PALKITSEMISRAPORTTI 2020

  Aspo Oyj:n palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman 1.1.2020 voimaan tulleen Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Palkitsemisraportissa on selostettu tilikauden 1.1.–31.12.2020 aikana hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Vertailtavuuden vuoksi palkitsemisraportissa esitetään myös raportointitilikautta edeltävän neljän tilikauden aikana maksetut palkkiot. Tämä palkitsemisraportti on julkistettu samaan aikaan Aspo Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kanssa.

  Johdanto

  Aspo Oyj:n hallituksen, sen valiokuntien sekä toimitusjohtajan palkitsemisessa on noudatettu Aspo Oyj:n hallituksessa 13.2.2020 hyväksyttyä palkitsemispolitiikkaa kaikilta osin, eikä palkitsemispolitiikasta ole poikettu. Aspo Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on lisäksi tehnyt palkitsemispolitiikkaa koskevan neuvoa-antavan vahvistuspäätöksen. Aspo Oyj:n palkitsemispolitiikka on nähtävillä Aspo Oyj:n kotisivulla osoitteessa Aspo.fi/palkitseminen.

  Aspossa palkitsemisella yhdenmukaistetaan osakkeenomistajien sekä johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Palkitsemisen tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien resurssien sitoutuminen yhtiöön.

  Aspo Oyj:n hallituksen palkkioiden kehitys on viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut epäsäännöllistä. Toimitusjohtajan palkkakehitys vaihtelee myös vuodesta toiseen kokonaispalkinnan vaihdellessa eri vuosina, minkä seurauksena palkitsemisen vertailu työntekijöiden palkkakehitykseen on haastavaa eivätkä eri vuodet ole vertailukelpoisia keskenään. Aspo Oyj:n työntekijöiden keskimääräinen palkitsemisen muutos on ollut säännöllisempää ja kasvu on vaihdellut 1,7 prosentista 4,5 prosenttiin. Seuraavassa taulukossa on Aspo Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan sekä työntekijöiden palkinnan kehitys ja Aspo Oyj:n taloudellinen kehitys euroina edelliseltä viideltä tilikaudelta.

  Keskimääräinen palkitseminen ja yhtiön taloudellinen kehitys (euroissa)

   

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Hallituksen puheenjohtaja *)

  185 765

  117 187

  64 800

  66 900

  70 400

  Hallituksen varapuheenjohtaja

  45 300

  47 250

  48 063

  53 500

  52 100

  Hallituksen jäsenet keskimäärin

  29 900

  33 075

  36 173

  36 075

  38 000

  Konsernin toimitusjohtajan kokonaispalkinta

  930 596

  642 385

  924 625

  635 168

  1 093 834

  Toimitusjohtajan kiinteä palkan osuus

  372 265

  372 283

  381 289

  387 367

  437 655

  Aspon työntekijän keskimääräinen palkkakehitys   **)

  36 810

  38 450

  39 110

  40 490

  41 340

  Aspon liikevoitto (1 000€)

  20 391

  23 136

  20 555

  21 123

  19 346

  *) hallituksen puheenjohtaja toimi päätoimisena puheenjohtajana 5.4.2017 asti

  **) Aspon työntekijän keskimääräinen palkkakehitys lasketaan jakamalla palkkakulut keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

  HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN PALKKIOT

  Hallituksen palkkioista päätti Aspon varsinainen yhtiökokous 2020 Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

  Aspo Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2020 palkkioita yhteensä 274 500 euroa.

  Hallituksen palkkiot vuonna 2020 (euroissa)

  Nimi

  Hallitus

  Tarkastusvaliokunta

  Palkitsemisvaliokunta

  Kokonaisvuosipalkkio

  Nyberg Gustav

  64 800

   

  5 600

  70 400

  Kaario Mammu

  48 600

  3 500

   

  52 100

  Laine Mikael

  32 400

  3 500

   

  35 900

  Pöyry Salla

  32 400

  1 400

  4 900

  38 700

  Salo Risto *)

  10 800

   

  700

  11 500

  Vehmas Tatu

  32 400

  2 100

  5 600

  40 100

  Westerlund Heikki **)

  21 600

  2 100

  2 100

  25 800

  Yhteensä

  243 000

  12 600

  18 900

  274 500

  *) Hallituksen jäsen 4.5.2020 asti

         

  **) Hallituksen jäsen 4.5.2020 alkaen

       

  KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

  Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2020 palkkana, palkkioina ja luontoisetuina yhteensä 1 093 834 euroa, josta vuodelta 2019 maksettavan tulospalkkion osuus oli 84 952 euroa, vuonna 2020 julkaistun sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän osuus 468 392 euroa ja vapaaehtoisen eläkevakuutuksen osuus 102 835 euroa. Osakepalkkiojärjestelmään 2018-2020 perustuen ei vuonna 2020 maksettu osakepalkkioita, koska Aspo Oyj:n hallituksen hyväksymät tulospalkkiojärjestelmän kriteerit eivät täyttyneet. Osakkeiden takaisinperintää ei ole osakepalkkiojärjestelmässä 2018-2020 tehty.


  Konsernin toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen vuonna 2020 (euroissa)

  Kiinteä palkka

  Palkka

     

  433 080

  Luontoisedut

     

  4 575

  Muuttuvat palkanosat

  Tulospalkkio vuodelta 2019

     

  84 952

  Osakepalkkio vuodelta 2019

     

  0

  Sitouttava osakepalkkio 2020

     

  468 392

  Eläke-etuudet

  Lisäeläkevakuutus

     

  102 835

  Yhteensä

   

   

  1 093 834

  Vuonna 2020 konsernin toimitusjohtajalle maksettavan lyhyen aikavälin tulospalkkion enimmäismääräksi määriteltiin 8 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Kriteereinä olivat oman vastuualueen kehitysedellytykset, kuten vuositulokseen tai rahavirtaan perustuvat kvantitatiiviset tavoitteet sekä konsernin strategian toteuttamiseen tähtäävien tehtävien tai projektien onnistuminen. Aspo Oyj:n hallitus hyväksyi palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tulospalkkion kriteerit ja niiden perusteella maksettavat maksut. Vuonna 2020 maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkio perustui toimitusjohtajalle vuodelle 2019 asetettuihin tuloskriteereihin sekä kvalitatiivisiin konsernin kehittämistä koskevien projektien onnistumiseen. Tavoitteiden saavuttamisen aste oli 35 %, ja maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkio oli 84 952 euroa.

  Toimitusjohtajalle luovutettiin sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2020 perustuen 40 000 kappaletta Aspo Oyj:n osakkeita kesäkuussa 2020. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020 palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen 36 kuukauden mittaisella sitouttamisjaksolla. Palkkio maksettiin yhtiön osakkeina sekä osakkeen arvoa vastaavana rahaosuutena. Yhtiön osakkeiden lisäksi maksettavalla rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, joiden lisäksi ei maksettu muita rahaosuuksia. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua osakkeiden siirrosta.

  Vuonna 2020 maksettujen lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden osuus palkitsemisen kokonaismäärästä oli 50,6 prosenttia ja kiinteän vuosipalkan osuus oli 40,0 prosenttia. Muu palkitsemisen osuus (9,4 prosenttia) koostuu vapaehtoisesta eläkevakuutuksesta.

  Toimitusjohtajan eläkeikä on alin lakisääteinen eläkeikä vähennettynä kolmella vuodella ja toimitusjohtajalla on maksuperusteinen vapaaehtoinen eläkevakuutus, jossa eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella.

  Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 18 kuukauden palkkaa.

   

  4.3.2021

  Aspo Oyj


  Päivitetty: 04.03.2021