Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Hallituksen ja valiokunnan jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet


PERIAATTEET JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot sekä
muut taloudelliset etuudet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina.
Hallituksen jäsenillä ei ole osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättämät hallituksen ja tarkastusvalikunnan kokouspalkkiot 2017

Hallituksen puheenjohtaja

5 400 euroa / kk

Hallituksen varapuheenjohtaja

4 050 euroa / kk

Hallituksen jäsenet

2 700 euroa / kk

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

1 050 euroa / kk

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

700 euroa / kokous

Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös hallituksen varapuheenjohtaja tai
puheenjohtaja, palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen tai valiokunnan jäsenelle ei
makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT

Gustav Nyberg, hallituksen puheenjohtaja

Gustav Nyberg valittiin Aspo Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2009 alkaen ja hän on ollut
hallituksen jäsen vuodesta 2008 lähtien.

Yhtiökokoukseen 5.4.2017 saakka Gustav Nyberg toimi hallituksen päätoimisena puheenjohtajana ja
hänen kanssaan 1.1.2011 solmittu johtajasopimus oli voimassa. Hallituksen puheenjohtajuuden ja
johtajasopimuksen perusteella Gustav Nybergin asemaa yhtiössä kutsuttiin päätoimiseksi
puheenjohtajuudeksi.

Yhtiökokoukseen saakka Gustav Nybergille maksettiin palkkaa johtajasopimuksen perusteella ja hän
kuului Aspo Oyj:n maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelyyn.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2017, euroa

Nyberg Gustav, hallituksen puheenjohtaja

84 813

Tyel

6 626

Lisäeläkevakuutus

25 748

Hallituksen puheenjohtaja yhteensä

117 187

Kaario Mammu

33 600

Laine Mikael

32 900

Lencioni Roberto, hallituksen varapuheenjohtaja

47 250

Pöyry Salla

32 900

Salo Risto

32 900

Yhteensä

296 737Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen


PERIAATTEET JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Aspo Oyj:n johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän
tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin
palkitsemiseen kuuluvista johdon eläke-eduista ja osakepalkkiojärjestelmästä.

Aspo Oyj:n hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen,
muut taloudelliset etuudet sekä tulos- ja osakepalkkiojärjestelmien perusteet.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa. Aspon
toimitusjohtajana on 1.1.2009 lähtien toiminut eMBA Aki Ojanen.

Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa
palvelussuhteen irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan eläkeikä on alin lakisääteinen eläkeikä vähennettynä kolmella vuodella ja
toimitusjohtajalla on maksuperusteinen eläkevakuutus, jossa eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken
vakuutussäästöjen perusteella.

Johdolle maksetut palkat ja palkkiot 2017, euroa

Konsernin toimitusjohtaja

 

Maksimi

Palkka

372 283

 

Tulospalkkio vuodelta 2016

82 298

234 091

Osakepalkkio

84 969

354 039

Tyel

83 180

 

Lisäeläkevakuutus

102 835

 

Yhteensä

725 565

 

Konsernin johtoryhmä (pl. konsernin toimitusjohtaja)
Palkat 1 179 723  
Tulospalkkiot vuodelta 2016 201 380 364 516
Osakepalkkiot 222 539 779 729
Tyel 250 099  
Lisäeläkevakuutukset 116 281  
Yhteensä 1 970 021  


PALKITSEMIS- JA SITOUTTAMISJÄRJESTELMÄT

TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ (LYHYEN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ)

Aspossa on käytössä johdon tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion enimmäismäärät voivat vaihdella
enimmillään henkilön 3–8 kuukauden palkkaa vastaavaan määrään asti, konsernin toimitusjohtajalla
tulospalkkion enimmäismäärä on 8 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tulospalkkiojärjestelmässä
kriteereinä ovat vuosittain asetettavat vaatimukset ja oman vastuualueen kehitysedellytykset.
Tulospalkkiojärjestelmän kriteerien täyttymistä seurataan vuosittain. Aspo Oyj:n hallitus hyväksyy
tulospalkkiojärjestelmän kriteerit ja niiden perusteella maksettavat maksut. Vuosittain määräytyvät
tulospalkkiot maksetaan vuositilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2015-2017 (PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ)

Aspo Oyj:n hallitus päätti konsernin johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuonna 2015.
Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja järjestelmän piirissä olevien henkilöiden tavoitteet
yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa henkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön
osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017.
Järjestelmään osallistuminen ja palkkion saaminen ansaintajaksolta 2017 edellytti, että henkilö hankki
yhtiön osakkeita tai omisti yhtiön osakkeita hallituksen ennalta päättämän määrän. Järjestelmän palkkio
perustui Aspo-konsernin tunnuslukuun tulos/osake (EPS).

Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2015 ansaittujen netto-
osakkeiden osalta 31.12.2017, ansaintajaksolta 2016 ansaittujen netto-osakkeiden osalta 31.12.2018 sekä ansaintajaksolta 2017 ansaittujen netto-osakkeiden osalta 31.12.2019.

Keväällä 2017 luovutettiin vuoden 2016 ansaintajakson perusteella järjestelmään kuuluneille henkilöille
osakepalkkiona yhteensä 25 740 kappaletta yhtiön hallussa olevia osakkeita ja enintään osakkeiden
arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen.

Aspolla ei ole erillistä optio-ohjelmaa.

LISÄELÄKKEET

Aspo Oyj:n toimitusjohtajalla sekä kahdella konsernin johtoryhmään kuuluvalla johtajalla on
maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkeikä on alin lakisääteinen eläkeikä vähennettynä kolmella
vuodella, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke päättyy henkilön täytettyä 75 vuotta.
Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan
lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden
arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.

Jos henkilön työsuhde yhtiöön päättyy ennen sopimuksen mukaista eläkeikää, henkilöllä on oikeus
työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen
vakuutukseen eli vapaakirjaan. Henkilöllä on aina oikeus omia maksuosuuksia vastaavaan
vapaakirjaan.

 

Aspo Oyj

20.3.2018


Päivitetty: 20.03.2018