Ihmisoikeudet

  Aspo on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, sellaisina kuin ne on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja YK:n liike elämää ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa.

  Aspo kohtelee oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti työntekijöitään kaikissa toimintamaissaan. Kaikissa työsuhteissa noudatetaan soveltuvia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat muun muassa työaikoja, korvauksia, mahdollisuuksia kehittyä, ihmisoikeuksia sekä työolosuhteita.

  Aspon eettiset ohjeet luovat pelisäännöt koko konsernin henkilöstölle. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää työntekijän koulutuksen, henkilökohtaisen osaamisen, aseman, persoonallisuuden, elämäntapojen, työkokemuksen, etnisen alkuperän, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, kansallisuuden, kykyjen tai muiden ominaisuuksien perusteella.

  Aspossa on ollut pitkään käytössä ilmoituskanava muun muassa mahdollisten rikkomusten tai epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseksi. Vuonna 2020 Aspo investoi uuteen, ulkopuolisen toimittajan hallinnoimaan ja täysin anonyymiin ilmoituskanavaan, joka tehostaa ilmoitettujen tapausten käsittelyä sekä takaa anonyymin ja salatun viestinvaihdon ilmoittajan kanssa tapausta käsiteltäessä. Palvelun kautta voi ilmaista huolensa jostakin, mikä ei noudata Aspo-konsernin arvoja tai eettisiä ohjeistuksia, ja millä voi olla vakavia seurauksia organisaatiollemme tai yksittäiselle henkilölle. Ilmoitukset tulevat konsernin lakiasiainjohtajalle ja ne käsitellään Aspon hallituksessa. Ilmoituskanavasta kerrotaan henkilöstölle muun muassa eettisten ohjeiden Code of Conduct -koulutuksen yhteydessä. Vuonna 2020 96 % (97 %) henkilöstökyselyn vastaajista ilmoitti olevansa tietoinen sisäisestä ilmoitusmenettelystä mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa.

  Vuonna 2020 ilmoituskanavan kautta tehtiin yhteensä kuusi ilmoitusta. Ilmoitukset käsiteltiin ja niihin vastattiin Aspo-konsernin prosessien mukaisesti. Vuonna 2020 ei Aspon liiketoiminnoissa paljastunut uusia petosepäilyjä eikä Aspon ilmoituskanavan kautta ilmennyt vuoden aikana korruptioon tai lahjontaan liittyviä vahvistettuja rikkomuksia.

  Loppuvuonna 2019 ilmiantokanavan kautta tuli ilmoitus väärinkäytösepäilystä Telkon Kiinan maayhtiössä. Tämän tapauksen tutkinta jatkui vuonna 2020 eikä väärinkäytöksiä löytynyt. Vuonna 2019 ilmeni väärinkäytösepäily Leipurin Liettuassa käyttämien kuljetuspalvelujen rahtihintoihin liittyen, ja tapauksen osalta vuonna 2020 nostettu oikeusprosessi on yhä kesken.

   


  Päivitetty: 04.03.2021