PALKITSEMISRAPORTTI 2020

Aspo Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman 1.1.2020 voimaan tulleen Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Palkitsemisraportissa on selostettu tilikauden 1.1.–31.12.2020 aikana hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Vertailtavuuden vuoksi palkitsemisraportissa esitetään myös raportointitilikautta edeltävän neljän tilikauden aikana maksetut palkkiot. Tämä palkitsemisraportti on julkistettu samaan aikaan Aspo Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kanssa.

Johdanto

Aspo Oyj:n hallituksen, sen valiokuntien sekä toimitusjohtajan palkitsemisessa on noudatettu Aspo Oyj:n hallituksessa 13.2.2020 hyväksyttyä palkitsemispolitiikkaa kaikilta osin, eikä palkitsemispolitiikasta ole poikettu. Aspo Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on lisäksi tehnyt palkitsemispolitiikkaa koskevan neuvoa-antavan vahvistuspäätöksen. Aspo Oyj:n palkitsemispolitiikka on nähtävillä Aspo Oyj:n kotisivulla osoitteessa Aspo.fi/palkitseminen.

Aspossa palkitsemisella yhdenmukaistetaan osakkeenomistajien sekä johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Palkitsemisen tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien resurssien sitoutuminen yhtiöön.

Aspo Oyj:n hallituksen palkkioiden kehitys on viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut epäsäännöllistä. Toimitusjohtajan palkkakehitys vaihtelee myös vuodesta toiseen kokonaispalkinnan vaihdellessa eri vuosina, minkä seurauksena palkitsemisen vertailu työntekijöiden palkkakehitykseen on haastavaa eivätkä eri vuodet ole vertailukelpoisia keskenään. Aspo Oyj:n työntekijöiden keskimääräinen palkitsemisen muutos on ollut säännöllisempää ja kasvu on vaihdellut 1,7 prosentista 4,5 prosenttiin. Seuraavassa taulukossa on Aspo Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan sekä työntekijöiden palkinnan kehitys ja Aspo Oyj:n taloudellinen kehitys euroina edelliseltä viideltä tilikaudelta.

Keskimääräinen palkitseminen ja yhtiön taloudellinen kehitys (euroissa)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Hallituksen puheenjohtaja *)

185 765

117 187

64 800

66 900

70 400

Hallituksen varapuheenjohtaja

45 300

47 250

48 063

53 500

52 100

Hallituksen jäsenet keskimäärin

29 900

33 075

36 173

36 075

38 000

Konsernin toimitusjohtajan kokonaispalkinta

930 596

642 385

924 625

635 168

1 093 834

Toimitusjohtajan kiinteä palkan osuus

372 265

372 283

381 289

387 367

437 655

Aspon työntekijän keskimääräinen palkkakehitys   **)

36 810

38 450

39 110

40 490

41 340

Aspon liikevoitto (1 000€)

20 391

23 136

20 555

21 123

19 346

*) hallituksen puheenjohtaja toimi päätoimisena puheenjohtajana 5.4.2017 asti

**) Aspon työntekijän keskimääräinen palkkakehitys lasketaan jakamalla palkkakulut keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN PALKKIOT

Hallituksen palkkioista päätti Aspon varsinainen yhtiökokous 2020 Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

Aspo Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2020 palkkioita yhteensä 274 500 euroa.

Hallituksen palkkiot vuonna 2020 (euroissa)

Nimi

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta

Kokonaisvuosipalkkio

Nyberg Gustav

64 800

 

5 600

70 400

Kaario Mammu

48 600

3 500

 

52 100

Laine Mikael

32 400

3 500

 

35 900

Pöyry Salla

32 400

1 400

4 900

38 700

Salo Risto *)

10 800

 

700

11 500

Vehmas Tatu

32 400

2 100

5 600

40 100

Westerlund Heikki **)

21 600

2 100

2 100

25 800

Yhteensä

243 000

12 600

18 900

274 500

*) Hallituksen jäsen 4.5.2020 asti

       

**) Hallituksen jäsen 4.5.2020 alkaen

     

KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2020 palkkana, palkkioina ja luontoisetuina yhteensä 1 093 834 euroa, josta vuodelta 2019 maksettavan tulospalkkion osuus oli 84 952 euroa, vuonna 2020 julkaistun sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän osuus 468 392 euroa ja vapaaehtoisen eläkevakuutuksen osuus 102 835 euroa. Osakepalkkiojärjestelmään 2018-2020 perustuen ei vuonna 2020 maksettu osakepalkkioita, koska Aspo Oyj:n hallituksen hyväksymät tulospalkkiojärjestelmän kriteerit eivät täyttyneet. Osakkeiden takaisinperintää ei ole osakepalkkiojärjestelmässä 2018-2020 tehty.


Konsernin toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen vuonna 2020 (euroissa)

Kiinteä palkka

Palkka

   

433 080

Luontoisedut

   

4 575

Muuttuvat palkanosat

Tulospalkkio vuodelta 2019

   

84 952

Osakepalkkio vuodelta 2019

   

0

Sitouttava osakepalkkio 2020

   

468 392

Eläke-etuudet

Lisäeläkevakuutus

   

102 835

Yhteensä

 

 

1 093 834

Vuonna 2020 konsernin toimitusjohtajalle maksettavan lyhyen aikavälin tulospalkkion enimmäismääräksi määriteltiin 8 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Kriteereinä olivat oman vastuualueen kehitysedellytykset, kuten vuositulokseen tai rahavirtaan perustuvat kvantitatiiviset tavoitteet sekä konsernin strategian toteuttamiseen tähtäävien tehtävien tai projektien onnistuminen. Aspo Oyj:n hallitus hyväksyi palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tulospalkkion kriteerit ja niiden perusteella maksettavat maksut. Vuonna 2020 maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkio perustui toimitusjohtajalle vuodelle 2019 asetettuihin tuloskriteereihin sekä kvalitatiivisiin konsernin kehittämistä koskevien projektien onnistumiseen. Tavoitteiden saavuttamisen aste oli 35 %, ja maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkio oli 84 952 euroa.

Toimitusjohtajalle luovutettiin sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2020 perustuen 40 000 kappaletta Aspo Oyj:n osakkeita kesäkuussa 2020. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020 palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen 36 kuukauden mittaisella sitouttamisjaksolla. Palkkio maksettiin yhtiön osakkeina sekä osakkeen arvoa vastaavana rahaosuutena. Yhtiön osakkeiden lisäksi maksettavalla rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, joiden lisäksi ei maksettu muita rahaosuuksia. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua osakkeiden siirrosta.

Vuonna 2020 maksettujen lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden osuus palkitsemisen kokonaismäärästä oli 50,6 prosenttia ja kiinteän vuosipalkan osuus oli 40,0 prosenttia. Muu palkitsemisen osuus (9,4 prosenttia) koostuu vapaehtoisesta eläkevakuutuksesta.

Toimitusjohtajan eläkeikä on alin lakisääteinen eläkeikä vähennettynä kolmella vuodella ja toimitusjohtajalla on maksuperusteinen vapaaehtoinen eläkevakuutus, jossa eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella.

Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 18 kuukauden palkkaa.

 

4.3.2021

Aspo Oyj


Päivitetty: 29.07.2021