Koronavirus Q&A

Julkaistu 27.3.2020
Päivitetty 7.5.2020

 

Mitä keinoja Aspo on ottanut käyttöön suojatakseen henkilöstöään ja taatakseen liiketoiminnan jatkuvuuden?

Henkilöstömme turvallisuus on meille kaikkein tärkeintä.

Aspo-konsernin kaikissa liiketoiminnoissa on 16. maaliskuuta siirrytty etätyöhön sen suurimmassa mahdollisessa laajuudessa. Näin pyrimme turvaamaan oman henkilöstömme, asiakkaidemme sekä muiden sidosryhmien terveyden. Ulkomaille matkustaminen työasioissa on kiellettyä. Välttämättömät matkat, kuten ESL Shippingin alushuollot, tehdään kaikkea varovaisuutta noudattaen. Myös kotimaan matkustamista vältetään, ja kaikki muut paitsi aivan kriittisimmät asiakaskäynnit hoidetaan etäyhteyksillä. Asiakaskäynneillä noudatetaan tavallista suurempaa varovaisuutta tartuntariskin minimoimiseksi.

Erityisjärjestelyistä huolimatta liiketoiminta on jatkunut lähes normaalisti, ja henkilöstömme on sopeutunut erinomaisesti uusiin toimintatapoihin. Seuraamme päivittäin Covid 19 -sairaustapauksia, ja iloksemme ketään noin tuhannesta työntekijästämme ei ole todettu tautiin sairastuneeksi.

Poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa Aspo on tehostanut entisestään johtamismalliaan, ja sekä konsernin johtoryhmä että hallitus kokoontuvat säännöllisesti viikoittain. Lisäksi liiketoiminnoissa johtoryhmien ja maajohtajien yhteydenpitoa on tiivistetty, jotta pystymme mahdollisimman nopeasti reagoimaan markkinaympäristön mahdollisiin muutoksiin. Myös kaikki nämä kokoukset järjestetään etäyhteyksien avulla.  

Mikä on koronaviruspandemian vaikutus Aspo-konsernin liiketoimintoihin?

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja siihen liittyvät toimenpiteet aiheuttavat merkittäviä muutoksia Aspon liiketoimintaympäristöön. Aspo on teollinen monialayhtiö ja pandemian mahdollisten taloudellisten vaikutusten ajoittuminen ja voimakkuus vaihtelevat arviomme mukaan liiketoimintasegmenteittäin. Aspon ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen voit lukea täältä. Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on nähtävissä Aspon verkkosivuilla.

Aspon liiketoiminnot ovat toistaiseksi kärsineet koronaviruksen aiheuttamasta heikentyneestä markkinatilanteesta suhteellisen vähän, mutta toisen vuosineljänneksen aikana yhtiö arvioi markkinatilanteen heikkenevän kaikissa liiketoimintasegmenteissään. Eri valtioiden voimaan saattamat liikkumista ja työntekoa rajoittavat toimet vähentävät tuotteiden ja kuljetuspalveluiden kysyntää, vaikeuttavat Telkon ja Leipurin myyntitoimintaa ja hidastavat ESL Shippingin alusten liikkumista etenkin satamissa. Markkinoiden toipumisnopeutta ja sen alkamisajankohtaa koronaviruksen aiheuttaman pandemian jälkeen on vaikea ennakoida, joten vuoden 2020 jälkimmäisen vuosipuoliskon markkinanäkymää ei myöskään voida arvioida.

Konsernin kaikilla liiketoiminnoilla on huoltovarmuuteen liittyviä vastuita, ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että pystymme turvaamaan henkilökuntamme työskentelyolosuhteet, varmistamaan toimitusketjujen toiminnan sekä varustamoliiketoimintamme alusten tehokkaan liikennöinnin.

Aspon monialarakenne ja toimintamalli luovat myös poikkeuksellisina aikoina turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Liiketoimintariskiä pienentää muun muassa se, että Aspon kassavirrat ovat jakautuneet eri liiketoimintasegmentteihin, joilla on erilaiset asiakaskunnat ja toisistaan eroavat syklit. Aspolla on liiketoimintaa yhteensä 18 eri maassa, joka sekin hajauttaa myös osaltaan riskejä.

Mikä on Aspon likviditeettitilanne?

Aspon likviditeettiasema on hyvä. Aspo julkisti 5.5.2020 vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa, ja konsernin rahavarat olivat ensimmäisen neljänneksen päättyessä 27,0 miljoonaa euroa, minkä lisäksi sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli yhteensä 40 miljoonaa euroa. Valmiusluottolimiitit olivat vuodenvaihteen tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa parani selvästi vertailukaudesta ja oli 13,9 miljoona euroa (1,9). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus rahavirtaan oli 3,8 miljoonaa euroa (-7,9) ja sen tehostumiseen vaikutti erityisesti kohentunut varastojenhallinta Telkossa. Alhaisten investointien myötä konsernin vapaa rahavirta kohosi 13,3 miljoonaan euroon (-1,1).

Vuodelle 2020 ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa merkittäviä investointeja. Aspon ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen voit lukea täältä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen Aspo laski liikkeeseen uuden 20 miljoonan euron hybridilainan. Uuden lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan toukokuussa 2022. Samassa yhteydessä Aspo lunasti takaisin toukokuussa 2020 erääntyvää 25 miljoonan euron hybridilainaansa (vuotuinen kuponkikorko 6,75%) 18,4 miljoonalla eurolla siitä tehdyn takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinosto oli ehdollinen uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle. Lunastamatta jäänyt osa, 6,6 miljoonaa euroa, maksetaan takaisin 27.5.2020.

Mistä asioista Aspon yhtiökokouksessa päätettiin?

Aspon varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin 4.5.2020 Helsingissä. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten ja suositusten vuoksi yhtiön hallitus päätti muuttaa alkuperäistä kokousajankohtaa ja -paikkaa varmistaakseen osanottajien turvallisuuden. Pandemiasta johtuvan markkinaolosuhteiden muutoksen johdosta yhtiön hallitus myös päätyi muuttamaan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamaansa alkuperäistä voitonjakoehdotusta.

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.5.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 13.5.2020.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun Aspo kykenee arvioimaan tarkemmin koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön palkitsemispolitiikan ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutoksen hallituksen ja nimitystoimikunnan esitysten mukaisesti.

Tallenteen yhtiökokouksessa esitetystä toimitusjohtajan katsauksesta voi katsoa täältä.


Seuraamme aktiivisesti pandemiatilanteen kehittymistä ja tiedotamme merkittävistä muutoksista toimintaympäristössämme välittömästi, jos niitä ilmenee.