view-bg-326815-edited.jpg

Rahoitusrakenne

Konsernin korolliset velat laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 214,6 miljoonaan euroon. Korollinen nettovelka laski 187,6 miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste laski 158,5 %:iin (12/2019: 162,2 %, 3/2019: 181,1 %). Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 29,9 % (12/2019: 30,1%, 3/2019: 28,3 %). Nettorahoituskulut olivat -1,1 miljoonaa euroa (-1,0). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 % (1,6).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Rahavarat kasvoivat ja olivat katsauskauden päättyessä 27,0 miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukausien tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 18 miljoonaa euroa (12/2019: 21, 3/2019: 19).

Huhtikuussa 2020 sovittiin erääntymisajankohtien siirtämisestä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle sekä vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla erääntyvän 20 miljoonan euron valmiusluottolimiitin että 25 miljoonan euron velkakirjalainan osalta.


Joukkovelkakirjalainat

 

Huhtikuussa 2020 Aspo laski liikkeeseen uuden 20 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan toukokuussa 2022. Samassa yhteydessä Aspo lunasti takaisin toukokuussa 2020 erääntyvää 25 miljoonan euron hybridilainaansa (vuotuinen kuponkikorko 6,75%) 18,4 miljoonalla eurolla siitä tehdyn takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinosto oli ehdollinen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle. Lunastamatta jäänyt osa, 6,6 miljoonaa euroa, maksetaan takaisin 27.5.2020.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Syyskuussa 2015 Aspo Oyj laski liikkeeseen 11 miljoonan euron suuruisen private placement -tyyppisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on seitsemän vuotta ja sen eräpäivä on 29.9.2022. Laina on kiinteäkorkoinen. Laina pidensi Aspo-konsernin lainasalkun keskimaturiteettia ja siitä saadut varat käytettiin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


Päivitetty: 12.05.2020

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma 31.3.2020: 194 Me