view-bg-326815-edited.jpg

Rahoitusrakenne

Konsernin korollinen velka 31.12.2018 oli 199,4 miljoonaa euroa (136,6) ja rahavarat 19,3 miljoonaa euroa (19,9). Aspo-konsernin luottosalkkua tarkastellaan keskikoron, korkosidonnaisuusajan, keskimaturiteetin, sekä kiinteäkorkoisen ja vaihtuvakorkoisen velan suhteen. Tilinpäätöshetkellä korollisten velkojen keskikorko oli 1,6 % (1,8), korkosidonnaisuusaika 1,1 vuotta (1,9), keskimaturiteetti 3,5 vuotta (3,4) ja kiinteäkorkoisen velan osuus 30 % (47).

Aspo Oyj:llä oli tilinpäätöshetkellä 80 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta oli käytössä 17 miljoonaa euroa. Aspo Oyj:llä oli tilinpäätöshetkellä lisäksi valittujen yhteistyöpankkien kanssa sovittuja valmiusluottolimiittejä yhteensä 40 miljoonaa euroa, jotka olivat kokonaisuudessaan käyttämättä.

Aspo laski 27.5.2016 liikkeeseen 25 miljoonan euron hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 6,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä.

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan pääsääntöisesti omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen kautta. Omavaraisuusaste 31.12.2018 oli 29,5 % (35,6) ja nettovelkaantumisaste 154,4 % (103,9 ).


Päivitetty: 14.02.2019

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA 31.12.2018: 199 M€