Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Hallituksen ja valiokunnan jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset etuudet


PERIAATTEET JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2016, euroa

Hallituksen puheenjohtaja

15 500 euroa / kk

Hallituksen varapuheenjohtaja

3 600 euroa / kk

Hallituksen jäsenet

2 400 euroa / kk

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

700 euroa / kokous

Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT

Gustav Nyberg, hallituksen päätoiminen puheenjohtaja

Gustav Nyberg valittiin Aspo Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2009 alkaen ja hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2008.

Aspo Oyj on solminut Gustav Nybergin kanssa 1.1.2011 voimaan tulleen johtajasopimuksen, joka määrittelee hänen tehtävikseen mm. vastata strategiaprosessin etenemisestä yrityksessä ja osallistumisen sijoittajasuhdetoimintaan. Hallituksen puheenjohtajuuden ja johtajasopimuksen perusteella Gustav Nybergin asemaa yhtiössä kutsutaan päätoimiseksi puheenjohtajuudeksi.

Johtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on yhtiön puolelta 6 kuukautta ja Gustav Nybergin puolelta 3 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 4 kuukauden palkkaa.

Gustav Nybergille johtajasopimuksen perusteella maksettava palkkio ei ylitä yhtiökokouksen päättämää hallituksen puheenjohtajalle maksettavaa kokonaispalkkiota.

Gustav Nyberg kuuluu Aspo Oyj:n maksuperusteiseen lisäeläkejärjestelyyn. Eläkeikä on lisäeläke-vakuutuksen mukaan 60 vuotta ja eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2016, euroa

Nyberg Gustav, hallituksen puheenjohtaja

86 837

Lisäeläkevakuutus

98 928

Hallituksen puheenjohtaja yhteensä

185 765

Arteva Matti *

7 200

Kaario Mammu

30 900

Laine Mikael **

22 400

Lencioni Roberto, hallituksen varapuheenjohtaja

45 300

Pentti-von Walzel Kristina *

7 900

Pöyry Salla **

22 400

Salo Risto

28 800

Yhteensä

* hallituksen jäsen 7.4.2017 saakka
** hallituksen jäsen 7.4.2016 lähtien

350 665Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen


PERIAATTEET JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Aspo Oyj:n johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen kuuluvista johdon eläke-eduista ja osakepalkkiojärjestelmästä.

Aspo Oyj:n hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulos- ja osakepalkkiojärjestelmien perusteet.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa. Aspon toimitusjohtajana on 1.1.2009 lähtien toiminut eMBA Aki Ojanen.

Toimitusjohtajan palvelussuhteessa noudatettava irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa palvelussuhteen irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 60 vuotta ja toimitusjohtajalla on maksuperusteinen eläkevakuutus, jossa eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella.

Johdolle maksetut palkat ja palkkiot 2016, euroa

Konsernin toimitusjohtaja

 

Maksimi

Palkka

372 265

 

Tulospalkkio vuodelta 2015

205 744

234 091

Osakepalkkio

249 752

304 576

Lisäeläkevakuutus

102 835

 

Yhteensä

930 596

 

Konsernin johtoryhmä (pl. konsernin toimitusjohtaja)
Palkat 1 145 938  
Tulospalkkiot vuodelta 2015 222 427 364 516
Osakepalkkiot 624 380 761 439
Lisäeläkevakuutukset 90 533  
Yhteensä 2 083 278  


PALKITSEMIS- JA SITOUTTAMISJÄRJESTELMÄT

TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ (LYHYEN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ)

Aspossa on käytössä johdon tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkion enimmäismäärät voivat vaihdella enimmillään henkilön 3–8 kuukauden palkkaa vastaavaan määrään asti, konsernin toimitusjohtajalla tulospalkkion enimmäismäärä on 8 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat vuosittain asetettavat vaatimukset ja oman vastuualueen kehitysedellytykset. Tulospalkkiojärjestelmän kriteerien täyttymistä seurataan vuosittain. Aspo Oyj:n hallitus hyväksyy tulospalkkiojärjestelmän kriteerit ja niiden perusteella maksettavat maksut. Vuosittain määräytyvät tulospalkkiot maksetaan vuositilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2015-2017 (PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ)

Aspo Oyj:n hallitus päätti konsernin johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuonna 2015. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmän piirissä olevien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa henkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Järjestelmään osallistuminen ja palkkion saaminen ansaintajaksolta 2016 edellytti, että henkilö hankki yhtiön osakkeita tai omisti yhtiön osakkeita hallituksen ennalta päättämän määrän. Järjestelmän palkkio perustui Aspo-konsernin tunnuslukuun tulos/osake (EPS).

Osakepalkkiojärjestelmässä sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2015 ansaittujen netto-osakkeiden osalta 31.12.2017, ansaintajaksolta 2016 ansaittujen netto-osakkeiden osalta 31.12.2018 sekä ansaintajaksolta 2017 ansaittujen netto-osakkeiden osalta 31.12.2019.

Keväällä 2016 luovutettiin vuoden 2015 ansaintajakson perusteella järjestelmään kuuluneille henkilöille osakepalkkiona yhteensä 88 970 kappaletta yhtiön hallussa olevia osakkeita ja enintään osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen.

Aspolla ei ole erillistä optio-ohjelmaa.

LISÄELÄKKEET

Aspo Oyj:n hallituksen päätoimisella puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla sekä kahdella konsernin johtoryhmään kuuluvalla johtajalla on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkeikä on alin lakisääteinen eläkeikä vähennettynä kolmella vuodella, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke päättyy henkilön täytettyä 75 vuotta. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.

Jos henkilön työsuhde yhtiöön päättyy ennen sopimuksen mukaista eläkeikää, henkilöllä on oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Henkilöllä on aina oikeus omia maksuosuuksia vastaavaan vapaakirjaan.

 

Aspo Oyj

15.3.2017


Päivitetty: 07.04.2017