view-bg-326815-edited.jpg

Rahoitusrakenne

Konsernin korollinen velka 31.12.2016 oli 125,4 miljoonaa euroa (127,9). Aspo-konsernin luottosalkkua tarkastellaan keskikoron, korkosidonnaisuusajan, keskimaturiteetin, sekä kiinteäkorkoisen ja vaihtuvakorkoisen velan suhteen. Vuoden 2016 lopussa korollisten velkojen keskikorko oli 1,8 % (1,7), korkosidonnaisuusaika 2,1 vuotta (2,4), keskimaturiteetti 4,2 vuotta (4,4) ja kiinteäkorkoisen velan osuus 42 % (39).

Konsernin rahavarat olivat tilikauden 2016 päättyessä 22,6 miljoonaa euroa (23,9). Aspo Oyj:llä oli vuoden 2016 lopussa 80 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, joka oli kokonaisuudessaan käyttämätön. Aspo Oyj:llä oli lisäksi valittujen yhteistyöpankkien kanssa sovittuja valmiusluottolimiittejä yhteensä 40 miljoonaa euroa, jotka olivat kokonaisuudessaan käyttämättä. Tilikaudella 2016 Aspo Oyj allekirjoitti 20 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen, jolla korvattiin vastaavan suuruinen erääntyvä sopimus. Lisäksi ESL Shipping Oy allekirjoitti yhteensä 50 miljoonan euron laivarahoitussopimukset uudisrakennusten rahoittamiseksi. Aspo Oyj laski liikkeeseen uuden 25 miljoonan euron hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 6,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä.

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan pääsääntöisesti omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen kautta. Omavaraisuusaste 31.12.2016 oli 37,4 % (33,8) ja nettovelkaantumisaste 89,8 % (101,4).


Päivitetty: 07.04.2017

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA 31.12.2016: 125 M€