view-bg-326815-edited.jpg

Rahoitusrakenne

Konsernin korolliset velat laskivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 210,0 miljoonaan euroon. Korollinen nettovelka laski 181,5 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste oli 163,0 % (9/2019: 173,7 %). Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa oli 29,0 % (9/2019: 28,3 %). Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa -3,3 miljoonaa euroa (-2,0). Vertailukauden rahoitustuottoja nosti Telkon vuoden 2015 verotukseen liittynyt oikaisu 1,4 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,6 % (1,6).

Konsernin likviditeettiasema on vahva. Rahavarat olivat vuoden kolmannen neljänneksen päättyessä 28,5 miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 55,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukausien tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 17 miljoonaa euroa (9/2019: 19).

Hallitus päätti 1.10.2020 osingon toisen erän maksamisesta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteensä 0,11 euroa osakkeelta. Toisen osingonmaksun jälkeen Aspo on jakanut osinkoa vuonna 2020 yhteensä 0,22 euroa/osake eli noin 6,9 miljoonaa euroa.


Joukkovelkakirjalainat

 

Huhtikuussa 2020 Aspo laski liikkeeseen uuden 20 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan toukokuussa 2022. Samassa yhteydessä Aspo lunasti takaisin vanhaa 25 miljoonan euron hybridilainaansa 18,4 miljoonalla eurolla siitä tehdyn takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinosto oli ehdollinen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle. Vanhasta hybridilainasta lunastamatta jäänyt osa, 6,6 miljoonaa euroa, maksettiin takaisin 27.5.2020.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Syyskuussa 2015 Aspo Oyj laski liikkeeseen 11 miljoonan euron suuruisen private placement -tyyppisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on seitsemän vuotta ja sen eräpäivä on 29.9.2022. Laina on kiinteäkorkoinen. Laina pidensi Aspo-konsernin lainasalkun keskimaturiteettia ja siitä saadut varat käytettiin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


Päivitetty: 29.10.2020

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma ilman vuokrasopimusvelkoja 30.9.2020: 190 Me