Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

   Julkaistu 11.08.2021

   Aspo Oyj                 
   Puolivuosikatsaus              
   11.8.2021 klo 9.30

   Aspo-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

    

   Aspon Q2: Ennätyksellinen liikevoitto ja osakekohtainen tulos

   Huhti-kesäkuu 2021
   Suluissa esitetty vuoden 2020 vastaavan ajanjakson luvut.

   • Aspon liikevaihto kasvoi merkittävästi ja oli 142,9 Me (115,6).
   • Liikevoitto parani voimakkaasti ja oli 9,6 Me (4,1).
   • Toisen vuosineljänneksen voitto oli 7,8 Me (2,7).
   • Osakekohtainen tulos nousi historiallisen korkealle tasolle ja oli 0,24 euroa (0,08).
   • ESL Shippingin liikevoitto oli 5,4 Me (0,6), Leipurin 0,3 Me (0,3) ja Telkon 5,5 Me (4,2).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 15,6 Me (16,6).
   • Rolf Jansson aloittaa Aspon toimitusjohtajana 16.8.2021 toimitusjohtaja Aki Ojasen jäädessä eläkkeelle 15.8.2021.

   Tammi-kesäkuu 2021

   • Aspon liikevaihto kasvoi ja oli 275,2 Me (248,8).
   • Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 17,5 Me (8,1) ESL Shippingin ja Telkon ennätyksellisen tulostason ansiosta.
   • Katsauskauden voitto kasvoi voimakkaasti ja oli 14,2 Me (5,3).
   • Osakekohtainen tulos parani merkittävästi ja oli 0,43 euroa (0,15).
   • ESL Shippingin liikevoitto oli 9,9 Me (2,9), Leipurin 0,6 Me (0,9) ja Telkon 10,0 Me (6,6).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 22,2 Me (30,5). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -7,2 Me (10,9).
   Avainluvut          
       4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
                
   Liikevaihto, Me 142,9 115,6 275,2 248,8 500,7
   Liikevoitto, Me 9,6 4,1 17,5 8,1 19,3
   Liikevoitto-% 6,7 3,5 6,3 3,3 3,9
                
     ESL Shipping, liikevoitto, Me 5,4 0,6 9,9 2,9 7,6
     Leipurin, liikevoitto, Me 0,3 0,3 0,6 0,9 1,4
     Telko, liikevoitto, Me 5,5 4,2 10,0 6,6 14,9
                
   Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,24 0,08 0,43 0,15 0,39
   Voitto ennen veroja, Me 8,6 3,0 15,6 5,9 14,8
   Katsauskauden voitto, Me 7,8 2,7 14,2 5,3 13,4
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 15,6 16,6 22,2 30,5 65,0
   Vapaa rahavirta, Me 11,1 15,1 16,2 28,4 56,0
   Oman pääoman tuotto (ROE), %     24,5 9,0 11,4
   Omavaraisuusaste, %     30,5 29,4 30,1
   Nettovelkaantumisaste, %     141,8 163,0 149,0
   Osakekohtainen oma pääoma, euroa     3,77 3,64 3,63


   Ohjeistus vuodelle 2021
   (annettu 4.8.2021)

   Aspon liikevoitto on noin 30–36 miljoonaa euroa (19,3 Me) vuonna 2021.

   Aspon aiempi, tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 11.2.2021 annettu ohjeistus vuodelle 2021 oli: Aspon liikevoitto vuonna 2021 on suurempi kuin vuonna 2020 (19,3 Me)


   Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi vuoden 2021 toista neljännestä:


   Aspon vuoden 2021 toinen neljännes oli erittäin vahva. Kahden edellisen vuosineljänneksen erinomainen kehitys jatkui, ja liikevoitto nousi ennätykselliseen 9,6 miljoonaan euroon (4,1). Aspon ensimmäisen vuosipuoliskon osakekohtainen tulos 0,43 euroa per osake ylittää koko vuonna 2020 saavutetun tason. Uskon, että Aspon vahva tuloksentekokyky tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa, ja se luo tukevan selkänojan suunnitelluille investoinneille sekä hyvälle osingonmaksukyvylle.

   Markkinatilanne teollisuudessa on tällä hetkellä hyvä, mutta koronapandemian vaikutukset näkyvät yhä negatiivisesti osassa liiketoimintojamme muun muassa toiminnan rajoituksina, komponenttipulana sekä osin raaka-aineiden saatavuusongelmina. Markkinoiden nopea elpyminen on nostanut sekä raaka-aineiden että merirahtien hintoja poikkeuksellisen nopeasti nykyiselle korkealle tasolle. Odotamme vahvan markkinatilanteen säilyvän toistaiseksi.

   Toimintamme ydin on omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Aspo-konsernia on kehitetty strategian mukaisesti keskittyen investoinneissa merilogistiikkaan ja raaka-ainekauppaan Pohjois-Euroopassa ja kehittyvillä idän markkinoilla. Vuosien saatossa olemme tehneet merkittäviä yritysostoja ja investointeja länsimarkkinoilla pyrkimyksenä kasvattaa ja vahvistaa erityisesti ESL Shippingin ja Telkon liiketoimintoja. Itämarkkinoilla strategiana on ollut kasvaa orgaanisesti ja pyrkiä hallitsemaan liiketoiminnan arvoketjua sekä minimoimaan maantieteellisiä riskejä.

   Jätän Aspo-konsernin toimitusjohtajan tehtävät 15.8.2021 ja siirryn eläkkeelle. Haluan kiittää Aspon työntekijöitä erinomaisesta ja pitkäjänteisestä työstä sekä läheisestä kumppanuudesta. Vahva tuloksemme on seurausta monivuotisesta kehityksestä ja onnistumisista sekä länsi- että itämarkkinoilla. Voimakas halu kasvaa ja kehittyä kannattavasti yli sukupolvien on ollut leimallista työllemme. Vahva kassavirta ja korkea liikevoittotaso mahdollistavat Aspon kehityksen seuraavan vaiheen.

   Haluan kiittää myös yli 11 000 osakkeenomistajaamme sekä yhtiön hallitusta ja pääomistajia vahvasta tuesta työlleni Aspo-konsernissa. Toivotan menestystä uudelle toimitusjohtaja Rolf Janssonille vaativassa työssään kehittää Aspoa ja jatkaa vastuullista arvonluontia osakkeenomistajillemme.


   ASPO-KONSERNI

   Taloudellinen tulos ja tavoitteet

   Aspo tavoittelee nykyrakenteella 6 prosentin liikevoittoa, keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa sekä enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Aspo pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet vuonna 2023.

   Liikevoittoprosentti nousi merkittävästi vuoden 2021 toisella neljänneksellä ja oli 6,7 % (3,5). Oman pääoman tuotto parani voimakkaasti ja oli 24,5 % (6/2020: 9,0). Nettovelkaantumisaste jatkoi laskuaan ja oli 141,8 % (12/2020: 149,0).

   Aspon hallitus linjasi loppuvuodesta 2020 yhtiön uuden pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteen, jonka mukaan Aspon omistamat liiketoiminnot ovat toimialojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Työ uusien liiketoimintakohtaisten vastuullisuustavoitteiden asetannan osalta jatkui kevään ja kesän aikana, ja ne julkistetaan toisen vuosipuoliskon aikana.


   Toimintaympäristö

   Aspon toimintaympäristö on palautunut koronapandemian liiketoimintaa heikentäneistä vaikutuksista lähes normaaliksi. Tavaroiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut nopeasti, mikä on parantanut Aspon toimintaedellytyksiä, mutta samanaikaisesti kysynnän kasvu on hidastanut toimitusketjujen toimintaa ja kasvattanut hintapaineita. Länsimarkkinoilla liiketoiminta on kasvanut nopeasti pandemiaa edeltäneelle tasolle. Itämarkkinoilla Venäjän rupla on pysynyt heikkona suhteessa euroon, vaikka öljyn hinta on noussut voimakkaasti. Venäjällä kysyntä on myös kasvanut nopeasti hintoja nostaen lähes joka sektorilla, kun samalla kuluttajien reaalitulot ovat laskeneet. Nopeat muutokset pandemian leviämisessä ja sen hallinnassa saattavat muuttaa liiketoimintaympäristöä nopeasti.

   Liikevaihto markkina-alueittain          
     1-6/2021 Osuus 1-6/2020 Osuus Muutos
     Me % Me % %
   Suomi 91,5 33 89,1 36 3
   Skandinavia 52,4 19 38,9 16 35
   Baltia 25,5 9 21,9 9 16
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 71,7 26 69,0 28 4
   Muut maat 34,1 12 29,9 12 14
   Yhteensä 275,2 100 248,8 100 11

   Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Liikevaihto ylitti vertailukauden tason, vaikka markkina-alueiden välillä tapahtui muutoksia. Skandinavian liikevaihdon nousu johtui muun muassa terästeollisuuden kuljetusten kasvusta.


   Rahavirta ja rahoitus

   Konsernin tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 22,2 miljoonaa euroa (30,5). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -7,2 miljoonaa euroa (10,9) myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kasvun johdosta. Alhaisen investointitason myötä vapaa rahavirta oli 16,2 miljoonaa euroa (28,4).

     6/2021 6/2020 12/2020
     Me Me Me
   Korolliset velat 188,1 213,1 201,4
   Rahavarat 21,1 27,5 32,3
   Korollinen nettovelka 167,0 185,6 169,1


   Korollinen nettovelka laski 167,0 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste aleni 141,8 %:iin (6/2020: 163,0 12/2020: 149,0) lähestyen konsernin pitkän aikavälin 130 %:n tavoitetasoa. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 30,5 % (6/2020: 29,4, 12/2020: 30,1).

   Tammi-kesäkuun nettorahoituskulut laskivat -1,9 miljoonaan euroon (-2,2). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,6 % (1,6).

   Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 21,1 (12/2020: 32,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli yhteensä 40,0 miljoonaa euroa ja ne olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Sitovien valmiusluottolimiittien määrää alennettiin vuoden toisella neljänneksellä 15 miljoonalla eurolla. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 6 miljoonaa euroa (6/2020: 17, 12/2020: 11).

   Neljänneksen aikana maksettiin osingon ensimmäinen erä, 0,18 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa.


   Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

   Koronapandemian aiheuttamat haitat liiketoiminnalle ovat vähentyneet ja taloudellinen aktiviteetti on palautunut volyymeiltaan lähes normaaliksi. Tästä huolimatta viruksen muuntuminen ja nopea leviäminen uudelleen voi johtaa erilaisiin keskeytyksiin ja taloudellisiin menetyksiin. Myös viranomaisten toimenpiteet paikallisesti voivat keskeyttää liiketoiminnan väliaikaisesti, ellei taudin leviämistä saada pysäytettyä tai viranomaismääräyksiä täytettyä.

   Geopoliittisten jännitteiden seurauksena ei riskejä ole toteutunut, mutta niihin varautumista on jatkettu.

   Taloudellisen aktiviteetin nopea kasvu on aiheuttanut monien raaka-aineiden ja logistiikan hintojen nopean nousun. Aspo saattaa hyötyä tilanteesta tilapäisesti, mutta samalla myös ostettavien raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin kuten vuokra-alusten hankintahinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset. Aspon asiakkaiden hyötyessä aktiviteetin kasvusta vähenee esimerkiksi tuotannollisten leikkausten riski sekä paine pakollisiin liiketoimintajärjestelyihin, mikä luo vakautta myös Aspon toimintaympäristöön.

   Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet jyrkästi, mitä ulkona syömisen lisääntyminen pandemian lieventyessä vahvistaa. Elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, mutta samalla hintojen nousu ja mahdollinen toimitusketjujen hidastuminen lisäävät riskejä tällä liiketoiminta-alueella.

   Valuuttojen arvoissa tapahtuvat nopeat muutokset saattavat aiheuttaa häiriöitä liiketoimintaan ja taloudellisia tappioita. Ennustamisen vaikeutta osoittaa esimerkiksi Venäjän ruplan heikkeneminen huolimatta öljyn voimakkaasta hinnannoususta viime vuodesta.


   ASPON LIIKETOIMINNAT

   ESL Shipping

   ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 51 aluksesta kantavuudeltaan 473 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (74 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 25 alusta (24 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

     4-6/2021 4-6/2020 Muutos-% 1-6/2021 1-6/2020 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 46,0 32,9 39,8 89,4 75,6 18,3
   Liikevoitto, Me 5,4 0,6 800,0 9,9 2,9 241,4
   Liikevoitto-% 11,7 1,8   11,1 3,8  

   ESL Shippingin toinen vuosineljännes oli historiallisen vahva ja liikevoitto nousi ennätykselliseen 5,4 miljoonaan euroon (0,6) huolimatta vertailukautta merkittävästi laajemmasta telakointiohjelmasta. Toinen vuosineljännes on pidemmän aikavälin tarkastelussa ollut haastava johtuen muun muassa teollisuuden huoltoseisokeista ja myös tästä syystä toisella neljänneksellä saavutettu liikevoittoprosentti 11,7 (1,8) on erinomainen. Varustamon kuljettamien lastien määrä palautui lähes normaalitasolle 3,7 miljoonaan tonniin (3,1). Liikevaihto nousi 40 % vertailukaudesta ja oli 46,0 miljoonaa euroa (32,9).

   ESL Shippingin kapasiteetti oli toisella vuosineljänneksellä lähes täydessä käytössä. Varustamon kaikkien pääasiakkuuksien kysyntä ja kuljetusvolyymit säilyivät ennustetun vahvalla tasolla. Kaikkien terästeollisuuden asiakkuuksien kuljetusmäärät nousivat merkittävästi poikkeuksellisen heikkoon vertailukauteen nähden. Energiakivihiilen kuljetusmäärät pienenivät edelleen niin Suomeen kuin Keski-Eurooppaan suuntautuneissa kuljetuksissa ja näiden kuljetusten osuus varustamon kokonaiskuljetusmäärästä oli enää alle neljä prosenttia. Hanasaaren voimalaitoksen ilmoitetulla sulkemisen aikaistamisella ei enää ole merkittävää vaikutusta varustamon toiminnalle. Merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysyntä oli katsauskaudella hyvällä tasolla, mutta samalla kysynnän voimakas vaihtelu vaikeutti tehokasta operointia.

   Varustamon supramax-alusten kansainvälinen rahtimarkkina oli katsauskaudella erittäin vahva ja alusten kannattavuus hyvä, parantuen erittäin voimakkaasti vertailukaudesta. Kaikkien laivaluokkien markkinarahdit paranivat merkittävästi vertailukauteen nähden. Laivapolttoaineen hinta nousi voimakkaasti vertailukauteen nähden, mutta sen kustannusvaikutus kompensoitui pääosin kuljetussopimusten polttoaineklausuulien myötä.

   ESL Shippingin kaikkien alusluokkien operointi onnistui toisella neljänneksellä hyvin. Satamat ovat edelleen olleet ruuhkautuneita varustamon pääliikennealueella johtuen kasvaneista liikennemääristä ja koronaviruksen vaikutuksista ahtaushenkilöstön saatavuuteen. Pienemmässä laivaluokassa alusten pidentyneet odotusajat eräissä sopimusliikenteen satamissa vaikeuttivat operointia. Tästä huolimatta myös pienemmän alusluokan kannattavuus oli toisella vuosineljänneksellä historiallisen vahva ja merkittävästi vertailukautta parempi.

   Varustamon toiminnalle keskeistä ovat vastuullisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ja korkean turvallisuustason ylläpitäminen. ESL Shipping onnistui katsauskaudella säilyttämään normaalin palvelukyvyn ja turvaamaan asiakkaidensa toimitusketjujen keskeytymättömyyden poikkeuksellisissa toimintaolosuhteissa, joissa alusten miehistöjen vaihtaminen, huollot tai varaosatoimitukset eivät edelleenkään toimineet normaalisti lentoyhteyksien puuttumisen ja matkustusrajoitusten vuoksi. Merihenkilöstön piirissä ilmenneet koronavirustapaukset kyettiin suunnitelmallisten toimenpiteiden johdosta hoitamaan siten, että työntekijöiden terveysturvallisuus on asetettu etusijalle ilman merkittävää vaikutusta alusliikenteeseen. Ennakkotestaus- ja karanteenijärjestelyillä oli kustannuksia nostava vaikutus.

   Yhtiö teki suunniteltuja investointeja laivojen ympäristöystävällisyyteen ja toisella neljänneksellä telakoitiin kuusi suurta alusyksikköä ja aloitettiin seitsemännen yksikön telakointi, joista kertyi telakointipäiviä yli 70. Aikarahdatut pienemmät alukset olivat poissa liikenteestä tavanomaista enemmän johtuen muun muassa pitkittyneistä telakoinneista ja koronavirustartunnoista.

   ESL Shippingin tammi-kesäkuun liikevaihto nousi merkittävästi heikkoon vertailukauteen nähden ja oli 89,4 (75,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto yli kolminkertaistui historiallisen vahvaan 9,9 (2,9) miljoonaan euroon.

   ESL Shippingin näkymät 2021

   Kuljetuskysyntä yhtiön päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa on palannut hyvälle tasolle kaikissa laivaluokissa. Asiakassegmenttien kuljetusmääräennusteet loppuvuodelle ovat vertailukautta suuremmat ja ESL Shipping arvioi kuljetusmäärien kokonaisuudessaan kohoavan edellisvuodesta merkittävästi. Varustamolle tärkeä terästeollisuuden laaja-alainen, hyvä kysyntätilanne tulee jatkumaan.

   Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa sekä arktisella alueella pitkäaikaisin sopimuksin. Rahtimarkkinoiden yleinen kehitys vaikuttaa edelleen eniten varustamon suurimpien Supramax-alusten tulokseen vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Loppukesän ja syksyn nämä alukset työllistyvät arktisen alueen liikenteessä Kanadassa ja koillisväylällä. Suurten alusten rahtihintatasot ovat nyt viime vuosien kehitys huomioiden korkealla tasolla. Raaka-aineiden hintakehitys ja saatavuuteen liittyvä epävarmuus voi vaikuttaa loppuvuoden aikana kansainvälisten rahtimarkkinoiden kehitykseen.

   Koronaviruspandemian vaikutus markkinatilanteeseen on vähentynyt, mutta erilaiset yhteiskuntien toimintaa rajoittavat toimenpiteet saattavat vaikuttaa kysyntään ja varustamon operatiiviseen toimintaan loppuvuoden aikana. Henkilökunnan terveysturvallisuuden eteen tehtävät toimenpiteet jatkuvat toistaiseksi vähintään nykyisen tasoisina.

   ESL Shipping pyrkii parantamaan kykyään ja joustavuuttaan sopeuttaa toimintaansa kulloinkin vallitsevaa kuljetuskysyntää vastaavaksi. Aikarahtausalusten määrää ja alusten ominaisuuksia tarkastellaan jatkossakin asiakaskysynnän kehityksen ja sen painopisteiden muutosten perusteella. Pienemmässä laivaluokassa uusittavien aikarahtisopimusten hintataso tulee nousemaan merkittävästi.

   ESL Shippingin tarkoituksena on käynnistää toiminta laajemmin Venäjän arktisen alueen markkinoille ja tätä varten perusteilla on venäläinen tytäryhtiö, jonka alukset toimivat Venäjän lipun alla. Toimiminen venäläisenä yhtiönä lisää voimakkaasti mahdollisuuksia osallistua Pohjoisen jäämeren kuljetuksiin. Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Varustamon suunnitelma markkinoiden tehokkaimpien ja ympäristöystävällisimpien tulevaisuuden kuljetusratkaisujen tarjoamiseksi pienemmässä laivaluokassa etenee vuoden 2021 aikana. Samalla tutkitaan mahdollisuuksia käyttää liiketoiminnan kehityksen vauhdittamiseen erilaisia kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevia alusten omistukseen ja rahoitukseen liittyviä ESL Shippingille uudenlaisia ratkaisuja.

   Vuonna 2021 varustamon laivastoon toteutetaan merkittävät, arvoltaan noin kahdeksan miljoonan euron ympäristöinvestoinnit. Loppuvuoden aikana telakoidaan yhteensä arviolta kuusi suurempaa ja kaksi pienempää alusyksikköä. Yhteensä alukset ovat poissa liikenteestä telakointien vuoksi loppuvuonna noin 130 vuorokautta.


   Leipurin

   Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut leipomoiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ratkaisuihin. Leipurin liiketoiminta on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen: leipomoliiketoiminta, koneliiketoiminta ja foodservice-liiketoiminta. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen leipomoille sekä muulle elintarviketeollisuudelle. Koneliiketoiminnassa Leipurin toimittaa ja huoltaa leipomolaitteita, myymäläleipomoita sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Koneliiketoimintaan kuuluu myös pakastamiseen ja jäähdyttämiseen erikoistunut konepaja Vulganus Oy. Foodservice-liiketoiminnassa Leipurin tarjooma sisältää sekä raaka-aineita että palvelukonsepteja kuten esimerkiksi hankinta- ja logistiikkapalveluita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.

     4-6/2021 4-6/2020 Muutos-% 1-6/2021 1-6/2020 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 25,8 23,2 11,2 53,7 50,1 7,2
   Liikevoitto, Me 0,3 0,3 0,0 0,6 0,9 -33,3
   Liikevoitto-% 1,2 1,3   1,1 1,8  

   Leipurin toimintaympäristö oli edelleen haastava koronaviruspandemiasta johtuen. Leipomoraaka-ainekauppa pakatuille kuluttajatuotteille vähittäiskaupan kanavassa on normalisoitumassa, mutta foodservice- ja koneliiketoiminta ovat edelleen kärsineet voimakkaasti koronaviruspandemian aiheuttamista alueellisista rajoituksista. Tuotekehitys- ja projektitoimintaa vaikeuttavat edelleen myös matkustusrajoitteet.

   Leipurin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä ja oli 25,8 miljoonaa euroa (23,2). Liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (0,3) oli ennallaan vertailukauteen verrattuna. Toisen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 1,2 % (1,3). Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen euromääräinen liikevaihto laski noin 1 % ja oli 7,4 miljoonaa euroa (7,5), ja markkina-alueen liikevoittoprosentti oli noin 5 % (7).

   Leipomoliiketoiminnan liikevaihto, joka oli noin 89 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta, kasvoi noin 16 % vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Liikevoitto säilyi ennallaan liikevaihdon kasvusta huolimatta valuuttakurssien heikentymisen aiheuttaessa hinnoittelupaineita itämarkkinoilla. Itämarkkinoilla leipomoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä noin 4 % ja oli 7,4 miljoonaa euroa (7,1) ja liikevoittoprosentti oli noin 6 % (8). Länsimarkkinoilla leipomoliiketoiminnan liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten ja niiden vaikutusten lieventyessä.

   Foodservice-liiketoiminta oli toisella neljänneksellä noin 3 % Leipurin kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihto koheni hieman koronaviruspandemiasta aiheutuneiden rajoitusten lievennyttyä. Foodservice-markkinan välillinen vaikutus näkyy Leipurin liikevaihdossa myös leipomoliiketoiminnan kautta.

   Koneliiketoiminnan liikevaihto laski toisella neljänneksellä merkittävästi vertailukauteen nähden. Koneliiketoiminnalle on ominaista voimakas syklisyys, joka johtuu projektitoimitusten jaksottumisesta. Toisella neljänneksellä saatiin useita merkittäviä konetilauksia, joiden toimitukset ajoittuvat vuoden 2021 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle ja vuodelle 2022. Vulganus Oy:n tilauskanta on korkeimmillaan sitten vuoden 2018. Koneenrakennuksen projektien etenemistä on katsauskaudella hidastanut koronaviruspandemiasta johtuva komponenttipula.

   Leipurin-liiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto laski vertailukaudesta. Liikevaihtoa kasvattivat aiemmilta vuosilta siirtyneet merkittävät konetoimitukset Venäjälle. Liikevoittoon vaikuttivat heikentävästi koneliiketoiminnan heikko kannattavuus sekä valuuttakurssimuutosten aiheuttamat hinnoitteluhaasteet itämarkkinoilla. Vertailukaudella oli lisäksi kertaluonteisia henkilöstökuluihin liittyviä säästöjä. Liikevaihto oli 53,7 miljoonaa euroa (50,1) ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (0,9). Tammi-kesäkuun liikevoittoprosentti oli 1,1 % (1,8). Venäjän, muiden IVY-maiden ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto kasvoi noin 15 % ja oli 18,5 miljoonaa euroa (16,1) ja liikevoittoprosentti oli noin 6 % (7).

   Toisella neljänneksellä Leipurin sai valmiiksi konsernirakenteen ja organisaationsa uudelleen tarkastelun. Leipurin tavoitteena on virtaviivaistaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa sekä varmistaa kansainvälisen liiketoimintansa mahdollistamat mittakaavaedut. Uudelleenorganisointi ei vaikuta henkilöstön määrään.

   Leipurin strategiatarkastelu jatkui toisella neljänneksellä. Strategian toteutukseen liittyvät hankkeet kattavat koko strategiakauden.

   Leipurin näkymät 2021

   Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset ovat vaihdelleet Leipurin toimintamaissa. Markkinoiden sekä Leipurin asiakkaiden tilanteen odotetaan normalisoituvan, mikäli rajoitusten purkaminen kehittyy jatkossa suotuisasti. Pandemian vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin korostuvat ja vaikuttavat sekä tiettyjen raaka-aineiden hintatasoihin että saatavuuteen ja mahdollisesti myös toimitusaikoihin.

   Leipurin jatkaa kasvupanostuksia itämarkkinoilla. Leipomoraaka-aineiden tuotantoyksikköä Pietarissa kehitetään edelleen ja lisäksi panostetaan tarjooman kehittämiseen uuden markkina- ja hintatilanteen mukaiseksi. Venäjän ruplan heikennyttyä on oman tuotannon kilpailukyky tuontiraaka-aineisiin verrattuna parantunut merkittävästi.


   Telko

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Telkon liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Telko toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu niin idässä kuin lännessä. Osana Telko-segmenttiä raportoitava Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Telko-segmentillä on liiketoimintaa Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Saksassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa sekä Kiinassa.

     4-6/2021 4-6/2020 Muutos-% 1-6/2021 1-6/2020 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 71,1 59,5 19,5 132,1 123,1 7,3
   Liikevoitto, Me 5,5 4,2 31,0 10,0 6,6 51,5
   Liikevoitto-% 7,7 7,1   7,6 5,4  


   Telkon markkinatilanne jatkui vahvana myös vuoden toisella neljänneksellä. Kysyntä oli hyvää kaikilla markkinoilla, mutta myyntivolyymien kehitystä rajoittivat tiettyjen tuoteryhmien saatavuusongelmat. Hinnat pysyivät edelleen korkealla tasolla. Vuosineljänneksen lopulla hintojen nousu suurelta osin pysähtyi, ja osassa tuoteryhmiä parantunut saatavuus on kääntänyt hintatasoja laskuun.

   Telko-liiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 67,6 miljoonaa euroa (52,6). Telko on onnistunut luomaan orgaanista kasvua erityisesti korkeamman lisäarvon tuotteissa, mikä on parantanut katetasoa. Myynnin rakenteen muutos on ollut voimakkainta muoviliiketoiminnassa. Lisäksi markkinoilla jatkunut yleinen korkea hintataso sekä kysynnän kasvu nostivat Telkon toisen neljänneksen liikevoiton jälleen kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Myyntivolyymin kasvusta huolimatta Telkon pääomatehokkuus on säilynyt hyvänä.

   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 28,5 miljoonaa euroa (23,8). Länsimarkkinoilla liikevaihto kasvoi 40 % ja oli 36,7 miljoonaa euroa (26,2). Molemmilla markkina-alueilla liikevoitto kasvoi selvästi, ja ylitti Telkon pitkän aikavälin 6 prosentin tavoitetason.

   Muoviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 29 % ja oli 36,8 miljoonaa euroa (28,6). Yleinen hintataso oli edelleen poikkeuksellisen korkea. Saatavuusongelmat haittasivat edelleen lähes kaikkia tuoteryhmiä, mikä hidasti liikevaihdon vahvaa kasvua. Muoviliiketoiminnan kasvu oli erityisen voimakasta itämarkkinoilla.

   Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 21,5 miljoonaa euroa (18,4). Saatavuusongelmat rajoittivat myyntiä merkittävästi. Tuotteiden hinnat olivat edelleen korkealla tasolla, vaikka hintataso laski toisen neljänneksen aikana. Keskeisten asiakassegmenttien kysyntätilanne on säilynyt vahvana.

   Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 66 % ja oli 9,3 miljoonaa euroa (5,6). Kaikkien keskeisten tuotteiden hintatason nousu ja vuonna 2020 hankittu ILS Group olivat merkittävimmät tekijät myynnin kasvulle. Voiteluaineiden hinnat nousivat selvästi toisen neljänneksen aikana, mutta saatavuustilanne heikkeni hieman.

   Telko-liiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 125,6 miljoonaa euroa (112,1). Liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa (5,9).

   Kaukon liikevaihto laski toisella neljänneksellä 49 % ja oli 3,5 miljoonaa euroa (6,9). Kaukon liikevoitto laski ja oli -0,1 miljoonaa euroa (0,8). Kaukon tammi-kesäkuun liikevaihto laski 40 % ja oli 6,5 miljoonaa euroa (10,9). Kaukon tammi-kesäkuun liikevoitto laski ja oli -0,1 miljoonaa euroa (0,7). Vertailukaudella oli poikkeuksellisia suojainvälinetoimituksia valtionhallinnolle. Liikevaihto kärsi komponenttipulan aiheuttamista toimitusten lykkääntymisistä.

   Telkon näkymät 2021

   Telkon päämarkkinoiden kysyntätilanne on varsin hyvä ja sen ennakoidaan säilyvän vahvana. Tuotteiden saatavuustilanteen uskotaan parantuvan lähikuukausina, mutta silti saatavuuteen liittyy yhä merkittäviä haasteita useiden tuoteryhmien osalta. Saatavuustilanteen normalisoituessa Telkon volyymien odotetaan kasvavan ja hintojen laskevan nykyisestä korkeasta tasosta.

   Useiden Telkolle tärkeiden teollisuusasiakkaiden tuotanto laski merkittävästi vuoden 2020 aikana. Kuluvana vuonna kysyntä on piristynyt merkittävästi, mutta useimpien asiakassegmenttien tuotantomäärät ovat edelleen koronapandemiaa edeltänyttä aikaa alemmalla tasolla.

   Telkon tavoitteena on säilyttää vuoden 2020 aikana saavutettu suhteellinen kannattavuustaso. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Telko tavoittelee yhä vahvempaa roolia arvoketjussa panostaen yhteistyöhön niin asiakkaiden kuin päämiesten kanssa.

   Kauko odottaa uusien laite- ja palvelukokonaisuuksien parantavan perusliiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2021. Toisella vuosineljänneksellä sovittiin merkittävästä laitetoimituksesta julkishallinnolle ja se ajoittuu vuoden 2021 toiselle vuosipuoliskolle. Koronaviruspandemiaan liittyvien poikkeusolojen vielä jatkuessa henkilökohtaisten suojainten myynnin odotetaan säilyvän hyvällä tasolla.


   Muu toiminta

   Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Muun toiminnan liiketulos toisella neljänneksellä oli -1,6 miljoonaa euroa (-1,1). Kustannuksia kasvattivat muun muassa henkilöstökulujen nousu ja yksittäiset lyhytkestoiset projektit.


   TIEDOT YHTIÖSTÄ

   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa, johtaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja kasvumarkkinoilla. Aspon arvo syntyy sen kokonaan omistamista, vaativiin B-to-B -asiakkaisiin keskittyneistä itsenäisistä liiketoiminnoista. Aspo kehittää konsernirakennettaan ja liiketoimintojaan pitkäjänteisesti ja uskoo, että sosiaalinen vastuullisuus, taloudellisuus ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin.

   Aspon liiketoiminnat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, ovat vahvoja kaupan ja logistiikan yritysbrändejä ja tavoittelevat markkinoidensa johtavaa asemaa. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.


   Osakepääoma ja osakkeet


   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.6.2021 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 161 650 osaketta eli 0,5 % osakepääomasta.

   Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.

   Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-kesäkuussa 2021 yhteensä 1 857 507 osaketta ja 16,8 miljoonaa euroa, eli 5,9 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 9,76 euroa ja alin 8,28 euroa. Keskikurssi oli 9,02 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 9,46 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 295,7 miljoonaa euroa.

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 120 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 323 967 osaketta eli 4,2 % osakekannasta.


   Palkitseminen

   Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

   Osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 perusteella ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) tilikaudella 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

   Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 204 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmä alkoi kerryttää kulua toiselta neljännekseltä alkaen.


   Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Osinko

   Aspo Oyj:n 8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,18 euroa/osake, maksupäivä oli 19.4.2021.

   Toinen erä, 0,17 euroa/osake, maksetaan marraskuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 29.10.2021 ja osingon maksupäivä 5.11.2021.

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Patricia Allam. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

   Hallituksen valtuutukset

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Varsinainen yhtiökokous 8.4.2021 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


   TALOUDELLISET TIEDOT

   Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

     4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
     Me Me Me Me Me
              
   Liikevaihto 142,9 115,6 275,2 248,8 500,7
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5
   Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,4
   Materiaalit ja palvelut -87,4 -72,4 -167,3 -157,5 -315,8
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13,1 -10,6 -25,6 -21,8 -44,0
   Poistot ja arvonalentumiset -4,1 -3,9 -8,2 -7,9 -15,8
   Poistot vuokratuista hyödykkeistä -3,4 -3,3 -6,7 -6,6 -13,2
   Liiketoiminnan muut kulut -25,4 -21,4 -50,0 -47,1 -92,7
   Liikevoitto 9,6 4,1 17,5 8,1 19,3
              
   Rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -1,1 -1,9 -2,2 -4,5
              
   Voitto ennen veroja 8,6 3,0 15,6 5,9 14,8
              
   Tuloverot -0,8 -0,3 -1,4 -0,6 -1,4
   Tulos 7,8 2,7 14,2 5,3 13,4
              
   Muut laajan tuloksen erät          
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:          
   Muuntoerot 0,5 1,9 1,5 -4,0 -7,8
   Suojauslaskenta       0,1 0,1
   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,5 1,9 1,5 -3,9 -7,7
   Laaja tulos 8,3 4,6 15,7 1,4 5,7
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 7,8 2,7 14,2 5,3 13,4
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 8,3 4,6 15,7 1,3 5,7
              
   Osakekohtainen tulos, euroa 0,24 0,08 0,43 0,15 0,39
   Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,24 0,08 0,43 0,15 0,39


   Aspo-konsernin
   lyhennetty tase

     6/2021 6/2020 12/2020
   Varat Me Me Me
          
   Aineettomat hyödykkeet 55,0 51,1 55,2
   Aineelliset hyödykkeet 167,2 174,6 169,1
   Vuokratut hyödykkeet*) 19,8 19,8 20,1
   Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävissä yhteisöissä 0,9 1,3 1,0
   Muut pitkäaikaiset varat 0,8 0,7 0,8
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 243,7 247,5 246,2
          
   Vaihto-omaisuus 48,8 46,3 42,4
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 75,9 70,1 63,2
   Rahavarat 21,1 27,5 32,3
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 145,8 143,9 137,9
          
   Varat yhteensä 389,5 391,4 384,1
          
          
   Oma pääoma ja velat      
          
   Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
   Muu oma pääoma 95,7 91,9 91,5
   Oma pääoma yhteensä 117,7 113,9 113,5
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 132,2 166,0 149,1
   Vuokrasopimusvelat 7,1 7,7 7,2
   Muut velat 4,4 4,5 4,5
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 143,7 178,2 160,8
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 35,7 27,0 32,5
   Vuokrasopimusvelat 13,1 12,4 13,4
   Ostovelat ja muut velat 79,3 59,9 63,9
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 128,1 99,3 109,8
          
   Oma pääoma ja velat yhteensä 389,5 391,4 384,1

   *) IFRS 16 -standardin mukaiset käyttöoikeusomaisuuserät on 1.1.2021 alkaen nimetty vuokratuiksi hyödykkeiksi.


   Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

     1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
     Me Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
   Liikevoitto 17,5 8,1 19,3
   Oikaisut liikevoittoon 15,3 14,7 29,2
   Käyttöpääoman muutos -7,2 10,9 23,0
   Maksetut korot -2,0 -2,9 -4,4
   Saadut korot 0,1 1,1 0,7
   Maksetut tuloverot -1,5 -1,4 -2,8
   Liiketoiminnan rahavirta 22,2 30,5 65,0
          
   INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
   Investoinnit -6,1 -2,4 -7,2
   Investointituki     2,5
   Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 0,1  0,1 0,2
   Hankitut liiketoiminnat     -4,7
   Saadut osingot   0,1 0,1
   Investointien rahavirta -6,0 -2,2 -9,0
          
   RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
   Lyhytaikaisten lainojen muutos -11,9 -6,1 0,8
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,0 -0,7 -18,9
   Vuokrasopimusvelan lyhennykset -6,7 -6,5 -13,0
   Hybridi-instrumentin takaisinmaksu   -25,0 -25,0
   Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku   20,0 20,0
   Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,7 -1,6 -1,6
   Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta   -0,3 -0,3
   Maksetut osingot -5,6 -3,4 -6,9
   Rahoituksen rahavirta -27,9 -23,6 -44,9
          
          
   Rahavarojen muutos -11,7 4,8 11,1
   Rahavarat vuoden alussa 32,3 23,7 23,7
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,5 -1,0 -2,5
   Rahavarat kauden lopussa 21,1 27,5 32,3


   Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

     Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto

   Muut rahastot

   Hybridi

   Muunto-erot

   Kertyneet voittovarat

   Yhteensä

    
    
   Me
   Oma pääoma 1.1.2021 22,0 16,5 20,0 -27,0 81,9 113,4
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         14,2 14,2
   Muuntoerot       1,5   1,5
   Laaja tulos yhteensä       1,5 14,2 15,7
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -10,9 -10,9
   Hybridi-instrumentin korot         -0,9 -0,9
   Osakepalkitseminen         0,4 0,4
   Liiketoimet omistajien         -11,4 -11,4
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 30.6.2021 22,0 16,5 20,0 -25,5 84,7 117,7
                
                
   Oma pääoma 1.1.2020 22,0 16,4 25,0 -19,2 77,8 122,1
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         5,3 5,3
   Muuntoerot       -4,0   -4,0
   Rahavirran suojaus   0,1       0,1
   Laaja tulos yhteensä   0,1   -4,0 5,3 1,4
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -3,4 -3,4
   Hybridi-instrumentti     -5,0     -5,0
   Hybridi-instrumenttien korot ja liikkeeseenlaskukulut         -1,1 -1,1
   Liiketoimet omistajien     -5,0   -4,5 -9,5
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 30.6.2020 22,0 16,5 20,0 -23,2 78,6 113,9


   Laadintaperiaatteet


   Aspo Oyj:n puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2020. Puolivuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2020 -julkaisun sivulla 60.


   Henkilöstö

   Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä neljänneksen lopussa oli 921 (12/2020: 896).


   Liikevaihto ja segmentti-informaatio

   Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Leipurin ja Telko. Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.


   Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu

   Liikevaihto liiketoiminta-alueittain          
              
     4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   ESL Shipping 46,0 32,9 89,4 75,6 148,4
     46,0 32,9 89,4 75,6 148,4
              
   Leipurin          
   Leipomoliiketoiminta 23,8 20,2 45,2 43,5 90,6
   Koneliiketoiminta 2,0 3,0 8,5 6,6 10,4
     25,8 23,2 53,7 50,1 101,0
              
   Telko          
   Muoviliiketoiminta 36,8 28,6 68,9 61,1 122,9
   Kemikaaliliiketoiminta 21,5 18,4 38,0 38,8 74,6
   Voiteluaineliiketoiminta 9,3 5,6 18,7 12,3 27,4
   Kauko 3,5 6,9 6,5 10,9 26,4
     71,1 59,5 132,1 123,1 251,3
              
   Yhteensä 142,9 115,6 275,2 248,8 500,7
              
              
   Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
              
     4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,9 0,5 2,0 0,9 2,3
   Tuloutus ajan kuluessa 45,1 32,4 87,4 74,7 146,1
     46,0 32,9 89,4 75,6 148,4
              
   Leipurin          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 24,6 21,7 51,3 47,1 97,2
   Tuloutus ajan kuluessa 1,2 1,5 2,4 3,0 3,8
     25,8 23,2 53,7 50,1 101,0
              
   Telko          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 70,9 59,4 131,8 122,8 250,7
   Tuloutus ajan kuluessa 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6
     71,1 59,5 132,1 123,1 251,3
              
   Yhteensä          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 96,4 81,6 185,1 170,8 350,2
   Tuloutus ajan kuluessa 46,5 34,0 90,1 78,0 150,5
     142,9 115,6 275,2 248,8 500,7

    

   Liikevaihto markkina-alueittain
              
     4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   Suomi 20,5 16,3 42,8 36,8 69,4
   Skandinavia 13,6 9,7 25,5 20,9 41,3
   Baltia 0,2 0,1 0,7 0,3 2,2
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,8 0,3 1,1 2,2 5,4
   Muut maat 10,9 6,5 19,3 15,4 30,1
     46,0 32,9 89,4 75,6 148,4
              
   Leipurin          
   Suomi 9,8 9,4 19,3 19,9 39,8
   Skandinavia 1,0 0,0 1,6 0,0 0,0
   Baltia 7,4 6,1 14,1 13,2 27,9
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 7,4 7,5 18,5 16,1 31,7
   Muut maat 0,2 0,2 0,2 0,9 1,6
     25,8 23,2 53,7 50,1 101,0
              
   Telko          
   Suomi 15,9 16,9 29,4 32,4 67,7
   Skandinavia 13,1 8,5 25,3 18,0 36,6
   Baltia 5,9 4,2 10,7 8,4 16,0
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 28,5 23,8 52,1 50,7 104,4
   Muut maat 7,7 6,1 14,6 13,6 26,6
     71,1 59,5 132,1 123,1 251,3
              
   Yhteensä          
   Suomi 46,2 42,6 91,5 89,1 176,9
   Skandinavia 27,7 18,2 52,4 38,9 77,9
   Baltia 13,5 10,4 25,5 21,9 46,1
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 36,7 31,6 71,7 69,0 141,5
   Muut maat 18,8 12,8 34,1 29,9 58,3
     142,9 115,6 275,2 248,8 500,7

    

   Segmenttitiedot          
                
                
   Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja    
                
                
   1-6/2021            
       ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me         yhteensä
   Liikevoitto   9,9 0,6 10,0 -3,0 17,5
   Nettorahoituskulut       -1,9 -1,9
   Voitto ennen veroja         15,6
                
                
   1-6/2020            
       ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me         yhteensä
   Liikevoitto   2,9 0,9 6,6 -2,3 8,1
   Nettorahoituskulut       -2,2 -2,2
   Voitto ennen veroja         5,9
                
                
                
   Investoinnit segmenteittäin          
                
       ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me         yhteensä
   Investoinnit 1-6/2021 5,9 0,1 0,1 0,0 6,1
   Investoinnit 1-6/2020 2,2 0,0 0,1 0,0 2,3
                
                
                
   Segmenttien varat ja velat          
                
       ESL Shipping Leipurin Telko Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me         yhteensä
   Varat 1.1.2021 210,4 59,9 77,7 36,1 384,1
   Varat 30.6.2021 212,8 59,0 92,9 24,8 389,5
                
   Velat 1.1.2021 27,7 19,9 32,7 190,3 270,6
   Velat 30.6.2021 30,4 16,5 43,3 181,6 271,8


   Helsingissä 11.8.2021

   Aspo Oyj
   Hallitus


   Tiedotustilaisuus


   Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään tänään keskiviikkona 11.8.2021 klo 14.

   Tilaisuuteen voi osallistua suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/2021-q2-results tai puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 817 10310 (12219443#). Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.


   Taloudellinen tiedottaminen 2021


   Aspon Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2021 julkaistaan keskiviikkona 27.10.2021


   Helsingissä 11.8.2021


   Aspo Oyj


   Aki Ojanen
     Arto Meitsalo  
   toimitusjohtaja   talousjohtaja  


   Lisätiedot:
   Aki Ojanen, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen@aspo.com

   JAKELU:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

    

   Liite