Ympäristövastuu

    Ympäristövastuu tarkoittaa Aspolle valintoja ja konkreettisia tekoja ympäristön puolesta kaikissa liiketoiminnoissa. Monialayhtiön luonteeseen kuuluu, että liiketoiminnan kannalta olennaiset ympäristönäkökulmat ja -vaikutukset voivat vaihdella merkittävästi eri tytäryhtiöiden välillä.

    Tekojen ja valintojen tukena ovat konsernin tytäryhtiöille yhteiset ympäristöohjeistukset ja -määräykset, joiden keskeisenä periaatteena on toimintojen jatkuva parantaminen. Ympäristönäkökulmien huomioon ottamiseksi toimitusketjuissa Aspolla on eettiset ohjeet tavaran- ja palveluntoimittajille. Maine vastuullisena, ympäristövaikutukset huomioon ottavana toimijana on Aspolle tärkeä kilpailutekijä, sillä ympäristöasioilla on arvoa sekä asiakkaille että muille sidosryhmille. Toteutuessaan ympäristöriskeillä voisi olla merkittäviä taloudellisia seurauksia tai mainehaittoja.

    Merkittäviksi ympäristöön liittyviksi riskeiksi konsernissa on tunnistettu muun muassa oman toiminnan ympäristövahingot erityisesti polttoaineen käsittelyssä varustamoliiketoiminnassa ja kumppanien toiminta esimerkiksi kemikaalien kuljetuksessa ja varastoinnissa. Myös muuttuva regulaatio, esimerkiksi ympäristölainsäädännön kiristyminen, energiapoliittiset muutokset tai polttoaineverotuksen kehitys, voi vaikuttaa merkittävästi toimintaedellytyksiin tai kustannuksiin. Aspo seuraa jatkuvasti sääntelyn kehittymistä ja pyrkii kehittämään liiketoimintaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti, jotta sääntelymuutosten mahdollisesti aiheuttamat investointitarpeet voidaan hallita.

    2018

    Päivitetty: 09.03.2020