JOHDON PALKITSEMIS- JA SITOUTTAMISJÄRJESTELMÄT

Tulospalkkiojärjestelmä

Aspossa on käytössä johdon tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion enimmäismäärät voivat vaihdella enimmillään henkilön 3–6 kuukauden palkkaa vastaavaan määrään asti. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat vuosittain asetettavat vaatimukset ja oman vastuualueen kehitysedellytykset. Tulospalkkiojärjestelmän kriteerien täyttymistä seurataan vuosittain. Aspo Oyj:n hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän kriteerit ja niiden perusteella maksettavat maksut. Vuosittain määräytyvät tulospalkkiot maksetaan vuositilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

Aspo Oyj:n hallitus päätti 16.2.2022 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2022–2024. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. 

Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen järjestelmän päättymistä. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy rajoitusjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava vastikkeetta palkkiona ansaitut osakkeet. 

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Osakepalkkiojärjestelmä 2021—2023 

Aspon hallitus päätti 11.2.2021 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
 
Osakepalkkiojärjestelmän 2021–2023 perusteella ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) tilikaudella 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana, joka päättyy 31.12.2023. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 204 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 
 
Osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerinä ollut EPS-tavoite täyttyi täysin tilikaudella 2021. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettiin maaliskuussa 2022 yhteensä 67 100 kappaletta yhtiön omia osakkeita ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen maksamiseen.
 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020

Aspo Oyj:n hallitus päätti uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä kesäkuussa 2020. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen 36 kuukauden mittaisella sitouttamisjaksolla ja se maksetaan yhtiön osakkeina sekä enintään osakkeen arvoa vastaavana rahaosuutena. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 340 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 

Yhtiön osakkeiden lisäksi maksettavalla rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, joiden lisäksi avainhenkilöille ei makseta muita rahaosuuksia. Mikäli avainhenkilö irtisanoutuu toimestaan sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta yhtiölle. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua osakkeiden siirrosta avainhenkilölle.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2020 kuuluu noin 10 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.  

Varsinaisen yhtiökokouksen antamaan osakeantivaltuutukseen perustuen Aspo Oyj luovutti 29.6.2020 yhteensä 130 000 kpl ja 14.8.2020 yhteensä 5 000 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vuoden 2020 Sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille. Osakkeet on luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti vastikkeetta.

Lisäeläkkeet

Aspo-konsernin johtoryhmään kuuluvalla henkilöllä on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkeikä on alin lakisääteinen eläkeikä vähennettynä kolmella vuodella, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke päättyy henkilön täytettyä 75 vuotta. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy aina sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.

Jos henkilön työsuhde yhtiöön päättyy ennen sopimuksen mukaista eläkeikää, henkilöllä on oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Henkilöllä on aina oikeus itse maksamiaan maksuosuuksia vastaavaan vapaakirjaan.


Päivitetty: 06.10.2022