Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Julkaistu 06.04.2022

   Aspo Oyj
   Yhtiökokouksen päätökset
   6.4.2022 klo 13.15

    

   Aspo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.4.2022 Helsingissä. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 0,23 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 8.4.2022 ja osingonmaksupäivä 19.4.2022.

   Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,22 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus päättää 2.11.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta ja/tai pääomanpalautuksesta, kokonaismäärältään enintään 0,22 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

   Yhtiökokous vahvisti myös yhtiön palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan hallituksen ehdotusten mukaisesti.

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Tapio Kolunsarka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Kokouksessa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund ja jäseniksi Tapio Kolunsarka, Salla Pöyry sekä Tatu Vehmas. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mammu Kaario ja jäseniksi Patricia Allam, Mikael Laine sekä Tatu Vehmas.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.


   Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkiot

   Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 5 400 euroa, varapuheenjohtajalle 4 050 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa.

   Yhtiökokous päätti maksaa seuraavat palkkiot tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille. Valiokunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa 1 050 euron ja valiokunnan jäsenelle 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä.

   Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


   ASPO OYJ

   Rolf Jansson
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com  

   Jakelu:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 950 ammattilaista.