Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Julkaistu 12.04.2024

   Aspo Oyj
   Yhtiökokouksen päätökset
   12.4.2024 klo 13.00

   Aspo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 12.4.2024 Helsingissä. Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 0,24 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 16.4.2024 ja osingonmaksupäivä on 23.4.2024.

   Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääoman palautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

   Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkiot

   Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 6 000 euroa, varapuheenjohtajalle 4 400 euroa ja hallituksen muille jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa.

   Yhtiökokous päätti maksaa seuraavat palkkiot tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille. Valiokunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa 1 200 euron ja valiokunnan jäsenelle 800 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä.

   Hallitus, tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

   Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Annika Ekman. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen. Kokouksessa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund ja jäseniksi Patricia Allam, Tapio Kolunsarka sekä Tatu Vehmas. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Ståhlberg ja jäseniksi Annika Ekman, Mikael Laine sekä Tatu Vehmas.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastaja toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. Tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

   Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

   Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen:

   • 1 §:ä muutettiin siten, että yhtiön kotipaikka on Espoo
   • 10 §:ä muutettiin siten, että siinä mahdollistetaan fyysisen yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan ohella myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla
   • 11 §:ä muutettiin siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta, tarvittaessa palkitsemispolitiikasta, palkitsemisraportin hyväksymisestä sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista tai maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen joko yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista
   Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   Aspo Oyj

   Rolf Jansson
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 600 264rolf.jansson@aspo.com   

   JAKELU:        
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 13 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.

    

   Liite