Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Julkaistu 05.04.2017

   Aspo Oyj:n 5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,42 euroa osakkeelta.


   Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,21 euroa/osake, täsmäytyspäivä on 7.4.2017 ja osingonmaksupäivä 18.4.2017.

   Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2017 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 30.10.2017 ja osingon maksupäivä 6.11.2017.

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen VT, MBA Mammu Kaario, KTM Mikael Laine, OTK Roberto Lencioni, DE, eMBA, kauppaneuvos Gustav Nyberg, KTT Salla Pöyry ja DI Risto Salo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Salla Pöyryn ja Risto Salon.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan.

   Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

   Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 5 400 euroa, varapuheenjohtajalle 4 050 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa.

   Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle päätettiin maksaa 1 050 euron ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä.

   Hallituksen tai valiokunnan jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

   Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.
    
   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

   Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

   Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

   Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

   Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 7.4.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

   ASPO OYJ

   Aki Ojanen
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592, aki.ojanen (a)aspo.com  

   LIITE
   Aspo Oyj:n yhtiöjärjestys


   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.   JAKELU:      
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi