ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI vuoden 2020 ensimmäistä NELJÄNNESTÄ

(julkaistu osavuosikatsauksessa 5.5.2020)

”Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ovat lyhyessä ajassa mullistaneet myös Aspon liiketoimintaympäristön. Monialayhtiörakenne tuo Aspolle tietynlaista selkänojaa myös poikkeusolosuhteissa. Yhtiön rahavirrat on hajautettu sekä liiketoiminnoittain että maantieteellisesti, ja lisäksi Aspon liiketoimintojen syklit eroavat toisistaan, mikä tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta konsernin tulokseen. Emme kuitenkaan ole immuuneja maailmantalouden myllerryksille. Vaikka Aspon liiketoiminnot kärsivät pandemian aiheuttamasta heikentyneestä markkinatilanteesta suhteellisen vähän vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, arvioimme markkinatilanteen heikkenevän kaikissa liiketoimintasegmenteissä toisen neljänneksen aikana.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Aspon liiketoiminnan rahavirran kehitys jatkui vahvana, ja yhtiön vapaa rahavirta oli 13,3 miljoonaa euroa (-1,1). Viime vuosien suuret investoinnit on saatu onnistuneesti päätökseen, ja tämä näkyy huomattavasti parantuneissa rahavirtaluvuissa. Merkittäviä pääomainvestointeja ei ole suunnitteilla lähivuosille ja ylläpitoinvestoinnit ovat matalat, vuositasolla noin 5 miljoonaa euroa. Aspon nettovelkaantumisaste laski ensimmäisen neljänneksen aikana ja konsernin maksuvalmius parani entisestään vuoden 2019 tilinpäätöksen tilanteesta. Kokonaisuudessaan Aspon likviditeettiasema on vahva. Rahavarat kasvoivat ja olivat katsauskauden päättyessä 27,0 miljoonaa euroa. Lisäksi sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat kokonaisuudessaan käyttämättömiä.

Leipurin, Aspon liiketoiminnoista defensiivisin, kasvatti sekä liikevaihtoaan että kannattavuuttaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Öljyn hinnan romahtaminen vaikutti negatiivisesti Telkon liikevaihtoon, mutta liikevoittoprosentti kasvoi ja liikevoitto säilyi vertailukauden tasolla. ESL Shippingin toimintaympäristö heikkeni voimakkaasti koko katsauskauden ajan, ja sekä varustamon liikevaihto että liikevoitto laskivat ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä johtui erityisesti esisyklisten teollisuusasiakkaiden pienentyneistä kuljetusmääristä. Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen konsernin 4,0 miljoonan euron (4,9) liikevoittoon, joka saavutettiin poikkeuksellisen haastavissa markkinaolosuhteissa.

Tiedotimme 9. huhtikuuta peruvamme tilinpäätöstiedotteen yhteydessä annetun ohjeistuksen vuodelle 2020, sillä nopeasti muuttuvan koronavirustilanteen vuoksi perusteltujen arvioiden tekeminen ja niiden perusteella taloudellisen ohjeistuksen antaminen ei ole toistaiseksi mahdollista.

Koronaviruspandemia vaikutti myös Aspon varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka jouduttiin osakkeenomistajien ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi pitämään poikkeusjärjestelyin 4.5.2020. Aspo on perinteisesti ollut vakaa osingonmaksaja ja yhtiön osinkopolitiikkana on ollut pyrkimys kasvavaan osinkoon. Poikkeuksellisen ja vaikeasti ennustettavan markkinatilanteen vuoksi Aspon hallitus joutui kuitenkin harkitsemaan uudelleen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamaansa voitonjakoehdotusta. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen uuden voitonjakoehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö kykenee arvioimaan tarkemmin koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan koko vuonna 2020.

Haluan kiittää koko konsernin henkilöstöä siitä ammattimaisuudesta ja joustavuudesta, millä poikkeuksellisten olosuhteiden vaatimiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Konsernin kaikissa liiketoiminnoissa siirryttiin 16. maaliskuuta etätyöhön sen suurimmassa mahdollisessa laajuudessa. Näin pyrimme turvaamaan oman henkilöstömme, asiakkaidemme sekä muiden sidosryhmien terveyden. Myös konsernin johtamismallia on sopeutettu niin, että pystymme mahdollisimman nopeasti reagoimaan voimakkaasti muuttuviin olosuhteisiin. Valitettavasti koronaviruspandemian myötä heikentyneen markkinatilanteen vuoksi olemme joutuneet sopeuttamaan toimintojamme ja lomauttamaan osan henkilöstöämme määräajaksi. Samaan aikaan teemme kuitenkin jatkuvasti töitä valmistautuaksemme myös pandemian jälkeiseen aikaan ja vahvistaaksemme markkina-asemaamme eri liiketoiminnoissa."

 

 

ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI vuoden 2020 ensimmäistä NELJÄNNESTÄ

-