liikearvo 1,2

    

   Lopetetut toiminnot ja muut pitkäaikaiset omaisuuserät ja myytävänä olevien erien ryhmät

   Uusi Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5 -standardin mukaisesti. Lopetetut toiminnot sisältävät vertailukausilla myös 31.10.2022 myydyn Kauko Oy:n luvut. Laajan tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu.

   Tulos lopetetuista toiminnoista          
         1–3/2023 1–3/2022 1–12/2022
         Me Me Me
   Liikevaihto     5,9 33,8 91,9
   Liiketoiminnan muut tuotot     0,0 0,1 0,3
   Materiaalit ja palvelut     -2,5 -24,7 -77,6
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut     -0,9 -1,9 -7,1
   Poistot ja arvonalentumiset     0,1 -0,1 -3,1
   Poistot vuokratuista hyödykkeistä     0,0 -0,1 -1,5
   Liiketoiminnan muut kulut     -2,7 -1,0 -10,1
   Liikevoitto     -0,1 6,1 -7,2
   Rahoitustuotot ja -kulut     1,0   -0,4
   Voitto ennen veroja     0,9 5,4 -7,6
   Tuloverot     -0,1   -2,5
   Tilikauden tulos     0,8 4,2 -10,1

    

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat          
         1-3/2023 1-3/2022 1-12/2022
         Me Me Me
   Liiketoiminnan nettorahavirta     1,0 7,1 21,2
   Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta     0,1 0,0 -1,0
   Rahoituksen tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta     -0,2 -0,9 -2,1
   Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos   0,9 6,2 18,1

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin rahavirtojen osuudesta Aspo-konsernin rahavirroista. Vertailukausilla luvut sisältävät myös Kauko Oy:n rahavirrat.

   Vuonna 2022, Kauko Oy:n myynnin rahavirta oli -1,0 miljoonaa euroa ja se on sisällytetty investointien rahavirtaan. Myynnin kulut -0,4 miljoonaa euroa on sisällytetty liiketoiminnan rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta vuonna 2022 sisälsi pääasiassa Kauko Oy:n korollisten velkojen takaisinmaksuja.

    

   Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat          
         3/2023 3/2022 12/2022
         Me Me Me
   Lopetettujen toimintojen varat     10,4 5,1 12,4
   Muut myytävänä olevat varat     1,8 3,9  
   Myytävänä olevat varat yhteensä     12,2 9,0 12,4
              
   Lopetettujen toimintojen velat     2,9 3,9 3,9
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin        
   suoraan liittyvät velat       2,2  
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä

     2,9 6,1 3,9
          

   Lopetettujen toimintojen varat ja velat ensimmäisen neljänneksen 2023 lopussa ja vuoden 2022 lopussa sisältävät Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin varat ja velat. Vertailukaudella 3/2022 niihin sisältyvät Kauko-toimintasegmentin varat ja velat.

   Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa Muut myytävänä olevat varat sisältävät Kobian kiinteistöt Hässleholmissa Ruotsissa, jotka Kobia AB on sopinut myyvänsä ja takaisinvuokraavansa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen toisen neljänneksen aikana. Vertailukaudella 3/2022 Muut myytävänä olevat varat ja velat sisältävät 30.6.2022 myydyn Vulganus Oy:n varat ja velat.

   Taseessa lopetettujen liiketoimintojen varat ja velat sekä muut myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät varat ja velat raportoidaan Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät -rivillä ja Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin suoraan liittyvät velat -rivillä. Tase-erien raportointi erillisillä riveillä alkaa luokitteluhetkellä, ja täten taseen vertailukausien tietoja ei ole oikaistu. Poistojen kirjaaminen on päättynyt kaikien myytävänä olevien pitkäaikaisten omaisuuserien osalta niiden myytävänä oleviksi luokittelun hetkellä.

    

   Rajoitetut rahavarat

   Aspo-konsernilla on Venäjällä 14,2 miljoonan euron rahavarat, joiden käyttö on Venäjän hallituksen tiukasti rajoittamaa ja pankkien kontrolloimaa. Näiden rahavarojen arvo konsernin taseessa on 9,7 miljoonaa euroa, koska rahavaroihin on tehty yhteensä 4,5 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset. Venäjällä olevat rahavarat on esitetty taseessa myytävänä oleviksi luokiteltuina omaisuuserinä. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä osinkojen maksuja Venäjältä on yhä pystytty vastaanottamaan ja kaupallisia suorituksia on kyetty maksamaan. Katsauskauden lopussa Aspo sai 5,7 miljoonan euron maksun Telkon Venäjän-liiketoimintojen myynnistä. Käsityksemme ja kokemuksemme mukaan myös Leipurin myytävänä oleviksi luokiteltujen yksiköiden myyntihinta voidaan odottaa saatavan yksiköiden myynnin yhteydessä. On kuitenkin olemassa riski, että rahavarasaldot Venäjällä eivät ole jatkossa kokonaan konsernin käytettävissä, jonka vuoksi niitä on pidettävä rajoitettuina rahavaroina IAS 7 -standardin mukaisesti.

    

   Osavuosikatsauskauden jälkeiset tapahtumat

   Saatuaan tarvittavat paikallisten viranomaisten hyväksynnät Telko sai päätökseen Venäjän-liiketoimintojensa myynnin GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle 19.4.

   Huhtikuun 26. päivänä Aspo ilmoitti myös käynnistävänsä ohjelman, jolla nopeutetaan ESL Shippingin vähähiilisen kasvun strategiaa. Päämääränä on arvioida vaihtoehtoisia toimenpiteitä, myös uuden sijoituspoolin perustamista ympäristöystävällisemmille aluksille, mahdollista vähemmistöomistajan toteuttamaa ESL Shippingin pääomapohjan vahvistamista sekä varustamon kahden Supramax-aluksen myymistä. Ohjelman perusteella käynnistetään soveltuvimmat toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan ESL Shippingin kapasiteettia toteuttaa ESG-pohjaista strategiaansa. Kaikissa skenaarioissa Aspo pysyy ESL Shippingin sitoutuneena pääomistajana.

    

   Helsingissä 3.5.2023

   Aspo Oyj
   Hallitus

    

   Tiedotustilaisuus

   Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään keskiviikkona 3.5.2023 klo 14.00 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille, ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com.

   Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

   Tilaisuus on englanninkielinen ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/q1-2023. Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse rekisteröitymällä oheisen linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009757. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

    

   Taloudellinen tiedottaminen 2023

   Aspon Oyj:n seuraavat katsaukset julkaistaan:

   - puolivuosikatsaus 1–6/2023 10.8.2023
   - osavuosikatsaus 1–9/2023 1.11.2023   Helsingissä 3.5. 2023


   Aspo Oyj


   Rolf Jansson
     Arto Meitsalo  
   toimitusjohtaja   talousjohtaja  


   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com


   Jakelu:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 900 ammattilaista.

    

   Liite