Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

   Julkaistu 10.04.2018

   ASPO OYJ             PÖRSSITIEDOTE        10.4.2018 klo 17.30      
    

   ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

   Aspo Oyj:n 10.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,43 euroa osakkeelta.

   Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,21 euroa/osake, täsmäytyspäivä on 12.4.2018 ja osingonmaksupäivä 19.4.2018. Toinen erä, 0,22 euroa/osake, maksetaan marraskuussa 2018 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2018 ja osingon maksupäivä 5.11.2018.

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Risto Salo sekä uudeksi jäseneksi Tatu Vehmas. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Toni Halosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan.

   Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

   Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 5 400 euroa, varapuheenjohtajalle 4 050 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa.

   Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa 1 050 euron ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä.

   Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

   Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen 6. pykälää siten, että nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään 1. helmikuuta (aikaisemmin: 1. tammikuuta) ennen varsinaista yhtiökokousta.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 5.4.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakeanti toteutetaan yhdessä tai useammassa erässä luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 9.4.2015 antaman osakeantivaltuutuksen.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 9.4.2015 antaman osakeantivaltuutuksen.


   ASPO OYJ

   Aki Ojanen
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com     Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.


   JAKELU:      
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aiheet: Yhtiökokous