Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo harkitsee arviolta 20–30 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskua

   Julkaistu 31.05.2022

   Aspo Oyj        
   Sisäpiiritieto        
   31.5.2022 klo 12.00

   EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI SELLAISIIN MUIHIN MAIHIN, JOISSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA

   Aspo harkitsee arviolta 20–30 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskua


   Aspo Oyj (”Aspo” tai ”Yhtiö” ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”Aspo-konserni”) harkitsee arviolta 20–30 miljoonan euron hybridilainan (”Hybridilaina”) liikkeeseenlaskua. Hybridilainan liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa. Hybridilainalla kerätyt varat käytetään Aspo-konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj (”Pääjärjestäjät”) toimivat Hybridilainan liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjinä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii transaktion oikeudellisena neuvonantajana.

   Hybridilaina on laina, joka on Yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään Aspo-konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.


   Aspo Oyj

   Rolf Jansson
   Toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com
   Keijo Keränen, Aspo Oyj:n rahoitusjohtaja, +358 9 521 4035, keijo.keranen@aspo.com

   Jakelu:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.

    

   TÄRKEITÄ TIETOJA

   MiFID II tuotevalvonta / Ei-ammattimaiset asiakkaat, ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet kattava kohdemarkkina

   Yksinomaan direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”) / MiFID II asettamaa kehittäjien tuotehyväksyntäprosessia varten, Hybridilainalle määritellyn kohdemarkkinan mukaisesti: 1) Hybridilainan kohderyhmään kuuluvat hyväksytyt vastapuolet, ammattimaiset asiakkaat ja ei-ammattimaiset asiakkaat, kuten määritelty MiFID II:ssa, joita ovat (a) perehtyneet sijoittajat, joilla on keskitason tiedot kyseisistä rahoitustuotteista (perehtynyt sijoittaja pystyy tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen annettujen tarjousasiakirjojen pohjalta ja pystyy ymmärtämään sijoitukseen liittyvät erityiset tekijät/riskit pelkästään heille annettujen tietojen pohjalta) tai kokeneet sijoittajat, joilla on yksi tai useampia seuraavista: (i) hyvät tiedot kyseisistä rahoitustuotteista ja transaktioista tai (ii) rahoitusalan kokemusta, tai he toimivat yhdessä ammattimaisen sijoitusneuvojan kanssa tai käyttävät täyden valtakirjan salkunhoitopalvelua; (b) asiakkaat, jotka pystyvät ja ovat valmiita ottamaan riskin koko sijoitetun summan menettämisestä ja joilla on korkea riskinsietokyky, taloudellinen kyky ja valmius vaarantaa koko sijoitettu pääoma. Asiakkaat, jotka ovat valmiita sijoittamaan Hybridilainaan, ovat valmiita ottamaan enemmän riskiä kuin talletustileillä, eivätkä siksi tarvitse varmaa tuottoa tai tuottoprofiilia; ja (c) asiakkaat, joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa ja joilla on pitkäaikainen sijoitushorisontti. Lisäksi kehittäjät ovat tehneet arvion negatiivisesta kohdemarkkinasta ja tehneet johtopäätöksen, jonka mukaan Hybridilainan negatiivinen kohdemarkkina käsittää asiakkaat, jotka tavoittelevat sijoitetun määrän täyttä pääoman suojaamista tai täyttä takaisinmaksua, ovat täysin haluttomia ottamaan riskejä/ei ole riskinsietokykyä tai tarvitsevat täysin taatun tulon tai täysin ennustettavissa olevan takaisinmaksuprofiilin. Kehittäjät ovat tehneet arvion Hybridilainan jakelustrategiasta ja tehneet seuraavan johtopäätöksen: i) kaikki jakelukanavat hyväksyttäville vastapuolille ja ammattimaisille asiakkaille ovat asianmukaisia; ja ii) seuraavat jakelukanavat ovat asianmukaisia Hybridilainan jakelemiseksi ei-ammattimaisille asiakkaille: sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito, neuvontaa sisältämättömät kaupat tai pelkkien toimeksiantojen toteuttamiset, edellyttäen, että jakelijan MiFID II:n mukaisia soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia koskevia velvollisuuksia noudatetaan. Hybridilainaa myöhemmin tarjoavan, myyvän tai suosittelevan henkilön (”jakelija”) tulee huomioida kehittäjien määrittämä asiakaskohderyhmä. MiFID II:n piiriin kuuluvan jakelijan tulee lisäksi määrittää Hybridilainalle oma asiakaskohderyhmä (joko ottamalla käyttöön tai tarkentamalla kehittäjien määrittämä asiakaskohderyhmä) ja määrittää tarkoituksenmukaiset jakelukanavat, edellyttäen, että jakelijan MiFID II:n mukaisia soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointia koskevia velvollisuuksia noudatetaan.

   Tarjous- ja jakelurajoitukset

   Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa ja Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai sellaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjouspyynnöksi ostaa Hybridilainaa, eikä Hybridilainaa myydä maissa, joissa Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen sen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan kaikkiin tällaisiin rajoituksiin ja noudattavan niitä. Aspo ja Pääjärjestäjät tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden tekemien rikkomusten osalta, jotka harkitsevat Aspon arvopapereihin, sisältäen Hybridilainan, liittyvää sijoittamista tai sijoituksista luopumista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia näistä rajoituksista.

   Yhdysvallat

   Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Hybridilainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

   Yhdistynyt kuningaskunta

   Hybridilainaa ei ole tarkoitettu, eikä tulisi asettaa tarjottavaksi, myytäväksi tai muuten asetettavaksi saataville yksityissijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yksityissijoittajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on yksi tai useampi seuraavista: (i) yksityisasiakas asetuksen (EU) 2017/565 artiklan 2 kohdan 8 tarkoittamalla tavalla siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan unionista eroamisesta vuonna 2018 säädetyn lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) (”EUWA”) nojalla; tai asiakas vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (”FSMA”) tarkoittamassa merkityksessä tai missä tahansa FSMA:n alaisissa direktiiviä 2016/97/EU implementoivissa säännöissä tai lainsäädännössä tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 2(1) artiklan kohdan 8 mukaisesti, kuten tämä on implementoitu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

   Euroopan talousalue

   Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Hybridilainaa tarjotaan Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 (muutoksineen) (”Esiteasetus”) mukaisesti siten, että siihen soveltuu Esiteasetuksen mukainen poikkeus esitteen laatimisvelvoitteesta. Hybridilainaa koskevat tarjoukset tehdään Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan sisältämän poikkeuksen nojalla, ja Hybridilainaa tarjotaan ei-ammattimaisille sijoittajille ainoastaan Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti. Näin ollen henkilön, joka tarjoaa tai aikoo tarjota Hybridilainaa ETA-alueella, tulee tehdä tarjous ainoastaan, jos tästä ei aiheudu Aspon tai Pääjärjestäjien velvollisuutta julkaista Esiteasetuksen mukaista tarjousta koskevaa esitettä. Aspo tai Pääjärjestäjät eivät ole valtuuttaneet eivätkä aio valtuuttaa arvopapereiden tarjoamista rahoituksenvälittäjien kautta.

   ETA-jäsenvaltioissa Hybridilainaa ei ole sallittua tarjota yleisölle, ellei Hybridilainan tarjoamista yleisölle kussakin ETA-jäsenvaltioissa voida toteuttaa milloin tahansa seuraavien Esiteasetuksen poikkeusten nojalla, jos niitä sovelletaan kyseisessä ETA-jäsenvaltioissa:

   (a) mille tahansa oikeushenkilölle, joka on Esiteasetuksen mukainen kokenut sijoittaja;

   (b) alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (jotka eivät ole kokeneita sijoittajia Esiteasetuksen määrittelemällä tavalla); tai

   (c) muissa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan tarkoittamissa olosuhteissa,

   edellyttäen, että tällainen Hybridilainaa koskeva tarjous ei aiheuta Aspolle tai Pääjärjestäjille Esiteasetuksen 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esite.

   Tässä yhteydessä ilmaisulla ”yleisölle tarjoaminen” tarkoitetaan Hybridilainan osalta ETA-jäsenvaltioissa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta tapahtuvaa Hybridilainaa koskevaa tarjousta koskevaa viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen Hybridilainan ostamisesta.

   Hybridilaina ei ole asetuksen (EU) 1286/2014 (”PRIIPS-asetus”) mukainen PRIIPS-tuote, eikä siitä siten ole laadittu tai laadita PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa.