Sosiaalinen vastuu

Aspon eettiset ohjeet ja henkilöstöpolitiikka ohjaavat konsernin toimintaa vastuullisena työnantajana. Tärkein tekijä Aspo-konsernin työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta on työturvallisuus. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita ei missään olosuhteissa saa laiminlyödä kustannussäästöjen tai voiton tavoittelun nimissä etenkään aluksilla ja kemikaaleja sekä muita raaka-aineita tai elintarvikkeita sisältävissä varastoissa. Työturvallisuuden osalta Aspon tavoitteena on, että työssä sattuvia tapaturmia ei tapahtuisi.

Aspo pyrkii kaikin tavoin edistämään työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja luomaan kannustavaa työilmapiiriä. Työntekijöiden tyytyväisyyttä omiin tehtäviinsä, johtamisen laatuun ja Aspoon työnantajana mitataan vuosittaisella ilmapiirikartoituksella, jonka tulokset raportoidaan Aspo-tasolla viidessä eri kategoriassa. Työtyytyväisyys on noussut kaikissa kategorioissa edellisvuodesta, ja on muutoinkin hyvällä tasolla.

Säännölliset kehityskeskustelut ovat henkilöstöjohtamisen keskeinen väline. Vuonna 2018 kehityskeskustelujen piirissä oli 100 % henkilöstöstä. Koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen investoidaan kaikilla organisaatiotasoilla. Työhyvinvoinnista huolehditaan järjestämällä mahdollisimman hyvät fyysiset ja henkiset työolosuhteet. Aspo-tasolla keskimääräinen työura on 7 vuotta (8,54 vuonna 2017).

Tasa-arvon toteutuminen on Aspolle tärkeää. Henkilöstön ilmapiirikartoituksen kysymykseen ”Kohdellaanko miehiä ja naisia tasa-arvoisesti?” tulokseksi asteikolla 1-5 saatiin 4,39 (4,53 vuonna 2017).

Työsuojelulla pyritään henkilöstön fyysiseen ja psyykkiseen työkykyyn ja sitä kautta hyvään elämänlaatuun. Tällä on suora yhteys yrityksen hyvinvointiin ja kannattavuuteen. Suomessa työsuojeluasioita käsittelee työsuojelutoimikunta. Aspossa pidettiin vuonna 2018 kaksi työsuojelutoimikunnan kokousta (kaksi kokousta vuonna 2017). Lisäksi pidettiin toimipaikkakohtaisia kokouksia.

Kaikki liiketoiminnat raportoivat seuraavia henkilöstöön liittyviä tietoja:

  • Henkilöstömäärä maantieteellisesti
  • Henkilöstömäärä työsopimustyypin mukaan
  • Henkilöstömäärä työntekijäkategorian mukaan
  • Ikäjakauma
  • Sukupuolijakauma
  • LTIF ja sairauspoissaolot Suomen henkilöstölle
  • Henkilöstön keski-ikä
  • Henkilöstön vaihtuvuus

 

Sosiaalinen vastuu

Päivitetty: 13.03.2019