Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Yhtiökokouskutsu

   Julkaistu 13.03.2017

   Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017 klo 14.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa (sisäänkäynti ovista M4 ja K4), Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.00.


   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

   1.Kokouksen avaaminen

   2.Kokouksen järjestäytyminen

   3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

   4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

   5.Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

   6.Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

   Toimitusjohtajan katsaus

   7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

   8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen

   Aspo Oyj tiedotti 7.4.2016 hallituksen päätöksestä ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017, että Aspo Oyj siirtyisi puolivuosittaiseen varojenjakopolitiikkaan vuodesta 2017 alkaen. Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 31.495.378,54 euroa, josta tilikauden voitto on 12.804.309,73 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä 30.579.298 kappaletta. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi osingonmaksusta seuraavasti:

   Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 7.4.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 18.4.2017.

   Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2017 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 30.10.2017 ja osingon maksupäivä 6.11.2017.

   Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

   9.
   Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

   10.Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

   Yhtiön 7.4.2016 perustettu pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot olisivat seuraavat:

   • hallituksen jäsen: 2.700 euroa per kuukausi (vuonna 2016 palkkio oli 2.400 euroa per kuukausi);
   • varapuheenjohtaja: 4.050 euroa per kuukausi (vuonna 2016 palkkio oli 3.600 euroa per kuukausi); ja
   • puheenjohtaja: 5.400 euroa per kuukausi (vuonna 2016 päätoimisen puheenjohtajan palkkio oli 15.500 euroa per kuukausi)


   Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot säilytetään ennallaan eli jäsenille maksetaan 700 euroa per kokous. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle nimitystoimikunta ehdottaa kuitenkin maksettavaksi palkkiona 1.050 euroa per kokous (vuonna 2016 palkkio oli 700 euroa per kokous). Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen tai valiokunnan jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi jäsentä.

   12.Hallituksen jäsenten valitseminen


   Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Risto Salo.

   Kaikilta edellä mainituilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin.

   13.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


   Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § ja 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
   8 §
   Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

   10 §
   Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkistamalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta javiimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

   Muutosten perusteena on tekninen muutos tilintarkastusta koskevan säännöstön muutokseen liittyen sekä yhtiökokouskutsumenettelyn ehdotettu ajantasaistaminen.

   14.
   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

   Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan.

   15.Tilintarkastajan valitseminen


   Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Harri Pärssisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

   16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

   Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

   Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

   Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

   Mikäli valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 7.4.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

   17.Kokouksen päättäminen   YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

   Edellä mainitut hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internet-sivustolla osoitteessa www.aspo.fi viimeistään 15.3.2017. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

   OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

   Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

   Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 31.3.2017 klo 16.00 joko


   ·         internet-sivuston kautta osoitteessa www.aspo.fi
   ·         sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com
   ·         puhelimitse numeroon 020 770 6887 maanantai-perjantai 9.00-16.00
   ·         faksilla numeroon (09) 521 4999 tai
   ·         kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki

   Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

   Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

   Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

   Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2017.

   Muut tiedot

   Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.3.2017 yhteensä 30 975 524 osaketta ja ääntä.

   Helsingissä 13.3.2017

   ASPO Oyj

   Hallitus

   Lisätietoja:
   Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 521 4010, +358 400 106 592, aki.ojanen(a)aspo.com


   JAKELU:      
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi