Sosiaalinen vastuu

  Henkilöstön sitoutuminen ja työhyvinvointi on tunnistettu Aspo-konsernissa yhdeksi tärkeimmistä vastuullisuuden osa-alueista. Tähän pyrimme vaikuttamaan muun muassa edistämällä työntekijöiden ammatillista kehittymistä kaikilla organisaatiotasoilla, luomalla kannustavaa työilmapiiriä ja huolehtimalla työhyvinvoinnista.

  Aspo kohtelee oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti työntekijöitään kaikissa toimintamaissaan. Kaikissa työsuhteissa noudatetaan soveltuvia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat muun muassa työaikoja, korvauksia, mahdollisuuksia kehittyä, ihmisoikeuksia sekä työolosuhteita. Aspo on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, sellaisina kuin ne on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa.

  Aspon eettiset ohjeet luovat pelisäännöt koko konsernin henkilöstölle. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää työntekijän koulutuksen, henkilökohtaisen osaamisen, aseman, persoonallisuuden, elämäntapojen, työkokemuksen, etnisen alkuperän, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, kansallisuuden, kykyjen tai muiden ominaisuuksien perusteella.

  Merkittävimmät sosiaaliset riskit liittyvät työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toteutumiseen sekä henkilöstön saatavuuteen ja sitoutuneisuuteen. Monialayhtiössä henkilöstön työympäristöt vaihtelevat lastialuksista kemikaalivarastoihin, ja turvallisuusohjeistuksiin sekä -koulutuksiin panostetaan merkittävästi eri liiketoiminnoissa. Tavoitteena on, että työssä sattuvia tapaturmia ei tapahtuisi.

  Työntekijöiden tyytyväisyyttä omiin tehtäviinsä, johtamisen laatuun ja Aspoon työnantajana mitataan vuosittaisella ilmapiirikartoituksella. Poikkeuksellisesta toimintaympäristöstä ja koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista huolimatta työtyytyväisyys säilyi kokonaisuudessaan erittäin hyvällä tasolla vuonna 2020, ja tulokset jopa paranivat useissa henkilöstökyselyn kategorioissa. Esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyys omaan työnkuvaansa kasvoi lukemaan 4,27 asteikolla 1–5 (4,22). Etätyöskentelyn merkittävä lisääntyminen otettiin henkilöstössä hyvin vastaan ja enemmistö koki sen tuovan lisää joustavuutta työtehtävien suorittamiseen. Henkilöstökyselyssä työn joustavuutta esimerkiksi työaikojen järjestelemisen suhteen mittaava kysymys sai henkilöstöltä arvosanan 4,26 (3,90), jossa oli huomattavaa parannusta edellisvuoteen verrattuna. Työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta kertovat myös pitkät työurat: noin 30 % henkilöstöstä on ollut Aspo-konsernin palveluksessa yli 10 vuotta ja keskimääräinen työura vuonna 2020 Aspo-konsernissa oli 8,0 vuotta (7,3).

   

  Sosiaalinen vastuu

  Päivitetty: 04.03.2021