Ihmisoikeudet

Aspo on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, sellaisina kuin ne on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja YK:n liike elämää ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa.

Aspo kohtelee oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti työntekijöitään kaikissa toimintamaissaan. Kaikissa työsuhteissa noudatetaan soveltuvia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat muun muassa työaikoja, korvauksia, mahdollisuuksia kehittyä, ihmisoikeuksia sekä työolosuhteita.

Aspon eettiset ohjeet luovat pelisäännöt koko konsernin henkilöstölle. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää työntekijän koulutuksen, henkilökohtaisen osaamisen, aseman, persoonallisuuden, elämäntapojen, työkokemuksen, etnisen alkuperän, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, kansallisuuden, kykyjen tai muiden ominaisuuksien perusteella.

Aspossa on käytössä ilmiantokanava muun muassa mahdollisten ihmisoikeusrikkomusten ilmoittamiseksi. Ilmiantokanavasta kerrotaan henkilöstölle muun muassa eettisten ohjeiden Code of Conduct -koulutuksen yhteydessä. Lisäksi osana vuosittaista ilmapiirikartoitusta selvitetään, onko henkilöstö tietoinen kanavasta. Vuonna 2019 97 % (92 %) vastaajista ilmoitti olevansa tietoinen sisäisestä ilmiantomenettelystä mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa. Tietoisuus ilmiantokanavasta jatkoi edelleen kasvuaan, ja tavoitteena on, että koko henkilöstö on tietoinen kyseisestä kanavasta ja motivoitunut käyttämään sitä. Ilmiantokanavan ilmoitukset tulevat konsernin lakiasiainjohtajalle ja ne käsitellään Aspon hallituksessa. Vuonna 2019 ilmiantokanavan kautta tuli ilmoitus väärinkäytösepäilystä Telkon Kiinan maayhtiössä, ja tämän tapauksen tutkinta on vielä kesken. Kanavan kautta on tullut myös ilmoituksia, jotka eivät ole liittyneet suoranaisesti väärinkäytösepäilyihin vaan prosessien kehittämiseen.

Konsernin ilmapiirikartoituksessa tutkitaan aina myös tasa-arvon toteutumista. Työntekijöiden keskuudessa mielikuva tasa arvon toteutumisesta oli myös vuonna 2019 hyvä: esimerkiksi kysyttäessä ”Kohdellaanko miehiä ja naisia tasa-arvoisesti” tulokseksi saatiin 4,57 asteikolla 1–5. Vuonna 2018 lukema oli 4,39.


Päivitetty: 09.03.2020