Menestys rakentuu avoimelle vuorovaikutukselle

Menestys rakentuu avoimelle vuorovaikutukselle

Avoin vuorovaikutus, sopimusten noudattaminen ja molemminpuolinen luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin Telkon kuin sen alihankkijoiden menestykselle. Telko laati kumppaneilleen eettisen ohjeiston (Supplier code of conduct) vuonna 2018, ja edellyttää alihankkijoiltaan sen noudattamista.

Vuonna 2018 useissa maissa tehtiin auditointeja Telkon käyttämissä varastoissa. Haastatteluun ja havainnointiin perustuvien käyntien tuloksena tehtiin pieniä löydöksiä, joista on jo huomautettu kumppaneita. Suositusten ja ohjeiden toteutuminen todennetaan seurantakäynneillä. Auditoinneista saatuna oppina laaditaan kaikille varastoille kemikaaliturvallisuusohjeistus.

Telko kehittää parhaillaan vastuullista toimitusketjun hallintaa. Vastuullisuusauditointeja varten rakennetaan prosessia, joka perustuu vuonna 2019 tehtävistä on site -auditoinneista kertyviin kokemuksiin. Keskeisimpiä osa-alueita ovat korruptio ja lahjonta, ympäristö, ihmisoikeudet, työterveys ja turvallisuus sekä viranomaismaksut ja verot.

Tehokkain keino korruption ehkäisemiseksi on, että riskit otetaan huomioon jo toimittajavalinnassa. Toimitusketjun vastuullisuutta kehitetään myös siten, että asiaa pidetään aktiivisesti esillä, esimerkiksi vaatimalla toimittajilta Code of Conduct -suunnitelmaa. Lisäksi pyydetään tietoja siitä, miten toimittajat valvovat omia alihankkijoitaan. Eettisten ohjeiden noudattamista valvotaan myös compliance-tarkistuksilla, jotka sisältävät tietoa muun muassa lahjonnasta, sanktioista, kilpailukysymyksistä, eturistiriidoista ja ilmiantokanavan käytöstä. Esimerkiksi Kiinassa Telkon henkilökuntaan kuuluva ostaja tarkastaa toimittajien toimintaa.

Yksi merkittävä osa-alue kaikissa Telkon kumppanuuksissa on ihmisoikeudet. Alihankkijoiden tulee noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeuslakeja sekä kohdella kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Myös lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyön eri muotoihin on nollatoleranssi.

Avoimesta vuorovaikutuksesta kertoo, että myös asiakkaat vaativat Telkoa noudattamaan heidän Code of Conduct -vaatimuksiaan, ja he myös auditoivat Telkoa eettisistä asioista. Kahdensuuntainen yhteistyö parantaa koko toimitusketjun eettisen toiminnan kehittymistä.

Lisää case-tarinoita sivun alalaidassa.


Päivitetty: 13.03.2019