Aspon eettiset ohjeet

Näissä eettisissä ohjeissa kuvataan käyttäytymissäännöt, joita Aspo-konsernin henkilöstön edellytetään omassa toiminnassaan noudattavan. Niissä annetaan ohjeita asioista, joiden osalta henkilöstö joutuu tekemään henkilökohtaisia ja eettisiä päätöksiä.

Näitä eettisiä ohjeita sovelletaan Aspo-konsernin koko henkilöstöön ja toimintaan. Aspon kaikkien työntekijöiden on ymmärrettävä eettiset ohjeet ja toimittava niiden mukaisesti.

Nämä eettiset ohjeet ovat Aspon hallituksen hyväksymiä ja julkaisemia. Hallitus päivittää eettisiä ohjeita tarpeen mukaan ja valvoo niiden noudattamista.

1. Toiminnan lainmukaisuus

Aspo-konsernin työntekijät noudattavat Aspo-konserniin kuuluvien yritysten toimintamaiden soveltuvia lakeja. Aspo-konsernin toimintaperiaatteisiin kuuluu muun muassa kilpailulakien, kartellien vastaisten lakien, ympäristölakien, työtä ja työvoimaa koskevien lakien, arvopaperilakien sekä kaikkien muiden Aspon liiketoimintaa säätelevien lakien ja määräysten noudattaminen.

Kaikki työntekijät kunnioittavat terveen kilpailun periaatteita ja huolehtivat siitä, että Aspon ja sen kilpailijoiden välillä ei tapahdu laitonta tiedonvaihtoa. Kenelläkään työntekijällä ei ole oikeutta kilpailunvastaiseen toimintaan, joka loukkaa kilpailulakeja tai kartellin vastaisia lakeja.

Aspo-konserni on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Aspo-konsernin tärkein resurssi ovat sen työntekijät. Kaikissa työsuhteissa on noudatettava soveltuvia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat muun muassa työaikoja, korvauksia, mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia sekä työolosuhteita. Aspo-konserni kieltää ehdottomasti työntekijöiden syrjinnän tai kiusaamisen rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden, iän tai jonkin muun asian perusteella. Aspo-konserni ei käytä lapsityövoimaa.

Kaikki työntekijät, joilla on Aspo-konsernia ja siihen kuuluvia yrityksiä koskevaa luottamuksellista tietoa, sitoutuvat pitämään kyseisen tiedon salassa.

2. Liikesuhteet

Aspon työntekijät varmistavat parhaansa mukaan, että Aspoa pidetään rehellisenä, hyvämaineisena liikekumppanina. Mahdollisuuksiensa mukaan Aspo harjoittaa tavoitteidensa mukaisesti liiketoimintaa yksinomaan luotettavien toimittajien, asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet toimimaan eettisesti sekä noudattamaan lakeja ja määräyksiä. Aspon liiketoiminta perustuu liikekumppaneiden tuntemiseen, työntekijöiden ammattitaitoon sekä tuotteiden ja palvelujen korkeaan laatuun.

3. Henkilöstö ja turvallisuus

Aspo-konsernin työntekijät eivät käytä Aspoa tai sen liiketoimintaa tai Aspo-konsernin toimittajia tai asiakkaita koskevaa tietoa omaksi hyödykseen. Kaikenlaisten laittomien, lahjuksina pidettävien lahjojen antaminen tai vastaanottaminen on ehdottomasti kiellettyä. Tämä ei kuitenkaan koske normaaleja, laillisia liikelahjoja ja vieraanvaraisuutta.

Aspo-konsernin periaatteena on, että kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus työskennellä innostavassa ja motivoivassa ilmapiirissä. Kaikki työntekijät, esimiehet ja alaiset ovat omalta osaltaan vastuussa hyvinvoinnin edistämisestä Aspo-konsernissa kannustamalla ja tukemalla kollegoitaan. Kaikilla Aspo-konsernin työntekijöillä on oikeus hyvään johtamiseen ja asianmukaiseen kohteluun esimiesten, alaisten ja kollegojen taholta niin, että työolosuhteet ovat mahdollisimman hyvät.

Tärkein tekijä Aspo-konsernin työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta on työturvallisuus. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita ei missään tapauksessa saa laiminlyödä kustannussäästöjen tai voiton tavoittelun nimissä etenkään aluksilla ja kemikaaleja sekä muita raaka-aineita tai elintarvikkeita sisältävissä varastoissa. Huolehdimme myös ympäristöturvallisuudesta maalla ja merellä sekä pyrimme edistämään sitä.

4. Yrityksen varat ja omaisuus

Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus suojella Aspo-konsernin varoja, omaisuutta ja sille kuuluvia tietoja. Työntekijöillä ei ole oikeutta käyttää Aspo-konsernin varoja, omaisuutta tai tietoja tai työsuhteen aikana tarjoutuvia mahdollisuuksia henkilökohtaisten etujensa ajamiseen tai henkilökohtaisen edun tavoitteluun.

5. Eettisten ohjeiden hyväksyminen ja valvonta

Eettisissä ohjeissa on esitetty Aspo-konsernissa harjoitettavaa liiketoimintaa koskevat perusvaatimukset. Eettisten ohjeiden hyväksymisestä vastaa Aspo Oyj:n hallitus, ja jokaisella työntekijällä on velvollisuus toimia niiden mukaisesti. Johdolla ja esimiehillä on erityinen vastuu eettisten ohjeiden viestimisestä, valvonnasta ja noudattamisesta omassa organisaatiossaan.

Jokaisen työntekijän velvollisuutena on ilmoittaa kaikista Aspo-konsernin eettisten ohjeiden loukkauksista. Loukkauksista on ilmoitettava joko lähimmälle esimiehelle, asianomaisen liiketoimintaryhmän toimitusjohtajalle, Aspo Oyj:n toimitusjohtajalle tai Aspo Oyj:n hallituksen sihteerille (Sähköposti: secretary.board@aspo.com). Kaikista yhteydenotoista Aspon hallituksen sihteeriin ilmoitetaan Aspo Oyj:n hallitukselle/tarkastusvaliokunnalle.

Aspo Oyj:n hallitus, 14. helmikuuta 2011


Päivitetty: 13.03.2019